Kompass>> Hem | Gripen - Övriga system

  Övriga system  

Försörjningssystem kan sägas vara de system flygplanet måste ha för att kunna flyga. Hydraulsystemet ger kraft till roder, landställ med mera, bränslesystemet förser motorn med bränsle, elsystemet producerar lik- och växelström till alla olika apparater och luftsystemet ger förare och datorer en behaglig miljö att jobba i.

Bränslesystem

Lufttankningsprobe
Photo © Niklas Knutzén
Huvuduppgiften för bränslesystemet är att förse motorn med bränsle. Bränsledatorn styr i vilken ordning tankarna töms och kan därigenom reglera tyngdpunktsläget så optimalt som möjligt i förhållande till exempelvis yttre last. Bränsle används även för kylning av apparater. Fem olika bränsletankar finns i flygplanet. Tank 1 i mitten av flygkroppen, med tank 2 framför och tank 3 bakom. I vänster vinge sitter tank 4 vänster och tank 5 vänster, och på höger sida finns tank 4 höger och tank 5 höger. Total inre bränslemängd är c:a 3000 liter. I balkläge 3 och 5 kan fälltankar hängas och ger c:a 1100 liter extra per hängd tank. I normalfallet hänger dock endast en fälltank i balk 5. Tankningsventilen sitter under servicepanelen, på flygplanets högra sida. Påfyllningen avbryts automatiskt när önskad förvald bränslemängd uppnåtts. Flygplanet kan tankas med gående motor och APU. Under flygning är det hela tiden övertryck i bränslesystemet, detta för att underlätta matningen till motorn, samt för att förhindra kokning på hög höjd. På JAS 39C/D införs även en probe för lufttankning. Proben är av teleskoptyp och sitter under en lucka ovanför vänster luftintag. Bränslesystemet levereras av det franska företaget Intertechnique.

Hydraulsystem
JAS 39 Gripen har två av varandra oberoende hydraulsystem, HS1 och HS2. Alla kritiska funktioner, exempelvis primära styrytor, är försörjda från båda systemen. Hydraulpumparna sitter på flygplanets växellåda, som drivs av en axel från motorns växellåda. För vissa tester samt testkörning på marken finns en reservhydraulpump som drivs av APU:n via en reservväxellåda. Elektronikenheten styr hydraulsystemet helt automatiskt och kopplar in eventuella reserv- och nödmoder utan inverkan från föraren. Det brittiska företaget Dowty levererar hydraulsystemen och pumparna tillverkas av det tyska företaget Abex.

Elsystem

Markströmsanslutning
Photo © Niklas Knutzén
Elsystemet är det mest kritiska systemet i Gripen. Slås elsystemet ut, slås alla andra system också ut, därför är det av yttersta vikt att elförsörjningen alltid fungerar. Tre olika delsystem finns, likströms-, växelströms- och system för primärförsörjning av elektroniska styrsystemet (ESS). Växelströmssystemet är flygplanstandard 115/200V 3-fas 400Hz och har tre alternativa försörjningsvägar: huvudgenerator (HGEN), reservgenerator (RESGEN) och markströmkälla. Från de olika källorna kan man maximalt få ut 40kVA (HGEN), 12,5kVA (RESGEN) eller 20kVA (markström). Flygplanets likströmssystem arbetar med 28V (normal försörjning) eller 24V (batteriförsörjning). Normal försörjning sker från växelströmssystemet via transformatorer och likriktare. Bryts den försörjningen kopplas likströmssystemet över till batteriförsörjning, och som sista utväg finns även ett termobatteri. För strömförsörjningen till ESS finns en generator på motorns växellåda som enbart försörjer ESS med 37V likström. Som backup finns ett flertal alternativa vägar för ESS att få ström. I elsystemet ingår även flygplanets inre och yttre belysning. Den yttre består av landnings- och taxistrålkastare, förbands-, bogserings- och antikollisionsljus samt lanternor. Inre belysning i kabinen består av allmän- och panelbelysning, lampor i instrument och indikatorer samt två kartljus för riktad belysning.

Luftsystem
Luftsystemet försörjs med komprimerad luft från APU eller motor och avfuktas, kyls och temperatur-, tryck- och flödesregleras innan den går ut till de olika enheterna. Vid underhåll finns möjlighet att försörja luftsystemet från ett markförsörjningsaggregat (MAGG) eller ett kraftaggregat (KRAGG). Luftsystemets uppgifter är att kyla elektroniken, temperaturreglering och ventilering av kabin och förarens isolerdräkt, tryckhållning av bland annat kabin och bränsletankar samt avisning av frontrutan. Innanför luftintagen finns rammluftintag till kylningen, dessa kanaler mynnar sedan ut på ovansidan av ryggåsen. Huvudleverantör är brittiska Hymatic Engineering Co Ltd. Värmeväxlaren tillverkas av amerikanska Hughes-Treitler.


Publicerad: 10/10/2005 Uppdaterad: 01/09/2007
Kontakta SWAF | Om SWAF | Copyright © SWAF 2006 All rights reserved