:

Kan man ansöka om skilsmässa själv?

Innehållsförteckning:

 1. Kan man ansöka om skilsmässa själv?
 2. Vilka blanketter behövs vid skilsmässa?
 3. Kan man ansöka om skilsmässa på nätet?
 4. Hur ansöker man om skilsmässa?
 5. Hur mycket kostar det att ansöka om skilsmässa?
 6. Måste man dela allt vid skilsmässa?
 7. Kan man bli nekad skilsmässa?
 8. Kan man skilja sig utan advokat?
 9. Vem betalar vad vid skilsmässa?
 10. Hur många ångrar sin skilsmässa?
 11. Vad kostar en skilsmässa om man är oense?
 12. Kan man skilja sig och bo tillsammans?
 13. Vad delas inte vid skilsmässa?
 14. Hur mycket kostar det att skilja sig?
 15. Hur gömmer jag pengar i skilsmässa?

Kan man ansöka om skilsmässa själv?

En gemensam skilsmässoansökan skickas in ifall båda är överens om skilsmässan. Som regel finns en rätt till direkt skilsmässa vid gemensam skilsmässoansökan, varför tingsrättens handläggning också går snabbare. Undantaget till direkt skilsmässa utan betänketid är om det finns barn under 16 år som lever tillsammans med makarna. 

En ensam skilsmässoansökan skickas in ifall parterna är oeniga om skilsmässan. Den ena maken/makan lämnar in ansökan om skilsmässa och därefter får den andra chans att säga något beträffande ansökan. Ifall den andra maken/makan inte vill skilja sig utgår betänketid, vilket är ett beslut som tas av domstolen. När makar är oense om äktenskapsskillnad utgår dock inte betänketid ifall de bott isär de senaste två åren.

Vilka blanketter behövs vid skilsmässa?

Om du vill skilja dig ska du ansöka om det hos tingsrätten där du bor. Ansökan kan vara gemensam eller enskild.

Kan man ansöka om skilsmässa på nätet?

Om du vill skilja dig ska du ansöka om det hos tingsrätten där du bor. Ansökan kan vara gemensam eller enskild.

Hur ansöker man om skilsmässa?

En första förutsättning för att man ska kunna erhålla en snabb skilsmässa är att skilsmässan inte behöver föregås av en betänketid. Ska skilsmässan föregås av betänketid kommer den att beviljas tidigast efter sex månader. Detta är den kortaste tid som är möjlig vid betänketid. Dessutom måste en make som önskar att fullfölja ansökan om skilsmässa efter betänketiden om sex månader skicka in en ansökan om fullföljd till tingsrätten. Skilsmässan beviljas således inte per automatik efter sex månader när betänketiden löpt ut.

Enligt reglerna i äktenskapsbalken måste en skilsmässa föregås av betänketid om:

Hur mycket kostar det att ansöka om skilsmässa?

none id="readability-page-1" class="page">

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Måste man dela allt vid skilsmässa?

none id="readability-page-1" class="page">

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Kan man bli nekad skilsmässa?

Läs mer genom att välja de alternativ som stämmer för dig.

Välj om du vill se de olika stegen i skilsmässan för gemensam eller enskild ansökan.

Kan man skilja sig utan advokat?

Principen för att skriva en ansökan om skilsmässa är detsamma som om du ska skriva ett annat juridiskt dokument som t.ex. ett testamente eller ett äktenskapsförord. Dvs, har du tillräckliga kunskaper och vet vad du gör kan du själv skriva dokumentet och det behöver följaktligen inte kosta dig något. I vart fall inte mer än i form av den tid du lägger ner på arbetet.

Är du inte säker på hur man skriver en skilsmässoansökan och t.ex. vilka yrkanden du ska framföra, som t.ex. yrkanden om betänketid, vårdnad eller liknande kan du anlita en advokat för att få hjälp. En konsultation med en advokat som informerar om reglerna och därefter upprättar din ansökan om skilsmässa samt hanterar eventuella kontakter med domstolen innebär sannolikt ett par timmars arbete för advokaten. Anlitar du en advokat kan du i de flesta fall räkna med en kostnad på ett par tusen kronor och uppåt för hjälp med endast själva ansökan om skilsmässa. Kostnaden varierar beroende på var du är bosatt och vilken advokat som du anlitar. Vad avser beräkningen av advokatkostnader följer en mer utförlig redogörelse längre ner under rubriken “Advokatkostnader”.

Du kan även använda dig av en dokumentmall när du ska skriva din ansökan om äktenskapsskillnad. En dokumentmall kan självfallet inte ersätta juridisk kunskap. Men i förening med tydliga instruktioner kan en mall vara en liten hjälp på vägen. Detta gäller framförallt när det är fråga om enklare typer av skilsmässor. En ansökan om skilsmässa när båda makarna är ense om att skilja sig samtidigt som de inte har några barn är betydligt enklare att skriva än om makarna har barn och är oense om det mesta som har samband med skilsmässan.

Vem betalar vad vid skilsmässa?

Flytta isär, skilja sig & separera

Hej  Jag har en fråga gällande bodelning. Jag har skilsmässa på gång fast mitt ex bor kvar på nuvarande bostadsrätt men det är jag som betalar alla räkningar såsom bolån, hyra, mm. Måste jag betala allt under skilsmässa beslutet fattas av tingsrätten vilket jag vill inte stå för allt. Tack för svaret!

Hur många ångrar sin skilsmässa?

SkilsmässaOm du vill skiljas ska du ansöka om äktenskapsskillnad vid den tingsrätt som din kommun tillhör. Mer information finns här Skilsmässa - Sveriges Domstolar.

Äktenskapsskillnad utan betänketid

Vad kostar en skilsmässa om man är oense?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Att ni ansökt om äktenskapsskillnad innebär inte att ni blir skilda med en gång rent juridiskt. Alltså är ni gifta tills domen från tingsrätten har vunnit laga kraft (efter tre veckor från att tingsrätten meddelat domen att ni skilt er). Detta betyder att ni båda delar på alla kostnader enligt 1 kap 4§ Äktenskapsbalken tills dess. Det bör tilläggas att även om du skaffar ett eget boende och får kostnader ska även dessa kostnader delas på hälften mellan er.

Kan man skilja sig och bo tillsammans?

Hej, och tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga.

Inledningsvis krävs det inte att man flyttar isär för att man skiljer sig. Det är alltså möjligt för er att skilja er och bo kvar i den gemensamma villan. När ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom fördelas genom bodelning (9 kap. 1 § äktenskapsbalken (ÄktB). Det råder i princip avtalsfrihet vid bodelning, så ni kan själva komma överens om hur ni vill fördela er egendom. Ni kan alltså välja att behålla det ägande av villan som ni har nu. Över bodelningen ska upprättas en handling som skrivs under av er båda (9 kap. 5 § ÄktB).

Vad delas inte vid skilsmässa?

 • Ansökan om skilsmässa – vilket formellt kallas äktenskapsskillnad – ska göras vid den lokala tingsrätten. Skilsmässan går igenom först efter sex månaders betänketid. Om båda parter är eniga och det heller inte finns barn under 16 år behövs dock ingen betänketid.
 • Efter äktenskapet upplösts enligt föregående punkt ska i normalfallet en bodelning ske. Bodelningen omfattar det så kallade giftorättsgodset. Giftorättsgods är som huvudregel den egendom som inte är någon av makarnas enskilda egendom. Giftorättsgodset omfattar dock inte kläder och en del annat som har stark personlig karaktär.
 • Makarnas giftorättsgods ska, med avdrag för skulder, delas lika. Fördelningen av giftorättsgodset ska dokumenteras i ett så kallat bodelningsavtal, som ska skrivas under av båda makarna. Det är möjligt att genomföra en bodelning även under bestående äktenskap.
 • Du hittar all juridisk rådgivning på samma plats – nära dig.

  Hur mycket kostar det att skilja sig?

  För att handläggningen av en skilsmässoansökan ska påbörjas måste en ansökningsavgift om 900 kr betalas in till domstol. Utöver ansökningsavgiften kan det också uppstå andra kostnader t ex om man behöver juridisk hjälp för upprättande av en skilsmässoansökan. I vissa fall behöver man också vidare juridisk rådgivning eller hjälp att företrädas av ett ombud.

  Hur gömmer jag pengar i skilsmässa?

  Allt eller vissa saker eller till­gång­ar som ni äger kan göras till en­skild egen­dom och då räknas de inte in i gif­to­rätts­gods. Med ett äk­ten­skaps­för­ord kan ni ge­men­samt be­stäm­ma vilken egen­dom som ska vara en­skild egen­dom och som inte ska ingå vid en bo­del­ning vid se­pa­ra­tion eller döds­fall.

  Ett äk­ten­skaps­för­ord kan vara ett rik­tigt bra sätt att ge varand­ra eko­no­misk trygg­het. Det hand­lar inte om att inte lita på varand­ra utan istäl­let om att ordna det allra bästa för er som familj.

  Vid skils­mäs­sa ska man alltid göra en bo­del­ning. Då räknar man var för sig ihop sina till­gång­ar och drar sedan bort lån och andra skul­der. Där­ef­ter slår man ihop bådas till­gång­ar och delar på hälf­ten. På så vis får ni lika mycket av gif­to­rätts­god­set. 

  Det be­ty­der att den som på papp­ret äger mer måste betala mel­lan­skill­na­den till den andra maken för att det ska bli lika. Mel­lan­skill­na­den kallas för bo­del­nings­lik­vid. 

  Den med mer för­mö­gen­het ger alltså av sin egen­dom till den andre. Om den med mera egen­dom har mycket skul­der kan det dock leda till att ni istäl­let får dela på den egen­dom som den som äger mindre har.