:

Vad gäller för utländsk arbetskraft?

Innehållsförteckning:

 1. Vad gäller för utländsk arbetskraft?
 2. Hur beskattas ett utländskt bolag för sin verksamhet i Sverige?
 3. Kan man betala skatt utan personnummer?
 4. Måste utländska företag ha F-skatt?
 5. Vad är 183 dagars regeln?
 6. Får man arbeta i Sverige utan arbetstillstånd?
 7. Vad händer om man inte deklarerar utländsk inkomst?
 8. Måste man deklarera utländsk inkomst?
 9. När förlorar man sin personnummer?
 10. När ska utländska företag betala skatt i Sverige?
 11. Vilka företag betalar inte skatt i Sverige?
 12. Var betalar jag skatt om jag jobbar utomlands?
 13. Vad innebär 72 dagars regeln?
 14. Är det lagligt att jobba gratis i Sverige?
 15. Hur mycket måste man tjäna för att få stanna i Sverige?

Vad gäller för utländsk arbetskraft?

Ekonomisk arbetsgivare är den som får det ekonomiska utbytet av det utförda arbetet. Detta bedöms med hänsyn till följande kriterier: kontroll och ledning, vem som står för arbetsredskap och material, beslutar om arbetsschema och semester och om kostnaden för den anställdes lön faktureras från den formella arbetsgivaren till den där arbetet utförs i Sverige. Det innebär att om du hyr in arbetskraft, personal eller egenföretagare, från ett annat land för att utföra arbete i din verksamhet i Sverige kan du vara ekonomisk arbetsgivare. 

Hur beskattas ett utländskt bolag för sin verksamhet i Sverige?

En utländsk enhet kan bedriva affärsverksamhet i form av en enskild affärsverksamhet (fysisk person) eller i form av ett företag (juridisk person). Utländska juridiska personer har begränsad skattskyldighet i Sverige. Det innebär att endast deras inkomst från anläggningar i Sverige beskattas. Etablering avser en fast affärsort, varifrån en del av eller hela den ekonomiska verksamheten bedrivs.

Utländska fysiska personer har vanligtvis begränsad skattskyldighet i Sverige, men när de bosätter sig eller är permanent bosatta i Sverige blir det obegränsat skattskyldigt. Personer med obegränsad skattskyldighet beskattas av alla intäkter från Sverige och utomlands.

Företagare som inte bor eller inte är permanent bosatta i Sverige har en begränsad skattskyldighet och betalar bara skatt på intäkter från sina verksamheter i Sverige.

Ett utländskt företag som driver företag i Sverige (oavsett om det är en juridisk eller fysisk person) kan ha en skattskyldighet inklusive moms, sociala avgifter och inkomstskatt. I detta fall bör företaget kontakta Skatteverket för registrering och mottagande av F -skatteintyg.

På sidan Hur man ansöker om företagsregistreringsformulär 4632 hittar du information om hur du fyller i SKV 4632 (på svenska).

Individer som är egenföretagare och har ett svenskt personnummer, samt företag med en oberoende kommersiell proxy med ett svenskt personnummer, kan skicka in en elektronisk registreringsansökan på webbplatsen Verksamt.se. Det är en plats som drivs gemensamt av Skatteverket, Bolagsverket och Tillväxtverket. Andra utländska företag kan skicka ansökningar direkt till Skatteverkets utländska samarbetsavdelningar.

Kan man betala skatt utan personnummer?

Du som vistas i Sverige minst 6 månader, men kortare än 12 månader och arbetar hela eller del av den perioden ska i de flesta fall betala vanlig inkomstskatt i Sverige. Det innebär att du betalar cirka 30-50 procent i skatt på din inkomst beroende på hur mycket du tjänar.

För att bli skatteregistrerad och kunna betala vanlig inkomstskatt i Sverige ska du anmäla dig för preliminär A-skatt på blankett eller via vår e-tjänst.

Måste utländska företag ha F-skatt?

Skatteavdrag på utbetald ersättning

Om företaget som du anlitar är godkänt för F-skatt ska du inte göra skatteavdrag på ersättning för arbete som du betalar ut till företaget. Utländska företag kan ansöka om att bli godkända för svensk F-skatt på samma sätt som svenska företag, även om det inte är ett villkor för att de ska få bedriva näringsverksamhet i Sverige. Kräv gärna att företaget är godkänt för F-skatt – det är en naturlig del av en affärsuppgörelse.

Vad är 183 dagars regeln?

Processen om en ny skattelagstiftning för tillfälligt arbete i Sverige började redan 2017. Detta efter att Skatteverket uttryckt en önskan till Regeringen om att även arbetstagare som arbetar tillfälligt i Sverige via uthyrning från ett utländskt företag ska beskattas i Sverige för sina inkomster. Bakgrunden till de önskade förändringarna i skattelagstiftningen var att skapa konkurrensneutrala regler.

Man har ansett att 183-dagarsregeln har missbrukats och skapat en orättvis konkurrenssituation i Sverige mellan verksamhet som anställer egen arbetskraft i Sverige och verksamheter som hyr arbetskraft från utländska bemanningsbolag. Sverige har tidigare inte kunnat beskatta en tillfällig arbetstagare som haft en utländsk arbetsgivare.

Ett ekonomiskt arbetsgivarsynsätt tillämpas redan av en majoritet av Europas länder, så det var ett naturligt steg för Sverige att ta. Efter Sveriges implementation är det bara Finland av de nordiska länderna som fortsatt tillämpar ett formellt arbetsgivarsynsätt.

Får man arbeta i Sverige utan arbetstillstånd?

Här kan du läsa om arbetstillstånd och uppehållstillstånd i Sverige. Du kan läsa om vilka regler som gäller om du vill stanna och jobba i Sverige som nordisk medborgare, som EU-/EES-medborgare eller som medborgare i ett land utanför EU/EES.

Den gemensamma nordiska arbetsmarknaden är en hörnsten i det nordiska samarbetet. De nordiska länderna ingick 1954 ett avtal om en gemensam nordisk arbetsmarknad som ger nordiska medborgare rätt att fritt kunna arbeta och bosätta sig i ett annat nordiskt land.

Vad händer om man inte deklarerar utländsk inkomst?

Om du inte sköter bokföringen i din näringsverksamhet, kan det få till följd att det uppstår en fara för att till exempel Skatteverkets skattekontroll försvåras.

Måste man deklarera utländsk inkomst?

Det finns inga EU-regler om var EU-medborgare som bor, arbetar eller vistas utomlands ska skatta för sin inkomst.

Men det land där du anses vara skattskyldig kan beskatta hela din inkomst, inklusive inkomst från andra länder (både i och utanför EU). Du kan behöva betala skatt på lön, pensioner, förmåner, inkomst av kapital eller andra källor eller kapitalvinster från försäljning av egendom i hela världen.

När förlorar man sin personnummer?

Några av de utmaningar som utlandssvenskar stöter på berör Skatteverket. Hur ser Skatteverkets prioriteringar ut och vilka lösningar finns i sikte? Vi har träffat enhets- och sektionschefen på rättsavdelningen.

Skatteverket är en viktig mottagare för många av de resolutioner som togs fram vid Utlandssvenskarnas parlament: Utökad information vid registrering av ”birth certificate”, ”death certificate” och ”marriage certificate”, Förbättrat system av folkbokföring vid ut- och inskrivning av utlandssvenskar, Personnummer till svenska medborgare födda utomlands, samt anpassade samhällsfunktioner för samordningsnummer och Bevara utlandssvenskarnas folkbokföring i det statliga personadressregistret SPAR.

Vi har träffat Stina Ögren, enhetschef på Skatteverkets rättsavdelning och Anne-Charlotte Hakefjäll, sektionschef på samma avdelning för att diskutera olika lösningsförslag.

När ska utländska företag betala skatt i Sverige?

Från och med den 1 januari 2021 finns nya regler för utländska företag som saknar ett fast driftställe i Sverige och som betalar ut lön till anställda som arbetar i Sverige och för utländska företag som fakturerar ett annat företag för arbete här.

Vissa utländska företag som inte har fast driftställe i Sverige ska lämna särskilda uppgifter till Skatteverket. Företagen ska lämna de särskilda uppgifterna årligen från och med år 2022.

Vilka företag betalar inte skatt i Sverige?

I den här artikeln förklarar Företagarnas jurister mer om begrepp som mervärdesskatt (moms), arbetsgivaravgifter, egenavgift, f-skatt, inkomstskatt, 3:12 och ombudskostnader.

Det finns många begrepp du som företagare behöver känna till. Foto: Shutterstock

Var betalar jag skatt om jag jobbar utomlands?

En anställd som är utsänd för arbete i ett annat land kan i vissa fall bli befriad från att betala skatt i Sverige på den inkomst

som hen tjänar utomlands. Oavsett om inkomsten ska beskattas i Sverige eller i arbetslandet ska inkomsten normalt tas upp i den svenska inkomstdeklarationen.

Kontrollera vad som gäller för dig och dina anställda i Skatteverkets översikt för internationell anställning.

När du som svensk arbetsgivare sänder ut en av dina anställda för arbete i utlandet och den anställda vistas där i mindre än sex månader, är inkomsten normalt inte skattepliktig i arbetslandet. Inkomsten är dock skattepliktig i Sverige och ni bör kontrollera med skattemyndigheten i arbetslandet om den anställda är skattskyldig där.

Om den anställda har betalat skatt i arbetslandet kan hen begära avräkning av den utländska skatten i sin svenska inkomstdeklaration för att undvika dubbelbeskattning

Vad innebär 72 dagars regeln?

Om du är anställd i svensk offentlig tjänst (stat, kommun eller region) eller i församling inom Svenska kyrkan gäller sexmånadersregeln men däremot inte ettårsregeln. Ettårsregeln gäller inte heller för uppdrag som ledamot i Europaparlamentet.

Ettårsregeln kan bli tillämplig för offentliganställda när det är fråga om statlig och kommunal tjänsteexport, det vill säga en affärsverksamhet som är klart avgränsad från övrig offentlig verksamhet.

Är det lagligt att jobba gratis i Sverige?

Du ska aldrig provjobba utan lön. Detta gäller även på sommarjobbet! Du ska alltid ha ersättning för den tid du arbetar. Exakt vilken lön du ska ha framgår av kollektivavtalet.

Det finns ingen lag i Sverige som bestämmer vad en arbetsgivare lägst ska betala en anställd i lön. Det är således inte olagligt att låta någon jobba till mycket låg lön. Däremot är det ett brott mot kollektivavtalet om arbetsgivaren har tecknat ett kollektivavtal.

Om man kommit överens om en lön så är arbetsgivaren givetvis skyldig att betala den. Om du inte får lön så har du heller ingen arbetsskyldighet. 

Hur mycket måste man tjäna för att få stanna i Sverige?

Du som vill besöka Sverige under längre tid än 90 dagar ska ansöka om ett uppehållstillstånd för besök istället för visum.

En ansökan om uppehållstillstånd för besök lämnas in på ambassaden men handläggs och beslutas av Migrationsverket.

Om det finns särskilda omständigheter kan det vara aktuellt att ansöka om ett D-visum. Sådana särskilda omständigheter kan exempelvis vara att du måste resa till Sverige ofta för affärsmöten och måste tillbringa mer än 90 dagar under en 180-dagarsperiod där. Ett annat exempel kan vara föräldrar som har barn i Sverige och som reser fram och tillbaka och tillbringar mer än 90 dagar under en 180-dagsperiod i Sverige. Observera att du måste visa varför du måste ha just ett D-visum och inte ett uppehållstillstånd för besök vilket är huvudregeln. Ett D-visum beslutas enligt nationell lag och beslut att avslå en ansökan om D-visum går inte att överklaga. Beslut fattas av ambassaden.