:

Hur bestyrka kopia bouppteckning?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bestyrka kopia bouppteckning?
 2. Hur man Vidimerar en kopia?
 3. Hur bestyrker jag en kopia?
 4. Var kan man få kopia på bouppteckning?
 5. Vem ska ha kopia på bouppteckningen?
 6. Kan en familjemedlem vidimera?
 7. Hur många behöver vidimera en kopia?
 8. Kan familjemedlem vidimera kopia?
 9. Hur vet man att bouppteckningen är klar?
 10. Måste alla arvingar vara med på bouppteckning?
 11. Kan familjemedlem bevittna namnteckning?
 12. Får en familjemedlem vidimera?
 13. Kan föräldrar vidimera?
 14. Hur lång tid innan arv betalas ut?
 15. Vem får ta del av bouppteckning?

Hur bestyrka kopia bouppteckning?

Boupp­teck­ning­en ska upp­rät­tas inom tre må­na­der från döds­da­gen. Boupp­teck­ning­en ska skic­kas till Skat­te­ver­ket inom en månad från att boupp­teck­ning­en upp­rät­ta­des.

Om döds­bo­de­lä­gar­na märker att det kommer ta längre tid än vad som är tillå­tet att skicka in boupp­teck­ning­en kan de ansöka om an­stånd hos Skat­te­ver­ket.

När boupp­teck­ning­en kommit till skat­te­ver­ket kon­trol­le­rar skat­te­ver­ket att all in­for­ma­tion som behövs finns med. Om någon upp­gift fattas kan Skat­te­ver­ket be om kom­plet­te­ring, annars re­gi­stre­ras boupp­teck­ning­en av hand­läg­ga­ren.

Hur man Vidimerar en kopia?

Alla handlingar som lämnas in till KTH måste vara originaldokument eller vidimerade kopior av originalhandlingarna. Du måste också översätta dokument som inte är på engelska, svenska, danska eller norska, och i vissa fall tyska eller franska. Här kan du läsa om hur du vidimerar en handling.

Om du lämnar in en kopia av en originalhandling behöver den först vidimeras. Att en kopia av ett dokument eller handling är vidimerad innebär att någon annan än du själv skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Personen som vidimerar ska ha sett originalhandlingen.

Hur bestyrker jag en kopia?

Du behöver lämna in officiellt bestyrkta bilagor endast om du har blivit villkorligt antagen. I ansökningsskedet behöver du inte lämna in officiellt bestyrkta bilagor. På den här sidan hittar du information om hur man bestyrker dokument.

Mer information om villkorlig antagning hittar du på sidan Villkorlig antagning.

Var kan man få kopia på bouppteckning?

Skatteverket kan på begäran skicka en kopia på registrerad bouppteckning (bouppteckning, tilläggsbouppteckning eller dödsboanmälan). Det sker ingen bevakning på bouppteckningar som är på väg in utan beställningen kan endast göras när bouppteckningen är registrerad.

Bouppteckningen skickas automatiskt inom några minuter till den e-postadress du skriver in i beställningen. Om du inte får någon handling kan det bero på att det inte finns någon bouppteckning på angivet personnummer eller att handläggning pågår. Du kan prova att beställa igen vid ett senare tillfälle. 

Vem ska ha kopia på bouppteckningen?

Juridik vid dödsfall

Hej Har varit på bouppteckning då min exman avlidit (har en 17 årig son därför var jag på den). Undrar om man kan "fuska" med den? Jag frågade om man kunde få kopior av bankutdrag och ett privat lån han tagit av en person. Boupptecknaren sa att man inte fick det nu, men jag förstod inte om man kunde få det sen när det var inskickat till skatteverket? Undrar även om huset dem ägde ska värderas inför en bouppt. Det var endast taxeringsvärdet som togs upp?

Kan en familjemedlem vidimera?

Köpa, hyra ut & sälja

Vår son har emottagit kontanter på en stor summa av oss.  Vi ska skriva ett gåvobrev på beloppet som ska gälla som förskott av arv. Vilka får bevittna detta gåvobrev så det blir juridiskt bindande och utan att det kan ifrågasättas? Syskon?  Syskons sambon? Eller helt utomstående personer?  

Hur många behöver vidimera en kopia?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag tolkar din fråga, så vill du veta vad som gäller för vidimering/bestyrkande av kopia. Vidimering innebär att bevittna och bestyrka att en kopia överensstämmer med originalet.

Kan familjemedlem vidimera kopia?

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Av din fråga framgår det inte helt om du syftar på hanteringen av en vidimerad ID-kopia eller en bevittnad underskrift vilka är två olika saker. Jag kommer därför gå igenom huvudreglerna för båda scenarios. Jag råder dig vidare att vända dig till advokaten för ett förtydligande av vad hen behöver från dig.

Vem kan bevittna en underskrift?

Hur vet man att bouppteckningen är klar?

Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

Cookies

Måste alla arvingar vara med på bouppteckning?

När någon har avlidit måste man göra en bouppteckning. Nedan finner du 10 av de mest grundläggande sakerna du bör känna till om bouppteckningsarbetet.

Den person som har mest insyn över den avlidnes ekonomi – vanligtvis efterlevande make/maka/partner eller sambo – har ansvaret att bouppteckningen blir utförd. Om det är oklart vem som är närmast anhörig, så är det dödsbodelägarna tillsammans som har ansvaret för att bouppteckningen utförs.

Kan familjemedlem bevittna namnteckning?

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vid ansökan om pass för minderårig måste båda vårdnadshavarna ge sitt medgivande till utfärdande av pass, det framgår av 7 § 2 punkten passlagen, samt 1 § 3 punkten passförordningen.

Får en familjemedlem vidimera?

Hej, och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Av din fråga framgår det inte helt om du syftar på hanteringen av en vidimerad ID-kopia eller en bevittnad underskrift vilka är två olika saker. Jag kommer därför gå igenom huvudreglerna för båda scenarios. Jag råder dig vidare att vända dig till advokaten för ett förtydligande av vad hen behöver från dig.

Vem kan bevittna en underskrift?

Kan föräldrar vidimera?

För att ditt besök på servicekontoret ska gå snabbt och smidigt rekommenderar vi att du innan besöket använder vår tjänst Flytta till Sverige. Det gäller både för dig själv och om du har barn och/eller partner som flyttar med. Tjänsten är en digital anmälan som finns på flera språk: engelska, arabiska, dari, pashto och svenska.

När du fyller i din anmälan får du förslag på dokument som du normalt behöver ta med dig när du besöker servicekontoret. Skatteverket kan också fråga efter ytterligare uppgifter och dokument. När du har gått igenom alla steg i tjänsten skriver du ut anmälan och tar med dig den till servicekontoret tillsammans med de dokument som du vill visa. Om du har en e-legitimation från en utfärdare som är ansluten till eIDAS så kan du logga in i tjänsten. När du är inloggad så kan du spara ett utkast av din anmälan och fortsätta vid ett senare tillfälle.

Hur lång tid innan arv betalas ut?

Arvskiftet är ett juridiskt dokument som visar vem som ska få vad av tillgångarna efter någon som avlidit. Arvskiftet används som en legitimationshandling hos exempelvis banken för att de ska betala ut den avlidnas pengar till arvingarna.

Nej. Är det bara en person som ska ärva, räcker det med en bouppteckning. Ett exempel: Om en man avlider och lämnar efter sig en fru och två gemensamma barn, ärver hans fru alla tillgångar (om det inte finns något testamente som säger annat). Då behöver inget arvskifte göras.

 • Först görs en bouppteckning. Allt som den avlidne ägde och skulder hen hade skrivs upp. När bouppteckningen är klar, registreras den hos Skatteverket.
 • Dödsboförvaltning. Då ska till den avlidnes räkningar och skulder betalas.
 • Fastigheter räknas som fast egendom. När en fastighet byter ägare ska en lagfartsansökan göras hos Lantmäteriet. Det gäller oavsett om någon köpt, fått i gåva eller ärvt fastigheten.

  Om ägarbytet gäller en ärvd bostadsrätt måste bostadsrättsföreningen godkänna ny ägare. Föreningen bestämmer också vem som får bli medlem.

  Vem får ta del av bouppteckning?

  Med bouppteckning menas den genomgång (förrättning) som dödsbodelägarna gör av den avlidnes och den efterlevandes tillgångar och skulder. Även det dokument man då upprättar kallas bouppteckning.

  En registrerad bouppteckning har följande funktion: