:

Vad är arbetsgivare nummer?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är arbetsgivare nummer?
 2. Hur hittar jag Arbetsställenummer?
 3. Vad är Arbetsplatsnummer?
 4. Vad används Arbetsställenummer till?
 5. Vem är min arbetsgivare?
 6. Vad är ens arbetsgivare?
 7. Vilka av följande uppgifter rapporteras på individnivå i Arbetsgivardeklarationen?
 8. Var fyller man i utdelning i Arbetsgivardeklarationen?
 9. Vilken Yrkeskod?
 10. Hur förkortas Svenskt Näringsliv?
 11. Var är mitt tjänsteställe?
 12. Är min chef min arbetsgivare?
 13. Hur kollar man arbetsgivare?
 14. Var är arbetsgivare?
 15. Vad händer om man inte lämnar in Arbetsgivardeklaration?

Vad är arbetsgivare nummer?

 • 99990 Personer som fått kontant lön eller annan ekonomisk ersättning för utfört arbete men inte har ett riktigt anställningsförhållande. Detta gäller personer som fått arvode till exempel uppdragstagare, konsulter, artister, styrelseledamöter och förtroendevalda. Det gäller även för personer som har slutat och endast fått semesterersättning under året.
 • 99992 Anställda som normalt inte ska infinna sig vid något av arbetsgivarens fasta redovisade arbetsställen för att börja sitt arbete. Det kan vara personer som ständigt befinner sig på olika arbetsplatser, till exempel resande försäljare, byggarbetare, resemontörer, lokalvårdare, fastighetsskötare och bevakningspersonal.
 • 99993 Anställda som är stationerade och arbetar utomlands.
 • 99994 Anställda som har den egna bostaden som arbetsplats.

Hur hittar jag Arbetsställenummer?

Arbetsställenummer på kontrolluppgiften (RAMS), statistisk undersökning - Lämna uppgifter och sök tillstånd - verksamt.se

Gå vidare till sidans innehåll

Vad är Arbetsplatsnummer?

När ett företag är aktivt finns alltid ett arbetsställe registrerat som ger svar på var företaget bedriver sin verksamhet där minst en anställd arbetar minst 20 timmar per vecka. I Sverige håller Statistiska centralbyrån (SCB) register över företag och där skiljer man mellan företag och arbetsställen. Om företaget bedriver verksamhet på fler adresser kallas dessa för arbetsställen. Alla företag har alltså minst ett (1) arbetsställe och ett CFAR-nummer, vilket är SCB:s benämning för arbetsställenummer.

Vad används Arbetsställenummer till?

Arbetsgivardeklaration på individnivå lämnar du på Mina sidor i tjänsten Arbetsgivardeklaration.

Riksdagen har beslutat om en tillfällig skattefrihet för laddel på arbetsplatsen. En förutsättning för skattefriheten är att laddningen sker vid en laddpunkt eller ett eluttag som arbetsgivaren tillhandahåller i anslutning till arbetsplatsen. Lagändringen gäller från 1 juli 2023 till och med 30 juni 2026.

 • Tillfällig skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen (Riksdagens webbplats) Länk till annan webbplats.

Du som arbetsgivare ska från och med redovisningsperiod januari 2023 lämna uppgift om arbetsplatsens adress i ruta 245 och arbetsplatsens ort i ruta 246 om den anställda bara haft ett tjänsteställe under redovisningsperioden.

 • Vad är tjänsteställe?
 • Vanliga frågor vid redovisning av arbetsplatsens adress i arbetsgivardeklarationen
 • Om tjänsteställe (Rättslig vägledning) Länk till annan webbplats.

Under fliken betalningsmottagare redovisar du uppgifter per person i arbetsgivardeklarationen, så kallade individuppgifter.

När du lägger till en betalningsmottagare kan du välja en mall med förvalda rutor, till exempel Ersättning som är underlag för arbetsgivaravgifter, eller visa alla rutor.

Samma sak gäller om du kopierar en betalningsmottagare från en tidigare period. Du kommer då bara att se de rutor som du fyllde i den perioden, men du kan alltid välja alternativet visa alla rutor.

På betalningsmottagarnivå finns det sju rutor för att ange avdragen skatt eller varför skatteavdrag inte ska göras. För att kunna skicka in en arbetsgivardeklaration med individuppgifter måste du ha fyllt i en ruta för skatt på respektive individuppgift, men du får inte fylla i fler än en ruta.

Vem är min arbetsgivare?

Fysisk eller juridisk person som antingen har ingått anställningsavtal med arbetstagaren eller tillgodogjort sig dennes arbetsprestation.

I rättslig mening är normalt den som betalar ut lön arbetsgivare. Men det är inte självklart att den som betalar ut lön är att betrakta som arbetsgivare i alla sammanhang då arbetsgivarfunktionerna kan vara uppdelade i t.ex. en som betalar ut lön, en som är arbetsledare, en som har ansvar för rekryteringen o.s.v.

Vad är ens arbetsgivare?

Du har rätt till ett skriftligt anställningsavtal. Avtalet ska innehålla

 • arbetsgivarens namn och organisationsnummer
 • ditt namn och personnummer
 • anställningens längd med datum både för start och slut
 • om din tjänst är heltid, deltid eller endast vid behov
 • vad du ska få för lön
 • vilka arbetsuppgifter du ska ha
 • vad du har för yrkesbenämning.

Vilka av följande uppgifter rapporteras på individnivå i Arbetsgivardeklarationen?

I ärendet behandlar utskottet proposition 2016/17:58 Uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen och två motioner som väckts med anledning av propositionen. Regeringens och motionärernas förslag till riksdagsbeslut framgår av bilaga 1. Regeringens lagförslag redovisas i bilaga 2.

Var fyller man i utdelning i Arbetsgivardeklarationen?

Allow the use of cookies from Facebook on this browser?

We use cookies and similar technologies to help provide and improve content on Meta Products. We also use them to provide a safer experience by using information we receive from cookies on and off Facebook, and to provide and improve Meta Products for people who have an account.

Vilken Yrkeskod?

Fliken Övrigt (statistik & pension) visar uppgifter som rör statistik och pension. Här anger du uppgifter som ska till Svenskt Näringsliv och andra arbetsgivarorganisationer, till SCB, Collectum, KPA och andra pensionsförsäkringsföretag.

De företag som är anslutna till Svenskt Näringsliv rapporterar årligen in lönestatistik till Svenskt Näringsliv. Uppgifterna ligger till grund för den statistik som Svenskt Näringsliv sammanställer kring löner, arbetskraftskostnader, arbetstid och annan arbetsmarknadsstatistik.

Hur förkortas Svenskt Näringsliv?

Svenskt Näringsliv är en ideell förening som består av 48 bransch-och arbetsgivarorganisationer. De enskilda företagen blir medlemsföretag i Svenskt Näringsliv genom att de är med i en av dessa medlemsorganisationer.

Högsta beslutande organ i Svenskt Näringsliv är den årliga stämman, till vilken ca 350 ombud utses av medlemmarna. Varje medlemsorganisation har rätt att utse högst 10 ombud. En medlems representation i styrelsen och röststyrka på stämman är beroende av den sammanlagda avgift som dess medlemsföretag betalar till Svenskt Näringsliv.

Var är mitt tjänsteställe?

Bengt är tillsvidareanställd hos ett byggföretag och arbetar på olika byggarbetsplatser. Några gånger i veckan besöker Bengt arbetsgivarens lokaler där lager och kontor finns. Han hämtar material och deltar på informationsmöten.

Eftersom Bengt besöker arbetsgivarens lokaler mer än en gång per vecka har han utifrån alternativregeln sitt tjänsteställe i arbetsgivarens lokaler.

Är min chef min arbetsgivare?

Du har rätt att få ett anställningsbevis där dina arbetsuppgifter, dina arbetstider och din lön framgår. Anställningsbeviset är bra att ha om du söker nytt jobb. Det kan också vara bra att ha om din arbetsgivare går i konkurs, eftersom du då kan ha rätt att få lön under en viss tid från lönegarantinämnden.  

Se till att anställningsbeviset är skriftligt. Muntliga avtal är i och för sig juridiskt bindande, men om du och din chef blir oense om vad som har avtalats kan det vara svårt att bevisa vad som är sagt. Arbetsgivaren är enligt lagen om anställningsskydd, LAS, skyldig att skriftligen informera arbetstagaren om villkoren på arbetsplatsen.

Se till att få ett lönebesked (en lönespecifikation) av din arbetsgivare varje gång du får lön. Det har du rätt till. Lönebeskedet bör innehålla följande uppgifter:

 • Namn, adress och organisationsnummer till arbetsgivaren
 • Namn, adress och personnummer på den anställde
 • Den anställdes bruttolön före skatteavdrag
 • Den avdragna skatten (obligatorisk uppgift)
 • Utbetald nettolön (bruttolön minus skatt)
 • Utbetalningsdatum
 • Förmåner, traktamente, kostnadsersättningar, övertid, frånvaro, semesteruppgifter och arbetsgivaravgifter

Lönebeskeden fungerar som bevis på att arbetsgivaren har dragit skatt från din lön. Om din arbetsgivare inte har betalat in skatten riskerar du att själv få betala den om du inte kan visa upp dina lönebesked för Skatteverket.

Hur kollar man arbetsgivare?

Du har rätt att få ett anställningsbevis där dina arbetsuppgifter, dina arbetstider och din lön framgår. Anställningsbeviset är bra att ha om du söker nytt jobb. Det kan också vara bra att ha om din arbetsgivare går i konkurs, eftersom du då kan ha rätt att få lön under en viss tid från lönegarantinämnden.  

Se till att anställningsbeviset är skriftligt. Muntliga avtal är i och för sig juridiskt bindande, men om du och din chef blir oense om vad som har avtalats kan det vara svårt att bevisa vad som är sagt. Arbetsgivaren är enligt lagen om anställningsskydd, LAS, skyldig att skriftligen informera arbetstagaren om villkoren på arbetsplatsen.

Se till att få ett lönebesked (en lönespecifikation) av din arbetsgivare varje gång du får lön. Det har du rätt till. Lönebeskedet bör innehålla följande uppgifter:

 • Namn, adress och organisationsnummer till arbetsgivaren
 • Namn, adress och personnummer på den anställde
 • Den anställdes bruttolön före skatteavdrag
 • Den avdragna skatten (obligatorisk uppgift)
 • Utbetald nettolön (bruttolön minus skatt)
 • Utbetalningsdatum
 • Förmåner, traktamente, kostnadsersättningar, övertid, frånvaro, semesteruppgifter och arbetsgivaravgifter

Lönebeskeden fungerar som bevis på att arbetsgivaren har dragit skatt från din lön. Om din arbetsgivare inte har betalat in skatten riskerar du att själv få betala den om du inte kan visa upp dina lönebesked för Skatteverket.

Var är arbetsgivare?

En arbetsgivare är någon form av verksamhet som erbjuder jobb till människor. En arbetsgivare räknas som en juridisk person, och kan därför ingå avtal med andra. Arbetsgivare finns i alla storlekar och kan vara ett enmansföretag och en fysisk person, såväl som en stor myndighet, en ideell förening eller en kommun.

Motsatsen till arbetsgivare är arbetstagare. Andra vanliga benämningar på arbetstagare är medarbetare, anställda och löntagare. En arbetsgivare betalar ut lön till medarbetarna, som i sin tur bidrar med sin arbetskraft.

Vad händer om man inte lämnar in Arbetsgivardeklaration?

Arbetsgivaravgiften och den avdragna skatten ska vara betald och finnas på Skatteverkets konto senast den sista inlämningsdagen för din arbetsgivardeklaration. Detta gäller inte om du även är registrerad för moms och har en omsättning som överstiger 40 miljoner kronor. I dessa fall ska arbetsgivaravgiften och den avdragna skatten vara betald senast den 12 (den 17 i januari) i samma månad som inlämningsdagen.