:

När blir privat uthyrning näringsverksamhet?

Innehållsförteckning:

 1. När blir privat uthyrning näringsverksamhet?
 2. Vad räknas som privatbostad?
 3. Vad är en näringsfastighet?
 4. Kan man äga en näringsfastighet privat?
 5. När övergår hobby till näringsverksamhet?
 6. När blir hobby näringsverksamhet?
 7. Vad gäller vid privat uthyrning?
 8. Vad gäller vid privat uthyrning av bostad?
 9. Hur beskattas försäljning av Näringsfastighet?
 10. Vad gäller vid försäljning av Näringsfastighet?
 11. Får man sälja saker som privatperson?
 12. Vad är skatten på Näringsfastighet?
 13. Måste man registrera sin hobbyverksamhet?
 14. Hur mycket får jag tjäna på en hobby utan att betala skatt?
 15. När gäller inte Privatuthyrningslagen?

När blir privat uthyrning näringsverksamhet?

Bara småhus med tomtmark, småhus på annans mark, småhus på lantbruksenhet, ägarlägenhet och obebyggd tomtmark kan vara privatbostadsfastighet. Ett småhus är en byggnad som är inrättad till bostad åt en eller två familjer. Bostaden ska dessutom vara privatbostad. Det innebär att den ska användas, eller vara avsedd att användas, för permanent- eller fritidsboende av ägaren eller av en till ägaren närstående person.

Om ägaren använder eller har för avsikt att använda mer än 50 procent av ytan i ett enfamiljshus för permanent- eller fritidsboende till sig själv eller till närstående, är det en privatbostad. För ett tvåfamiljshus räcker det att minst 40 procent används eller avses användas för permanent- eller fritidsboende av ägaren eller närstående för att det ska räknas som privatbostad.

För obebyggd tomtmark ska ägarens avsikt vara att marken ska bebyggas med privatbostad.

En fastighets karaktär som privatbostadsfastighet eller näringsfastighet ska prövas varje år. Har förhållandena ändrats ska en omklassificering göras.

För privatbostadsfastighet som ska övergå till att bli näringsfastighet finns en tröghetsregel. Regeln innebär att en fastighet kan ha kvar sin karaktär av privatbostadsfastighet under en tvåårig övergångsperiod, trots att det finns förutsättningar att klassificera den som näringsfastighet.

Tröghetsregeln är inte tvingande. Fastigheten kan omklassificeras tidigare om ägaren vill och om det finns skäl för detta. Om regeln tillämpas kan bostaden bedömas som privatbostad det år förändringen sker och året därpå. Säljs bostaden det andra året efter förändringen kan den ses som en privatbostad även för försäljningsåret.

Vad räknas som privatbostad?

En privatbostad är ett småhus, en ägarlägenhet eller en bostadsrätt där den totala ytan till övervägande eller väsentlig del används, eller är avsedd att användas som bostad av dig eller dina närstående. Används ytan inte på ett sådant sätt är småhuset och ägarlägenheten en näringsfastighet och bostadsrätten en näringsbostadsrätt. Uthyrning och försäljning beskattas då i inkomstslaget näringsverksamhet och deklareras på blankett NE. Ett småhus med tillhörande tomtmark som ligger på en lantbruksfastighet utomlands, behandlas som en näringsfastighet. 

Småhus Ett småhus är en byggnad (till exempel villa, radhus eller fritidshus) som är inrättad som bostad åt en eller två familjer och som ligger på egen eller annans mark (en- eller tvåfamiljsfastighet). Småhuset kan också ligga på en lantbruksfastighet. 

Ägarlägenhet En ägarlägenhetsfastighet är en tredimensionell fastighet som är avsedd att rymma bara en bostadslägenhet. Lägenheten är en ägarlägenhet om den är inrättad till bostad åt en enda familj. 

För att vara en privatbostad måste mer än 50 procent (övervägande del) av småhusets, ägarlägenhetens eller bostadsrättens totala yta användas eller vara avsedd att användas som bostad av dig eller dina närstående, Är småhuset ett tvåfamiljshus räcker det att minst 40 procent (väsentlig del) av den totala ytan används eller är avsedd att användas som bostad av dig eller dina närstående. Med bostad menas både permanent- och fritidsbostad. Har du flera byggnader på en småhusfastighet, till exempel både en villa och ett attefallshus, bedömer du om byggnaderna är privatbostäder var för sig.  

Med närstående menas din maka/make, registrerad partner, föräldrar, mor- och farföräldrar, dina barn, barnbarn o.s.v. och deras makar, dina syskon och deras makar och barn, barnbarn o.s.v. samt dödsbo som du eller någon av de nämnda personerna är delägare i. Med make jämställs sambo om ni har eller har haft gemensamma barn eller om ni tidigare har varit gifta med varandra. Fosterbarn och styvbarn räknas som barn.  

Vad är en näringsfastighet?

Av 13 kap. 1 § första stycket framgår att till inkomstslaget näringsverksamhet räknas inkomster och utgifter på grund av näringsverksamhet. Med näringsverksamhet avses förvärvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt. Innehav av näringsfastigheter räknas enligt lagrummets tredje stycke alltid som näringsverksamhet.

I 16 kap. 1 § finns huvudregeln för vad som ska dras av i inkomstslaget näringsverksamhet, dvs. utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster. Andra bestämmelser om avdrag finns bl.a. i 19 kap.

Kan man äga en näringsfastighet privat?

Jag har nyligen köpt ett litet hyreshus med åtta lägenheter i. Nu undrar jag om det är bäst att ha ett aktiebolag eller äga huset privat.

Om du äger en näringsfastighet privat beskattas hyran normalt som inkomst av näringsverksamhet. Det innebär avdragsgilla socialavgifter och inkomstskatt på upp till 57 procent.

När övergår hobby till näringsverksamhet?

Det är lätt att tro att en hobbyverksamhet är ett jobb som man också tycker är väldigt roligt, men det är ett riktigt begrepp och det finns regler att förhålla sig till.

När blir hobby näringsverksamhet?

Om du har en hobby som kan ge dig pengar finns det inget som hindrar att du tjänar en hacka på det du kan. Det kan till exempel handla om hemslöjd, biodling – eller något helt annat.

För att det du gör ska räknas som en hobby ska det vara:

Vad gäller vid privat uthyrning?

Kostnadsfri inledande rådgivningRing oss: 0771-333 444Måndag - fredag: 8:00 - 17:00Eller fyll i formuläret så ringer vi upp dig.

Vad gäller vid privat uthyrning av bostad?

Det finns några saker som du bör känna till inför din privatuthyrning. Vi på BostadsPortal har samlat viktigaste punkter som vi delar med oss av här nedanför för att du ska få en så trygg och smidig privatuthyrning som möjligt.

Hur kommer jag igång om jag vill hyra ut privatbostad?

När du väl bestämt dig för att hyra ut din privatbostad kan du börja planera din uthyrning och tänka på vad som är viktigt för dig, t.ex. vem du vill hyra ut till, hur mycket du ska ta ut i hyra, vad som ingår i hyran, om bostaden ska hyras ut möblerad, omöblerad eller delvis möblerad, vad som täcks av din försäkring osv. Privatuthyrning behövs som ett viktigt komplement till bostadsmarknaden för att lindra bostadsbristen.

Hur beskattas försäljning av Näringsfastighet?

(Du som abonnerar på Mikro Selekt 2023 har redan tillgång till denna mikrokurs i ditt abonnemang)

Beskattning vid försäljning av näringsfastighet är en utbildning där vi går igenom hur en försäljning av näringsfastighet, som är en kapitaltillgång i verksamheten ska beskattas. Tyngdpunkten ligger på hur du beräknar vinsten respektive förlusten vid beskattningen i enskild näringsverksamhet respektive aktiebolag. Efter avslutad utbildning kommer du som redovisningskonsult kunna bokföra en försäljning och justera det bokförda resultatet i deklarationen. 

Vad gäller vid försäljning av Näringsfastighet?

Fysiska personer eller dödsbon (även delägare i handelsbolag) som har sålt en näringsfastighet skall deklarera försäljningen på blankett K7 samt göra vissa skattemässiga justeringar i deklarationen för näringsverksamheten.

Fastigheter som inte är privatbostadsfastigheter är näringsfastigheter, privatbostadsfastigheter är enfamiljshus eller tvåfamiljshus som till övervägande del används som privatbostad.

Får man sälja saker som privatperson?

Om du säljer vanliga föremål som varit i ditt och din familjs bruk är försäljningsvinsten skattefri i försäljningsårets beskattning om vinsten från försäljningen är högst 5 000 euro under skatteåret (= kalenderåret). Dylika föremål är t.ex. kläder, kärl, smycken, möbler, hemelektronik och hobbyredskap. De sålda föremålen ska vara dina och din familjs.

När överlåtelsevinsten beräknas ska från försäljningspriset dras av inköpspriset. Både försäljnings- och inköpspriset ska kunna pålitligt klarläggas. Om försäljningspriserna under skatteåret är sammanlagt under 5 000 euro, är det klart att försäljningen är skattefri fast du inte skulle tillförlitligt kunna klarlägga inköpspriserna. Förlust från försäljning av skattefritt lösöre får inte dras av i beskattningen.

Exempel: Lisa har haft i användning en servis. Inköpspriset var 750 euro. Servisens återförsäljningsvärde har stigit avsevärt. Lisa säljer sin servis på en auktionssajt på nätet för 3 000 euro. Försäljningsvinsten för skatteåret blir 2 250 euro. Eftersom det är fråga om försäljning av vanligt bohag, betalar Lisa ingen inkomstskatt på försäljningen.

Vad är skatten på Näringsfastighet?

Har du sålt en fastighet under året? Då måste du beräkna och deklarera fastighetsförsäljningens vinst eller förlust, den så kallade kapitalvinst- eller förlusten.

En fastighet ses som en kapitaltillgång och den eventuella vinsten du gör på en försäljning av fastigheten ska beskattas i inkomstslaget kapital. Oavsett vilken typ av fastighet du säljer exempelvis näringsfastighet eller småhus är vinstberäkningen i grunden densamma; du ska beräkna vinst och förlust utifrån försäljningspriset med avdrag för kostnader.

Måste man registrera sin hobbyverksamhet?

Om du har en hobby som kan ge dig pengar finns det inget som hindrar att du tjänar en hacka på det du kan. Det kan till exempel handla om hemslöjd, biodling – eller något helt annat.

För att det du gör ska räknas som en hobby ska det vara:

Hur mycket får jag tjäna på en hobby utan att betala skatt?

är att den utövas på fritiden av hobbyidkaren själv och att vinstsyfte saknas.

Hemslöjd, biodling, trädgårdsodling, djuruppfödning, jakt, fiske, hästsport och kulturell verksamhet är exempel på möjliga hobbyverksamheter. Det handlar om något som

En näringsverksamhet är en verksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt. Det innebär att verksamheten ska kännetecknas av varaktighet, självständighet och vinstsyfte. Om något av dessa villkor inte uppfylls är det oftast fråga om inkomst

När gäller inte Privatuthyrningslagen?

är att den utövas på fritiden av hobbyidkaren själv och att vinstsyfte saknas.

Hemslöjd, biodling, trädgårdsodling, djuruppfödning, jakt, fiske, hästsport och kulturell verksamhet är exempel på möjliga hobbyverksamheter. Det handlar om något som

En näringsverksamhet är en verksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt. Det innebär att verksamheten ska kännetecknas av varaktighet, självständighet och vinstsyfte. Om något av dessa villkor inte uppfylls är det oftast fråga om inkomst