:

Är inkomst och intäkter samma sak?

Innehållsförteckning:

 1. Är inkomst och intäkter samma sak?
 2. Vad är intäkt och inkomst?
 3. Är inkomst och intäkt alltid lika stora?
 4. Vad räknas som en intäkt?
 5. Är intäkter vinst?
 6. När tar man upp en intäkt?
 7. Är intäkt en kostnad?
 8. Är intäkter samma som omsättning?
 9. Är ett lån en intäkt?
 10. Är intäkt vinst?
 11. Hur beskattas intäkter?
 12. Vad är en skattefri intäkt?
 13. Var går gränsen för skattefri inkomst?
 14. Hur får skatteverket reda på inkomst?
 15. Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?
 16. Vad är skillnaden mellan intäkter och inkomster?
 17. Vad är skillnaden mellan inbetalning och inkomst?
 18. Vad är intäkter och kostnader?

Är inkomst och intäkter samma sak?

I vardagligt språk används ord som inkomst, inbetalning och intäkt synonymt. De är helt enkelt olika uttryck för att man fått pengar för någon sak eller prestation.

Inom företagsekonomin gör man dock skillnad på de tre begreppen inkomst, inbetalning och intäkt. De betyder olika saker och skillnaderna har stor betydelse inom bl a kalkylering, beskattning och redovisning. Här går vi igenom vad dessa tre centrala inkomstbegrepp betyder.

Vad är intäkt och inkomst?

När det handlar om redovisning skiljer man på inkomst och intäkt. En inkomst kallas det när företaget säljer antingen en vara eller en tjänst. En intäkt kallas en inkomst som hör till en specifik tidsperiod.

Skillnader mellan inkomst, intäkt och inbetalning

Är inkomst och intäkt alltid lika stora?

Att det finns skillnad mellan inkomst och intäkt är inte fullständigt klart alla gånger, men det är inte så klurigt som det kan verka. Vanliga uttryck som brukar användas synonymt är inkomst, inbetalning och intäkt. Inom företagsekonomin gör man dock skillnad på de tre begreppen och de är helt enkelt olika uttryck för att man fått betalt för någon vara eller prestation.

En systemvetare blir anställd för att programmera för ett företag. Han programmerar 100h under 2018 men blir inte riktigt klar, för att slutföra jobbet behöver han också arbeta 10h under 2019. Priset som avtalats för dataspelet är 100,000 kr och det ska betalas ut när jobbet är klart. Systemvetare skickar ut fakturan när arbetet är klart till företaget och daterar den 15 januari 2019. Kunden betalar in hela beloppet till systemvetaren den 1 februari 2019.

Vad räknas som en intäkt?

En intäkt är en inkomst som redovisas för den period den avser.

En intäkt är en periodiserad inkomst, vilket innebär en inkomst för ett utfört arbete eller när produkter som en faktura avser har kommit fram till mottagaren. En inkomst är de pengar som betalas in på fakturadatumet efter att en produkt eller tjänst är såld. Intäkten är själva värdet på produkten eller tjänsten som levererats under en viss tid. Med andra ord, värdet av försäljningen under en tidsperiod. Vanligtvis mäter man intäkterna hos en verksamhet under en längre period, mellan sex och tolv månader, detta för att få en tydligare resultatbild.

Är intäkter vinst?

ska du ansöka om att bli godkänd för F-skatt. Driver du ett företag av säsongskaraktär betalar du F-skatt bara under de månader som du har en inkomst. I tjänsten kan du också registrera företaget för moms och som arbetsgivare.

Om du ska sälja varor eller tjänster i ditt företag behöver du anmäla dig för momsregistrering. Det gör du på samma sida som du ansöker om att bli godkänd för F-skatt.

När tar man upp en intäkt?

Det finns ingen definition av begreppet inkomst eller intäkt i bokföringslagen eller årsredovisningslagarna. Däremot anges i ÅRL att endast konstaterade intäkter under räkenskapsåret ska tas med i resultaträkningen oavsett tidpunkten för betalningen (2 kap. 4 § ÅRL).

I normgivningen finns på olika sätt definierat vad som är inkomst respektive intäkt. Rent principiellt kan man säga att definitionerna utgår från att det som ett företag tar emot eller kommer att ta emot för egen räkning och som ökar eget kapital är en inkomst, med undantag för tillskott från ägare. Inkomster är det som löpande tas emot under året. När inkomsten hänförs till rätt redovisningsperiod, blir det en intäkt. En intäkt är alltså en periodiserad inkomst.

En inkomst är endast det som företaget tar emot för egen räkning. Belopp som tas ut för någon annans räkning, t.ex. mervärdesskatt (pengar som ska vidareförmedlas till staten), är inte en inkomst (BFNAR 2006:1 punkt 3.16 respektive BFNAR 2010:1 punkt 3.5).

I det allmänna rådet om förenklat årsbokslut för enskilda näringsidkare anges specifikt vilka inkomster som ska bokföras i företaget nämligen inkomst vid försäljning, inkomst av offentliga stöd, skadeståndsersättningar, försäkringsersättningar m.m., uttag samt ränteinkomster. Andra inkomster än de angivna är privata inkomster som inte ska bokföras i företaget (BFNAR 2006:1 punkt 3.17).

En inkomst som kan hänföras till företagarens uttag av varor eller tjänster i företaget ska redovisas som intäkt för det år företagaren gjort uttaget av varan eller tjänsten (BFNAR 2006:1 punkt 7.5).

Är intäkt en kostnad?

Till skillnad från inkomster och inbetalningar som är kopplade till ett visst belopp och tidpunkt, är en intäkt en periodiserad inkomst.

Inkomsten redovisas som en intäkt då arbetet utförts eller när produkterna som en faktura avser har levererats. En inkomst redovisas därmed inte vid själva faktureringstillfället.

Inkomster uppstår på det datum som angivs på en faktura för sålda varor och tjänster. En intäkt är däremot värdet i pengar av de prestationer som utförts under en tidsperiod, alltså värdet av periodens försäljning. Därför kan intäkter sägas vara periodiserade inkomster.

Är intäkter samma som omsättning?

Omsättning är bolagets totala inkomster för sålda varor och tjänster under en viss tidsperiod.

Omsättningen avser ett företags totala försäljning under en viss tidsperiod. Omsättningen inkluderar både kontant och fakturerad försäljning och sträcker sig vanligtvis under ett år. Vinst är inte detsamma som omsättning i och med att utgifter ej är avdragna i omsättningen.

Är ett lån en intäkt?

Ett lån är ett avtal mellan en långivare och en låntagare som innebär att långivaren överför likvida medel till låntagaren och att låntagaren senare återbetalar ett nominellt belopp till långivaren med eller utan ränta.

Ett företag eller en förening som behöver kapital för att kunna bedriva sin verksamhet kan ta upp lån från banker, andra kreditinstitut, företag och privatpersoner. Ett lån baseras normalt på ett enkelt eller ett löpande skuldebrev som reglerar de villkor som gäller för lånet. Innehavaren av ett enkelt skuldebrev får inte överlåta detta till någon annan medan innehavaren av ett löpande skuldebrev fritt kan överlåta skuldebrevet till andra.

Är intäkt vinst?

Om näringsbidrag ska tas upp som intäkt eller inte beror på till vilket ändamål bidraget betalats ut. Har du använt bidraget till en utgift som du inte får göra avdrag för (varken direkt eller genom värdeminskning) ska du inte ta upp bidraget som intäkt. Avser bidraget däremot något som du får göra avdrag för ska bidraget tas upp som intäkt. Bidraget ska redovisas på olika sätt beroende på vad det är avsett att användas till.

Hur beskattas intäkter?

Sidan blev senast uppdaterad: 2022-06-01

På de här sidorna kan du läsa om hur skatt, avgifter och moms fungerar. Du kan också ansöka om F-skatt och anmäla ditt företag för momsregistrering under respektive företagsform. Om du vill räkna ut eller ska betala in din skatt kan du följa länkarna längst ner på sidan.

Vad är en skattefri intäkt?

ska du ansöka om att bli godkänd för F-skatt. Driver du ett företag av säsongskaraktär betalar du F-skatt bara under de månader som du har en inkomst. I tjänsten kan du också registrera företaget för moms och som arbetsgivare.

Om du ska sälja varor eller tjänster i ditt företag behöver du anmäla dig för momsregistrering. Det gör du på samma sida som du ansöker om att bli godkänd för F-skatt.

Var går gränsen för skattefri inkomst?

Skattepliktig inkomst är den inkomst du ska betala skatt på. Skattesatsen varierar från kommun till kommun i Sverige, men generellt ligger skatten på omkring 30 %. En del av din inkomst är dock skattebefriad. Det betyder att du inte behöver betala skatt på hela din inkomst. Det kallas grundavdraget, men mer om det strax.

Det finns även inkomst som är skattefri. När en inkomst är skattefri betyder det att du inte behöver betala skatt på inkomster överhuvudtaget. Det är endast specifika jobb och inkomster som är helt skattebefriade oberoende på beloppet. Men inkomsten ska ändå deklareras i din deklaration.

Det finns en hel del olika inkomster som är helt befriade från skatt i Sverige. Reglerna ändras ofta och därför gäller det att hålla sig uppdaterad med vilka regler som gäller just nu. Här nedan kommer vi lista de inkomster som är skattebefriade år 2023.

I princip alla inkomster är berättigade en skattefri del. Hur stor del av din inkomst som är skattebefriad beror på din totala inkomst. Inkomster från passiva verksamheter är dock undantagna från det så kallade grundavdraget och därför beskattas hela den inkomsten.

Om du har en årlig inkomst på under 22 208 kr per år är din inkomst skattefri. Det finns även inkomster som är helt skattebefriade, ibland oavsett belopp. Här nedan kan du se en lista på inkomster som är helt skattebefriade i Sverige år 2023.

 • Bidrag och bistånd från stat och kommun
 • Inkomst från donationer av modersmjölk, blod eller organ
 • Bär- och svampplockning
 • Intjänade pengar från försäljning av svamp, kottar och bär som du själv har plockat är skattefria om inkomsten inte överstiger 12 500 kr/år
 • Ersättning från försäkringsbolag
 • Presenter och gåvor
 • Hittelön
 • Ersättning från kommun eller stat vid sjukdom och olycksfall
 • Räntor
 • Vinster i spel och tävlingar
 • Vinst från lotterier
 • Stipendier för skolor, universitet eller liknande
 • Ersättning till vittnen i domstolar

Hur får skatteverket reda på inkomst?

I e-tjänsten kan du se uppgifter om din inkomst och avdragen skatt. Du kan få en sammanställning för ett visst år eller mer detaljerat för en specifik utbetalare. Du kan också skriva ut eller spara de sammanställda uppgifterna.

Hur mycket Swish kan man ta emot utan att skatta?

När du tar emot pengar via Swish finns det ingen automatisk skatteavdrag. Det är ditt ansvar som mottagare att redovisa inkomsten till Skatteverket och betala skatt på den om det behövs. Detta gäller oavsett om pengarna är en gåva eller betalning för en tjänst eller vara.

För att redovisa din inkomst från Swish-betalningar kan du använda dig av Skatteverkets tjänst ”Inkomstdeklaration 1”. Där kan du ange beloppet du har tjänat och betala den skatt du är skyldig.

Vad är skillnaden mellan intäkter och inkomster?

Vad är skillnaden mellan intäkter och inkomster? Inkomster uppstår på det datum som angivs på en faktura för sålda varor och tjänster. En intäkt är däremot värdet i pengar av de prestationer som utförts under en tidsperiod, alltså värdet av periodens försäljning. Därför kan intäkter sägas vara periodiserade inkomster.

Vad är skillnaden mellan inbetalning och inkomst?

Inbetalning/Inkomst/Intäkt. Det är lätt att blanda ihop begreppen inbetalning, inkomst och intäkt då de alla tre är uttryck för att man fått pengar för något man utfört eller sålt. I företagsekonomin har skillnaden stor betydelse inom bland annat kalkylering, beskattning och redovisning.

Vad är intäkter och kostnader?

Intäkter och kostnader. Intäkter och kostnader är det som utgör resultaträkningen, där differensen mellan de två är företagets resultat. Kostnader kan på samma sätt som intäkter ses som en periodiserad inkomst, ses som en periodiserad utgift. Intäkter har kontoklass 3 i BAS-kontoplanen och kostnader har kontoklass 5–7.