:

Vem får representera ett dödsbo?

Innehållsförteckning:

 1. Vem får representera ett dödsbo?
 2. Hur fyller man i en fullmakt för dödsbo?
 3. Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?
 4. Vilka personer ingår i ett dödsbo?
 5. Måste man ta upp lösöre i bouppteckning?
 6. Måste alla Dödsbodelägare skriva på bouppteckning?
 7. Vem får bevittna fullmakt för dödsbo?
 8. Får familj bevittna fullmakt?
 9. Är man skyldig att städa ett dödsbo?
 10. Måste alla arvingar vara med på bouppteckning?
 11. Får vem som helst vara med på bouppteckning?
 12. Måste alla arvtagare vara med på bouppteckning?
 13. Hur lång tid tar det mellan bouppteckning och arvskifte?
 14. Får familjemedlem bevittna?
 15. Vem får bevittna en bouppteckning?

Vem får representera ett dödsbo?

De efterlevande som tar hand om dödsboet kallas dödsbodelägare. Dödsbodelägarna sköter dödsboet gemensamt. Det betyder att de behöver vara överens om vad som ska göras, till exempel betala räkningar, avsluta autogiron, avsluta ett konto eller sälja värdepapper.

Det kan vara praktiskt att en av dödsbodelägarna representerar dödsboet, till exempel vid kontakter med banken, men då måste han eller hon ha fått en fullmakt från alla övriga dödsbodelägare. Exempel på fullmakter finns hos Efterlevandeguiden. Flera banker har också fullmaktsmallar.

Hur fyller man i en fullmakt för dödsbo?

De­lä­gar­na i döds­bo­et kan fritt välja vem de vill ska fö­re­trä­da dem. Full­mak­ten går ofta till en nära an­hö­rig som sedan ti­di­ga­re har in­blick i den av­lid­nes eko­no­mi, boende och andra prak­tis­ka saker. Det kan ex­em­pel­vis vara den ef­ter­le­van­de maken eller ett barn, men det kan även vara en sambo, en vän eller ut­om­stå­en­de bout­red­nings­man. 

Om du är ensam döds­bo­de­lä­ga­re och ensam ar­vinge be­hö­ver du ingen full­makt ef­tersom döds­bo­et blir upp­löst så snart boupp­teck­ning­en är re­gi­stre­rad hos Skat­te­ver­ket.

💡 Ska du sköta ett dödsbo som nära an­hö­rig be­hö­ver du ett döds­fallin­tyg med släktut­drag.

En full­makt kan först skri­vas efter att en boupp­teck­ning är klar.

Är det tillåtet att tömma dödsbo innan bouppteckning?

Från det att ett dödsfall inträffat brukar det ta åtminstone 3 månader att göra en bouppteckning – men ofta tar det längre tid än så. 

Senast 3 månader efter dödsdagen ska bouppteckningsförrättningen hållas. Detta är ett möte där alla som ärver den avlidne har rätt att närvara tillsammans med två förrättningsmän. Inom en månad efter förrättningen ska bouppteckningen lämnas in till Skatteverket. Alltså ska den lämnas in senast 4 månader efter dödsdagen. 

Det är vanligt att det tar längre tid än så innan bouppteckningen kan skickas in, och i dessa fall måste anstånd begäras från Skatteverket. Att samla in alla uppgifter är ofta den mest tidskrävande delen av bouppteckningen eftersom banker, myndigheter och försäkringsbolag har olika långa hanteringstider för att skicka ut all information.  

Vilka personer ingår i ett dödsbo?

Mitt uppe i sorgen när en närstående har avlidit finns det många praktiska saker att ta hand om. Det kan vara svårt att känna till allt som behöver göras vid ett dödsfall och i vilken ordning.

Här får du veta hur vi i Folksam hanterar försäkringar i ett dödsbo, vilka dokument och intyg vi behöver när någon avlidit och när du kan ändra eller säga upp försäkringarna.

Måste man ta upp lösöre i bouppteckning?

En bouppteckning måste inte göras av dyra jurister. Enkla fall klarar du lätt själv – och sparar tusenlappar på köpet.

 En person kan ha flera roller i en bouppteckning. Ett barn till den avlidna kan till exempel vara både bouppgivare, döds­bodelägare och ingivare.

Bouppgivare: Den som bäst känner till dödsboet, det vill säga vilka skulder och tillgångar som finns.

Dödsbodelägare: De som ärver direkt från dödsboet.

Måste alla Dödsbodelägare skriva på bouppteckning?

En tjänstebil är en bil som ägs (alt. leasas) av ett företag och som är avsedd att användas i tjänst. Det finns tjänstebilar som enbart får användas i arbetet, men det finns också tjänstebilar som den anställde får använda privat.

Vem får bevittna fullmakt för dödsbo?

Genom att skriva en framtidsfullmakt kan du utse en person som ska ta hand om dina angelägenheter om du i framtiden inte längre klarar av det själv.

Tanken med en framtidsfullmakt är att den ska vara ett alternativ till god man eller förvaltare. Fullmakten börjar gälla om och när du blir beslutsoförmögen. Det betyder att du på grund av fysisk sjukdom, psykisk störning eller liknande inte kan ta hand om dina angelägenheter själv. Då blir den person som du utsett till fullmaktshavare din ställföreträdare i de angelägenheter som du bestämt att fullmakten ska omfatta.

Får familj bevittna fullmakt?

Hej, jag ska skriva en framtidsfullmakt och är lite osäker på vem som ska bevittna fullmakten. Jag har inte så många personer att välja mellan och undrar därför a) om fullmakten måste vara bevittnad och b) om fullmakten måste vara bevittnad – kan den person som jag ska ge fullmakten till även vara ett av vittnena? /Lennart

Är man skyldig att städa ett dödsbo?

9 maj 2013 kl 08:32 Uppdaterad 7 oktober 2014 kl 14:15

Gävle Pia Christofferssons mamma fick en hjärnblödning och dog åtta dagar senare. Pia fick ensam sköta allt men städningen fick hon rådet att lämna till värden.

Måste alla arvingar vara med på bouppteckning?

När någon har avlidit måste man göra en bouppteckning. Nedan finner du 10 av de mest grundläggande sakerna du bör känna till om bouppteckningsarbetet.

Den person som har mest insyn över den avlidnes ekonomi – vanligtvis efterlevande make/maka/partner eller sambo – har ansvaret att bouppteckningen blir utförd. Om det är oklart vem som är närmast anhörig, så är det dödsbodelägarna tillsammans som har ansvaret för att bouppteckningen utförs.

Får vem som helst vara med på bouppteckning?

Juridik vid dödsfall

Vi är 4 st särkullbarn till vår avlidne far. Vi har nu fått an kallelse till bouppteckningsförättning från en juristbyrå som den avlidnes maka anlitat. Med denna kallelse följde det med en fullmakt som ger rätt till juristbyrån att föra min talan i samtliga angelägenheter som sammanhänger med bouppteckning, boutredning och arvsskifte. Min fråga är om det är nödvändigt för juristbyrån att erhålla denna typ av fullmakt innan bouppteckningsförättningen äger rum? Kan vi anlita en jurist som företräder våra intressen?

Måste alla arvtagare vara med på bouppteckning?

Med bouppteckning menas den genomgång (förrättning) som dödsbodelägarna gör av den avlidnes och den efterlevandes tillgångar och skulder. Även det dokument man då upprättar kallas bouppteckning.

En registrerad bouppteckning har följande funktion:

Hur lång tid tar det mellan bouppteckning och arvskifte?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hur lång tid brukar det ta tills man får ut sitt arv?

Får familjemedlem bevittna?

Detta är den vanligaste fullmakten för dig som privatperson. Med fullmakten kan du sköta de vanligaste bankärendena. Läs om vilka ärenden den gäller för.

Vem får bevittna en bouppteckning?

När en person har dött behöver man göra en bouppteckning. Bouppteckning är den handling som visar vilka tillgångar och skulder som en avlidna har och vilka som är efterarvingar och testamentstagare. Det är en offentlig handling som används för arvskiftet och som redogör vem som kommer ärva vad. En bouppteckning ska som regel alltid göras, den ska vara påbörjad senast 3 månader från dödsdagen för att senast 4 månader skickas till Skatteverket. Det är viktigt att den görs på ett korrekt sätt då den kan ha stor betydelse i framtiden.

Alla kan upprätta en bouppteckning. Det är delägarna i dödsboet som ansvarar för att upprätta handlingen. I regel faller ansvaret på den som har bäst insikt i dödsboet. Som dödsbodelägare får ni inte göra den helt på egen hand. Eftersom det är en offentlig handling måste den verifieras av två utomstående förrättningsmän. Innan den skickas till Skatteverket ska den nämligen skrivas under av dödsbodelägarna, och två förrättningsmän bevittnar och skriver under handlingen.