:

När blir man personligt ansvarig i ett aktiebolag?

Innehållsförteckning:

 1. När blir man personligt ansvarig i ett aktiebolag?
 2. Vad innebär ett Företrädaransvar?
 3. När gäller Företrädaransvar?
 4. Kan en anställd bli ansvarig för ett aktiebolags skulder?
 5. Kan en aktieägare vara personligt betalningsansvar för ett aktiebolags skulder?
 6. Kan styrelseledamöter bli personligt ansvariga för aktiebolagets skulder?
 7. Vem är företrädare för ett bolag?
 8. Vad är en legal företrädare?
 9. När ansöker Skatteverket om Företrädaransvar?
 10. Vad händer om ett aktiebolag inte kan betala sina skulder?
 11. Vem betalar skulder i ett aktiebolag?
 12. Vem betalar aktiebolagets skulder?
 13. Vilket personligt ansvar har jag som ägare i ett aktiebolag?
 14. Kan man vara ensam i ett aktiebolag?
 15. Vad är en företrädare för ett bolag?

När blir man personligt ansvarig i ett aktiebolag?

I ett aktiebolag har företrädarna som huvudregeln inget ansvar för bolagets skulder eller andra förpliktelser. I vissa fall kan dock företrädarna bli personligt ansvariga. Det gäller t ex:

Många bolag kommer på grund av coronaviruset ha en ansträngd ekonomi och ha svårt att betala bolagets skulder. Därför går vi i den här artikeln gå igenom ansvaret för skatter och avgifter samt ansvaret när bolagets kapital förbrukas. 

Vad innebär ett Företrädaransvar?

Företrädaransvar innebär att en person som bedöms vara legal eller faktisk företrädare för ett bolag kan åläggas personligt betalningsansvar för bolagets obetalda skatter och avgifter.

Nu är det viktigare än någonsin att känna till att du, som delägare i aktiebolag har ett företrädaransvar som kan göra dig personligt betalningsansvarig för bolagets obetalda skatter. Om ditt företag får ekonomiska problem är det viktigt att du agerar och inte är passiv. Om ditt företag inte kan betala skatter och avgifter när de förfaller till betalning är det viktigt att antingen ansöka om anstånd för skatter och avgifter enligt de nya generösare anståndsreglerna i och med Corona utbrottet. Om du inte tror att du är hjälpt av ett anstånd kan du bli tvungen att begära ditt företag i konkurs för att undvika ett personligt betalningsansvar.   

När gäller Företrädaransvar?

Reglerna om företrädaransvar omfattar såväl legala såsom faktiska företrädare.

Legala företrädare är enligt aktiebolagslagen dess styrelse och verkställande direktör. För ansvar krävs att företrädaren har ett visst självständigt inflytande, men även en styrelseledamot som inte engagerar sig i styrelsearbetet, ett så kallat formellt styrelseuppdrag, kan under vissa omständigheter komma i fråga för företrädaransvar. En verkställande direktör agerar ofta autonomt, med möjlighet att rättshandla självständigt i betalningshänseende. En styrelsesuppleant som inträder i styrelsen kan ådra sig företrädaransvar.

Även faktiska företrädare kan ådra sig företrädaransvar. Med faktisk företrädare avses en person som har inflytande över ett bolags förvaltning men som nödvändigtvis inte utgör dess legala företrädare. Av NJA 1979 s 555 framgår att aktieägare med bankfullmakt och förfoganderätt över bolagets medel kan utgöra faktisk företrädare. Andra faktorer av relevans för bedömningen kan vara följande: vem som av anställda uppfattas som ytterst ansvarig för bolagets operativa drift och arbetsledning; väsentligt ägande i bolaget, direkt eller indirekt genom närstående; vem som uppträder som bolagets företrädare utåt mot kunder, borgenärer och myndigheter.

Företrädaransvar omfattar i huvudsak felaktiga eller uteblivna skatteavdrag, underlåtenhet att anmäla F-skatt, överskjutande ingående mervärdesskatt pga. felaktiga uppgifter samt obetalade och förfallna skatter eller avgifter. Denna artikel berör i huvudsak sistnämnda kategori. Bestämmelserna innebär som nämnts ett avsteg från principen att företrädare och ägare till ett aktiebolag inte kan ådra sig personligt betalningsansvar för bolagets skulder.

Kan en anställd bli ansvarig för ett aktiebolags skulder?

Hur länge gäller det personliga betalningsansvaret för företrädare för AB som inte följt reglerna om kontrollbalansräkning?

Kan en aktieägare vara personligt betalningsansvar för ett aktiebolags skulder?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Enligt 1 kap. 3 § aktiebolagslagen (här) så har inte aktieägarna ett personligt betalningsansvar för bolagets skulder. Om en styrelseledamot eller VD agerat redligt så är inte heller denne ansvarig för bolagets förpliktelser. Däremot kan både styrelseledamot, VD, och aktieägare bli personligt betalningsansvariga om de inte agerar i enlighet med lagen (1 kap 3 § 2 st. samt 25 kap. 18 och 19 §§ aktiebolagslagen). T.ex. kan någon av dessa bli personligt betalningsansvariga om de inte gör en kontrollbalansräkning när det finns skäl att anta att bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet. Betalningsansvaret kommer då avse de förpliktelser som uppkommer för bolaget under den tid underlåtenheten består. Att du som VD medvetet håller dig från att inse nåt sådant duger inte för att undkomma ansvar. Som VD har man en plikt att se till att bolagets finanser är i sin ordning.

Kan styrelseledamöter bli personligt ansvariga för aktiebolagets skulder?

Huruvida risk finns att behöva betala bolagets skulder på ett personligt plan är en vanlig fråga vid rådgivning till ett företag med ekonomiska svårigheter. Att drabbas av personligt betalningsansvar för bolagets skulder kan innebära en personlig ekonomisk katastrof. Många känner inte till vad som gäller. Huvudregeln i svensk rätt är att aktieägarna i ett aktiebolag inte har något personligt ansvar för aktiebolagets skulder och att aktieägarnas risk är begränsad till vad de betalat för aktierna i bolaget, det s.k. aktiekapitalet.

Det begränsade ansvaret medför att det finns en risk att förlustdrabbade företag drivs vidare för länge till nackdel för företagets fordringsägare. För att motverka sådant missbruk av bolagsformen och för att ge styrelsen i förlustbolag incitament att avveckla verksamheten i tid har det i aktiebolagslagen införts regler om medansvar. Reglerna innebär att styrelseledamöter och aktieägare i förlustbolag kan bli personligt betalningsansvariga om inte vissa handlingsmönster följs.

Reglerna innebär bl.a. att styrelsen i ett aktiebolag, om det finns skäl att anta att det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet, är skyldig att genast upprätta en kontrollbalansräkning. Hur lång tid styrelsen har på sig för att uppfylla kravet på att ”genast” upprätta kontrollbalansräkning kan variera beroende på omständigheterna i det enskilda fallet, men en tumregel är 1-2 månader från att misstanke uppstod. Om kontrollbalansräkningen visar att det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet, ska styrelsen genast kalla till en extra bolagsstämma för att pröva om bolaget ska gå i likvidation. På bolagsstämman ska kontrollbalansräkningen läggas fram.

Om aktiebolaget går i konkurs eller om du har en annan typ av bolag än aktiebolag, är reglerna för vem som anses vara legal företrädare annorlunda. Vill du veta mer om detta kan du gå in på Skatteverkets hemsida och läsa om legala företrädare.

Vem är företrädare för ett bolag?

Huruvida risk finns att behöva betala bolagets skulder på ett personligt plan är en vanlig fråga vid rådgivning till ett företag med ekonomiska svårigheter. Att drabbas av personligt betalningsansvar för bolagets skulder kan innebära en personlig ekonomisk katastrof. Många känner inte till vad som gäller. Huvudregeln i svensk rätt är att aktieägarna i ett aktiebolag inte har något personligt ansvar för aktiebolagets skulder och att aktieägarnas risk är begränsad till vad de betalat för aktierna i bolaget, det s.k. aktiekapitalet.

Det begränsade ansvaret medför att det finns en risk att förlustdrabbade företag drivs vidare för länge till nackdel för företagets fordringsägare. För att motverka sådant missbruk av bolagsformen och för att ge styrelsen i förlustbolag incitament att avveckla verksamheten i tid har det i aktiebolagslagen införts regler om medansvar. Reglerna innebär att styrelseledamöter och aktieägare i förlustbolag kan bli personligt betalningsansvariga om inte vissa handlingsmönster följs.

Reglerna innebär bl.a. att styrelsen i ett aktiebolag, om det finns skäl att anta att det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet, är skyldig att genast upprätta en kontrollbalansräkning. Hur lång tid styrelsen har på sig för att uppfylla kravet på att ”genast” upprätta kontrollbalansräkning kan variera beroende på omständigheterna i det enskilda fallet, men en tumregel är 1-2 månader från att misstanke uppstod. Om kontrollbalansräkningen visar att det egna kapitalet understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet, ska styrelsen genast kalla till en extra bolagsstämma för att pröva om bolaget ska gå i likvidation. På bolagsstämman ska kontrollbalansräkningen läggas fram.

Om aktiebolaget går i konkurs eller om du har en annan typ av bolag än aktiebolag, är reglerna för vem som anses vara legal företrädare annorlunda. Vill du veta mer om detta kan du gå in på Skatteverkets hemsida och läsa om legala företrädare.

Vad är en legal företrädare?

Betyder Legal företrädare

Vad betyder Legal företrädare? Nedanför finner du betydelsen av Legal företrädare Du kan även lägga till betydelsen av Legal företrädare själv

När ansöker Skatteverket om Företrädaransvar?

Vem som anses vara företrädare för olika juridiska personer har betydelse för vem en ansökan om företrädaransvar kan riktas mot.

De allmänna reglerna om behöriga företrädare finns under Behörig företrädare.

Vad händer om ett aktiebolag inte kan betala sina skulder?

Om ditt företag har en obetalad skuld kan den som företaget är skyldig pengar ansöka om ett betalningsföreläggande

hos Kronofogden. Då skickar Kronofogden ut kravet, ett betalningsföreläggande, till dig. Du som företagare kan få en betalningsanmärkning redan när någon skickar in en ansökan om ett betalningsföreläggande.

Vem betalar skulder i ett aktiebolag?

Den ekonomiska osäkerheten som råder idag har aktualiserat flera bolagsrättsliga frågor med anledning av insolvens- och likviditetsrelaterade problem. Som en naturlig följd uppstår diskussioner och oro om ekonomiska kriser, konkurser och personligt ansvar för bolagens företrädare. När måste ett företag försättas i konkurs och vad händer då? Hur påverkar ett företags bristande likviditet bedömningen av huruvida det bör försättas i konkurs?

I en situation som denna, när ovissheten är stor och många är oroliga för ekonomin, finns det flera frågor som uppstår vad gäller bolagets framtid. Här lyfter vi översiktligt tre frågor som många ställer sig vid en analys av bolagets finansiella situation

Vem betalar aktiebolagets skulder?

Att driva sin verksamhet i aktiebolagsform har många fördelar, kanske framförallt att företagaren inte har något personligt ansvar för aktiebolagets skulder och därmed inte riskerar sin privata ekonomi om företaget går dåligt. Det kan därför komma som en obehaglig överraskning för många att man som styrelseledamot i ett aktiebolag ändå under vissa omständigheter kan drabbas av personligt betalningsansvar. I de flesta fall kan problemen undvikas genom att i tid vidta rätt åtgärder. I denna artikel reder Tobias Gårderyd, biträdande jurist på Advokatfirman Fylgia, ut vad som gäller.

Riskerar jag att behöva betala bolagets skulder? Det är en av de vanligaste frågor vi får när vi som konkursförvaltare träffar ett aktiebolags styrelse efter en konkurs eller ska lämna rådgivning till ett företag med ekonomiska svårigheter. Att drabbas av personligt betalningsansvar för skulder som kan uppgå till mångmiljonbelopp kan för den som drabbas innebära en personlig ekonomisk katastrof. Samtidigt känner många, framförallt mindre, företagare inte till vad som gäller. Syftet med den här artikeln är att belysa de regler som gäller och ge några handfasta råd kring hur du kan agera för att undvika personligt betalningsansvar.

Vilket personligt ansvar har jag som ägare i ett aktiebolag?

Huruvida risk finns att behöva betala bolagets skulder på ett personligt plan är en vanlig fråga vid rådgivning till ett företag med ekonomiska svårigheter. Att drabbas av personligt betalningsansvar för bolagets skulder kan innebära en personlig ekonomisk katastrof. Många känner inte till vad som gäller. Huvudregeln i svensk rätt är att aktieägarna i ett aktiebolag inte har något personligt ansvar för aktiebolagets skulder och att aktieägarnas risk är begränsad till vad de betalat för aktierna i bolaget, det s.k. aktiekapitalet.

Kan man vara ensam i ett aktiebolag?

Det tar egentligen inte så lång tid att starta ett AB, om man räknar att starta företag som synonymt med att registrera det. Sedan är det en annan sak att komma igång med själv företagandet. 

Om du startar ett aktiebolag från grunden behöver du först skicka in en anmälan om att registrera aktiebolaget. Sedan ansöker du om att företaget ska bli godkänt för F-skatt. Detta kan du göra på verksamt.se och själva registreringen är gratis.

Registreringen kräver att du skriftligen beslutar att starta aktiebolaget i ett dokument som kallas stiftelseurkunden. När du har registrerat företaget är namnet skyddat i hela landet. Den genomsnittliga handläggningstiden hos Bolagsverket för att registrera ett aktiebolag är, när detta skrivs, cirka två veckor.

Ett annat sätt att starta aktiebolag är att köpa ett redan registrerat aktiebolag utan verksamhet, ett så kallat lagerbolag. Då är arbetet med att bilda och registrera företaget redan gjort. Det måste dock ändå göras en del ändringar i aktiebolaget du köper. Vanligtvis hjälper företaget som sålt lagerbolaget till med detta.

Du måste noga kontrollera att det inte har pågått någon verksamhet i lagerbolaget eftersom eventuella skulder följer med till dig som ny ägare. Undersök också företagets räkenskapsår.

Fördelen med att köpa ett lagerbolag är att det går snabbare än att registrera ett helt nytt men å andra sidan får du en kostnad för själva lagerbolaget utöver aktiekapitalet. Den extra kostnaden brukar ligga runt 2000-3000 kronor.

Vad är en företrädare för ett bolag?

Den som sekretessen avser att skydda kan i vissa fall ha en företrädare i form av t.ex. en vårdnadshavare, förmyndare eller god man. När det gäller juridiska personer företräds dessa av t.ex. en styrelse eller bolagsman. Av 12 kap. 1 § OSL följer att den sekretess som avser att skydda den enskilde inte gäller i förhållande till den enskilde själv. Detta gäller med de undantag som föreskrivs i OSL. En enskild har alltså som huvudregel rätt att ta del av uppgifter om sig själv. Det innebär att en företrädare inte automatiskt har rätt att ta del av uppgifterna om den som företräds. Vem som förfogar över sekretessen har också betydelse för frågan om vem som enligt 12 kap. 2 § OSL kan efterge sekretessen. Det kan vara företrädaren, den som uppgifterna avser eller båda i förening.