Kompass>> Hem | Viggen - Övriga system

  Övriga system  

Försörjningssystem kan sägas vara de system flygplanet måste ha för att kunna flyga. Hydraulsystemet ger kraft till roder, landställ med mera, bränslesystemet förser motorn med bränsle, elsystemet producerar lik- och växelström till alla olika apparater och luftsystemet ger förare och datorer en behaglig miljö att jobba i.

Bränslesystem

Tankarnas placering på fpl 37
Photo © via Saab
Bränslesystemet på flygplan 37 består av åtta i flygkroppen integrerade tankar samt möjlighet att hänga en extratank på centrumbalken. Fyra tankar är placerade i kroppen och två i respektive vinge. Påfyllning sker under vänster vinge, strax utanför huvudställsutrymmet, medelst trycktankning. Flygplanet kan tankas med motorn igång, så kallad snabbtankning. Bränslet matas från samtliga tankar via pumpar till samlingstanken i bakkroppen, varifrån det sedan matas vidare till motorn. Från extratanken, när den är hängd, sker matningen med tryckluft från motorn. Piloten reglerar inte tömningen på något sätt, utan det är helt automatiserat för att hela tiden ha rätt tyngdpunktsläge i flygplanet.

Hydraulsystem
Detta avsnitt är under framtagning, kommer senare.

Elsystem
Detta avsnitt är under framtagning, kommer senare.

Nödgenerator
Photo © Niklas Knutzén

Miljösystem
Detta avsnitt är under framtagning, kommer senare.


Publicerad: 10/10/2005 Uppdaterad: 12/20/2006
Kontakta SWAF | Om SWAF | Copyright © SWAF 2006 All rights reserved