:

Finns det gas i Siljansringen?

Innehållsförteckning:

 1. Finns det gas i Siljansringen?
 2. Vad händer med igrene?
 3. Har Sverige egen gas?
 4. Kan Sverige utvinna naturgas?
 5. Vilket land har mest gas i världen?
 6. Finns det någon olja i Sverige?
 7. Vem har mest gas i världen?
 8. Har Sverige rysk gas?
 9. Hur länge kommer oljan att finnas kvar på jorden?
 10. Var kommer den ryska gasen i från?
 11. Varför köper inte Sverige norsk olja?
 12. Var köper Sverige sin olja ifrån?

Finns det gas i Siljansringen?

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Siljansringen i Dalarna är ett av få områden i Sverige där det finns ekonomiska intressen för att utvinna metangas. Planer på utvinning har länge funnits i olika former, men nu har företaget Igrene AB kommit så pass nära att man söker tillstånd från Bergsstaten för att utvinna och förädla gasen i utkanten av Mora. Denna utvinning måste stoppas.

Vad händer med igrene?

Gasprospekteringsbolaget Igrenes begäran om omprövning av Bergsstatens beslut om att inte förlänga tre stycken undersökningstillstånd i Siljansringen har skickats till Förvaltningsrätten. som nu hanterat frågan. Utfallet blev som Igrene ville. Det skickas tillbaka till Bergsstaten.

Förvaltningsrätten anser sig inte ha behörighet att pröva ärendet som en överklagan då det handlar om en omprövning. Därför har ärendet återförvisats till Bergsstaten för en fortsatt handläggning. Det är i linje med vad Igrene önskat. Bolaget har vidare yrkat på att giltighetstiden för de tillstånd som är i fråga skall vara det som ursprungligen kommunicerats av Bergsstaten.

Har Sverige egen gas?

Naturgas introducerades i Sverige 1985 och svarar idag för omkring tre procent av den totala energitillförseln i landet. Men i Skåne, Halland, Västra Götaland samt västra Jönköpings län utgör naturgas en betydande del av energimixen. Där står naturgasanvändningen för omkring 20 procent av energitillförseln och är en viktig insatsvara till industriprocesser.

Klicka på bilden för att se en större version.

Kan Sverige utvinna naturgas?

För att en skiffer ska kunna innehålla termiskt bildad skiffergas krävs:

 • Att den innehåller > 2 % organiskt material och att det organiska materialet är av kerogen typ 2 så att gas kan bildas.
 • Att skiffern har en termisk mogenhet på mellan 1,1–3,5 (värdet beror på vilka tryck och temperaturer berggrunden utsatts för).
 • Att skiffertjockleken är >20 m för att det ska vara ekonomiskt och tekniskt möjligt att exploatera gasen.
 • Att skiffern är spröd och lämplig att spräcka.
 • Att överlagrande berggrund har sådan uppbyggnad att den begränsar utbredningen av sprickor orsakade av spräckning.
 • Att skiffern ligger djupare än 600 m, dvs. minimidjup för så kallad fracking.
 • Att skiffern ligger tillräckligt djupt så att stora volymer gas kan komprimeras och bindas i skiffern, dvs. höga tryck i berggrunden.
 • Att berggrunden har haft en gynnsam geologisk utveckling som gjort att gasen inte försvunnit, till exempel i samband med bergskedjeveckning, förkastningsrörelser, upphöjning.

Många skifferområden som uppfyller dessa krav ligger i bergsområden, befolkningstäta områden eller i havsområden vilket gör att de inte går att exploatera.

Biogen gas bildas i organiskt rika skiffrar eller sediment på djup ner till någon eller några hundra meters djup i berggrunden. Berggrunden har då inte varit upphettad till mer än cirka 50 grader och den bildade gasen ansamlas bara i fri form i porutrymmen i berggrunden och är inte så hårt bunden till skiffern som den termiskt bildade skiffergasen. Gasen består också oftast av en stor andel svavelväte och kvävgas förutom metan. Ansamling av biogen skiffergas kräver en naturlig tillgång på porutrymmen, sprickor, hålrum i bergarten samt en tät överliggande berggrund. Volymen gas i förhållande till bergmassans volym är också avsevärt mindre på grund av att biogen gas påträffas ytligt eftersom gasen då inte är lika komprimerad som dess djupare variant. Förekomster av biogen gas kan exploateras genom vanlig borrning utan någon ”fracking”.

Vilket land har mest gas i världen?

USA är världens ledande producent av både olja och fossilgas, och växande utvinning har bidragit att landet nu åter blivit nettoexportör av energi. Landet är också rikt på mineral, skog och vatten.

Energisektorn i USA har i över 100 år dominerats av de fossila bränslena olja, fossilgas (naturgas) och kol. Efter en kraftigt ökad utvinning det senaste årtiondet var produktionen av energi större än konsumtionen 2019, för första gången sedan 1950-talet.

Finns det någon olja i Sverige?

Råolja är ett en fossil energikälla som bildats genom att växter och djur begravts i sediment på havsbotten. Under miljontals år har den energi som dessa organismer lagrat beroende på värme, tryck och olika bakterier omvandlats till de kolväten som utgör gas, råolja eller kol. Råoljan har sedan inkapslats och lagrats i porösa berglager.

Att leta efter olja handlade till långt in på 1900-talet ofta om att förlita sig på slumpen. Det gav en stor osäkerhet som branschen idag har minskat genom att utveckla metoder som bygger på den vetenskap som kallas geofysik. Genom att göra en översikt av berggrundens typ och struktur går det nämligen att göra en kvalificerad bedömning om en given plats gömmer en oljefyndighet.

Vem har mest gas i världen?

Genom att jobba svart förlorar du många av dina rättigheter som ett vitt jobb innebär. Om du jobbar svart saknar du ett riktigt anställningsbevis, verkliga arbetsrättigheter och löneskydd.

 • Du får ingen ersättning när du blir sjuk, arbetslös eller är föräldraledig.
 • Du har ingen rätt till semester, varken betald eller obetald. Du som är föräldraledig har ingen rätt att få vara ledig med ditt barn.
 • Du får ingen pensionsgrundande inkomst, vilket betyder att du får lägre pensionsersättning när du går i pension.
 • Du får sämre arbetstrygghet eftersom aretsgivarens avtal och försäkringar inte gäller för dig. Om du skulle råka ut för en olycka på arbetsplatsen får du ingen ersättning.
 • Du kan bli tvungen att själv betala den skatt som arbetsgivaren skulle ha betalat in.
 • Du kan åtalas och dömas till böter och är brottet mycket allvarligt kan du dömas till fängelse.

Den arabiska halvön har i tusentals år varit bebodd av små, isolerade samhällen. Folk har livnärt sig genom handel längs kusten. I inlandet bodde nomadfolk som levde på kamelhållning. Kungahuset har sitt ursprung i Nedsjd där familjen Saud kom till makten på 1700-talet. Deras ättlingar har sedan styrt landet. Mellan år 1902 och 1927 genomförde Ibn Saud en rad erövringar och år 1932 bildades Konungariket Saudiarabien.

På 1700-talet påbörjades en religiös väckelserörelse, i väst kallas den för Wahhabism, efter grundaren. Väckelserörelsen gick tillbaka till islams rötter för en renare tolkning av religionen. Al-Saud-klanen blev en del av rörelsen. Trycket från britterna och osmanerna under 1800-talet ledde till att riket Saudiarabien föll samman två gånger och Al-Saud-klanen tvingades till exil i Kuwait. 

Den arabiska halvön har i tusentals år varit bebodd av små, isolerade samhällen. Folk har livnärt sig genom handel längs kusten. I inlandet bodde nomadfolk som levde på kamelhållning. Kungahuset har sitt ursprung i Nedsjd där familjen Saud kom till makten på 1700-talet. Deras ättlingar har sedan styrt landet. Mellan år 1902 och 1927 genomförde Ibn Saud en rad erövringar och år 1932 bildades Konungariket Saudiarabien.

På 1700-talet påbörjades en religiös väckelserörelse, i väst kallas den för Wahhabism, efter grundaren. Väckelserörelsen gick tillbaka till islams rötter för en renare tolkning av religionen. Al-Saud-klanen blev en del av rörelsen. Trycket från britterna och osmanerna under 1800-talet ledde till att riket Saudiarabien föll samman två gånger och Al-Saud-klanen tvingades till exil i Kuwait. 

1901 återtog den saudiska klanen, tillsammans med några få anhängare, Riyadh och utropade sig som härskare över området. De fortsatte erövra större områden och år 1932 upprättades kungadömet Saudiarabien. 1933 började sökningen efter olja och innan första oljan ens var funnen hade amerikanska oljebolag redan säkrat rättigheterna. Under denna period avtog det brittiska inflytandet över den arabiska halvön och USA blev garantin för kungahuset Sauds makt. 

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Saudiarabien genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 3,0 jordklot

Saudiarabien är en islamisk monarki utan rättsligt skydd för religionsfrihet, pressfrihet, yttrandefrihet eller demokrati.

Saudiarabien är starkt influerad av islam; Koranen utgör landets konstitution. Cirka 92 procent är sunnimuslimer och cirka 8 procent är shiamuslimer. Sunnimuslimer lever främst i den västra delen av landet medan shiamuslimer bor i ett bälte längs ostkusten med Iran på andra sidan av viken. Politiska partier och fackföreningar är inte tillåtna.

Kungen är statschef, regeringschef, högsta tolkare av lagen och den främsta religiösa ledaren. Det finns ett ministerråd (regering) bestående av 20 ministrar. 1993 bildades en rådgivande församling, Majlis ash-Shura, 1993, där olika grupper i samhället är representerade. Kungen utser alla medlemmar. Församlingen har successivt fått en mer aktiv roll och har sedan 2003 kunnat komma med lagstiftningsförslag. Sedan 2013 finns kvinnliga medlemmar i rådet.

Har Sverige rysk gas?

I september förra året hindrade Greenpeace fartyget Coral Energy från att lägga till i Nynäshamn. Nu hoppas man slippa återupprepa aktionen, när ett nytt skepp med rysk fossilgas väntas till hamnen i dag. Foto: © Greenpeace/Maria Andrea

Publicerad 2023-02-24

Hur länge kommer oljan att finnas kvar på jorden?

Användningen av kol för uppvärmning har nästan upphört i Sverige. Ett fåtal kraftvärmeverk har ännu inte ställt om till exempelvis bioenergi. Däremot är kolanvändningen fortfarande stor vid ståltillverkning, med koldioxidutsläpp som följd. Ny teknik för stålframställning håller därför på att utvecklas.

Internationellt byggs fortfarande nya kolkraftverk, i vissa länder som har stora egna koltillgångar eller som har storskaliga energisystem som bygger på import av kol. Priserna på el från solceller och från vindkraft har sjunkit snabbt på senare år. En allt större del av investeringarna i ny elproduktion handlar idag om solel och vindkraft. Det är ofta egentligen mer ekonomiskt fördelaktigt att investera i sådana förnybara källor jämfört med kol. På många håll har man dock en lång tradition av att använda kol, en tradition som kan vara svår att bryta. En global skatt på fossila bränslen skulle kunna åstadkomma en snabb förändring, men det är svårt att internationellt komma överens om en sådan.

Var kommer den ryska gasen i från?

Fram till andra världskriget spelade naturgas en begränsad roll. Många äldre kulturer kände visserligen till en mystisk gas från underjorden, och kineserna sägs ha använt den brännbara gasen för att utvinna salt ur havsvatten redan på 500-talet f.Kr. Vanligare var dock att gasen, som sipprade ut i sprickor och ibland antändes av blixten, blev föremål för religiös kult.

När man på 1800-talet började använda gas i energiförsörjningen var det inte fråga om naturgas. I stället tillverkades gas av stenkol. Kolgasen fyllde en viktig funktion både inom industrin och som ”stadsgas” i gatlyktor och köksspisar.

I slutet av 1800-talet experimenterade man i några länder med naturgas som ett komplement till den gängse kolgasen, bland annat i Österrike-Ungern. Huvudstaden Wien var belägen i ett område med stora naturgasfyndigheter, och redan på 1890-talet började gas utvinnas kommersiellt.

I Västeuropa blev energitillförseln från utlandet under andra världskriget opålitlig. Det väckte många länders intresse för inhemska naturgasfyndigheter. Ofta gjordes gasfynden i samband med att man egentligen letade efter olja. I Frankrike uppstod en växande olje- och gasindustri strax norr om Pyrenéerna och i Italien på motsvarande sätt i Podalen, nära industristäderna Milano och Turin. Redan under kriget började man bygga omfattande nätverk av pipelines i båda länderna. Tyskland och Storbritannien fortsatte däremot att koncentrera sig på kol och kolbaserad gas.

I Västeuropa fanns till en början ingen tanke på att importera gas. Naturgasen sågs tvärtom som ett viktigt bidrag till en nationellt oberoende energiförsörjning, något som kan verka ironiskt i dag när nästan alla västeuropeiska länder importerar stora mängder naturgas.

Ett genombrott för naturgasen i Västeuropa kom 1959. Sensationellt stora fynd gjordes då utanför Groningen i Nederländerna. Volymerna var alldeles för stora för att landet självt skulle kunna konsumera all gas, och från 1964 exporterades stora mängder till Västtyskland, Belgien och Frankrike.

Varför köper inte Sverige norsk olja?

Ska man fortsätta leta efter olja och gas i Arktis? Meningarna går isär i Bryssel och Oslo.

Foto: Pixabay

Var köper Sverige sin olja ifrån?

Detta PM börjar med en kort genomgång av den lilla mängd biodrivmedel som är tillverkade av ryska råvaror, innan vi övergår till de fossila drivmedlen, som är textens huvudfokus. Tonvikten ligger på Ryssland, men vi vill även ge en generell bild av varifrån de fossila drivmedlen kommer.

På grund av bristen på spårbarhet är detta ursprung till stor del höljt i dunkel. Vi beskriver vilka försök som gjorts för att öka transparensen, och hur fossilindustrin och EU motarbetat dessa initiativ. Gröna Mobilister har drivit kampanj för spårbarhet och ursprungsmärkning i tio års tid. Efter Rysslands invasion av Ukraina har fler vaknat. I ett upprop kräver 26 europeiska miljöorganisationer ursprungsmärkning vid pump. Bland dem märks den ukrainska organisationen National Ecological Center of Ukraine.