:

Hur ser en personalliggare ut?

Innehållsförteckning:

 1. Hur ser en personalliggare ut?
 2. Var går gränsen för personalliggare?
 3. Vem ska skriva in sig i personalliggaren?
 4. Vad får personalliggaren användas till?
 5. Får arbetsgivare kolla personalliggare?
 6. Vem får ta del av personalliggare?
 7. Vad händer om man inte har personalliggare?
 8. Vad får en arbetsgivare inte säga?
 9. Måste jag informera min arbetsgivare om bisyssla?
 10. Får man kolla personalliggare?
 11. När måste man ha e liggare?
 12. Är det OK att säga nej till sin chef?
 13. Vad heter det när din chef hotar att sparka dig?
 14. Kan chef neka bisyssla?
 15. När krävs liggare?

Hur ser en personalliggare ut?

Med byggverksamhet menas näringsverksamhet som avser om-, till- eller nybyggnadsarbeten, reparations- och underhållsarbeten, rivning av byggnadsverk samt annan näringsverksamhet som bedrivs som stöd för sådan verksamhet och som inte omfattas av reglerna om personalliggare inom fordonsservice, kropps- och skönhetsvård, livsmedels- och tobaksgrossist, restaurangbranschen eller tvätteribranschen.  

I definitionen av byggverksamhet ligger att verksamheten är näringsverksamhet i skattelagstiftningens mening.

Var går gränsen för personalliggare?

Fakta

Sedan 2016 gäller obligatoriskt krav på elektronisk personalliggare vid byggen. Bestämmelserna innebär att samtliga personers närvaro på byggar­betsplatsen ska registreras.

Vem ska skriva in sig i personalliggaren?

Bedriver du verksamhet inom byggbranschen, fordonsservice, kropps- och skönhetsvård, livsmedels- eller tobaksgrossist, restaurangbranschen eller kanske inom tvätteribranschen? Ja, då måste du enligt lag föra personalliggare. Men då undrar du säkert varför, vem, vad och hur? Det ska vi försöka hjälpa dig att få lite bättre koll på.

Varför ska man föra personalliggare?Svartarbete har i många år utnyttjats i flera branscher, speciellt inom bygg- och restaurangbranschen. Därför infördes kravet på personalliggare med syftet att främst komma åt problemet med svartjobb men också för att bidra till en sundare konkurrens bland branscherna. Sedan lagen om personalliggare infördes har man sett en positiv förändring i många branscher.

Vad får personalliggaren användas till?

Tanken med en personalliggare är att all personal som arbetar på en arbetsplats ska registrera sig när de kommer till arbetsplatsen och när de lämnar den. Personalliggaren är alltså som en bok där man kan gå in och titta på vilka som är på en arbetsplats vid ett visst tillfälle. Men riktigt så enkelt fungerar det inte inom bygg.

För byggbranschen råder andra förutsättningar med många olika inblandande parter. Därför krävs det annorlunda regler på byggarbetsplatser, och det är inte alldeles glasklart hur det hela ska gå till i praktiken.

Får arbetsgivare kolla personalliggare?

Tina har noterat att cheferna ser det som självklart att använda kameran som ett hjälpmedel i arbetsledningen. Hon tror att det bottnar i okunskap, att de faktiskt inte förstår att det är fel att använda kameror till det.

Mia Hämäläinen Persson, Handelsombudsman i Uppsala, håller med. Okunskapen om reglerna kring kameraövervakning är stor både bland chefer och anställda. Det visade sig i en enkätundersökning som facket gjorde på närmare 150 arbetsplatser i Uppsala nyligen. Få arbetsplatser hade koll på vem som har rätt att titta i kamerorna, vem som får se det sparade materialet och hur det ska sparas.

– All kameraövervakning ska förhandlas med facket men det är inte alltid det sker, protokoll är försvunna och ingen kommer längre ihåg varför kamerorna sattes upp. De bara sitter där och används inte alltid på rätt sätt, säger hon.

Vem får ta del av personalliggare?

De som har rätt att ta del av uppgifterna är platsansvarig/ID06-administratören på arbetsplatsen och Skatteverket i samband med oannonserade kontrollbesök. Din arbetsgivare har även rätt att ta del av uppgifterna.

Du har vissa rättigheter i förhållande till oss. Du kan läsa mer om detta i vår integritetspolicy på /gdpr-avtal/  i punkten 7. Dina Rättigheter.

Vad händer om man inte har personalliggare?

Svar: Ni tar över alla byggherrens skyldigheter och ska därför skriva ert eget namn och organisationsnummer i anmälan.

Svar: Det är byggherrens ansvar att hålla med utrustning, så att entreprenörerna kan föra sina personalliggare. Som entreprenör kan du inte mer än upplysa byggherren. Du blir alltså inte skyldig att betala en kontrollavgift för att det saknas utrustning att föra personalliggare.

Svar: Vad som är en eller flera byggarbetsplatser eller avrop avgörs från fall till fall. Om arbetena liknar varandra och utförs nära varandra i tiden bedömer Skatteverket dem troligen som en och samma byggarbetsplats.

Vad får en arbetsgivare inte säga?

 är det vanligaste skälet till uppsägningar och ett samlingsnamn för olika situationer där personliga omständigheter inte ligger till grund för uppsägningen. Det behöver inte handla om brist på arbete utan kan handla om att arbetsgivaren vill bedriva verksamheten på annat sätt och inte kan erbjuda samma arbete som tidigare. Arbetsgivaren måste visa att det finns sakliga skäl för uppsägning på grund av arbetsbrist och behöver till exempel utreda möjligheterna till omplacering innan uppsägning kan ske.

Måste jag informera min arbetsgivare om bisyssla?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du vill veta ifall det är okej att ha bisysslor vid sidan av sitt jobb och om det isåfall finns någon begränsning på antalet bisysslor en kan ha. Samt om regleringen är olika beroende på om man är offentligt eller privat anställd (med kommun antar jag att du menar offentligt anställd).

Får man kolla personalliggare?

Du som bedriver byggverksamhet måste enligt lag föra en elektronisk personalliggare. En personalliggare är en förteckning över vilka som är verksamma på arbetsplatsen – och när de har börjat och slutat varje arbetspass. Syftet med personalliggare är att motverka svartarbete och främja en sundare konkurrens i byggbranschen.

Om du är byggherre ska du anmäla varje byggarbetsplats till Skatteverket minst 14 dagar innan byggverksamheten påbörjas. Detta kan göras på Skatteverkets hemsida.

När måste man ha e liggare?

Du som bedriver byggverksamhet måste enligt lag föra en elektronisk personalliggare. En personalliggare är en förteckning över vilka som är verksamma på arbetsplatsen – och när de har börjat och slutat varje arbetspass. Syftet med personalliggare är att motverka svartarbete och främja en sundare konkurrens i byggbranschen.

Om du är byggherre ska du anmäla varje byggarbetsplats till Skatteverket minst 14 dagar innan byggverksamheten påbörjas. Detta kan göras på Skatteverkets hemsida.

Är det OK att säga nej till sin chef?

När är det okej att säga emot sin chef?

I en auktoritativ ledarskapskultur: egentligen aldrig. Om du bestämmer dig för att rädda din chef från ett dåligt beslut får du göra det i smyg.

Vad heter det när din chef hotar att sparka dig?

SVAR: Det som i dagligt tal kallas att ”få sparken” heter formellt att bli avskedad. Det kan man bli om man brutit mot anställningsavtalet på ett så allvarligt sätt att arbetsgivaren inte behöver varna först. Stöld mot arbetsgivaren, hot och våld på arbetsplatsen och i vissa fall sexuella trakasserier är grund för avskedande. Om man kört bil berusad i jobbet kan det också vara skäl för avsked. Men det är inte helt självklart eftersom arbetsgivaren har ett rehabiliteringsansvar om en anställd har en alkoholsjukdom.

SVAR: Nej, det har ingen betydelse. Poängen är att man inte har rätt att ta med sådant som tillhör arbetsgivaren utan tillåtelse. Det är inte pengavärdet på det man tar som avgör om det är avskedandegrund. 

– Det är en sådan förtroendeskada så det behöver inte arbetsgivaren acceptera, säger Ellinor Gudmundsson, jurist på LO-TCO Rättsskydd. 

Däremot kan det vara så att arbetsgivaren vet om att det sker och inte bryr sig om att anställda då och då tar hem exempelvis matrester. Då är det svårare att plötsligt avskeda någon för det som man hittills accepterat.

Kan chef neka bisyssla?

Efter budgetbeskedet att Kriminalvården kan få rejäla tillskott räknar STs avdelningsordförande Joachim Danielsson med att myndigheten genomför lönesatsningar utöver den ordinarie revisionen redan i höst. ”Det ser jag som en självklarhet” säger han.

Försäkringskassan nekade livränta till en chef med utmattningssyndrom och menade att sjukdomen berodde på att hon var i konflikt med vd och inte var en arbetsskada. Nu återförvisar kammarrätten ärendet till Försäkringskassan, skriver Allt om arbetsmiljö.

Justitieombudsmannen, JO, kritiserar häktet i Sollentuna för att en intagen under två veckors tid var placerad i en cell som saknade säng och bord. Häktet får också kritik för bristande dokumentation av isoleringsbrytande åtgärder.

Arbetsmiljöverket genomför de kommande veckan inspektioner av mer än 2 000 arbetsplatser för att kartlägga risker med digitala arbetssätt. Kampanjen är en del av en EU-gemensam satsning.

Regeringen kommer i budgeten för 2024 att anslå ytterligare 100 miljoner kronor till Statens fastighetsverk, SFV. Pengarna ska användas till underhåll av myndighetens så kallade bidragsfastigheter.

Under 2022 drabbades Polismyndigheten av en större efterfrågan på pass än man förmådde möta. Nu visar en rapport från myndighetens internrevision att passverksamheten riskerar att möta olika nya utmaningar de närmaste åren.

När krävs liggare?

Lagen innebär i korthet bland annat att du ska:

Kontakta Skatteverket eller gå in på Skatteverkets hemsida www.skatteverket.se för att få den mest aktuella informationen.