:

Vad är organisationsnummer på faktura?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är organisationsnummer på faktura?
 2. Vad måste vara med på en faktura?
 3. Måste man ha momsregistreringsnummer på fakturan?
 4. Måste personnummer finnas på faktura?
 5. Vart hittar jag min organisationsnummer?
 6. Vad är ditt organisationsnummer?
 7. Har enskild firma organisationsnummer?
 8. Hur ser en bra faktura ut?
 9. Är VAT-nummer och momsregistreringsnummer samma sak?
 10. Kan man fakturera innan momsregistrering?
 11. Får man använda personnummer som kundnummer?
 12. Är VAT-nummer och organisationsnummer samma sak?
 13. Hur ser ett organisationsnummer ut?
 14. Hur hittar jag min organisationsnummer?
 15. Hur anges organisationsnummer?

Vad är organisationsnummer på faktura?

Organisationsnummer fungerar som identitetsbeteckning för juridiska personer (företag, bolag, föreningar och vissa andra organisationer), på motsvarande sätt om personnumret fungerar som identitetsbeteckning för fysiska personer.

Med enskilda firma använder sig av innehavarens (den fysiska personens) personnummer som organisationsnummer i och med att innehavaren är personligt ansvarig för företagets åtaganden och skulder. Företagets organisationsnummer måste alltid framgå på fakturor eftersom det används för att identifiera en juridisk person av svenska myndigheter och andra organisationer.

Organisationsnumret är unikt för vare bolag och består av 10 siffror och ett skiljetecken enligt formatet ÅÅMMDD-XXXX. Den sista siffran är en kontrollsiffra som används för att kontrollera person- eller organisationsnumrets giltighet.

Vad måste vara med på en faktura?

Det är såklart väldigt viktigt att en faktura blir rätt. Vi frågar helt enkelt lagen. Mervärdesskattelagen berättar vilka uppgifter en faktura måste innehålla och vi fyller på med resten. Det finns egentligen två typer av fakturor; en fullständig faktura och en förenklad faktura. Men eftersom den fullständiga fakturan är vad som anses vara en vanlig faktura är det den vi fokuserar på.

Vi beskriver vad som måste finnas med på en faktura och vad man ska tänka på vid specifika situationer så som RUT och ROT.

Måste man ha momsregistreringsnummer på fakturan?

En faktura ska innehålla viss information, klicka på bilden nedan för att se ett exempel på hur det kan se ut. När du klickar på ett nummer i fakturan får du lära dig mer om just den uppgiften.

Måste personnummer finnas på faktura?

Det är såklart väldigt viktigt att en faktura blir rätt. Vi frågar helt enkelt lagen. Mervärdesskattelagen berättar vilka uppgifter en faktura måste innehålla och vi fyller på med resten. Det finns egentligen två typer av fakturor; en fullständig faktura och en förenklad faktura. Men eftersom den fullständiga fakturan är vad som anses vara en vanlig faktura är det den vi fokuserar på.

Vi beskriver vad som måste finnas med på en faktura och vad man ska tänka på vid specifika situationer så som RUT och ROT.

Vart hittar jag min organisationsnummer?

Är Skatteverkets id-kort SIS-märkt?

Skatteverkets id-kort är, i likhet med andra statliga id-handlingar såsom körkort och nationellt identitetskort, inte SIS-märkt. Dessa kort uppfyller dock säkerhetsmässigt minst samma krav som för ett SIS-märkt kort. När det gäller kortets utseende så följer det den standard som certifieringsorganet DNV har fastställt för svenska id-handlingar. Kortet kan därför användas i samhället på samma sätt som ett SIS-märkt id-kort.

Vad är ditt organisationsnummer?

Organisationsnumret är unikt för varje företag och skrivs med tio siffror. Så här kan ett organisationsnummer se ut: 

När du skickar ut fakturor eller kvitton från ditt företag måste du ange ditt företags organisationsnummer, eftersom det används för att identifiera ditt företag. För att juridiska personer ska kunna ingå bindande avtal måste man ha ett giltigt organisationsnummer. 

Organisationsnumret används även när du har kontakt med andra myndigheter och organisationer, till exempel Skatteverket eller Bolagsverket. 

Du behöver inte memorera ditt organisationsnummer, men du behöver ha det nerskrivet så att du har det nära till hands när du behöver använda det – till exempel när du ska fakturera någon. 

Har enskild firma organisationsnummer?

Om du ska sälja vara eller tjänst exkluderat moms till annat EU-land ska du kontrollera VAT-numret (momsregistreringsnumret) som köparen uppgivit.

Hur ser en bra faktura ut?

Vi börjar med det mest grundläggande: vad är egentligen en faktura? Man kan säga att en faktura är ett dokument som skapas av en säljare och skickas till en köpare. När en faktura är betald fungerar den som ett skriftligt bevis för att betalningen har ägt rum. När du gör affärer med andra företag ska alltid en fullständig faktura upprättas.

Exakt hur en faktura ser ut kan skilja sig lite grann från gång till gång och mellan olika företag, det finns också lite olika typer av fakturor som påverkar dels dess utseende men framför allt dess funktion.

Som företagare är fakturering en av de vanligaste sätten att ta betalt, att ha bra koll på hur man hanterar fakturor, både hur du skickar dem och hur du betalar dem är viktigt för ditt företags framgång. Om din verksamhet hanterar många fakturor kan ett effektivt faktureringsprogram underlätta och spara mycket tid.

En faktura kan se ut på lite olika sätt, beroende på branschens standarder och dina preferenser. Men det finns vissa saker som en faktura måste innehålla:

 • Säljarens och köparens namn, adress och kontaktuppgifter.
 • Fakturanummer och fakturadatum.
 • En beskrivning av varorna eller tjänsterna som har levererats, inklusive kvantitet och pris.
 • Säljarens och köparens momsregistreringsnummer.
 • Det totala beloppet som ska betalas, inklusive moms och andra eventuella avgifter eller rabatter.
 • Betalningsvillkoren, inklusive förfallodatum och accepterade betalningsmetoder.
 • Eventuell ytterligare information som kan vara relevant, till exempel leveransdetaljer, avtalsnummer eller beställningsnummer.

Om du fakturerar kunder från andra länder kan det tillkomma ytterligare saker att inkludera. Det är vanligt att fakturor skiljer sig åt från varandra både stil- och formmässigt.

Hur man betalar en faktura kan variera från fall till fall beroende på vilken typ av faktura det är och vilken lösning som du betalar med. Oftast framgår det på fakturan hur betalningen är tänkt att ske.

Ett vanligt sätt att betala fakturor är med hjälp av en direkt banköverföring. Exakt hur du går tillväga kan variera mellan olika banker, och ofta finns flera sätt att betala en faktura.

På senare år har det kommit mer moderna betalmetoder, exempelvis Swish och Klarna. Många företag erbjuder kunden olika alternativ för att betala fakturan, där kunden själv får bestämma vad som passar bäst.

Är VAT-nummer och momsregistreringsnummer samma sak?

För att överhuvudtaget ha ett VAT-nummer behöver ditt företag vara registrerat för moms hos Skatteverket. Om företaget är det, tar du ditt företags organisationsnummer och lägger till SE innan numret och 01 efter. Det är ditt VAT-nummer. Numret står även på det registerutdrag som Skatteverket skickar till dig i samband med att du registrerar företaget för moms. Där står även hur ofta du ska deklarera moms – men det är en annan historia, som du kan läsa mer om i vår guide om viktiga datum för skatter och moms.

För en enskild firma finns en liten skillnad. Som du säkert redan vet består en enskild firmas organisationsnummer alltid av ägarens personnummer (eftersom en enskild firma inte räknas som en egen juridisk person). Alltså: upprepa ovanstående, men med ditt tiosiffriga personnummer, för att få fram ditt nummer.

Eftersom numret bygger på organisationsnummer eller personnummer, är så klart varje nummer unikt.

Kan man fakturera innan momsregistrering?

Kan jag fakturera ett arbete jag gjorde förra månaden då jag registrerat ett ensklit företag denna månad?

I det följande utgår vi från att du i din enskilda firma fått godkännande för F-skatt. Godkännandet för F-skatt är av avgörande betydelse när någon anlitar dig för ett arbete. Ditt godkännande för F-skatt innebär att du är en företagare som själv sköter inbetalning av skatter och avgifter.

Får man använda personnummer som kundnummer?

En personuppgift är varje upplysning som avser en identifierad eller en identifierbar fysisk person. En identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras, till exempel med en identifierare som ett namn, ett personnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikator. Detsamma gäller om personen kan identifieras med en eller flera faktorer som är specifika för dennes fysiska, fysiologiska, genetiska, biometriska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Exempel: Namn, kundnummer (exempel på ett identifikationsnummer), bild, röst, registreringsnummer för fordon, lägenhetsnummer, postnummer till hemadressen, fastighetsbeteckning och uppgift om part i ett tvistemål eller brottmål. Även bilder, teckningar och ljudupptagningar kan vara personuppgifter. För att detta ska vara fallet ska den som tar del av bild- eller ljudupptagningen, direkt eller indirekt, kunna identifiera en levande fysik person som upptagningen avser. Även uppgifter som beskriver egenskaper eller bedömningar kan vara personuppgifter om de går att knyta till en identifierad eller identifierbar fysisk person; t.ex. en läkares hälsobedömning eller elevers betyg.

Är VAT-nummer och organisationsnummer samma sak?

Det pedagogiska arbetet vid en förskole- eller skolenhet leds och samordnas av en rektor. Rektorn ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas. En rektor kan leda flera förskole- eller skolenheter, men en förskole- eller skolenhet kan bara ha en rektor.

Rektorn ska benämnas rektor och andra benämningar får inte användas. Ledningsansvaret får inte heller delas mellan flera personer. Om man lokalt inrättar andra ledningsfunktioner får dessa funktioner inte ha en titel som kan leda till oklarheter kring vem som är rektor.

Hur ser ett organisationsnummer ut?

Organisationsnummer fungerar som identitetsbeteckning för juridiska personer (företag, bolag, föreningar och vissa andra organisationer), på motsvarande sätt om personnumret fungerar som identitetsbeteckning för fysiska personer.

Med enskilda firma använder sig av innehavarens (den fysiska personens) personnummer som organisationsnummer i och med att innehavaren är personligt ansvarig för företagets åtaganden och skulder. Företagets organisationsnummer måste alltid framgå på fakturor eftersom det används för att identifiera en juridisk person av svenska myndigheter och andra organisationer.

Organisationsnumret är unikt för vare bolag och består av 10 siffror och ett skiljetecken enligt formatet ÅÅMMDD-XXXX. Den sista siffran är en kontrollsiffra som används för att kontrollera person- eller organisationsnumrets giltighet.

Hur hittar jag min organisationsnummer?

När du startar enskild näringsverksamhet (enskild firma) ska du ansöka om att bli godkänd för F-skatt. Du ska också registrera dig för moms. Om du ska ha anställda ska du registrera dig som arbetsgivare. Allt det gör du hos Skatteverket via e-tjänsten Mina sidor.

(enskild firma) ska du ansöka om att bli godkänd för F-skatt.

I samma e-tjänst kan du också anmäla att du ska vara momsregistrerad och registrera dig som arbetsgivare.

Hur anges organisationsnummer?

Organisationsnummer fungerar som ett personnummer, fast för en juridisk person dvs. myndigheter, företag, organisationer mm. Organisationsnummer infördes år 1975 och är en svensk företeelse. Även företagens momsregistreringsnummer, eller VAT-numret bygger till stor del på momsnumret.

Ett enhetligt system för identifiering av juridiska personer behövs bl.a. för att underlätta det allt större informationsutbytet mellan olika företag och mellan företag och myndigheter.

För att kunna ingå ett bindande avtal måste en juridisk person ha ett organisationsnummer. Detta krav finns inte för en enskild firma då den juridiska skiljelinjen mellan verksamheten (firman) och innehavaren saknas. För enskilda firmor gäller därför näringsidkarens personnummer som organisationsnummer.