:

Vad menas med registrerad partner?

Innehållsförteckning:

 1. Vad menas med registrerad partner?
 2. Är sambo en registrerad partner?
 3. När är man registrerad partner?
 4. Vad menas med partner?
 5. Vad är skillnaden mellan äktenskap och partnerskap?
 6. Är det lagligt att gifta sig med sin morbror?
 7. Kan man bo tillsammans utan att vara sambo?
 8. Vad krävs för att man ska räknas som sambo?
 9. Måste man registrera enskild egendom?
 10. Hur bekräftar jag min partner?
 11. Vem äger partner?
 12. Har du tidigare ingått äktenskap eller låtit registrera partnerskap?
 13. Vem registrerar äktenskap?
 14. Vilka släktingar får man inte gifta sig med?
 15. Hur registrerar man registrerat partnerskap?

Vad menas med registrerad partner?

SFS nr: 1994:1117 Departement/myndighet: Justitiedepartementet L2 Utfärdad: 1994-06-23 Ändrad: t.o.m. SFS 2006:213 Upphävd: 2009-05-01 Författningen har upphävts genom: SFS 2009:260 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Två personer av samma kön kan låta registrera sitt partnerskap.

Är sambo en registrerad partner?

Huruvi­da man är gift eller inte kan på­ver­ka allt ifrån vård­nad av even­tu­el­la barn till vilken egen­dom man har rätt till om man flyt­tar isär. An­led­ning­en till att äk­ten­ska­pet har så stor in­ver­kan på den ju­ri­dis­ka sidan av fa­mil­je­li­vet, är att det ända sedan forn­ti­den varit ett sätt att i förväg re­gle­ra ut­koms­ten av ovän­ta­de för­änd­ring­ar i fa­mil­je­för­hål­lan­den.

 • I Sve­ri­ge är sam­bo­skap och äk­ten­skap de två er­kän­da sätten att leva till­sam­mans. Förr kunde man även ingå re­gi­stre­rat part­ner­skap, men detta av­veck­la­des när äk­ten­ska­pet gjor­des könsne­utralt.
 • Äk­ten­skap kommer genom att man väljer att gifta sig. Det på­ver­kar inte skul­der eller vem som äger vad. I alla fall inte förrän man skil­jer sig, om man inte har upp­rät­tat äk­ten­skaps­för­ord. Om en av ma­kar­na går bort ärver man där­e­mot varand­ra. Att vara gift har även i vissa fall fa­mil­je­rätts­li­ga följ­der och kommer med en viss plikt att för­sör­ja varand­ra. 
 • Sam­bo­skap upp­står au­to­ma­tiskt när man under en lite längre tid levt till­sam­mans som part­ners med ge­men­samt hus­håll. Det in­ne­bär främst att saker som hör till bo­en­det och som man in­för­skaf­fat under sam­bo­ska­pet blir ge­men­samt och ska delas lika vid se­pa­ra­tion. Det gäller även bo­sta­den. Det man ägde innan man blev sambo är alltid ens per­son­li­ga egen­dom. Sambor ärver inte varand­ra om de inte upp­rät­tat ett tes­ta­men­te.
 • Jäm­fört med sam­bo­skap så har äk­ten­ska­pet tyngre in­ter­na­tio­nell vikt. Vid ut­lands­flytt eller re­san­de kan det i många fall vara svårt att bevisa fa­mil­je­band om man inte är gift.

I tider då färre per­so­ner väljer att gifta sig är det lätt att glömma bort att äk­ten­ska­pet är mycket mer än bara en sym­bo­lisk hand­ling. Längre ner i ar­ti­keln tar vi upp saker som kan vara värda att över­vä­ga när du fun­de­rar på hur du vill leva till­sam­mans med någon annan.

I Sve­ri­ge finns det två former av sam­lev­nad som in­ne­bär sär­skil­da rät­tig­he­ter och skyl­dig­he­ter. Det är sam­bo­skap och äk­ten­skap. Ti­di­ga­re kunde två per­so­ner även ingå re­gi­stre­rat part­ner­skap, men detta har nu er­sätts av van­ligt äk­ten­skap.

När är man registrerad partner?

Lagar om registrerat partnerskap som väsentligt motsvarar äktenskap har funnits i bland andra Sverige (mellan 1995 och 2009), Finland, Danmark som var det första land i världen att införa registrerat partnerskap 1989, Norge, Island, Nederländerna, Nya Zeeland, Storbritannien och Tyskland. Dessa länder har istället för registrerade partnerskap senare valt att helt öppna upp äktenskapslagen för samkönade par. I och med detta avskaffades i dessa länder nytt registrerat partnerskap och det har ersatts av vigsel. I dag (2021) har Schweiz fortfarande en lag om registrerat partnerskap som väsentligt motsvarar äktenskap, men den upphör att gälla den 1 juli 2022 när samkönade äktenskap tillåts.[1]

Andorra, Luxemburg, Slovenien och Tjeckien har partnerskapslagar med mer begränsad juridisk effekt. Nederländernas partnerskapslag och några till är eller var öppna för både samkönade och olikkönade par.

Vad menas med partner?

Many of the our partners in the business community meet with our students during this week.

expand_more Många av våra samarbetspartners inom näringslivet träffar våra studenter.

Some of our large collaboration partners include SSAB, LKAB and Boliden.

Vad är skillnaden mellan äktenskap och partnerskap?

Hej, vilken är skillnaden mellan äktenskap och partnerskap förutom det som avser kön? Med vänlig hälsning

Hej! Registrerat partnerskap ingås i Sverige mellan två personer av samma kön. Det registrerade partnerskapet motsvarar äktenskapet med ett fåtal undantag, främst att de personer som vill ingå partnerskap måste ha någon form av anknytning till Sverige. I 2 § i lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap stadgas att registrering får ske endast om en av partnerna har hemvist i Sverige sedan minst två år, eller om en av partnerna är svensk medborgare med hemvist här i landet. (Med svensk medborgare jämställs dock medborgare i Danmark, Island, Nederländerna och Norge.) En annan skillnad i förhållande till äktenskapet är den att 18-årsgränsen för att ingå partnerskap är ovillkorlig, enligt 3 §, medan omyndiga däremot i vissa fall kan ingå äktenskap. En mycket viktig skillnad är också att partnerskap enbart kan ingås inför en civil myndighet – religiösa partnerskapsceremonier är inte juridiskt giltiga (8 §). Den svenska partnerskapslagen infördes den 1 januari 1995. Den 1 februari 2003 gavs registrerade partner rätt att få gemensam vårdnad om barn och att bli adoptivföräldrar. Sedan den 1 juli 2005 har kvinnor som lever i partnerskap också möjlighet att få tillgång till assisterad befruktning. Dessa båda lagändringar har lett till att det numera råder i princip full likställdhet mellan partnerskap och äktenskap. Med vänlig hälsning

Är det lagligt att gifta sig med sin morbror?

Innan man gifter sig är det många papper och dokument som måste skickas in till myndigheterna. Bland annat måste man skriva under vilket namn som makarna vill ha (blankett SKV 7831) – och göra en så kallad hindersprövning.

Det gör man genom att fylla i en blankett som sedan skickas till Skatteverket. Anledningen är att man vill kontrollera att någon inte redan är gift, att någon inte är under 18 år eller så att man inte är släkt.

Kan man bo tillsammans utan att vara sambo?

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

När jag svarar på din fråga som rör sambor kommer jag att använda mig av Sambolagen, SamboL, som reglerar dessa frågor.

Vad krävs för att man ska räknas som sambo?

För att räknas som sambo enligt sambolagen ska två personer bo stadigvarande tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll. Det vill säga att man delar på alla vardagssysslor och har en gemensam ekonomi. För att samboförhållandet ska anses vara stadigvarande ska personerna ha bott ihop en längre tid eller haft för avsikt att göra det. Enligt lagen bör man ha bott tillsammans i minst sex månader. Med ett parförhållande menas ett förhållande där det normalt ingår en sexuell relation.

När ett samboförhållande tar slut kan en av personerna begära att den gemensamma bostaden och interiör i den delas genom en bodelning. Exempel är möbler, hushållsmaskiner och annat som tillhör lägenheten. Med bodelning menas att hemmet ska delas upp enligt vissa rättsliga principer. Bodelningen ska dokumenteras skriftligt och undertecknas av båda parter.

Kan ni inte komma överens om bodelningen och det uppstår en konflikt kan man begära att tingsrätten utser en advokat som bodelningsman. OBS! Glöm inte att man själv får betala ansökningsavgift till tingsrätten samt arvode till advokaten.

För att en bodelning ska gälla måste lägenheten skaffats i syfte att användas som en gemensam bostad. Samma sak gäller bohag, likt möbler och hushållsmaskiner, de ska ha skaffats gemensamt.

Måste man registrera enskild egendom?

Ja, ett äktenskapsförord ska registreras hos Skatteverket för att vara giltigt. Tidigare registrerades äktenskapsförord vid tingsrätten, men sedan 2011 är det Skatteverket som har hand om registreringen.

Ett äktenskapsförord ska vara skriftligt, daterat och undertecknat av båda makarna.

Hur bekräftar jag min partner?

En genuin vilja att jobba för förhållandet är grunden för att ta sig an de följande stegen.

Ett förhållande behöver tid och omvårdnad. Har du mycket annat att stå i som tar tid från ditt förhållande? Då är det ännu viktigare med kvalitetstid. Se till att maxa myset den tiden ni har tillsammans och visa din partner att du prioriterar och tänker på hen då och då under dagen. Ät lunch ihop, skicka ett sms – de små sakerna räknas.

Det här gör vi alla på olika sätt. Tanka bilen åt din partner, ta disken när hen är trött, spara den sista godisen på en lapp med ett hjärta… Små gester som gör din partner glad och underlättar hens liv är ett viktigt kitt i förhållandet.

Vem äger partner?

Att satsa på kärleken och flytta ihop är ett stort, pirrigt steg. Härligt att få träffa den du älskar varje dag, men också nervöst – hur kommer det vara att bo ihop? För att minska nervositeten är det bra om ni pratar igenom era förväntningar. Utgå gärna från våra tips, så får ni full koll på allt det praktiska och mer tid över till varandra.

Om du flyttar in i en bostadsrätt som din partner äger, har du inte rätt till halva bostaden vid en separation. Men du kan köpa in dig i den med ett skuldebrev och ett samboavtal. Ta gärna hjälp av en jurist så att ni inte missar något i avtalet.

Har du tidigare ingått äktenskap eller låtit registrera partnerskap?

SFS nr: 1987:230 Departement/myndighet: Justitiedepartementet L2 Utfärdad: 1987-05-14 Ändrad: t.o.m. SFS 2022:1749 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   I denna balk finns bestämmelser om samlevnad i äktenskap. De två som ingår äktenskap med varandra blir makar.Lag (2009:253).

Vem registrerar äktenskap?

Du kan själv kontrollera vilka typer av cookies du vill acceptera genom att ta ställning nedan. Läs mer här

Cookies

Vilka släktingar får man inte gifta sig med?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler kring äktenskap samt eventuella hinder mot äktenskap regleras i äktenskapsbalken (ÄktB)

Hur registrerar man registrerat partnerskap?

Om du är finsk medborgare och registrerar ditt partnerskap utomlands, anmäl det till Finlands befolkningsdatasystem.

Skicka anmälan av finsk medborgares utomlands registrerade partnerskap (Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster) till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata(Länk till en annan webbplats.) (Öppnar nytt fönster). Du kan också lämna in eller posta anmälan till en finsk beskickning i utlandet som vidarebefordrar den till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för registrering.