:

Måste makar alltid Bodela vid en äktenskapsskillnad?

Innehållsförteckning:

 1. Måste makar alltid Bodela vid en äktenskapsskillnad?
 2. Hur gör man en bodelning under äktenskapet?
 3. Måste man göra bodelning om man har äktenskapsförord?
 4. Hur delar man när man skiljer sig?
 5. Kan man göra bodelning själv?
 6. Vad ska inte ingå i en bodelning?
 7. Hur gör man en bodelning själv?
 8. Kan man skriva bodelning själv?
 9. När behöver man inte göra en bodelning?
 10. Måste man ha en jurist vid bodelning?
 11. Kan man vägra en bodelning?
 12. Vad händer om man inte gör en bodelning?
 13. Vem betalar jurist vid bodelning?
 14. Kan man göra en bodelning själv?

Måste makar alltid Bodela vid en äktenskapsskillnad?

Bodelning innebär att makarnas egendom delas upp sinsemellan. Efter att domen om äktenskapsskillnad har vunnit laga kraft ska bodelning göras. Makarna eller en av makarna kan dock kräva att bodelning ska ske direkt efter att talan om äktenskapsskillnad väckts.

Vid skilsmässa ska bodelning alltid göras skriftligen. De tidigare makarna bör inte låta bli eller glömma bort att upprätta ett bodelningsavtal eftersom den andra parten då kan återkomma med krav långt efter äktenskapsskillnaden, vilket kan leda till tvister.  

Hur gör man en bodelning under äktenskapet?

Hej och tack för din fråga,

Huvudregeln är att bodelning sker vid äktenskapsskillnad eller dödsfall. Det går emellertid att göra en bodelning under äktenskapet.[1] Bodelning under bestående äktenskap kallas också äktenskapsbodelning.

Måste man göra bodelning om man har äktenskapsförord?

Utgångspunkten är att makarna i samband med en äktenskapsskillnad är skyldiga att göra en bodelning och denna ska göras gemensamt av makarna. Över bodelningen ska upprättas ett skriftligt dokument som utvisar hur egendomen fördelas mellan makarna. Detta dokument ska undertecknas av båda makarna och benämns vanligtvis för bodelningsavtal.

Kan makarna inte enas om bodelningen kan de vid tingsrätten ansöka om att tingsrätten utser en bodelningsförrättare. Den person, vilken oftast är en advokat, som utses till bodelningsförrättare beslutar därefter hur egendomen ska fördelas mellan makarna.

Hur delar man när man skiljer sig?

Vill ni båda skiljas och ingen av er har barn under 16 år som ni bor med? Då börjar skilsmässan gälla direkt.

Vill bara en av er skiljas? Eller har någon av er barn under 16 år som ni bor med? Då behöver ni vänta ett halvår innan skilsmässan kan börja gälla. Det är för att ni ska bli riktigt säkra på att ni vill skiljas och för att ni ska hitta lösningar som är bra för eventuella barn. Så här funkar det då:

Vill ni båda skiljas och ingen av er har barn under 16 år som ni bor med? Då börjar skilsmässan gälla direkt.

Vill bara en av er skiljas? Eller har någon av er barn under 16 år som ni bor med? Då behöver ni vänta ett halvår innan skilsmässan kan börja gälla. Det är för att ni ska bli riktigt säkra på att ni vill skiljas och för att ni ska hitta lösningar som är bra för eventuella barn. Så här funkar det då:

 • Ni behöver inte bo tillsammans medan ni funderar.
 • Efter sex till tolv månader måste ni meddela tingsrätten en gång till att ni fortfarande vill skiljas.
 • Ni behöver skicka in en ny ansökan om det har gått mer än ett år från den första ansökan.

Kan man göra bodelning själv?

Flytta isär, skilja sig & separera

Hej Kan man skriva ett Bodelningsavtal vid skilsmässa själv om man är överens vem som ska ha vad? jag hyr och står på kontraktet på bostaden å ha en son på 15 ej gemensam. Vi köpt saker ihop och delar upp detta lika så lösöret . vad behöver vi tänka på .

Vad ska inte ingå i en bodelning?

När ett äktenskap upplöses ska (förutom i undantagsfall) makarnas egendom delas upp mellan dem genom bodelning. Genom bodelningen upphör alla ekonomiska samband mellan makarna.

Det som beskrivs nedan är hur en bodelning är tänkt att gå till enligt lagens regler. Om ni är överens kan ni dock komma överens om en annan uppdelning av tillgångarna eftersom reglerna inte är tvingande.

Vill du ha hjälp av en jurist att skriva ett bodelningsavtal? Klicka här.Vill du skriva ett bodelningsavtal själv online? Läs mer här.

Makars egendom kan delas in i två olika kategorier, giftorättsgods och enskild egendom. Vad som utgör vad har betydelse för vad som kan ingå och delas vid en bodelning. Det är makarnas giftorättsgods som i regel ingår i en bodelning medan enskild egendom faller utanför bodelningen. Kläder och andra personliga föremål får också tas undan i skälig omfattning vid bodelningen.

Utgångspunkten är att all egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. Egendom är enskild om det följer av ett äktenskapsförord eller om en make har fått egendom med det villkoren att den ska vara enskild, till exempel genom gåva eller testamente.

Ett första steg är därför att ta reda på vilket typ av giftorättsgods som finns och om det finns någon egendom som är enskild.

Hur gör man en bodelning själv?

I samband med en bodelning är det många detaljer som ska redas ut. Några vanliga frågor som kan uppstå vid bodelningen handlar om vilka regler som gäller, vad som ska ingå samt vad som händer om parterna är oeniga. 

Reglerna för bodelningen varierar beroende på dels relationen och dels orsaken till uppbrottet. Här reder vi ut det som har med bodelning att göra och om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta oss, vi finns här för dig. 

I en skilsmässa är utgångspunkten att all egendom delas och i en samboseparation är utgångspunkten att endast gemensam anskaffad bostad och det inuti (bohag) delas upp. 

 • Vid problem och oenighet kan en bodelningsförrättare utses att hjälpa till vid skilsmässor och separationer. När det är svårt att reda ut ett dödsbo och åstadkomma en fördelning av arv kan en boutredningsman eller skiftesman utses. 
 • Ett bodelningsavtal bör alltid skrivas efter att bodelningen är avslutad, oavsett hur enkel eller komplicerad den varit. Avtalet fungerar som ett bevis på att bodelningen är klar och krävs för vissa praktiska frågor samt för undvikande av problem.  
 • En bodelning är inte obligatorisk i samband med en samboseparation. Det blir bara aktuellt om en sambo begär bodelning, vilket kan göras högst ett år efter uppbrottet. Annars går rätten till bodelning förlorad.
 • Kan man skriva bodelning själv?

  Hej och tack för din fråga,

  Är man överens kan man på egen hand upprätta bodelningsavtalet likt vilket avtal som helst. Avtalet är då ett bevis på vad man kommit överens om, vem som ska ha vad samt att makarnas ekonomiska förhållande upphört. Man måste alltså inte ta hjälp av en jurist eller advokat. Många väljer dock ändå att ta hjälp eller ansöka om en bodelningsförrättare. Detta gör man ofta för att se till så att avtalet blir rätt, för att få hjälp med att komma överens eller för att se till att få det man har rätt till ur bodelningen.

  När behöver man inte göra en bodelning?

  Som huvudregel bör man alltid se till att göra en bodelning, annars finns risk för att ena maken eller makan flera år senare kräver en bodelning. Rätten att begära bodelning kvarstår i flera år efter en skilsmässa.

  Om man bara har enskild egendom och ingen vill ta över en bostad från den andra behöver man inte göra en bodelning. Om man däremot har saker som ska delas och bestämmer sig för att inte dela på något ska man ändå göra ett bodelningsavtal där man talar om detta. Annars kan, som ovan nämnts, ena maken eller makan flera år senare komma och kräva en bodelning.

  Måste man ha en jurist vid bodelning?

  I samband med en bodelning är det många detaljer som ska redas ut. Några vanliga frågor som kan uppstå vid bodelningen handlar om vilka regler som gäller, vad som ska ingå samt vad som händer om parterna är oeniga. 

  Reglerna för bodelningen varierar beroende på dels relationen och dels orsaken till uppbrottet. Här reder vi ut det som har med bodelning att göra och om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta oss, vi finns här för dig. 

  I en skilsmässa är utgångspunkten att all egendom delas och i en samboseparation är utgångspunkten att endast gemensam anskaffad bostad och det inuti (bohag) delas upp. 

 • Vid problem och oenighet kan en bodelningsförrättare utses att hjälpa till vid skilsmässor och separationer. När det är svårt att reda ut ett dödsbo och åstadkomma en fördelning av arv kan en boutredningsman eller skiftesman utses. 
 • Ett bodelningsavtal bör alltid skrivas efter att bodelningen är avslutad, oavsett hur enkel eller komplicerad den varit. Avtalet fungerar som ett bevis på att bodelningen är klar och krävs för vissa praktiska frågor samt för undvikande av problem.  
 • En bodelning är inte obligatorisk i samband med en samboseparation. Det blir bara aktuellt om en sambo begär bodelning, vilket kan göras högst ett år efter uppbrottet. Annars går rätten till bodelning förlorad.
 • Kan man vägra en bodelning?

  Utgångspunkten när man skiljer sig är att makarna gemensamt ska bodela och sedan upprätta ett skriftligt dokument som redogör för hur egendomen fördelas dem emellan. Båda makarna ska sedan underteckna handlingen som vanligen kallas för bodelningsavtal. Ibland räcker det med en enklare bodelningshandling. Så kan det t ex vara när makar har ett äktenskapsförord där det har avtalats att all makarnas respektive egendom är enskild, eller då ingen begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken.

  Det händer ibland att ingen bodelning efter skilsmässa görs att den ena maken återkommer efter flera år och begär att det ska göras. Till skillnad från i samboförhållanden finns det ingen uttrycklig tidsgräns för hur sent en make eller maka kan begära en bodelning. Det betyder i praktiken att det alltså går att bodela långt efter en skilsmässa. Kanske stod den ena maken som ägare av en fastighet under äktenskapet, behöll den efter skilsmässan för att senare vilja sälja den. Det är Inskrivningsmyndigheten som beviljar lagfarter och de kommer då att fråga den av de före detta makarna som inte äger fastigheten, om denne har något att anföra kring försäljningen.

  Vad händer om man inte gör en bodelning?

  När ni an­sö­ker om skils­mäs­sa och an­sö­kan god­känts är ni inte längre gifta. Genom en bo­del­ning­en delar ni sedan upp er egen­dom, och efter bo­del­ning­en kan ingen av er hävda att ni har rätt till egen­dom som den andra har.

  Vid bo­del­ning­en delar ni upp egen­do­men som ni hade vid tid­punk­ten ni an­sök­te om skils­mäs­sa. Hu­vud­re­geln är att ni delar lika på all er egen­dom, oav­sett vem som är ägare och vem som köpt eller be­ta­lat mer för egen­do­men.

  💡 Visste du att även värdet av aktier, fö­re­tag, arv och gåvor ska delas lika? Genom att skriva ett äk­ten­skaps­för­ord kan ni på­ver­ka hur egen­do­men för­de­las.

  En bo­del­ning ska göras när ni skil­jer er, men en bo­del­ning ska även göras vid ena makens döds­fall och om sambor se­pa­re­rar och en av sam­bor­na vill att deras sam­bo­e­gen­dom ska delas lika vid en bo­del­ning. Den här ar­ti­keln be­hand­lar bo­del­ning vid skils­mäs­sa.

  Enligt lagen måste en bo­del­ning göras vid en skils­mäs­sa, men det finns inget exakt datum för när bo­del­ning­en senast måste ske. Vi re­kom­men­de­rar därför att ni gör en bo­del­ning redan när ni lämnat in den första skils­mäs­so­an­sö­kan.  

  Vad händer om en bo­del­ning inte görs? Om en bo­del­ning inte görs kan ex­ma­ken långt senare kräva att en bo­del­ning görs. Det är be­tyd­ligt enkla­re att dela upp er egen­dom i sam­band med att ni skil­jer er och inte fem eller tio år senare.

  Om ni inte gör en bo­del­ning kan det leda till att ni för­lo­rar rätten att dela er egen­dom, vilket kan leda till att den ena maken får be­hål­la mycket mera egen­dom än den andra maken.

  Högsta dom­sto­len har ansett att en bo­del­ning kan göras ännu 10 år efter skils­mäs­san, om det finns en god an­led­ning till att en bo­del­ning inte gjor­des genast i sam­band med skils­mäs­san. En god­tag­bar an­led­ning är att en bo­del­ning inte gjor­des ef­tersom det var det bästa för omyn­di­ga barn.

  Det går bra att göra bo­del­ning­en redan när ni skic­kat in de första skils­mäs­so­pap­per­na.

  Vi re­kom­men­de­rar att ni gör en bo­del­ning direkt när ni skic­kat in den första an­sö­kan ef­tersom många i sam­band med det flyt­tar isär och ni då sam­ti­digt kan gå igenom vem som äger vilken egen­dom.  

  Vem betalar jurist vid bodelning?

  När ni an­sö­ker om skils­mäs­sa och an­sö­kan god­känts är ni inte längre gifta. Genom en bo­del­ning­en delar ni sedan upp er egen­dom, och efter bo­del­ning­en kan ingen av er hävda att ni har rätt till egen­dom som den andra har.

  Vid bo­del­ning­en delar ni upp egen­do­men som ni hade vid tid­punk­ten ni an­sök­te om skils­mäs­sa. Hu­vud­re­geln är att ni delar lika på all er egen­dom, oav­sett vem som är ägare och vem som köpt eller be­ta­lat mer för egen­do­men.

  💡 Visste du att även värdet av aktier, fö­re­tag, arv och gåvor ska delas lika? Genom att skriva ett äk­ten­skaps­för­ord kan ni på­ver­ka hur egen­do­men för­de­las.

  En bo­del­ning ska göras när ni skil­jer er, men en bo­del­ning ska även göras vid ena makens döds­fall och om sambor se­pa­re­rar och en av sam­bor­na vill att deras sam­bo­e­gen­dom ska delas lika vid en bo­del­ning. Den här ar­ti­keln be­hand­lar bo­del­ning vid skils­mäs­sa.

  Enligt lagen måste en bo­del­ning göras vid en skils­mäs­sa, men det finns inget exakt datum för när bo­del­ning­en senast måste ske. Vi re­kom­men­de­rar därför att ni gör en bo­del­ning redan när ni lämnat in den första skils­mäs­so­an­sö­kan.  

  Vad händer om en bo­del­ning inte görs? Om en bo­del­ning inte görs kan ex­ma­ken långt senare kräva att en bo­del­ning görs. Det är be­tyd­ligt enkla­re att dela upp er egen­dom i sam­band med att ni skil­jer er och inte fem eller tio år senare.

  Om ni inte gör en bo­del­ning kan det leda till att ni för­lo­rar rätten att dela er egen­dom, vilket kan leda till att den ena maken får be­hål­la mycket mera egen­dom än den andra maken.

  Högsta dom­sto­len har ansett att en bo­del­ning kan göras ännu 10 år efter skils­mäs­san, om det finns en god an­led­ning till att en bo­del­ning inte gjor­des genast i sam­band med skils­mäs­san. En god­tag­bar an­led­ning är att en bo­del­ning inte gjor­des ef­tersom det var det bästa för omyn­di­ga barn.

  Det går bra att göra bo­del­ning­en redan när ni skic­kat in de första skils­mäs­so­pap­per­na.

  Vi re­kom­men­de­rar att ni gör en bo­del­ning direkt när ni skic­kat in den första an­sö­kan ef­tersom många i sam­band med det flyt­tar isär och ni då sam­ti­digt kan gå igenom vem som äger vilken egen­dom.  

  Kan man göra en bodelning själv?

  Så här skriver ni ett bodelningsavtal

  En bodelning innebär kortfattat att ni i ett avtal, som kallas “bodelningsavtal”, skriver ner alla tillgångar och skulder ni har den dag er ansökan om skilsmässa inkom till tingsrätten (den så kallade “brytdagen”).