:

Hur lång tid efter delgivning?

Innehållsförteckning:

 1. Hur lång tid efter delgivning?
 2. Vad innebär det att bli delgiven Kronofogden?
 3. Hur lång tid tar det innan en delgivningsman kommer?
 4. Vad händer om man inte skriver under en delgivning?
 5. Får man betalningsanmärkning vid delgivning?
 6. Kan Kronofogden ta pengar utan delgivning?
 7. När blir man delgiven misstanke?
 8. När blir man delgiven Kronofogden?
 9. Kan Kronofogden ta hela min lön?
 10. Hur får jag reda på om jag är polisanmäld?
 11. När får man reda på om man är misstänkt?
 12. Vad gäller vid delgivning?
 13. Har Kronofogden koll på mitt bankkonto?
 14. Vad kan Kronofogden inte ta?
 15. När kommer polisanmälan hem?

Hur lång tid efter delgivning?

Det finns tre olika begrepp som byggnadsnämnden måste förhålla sig till vid expediering och kungörelse av beslut om förhandsbesked och lov. Det är delgivning, kungörelse och meddelande. Beslutet ska delges vissa medan andra ska få ett meddelande om att beslut har tagits. Beslut om att ge lov och positiva förhandsbesked ska dessutom kungöras i Post- och Inrikes tidningar.

Vad innebär det att bli delgiven Kronofogden?

Ofta, men inte alltid, får du en påminnelse om räkningen inte betalas i tid. Fordringsägaren (den som har ett krav på betalning)  kan ta ut en påminnelseavgift om det är avtalat från början eller om det regleras i särskild förordning.

Om det är avtalat vilken dag räkningen ska vara betald har fordringsägaren rätt att ta ut dröjsmålsränta om du inte betalar i tid. Från vilken dag dröjsmålsräntan kan tas ut, och med vilken räntesats, står i det avtal du har med fordringsägaren. I så fall är det detta som gäller. Om det inte står i avtalet gäller räntelagens bestämmelser.

Hur lång tid tar det innan en delgivningsman kommer?

Vi som arbetar med kreditbedömning kommer ofta i kontakt med olika typer av anmärkningar. Vi träffade Johan Krantz på Kronofogdemyndigheten för att ställa ett par frågor.

Till största delen beror skillnad på tidsåtgång på problem med att delge personen. Ibland väljer man att inte öppna brevet från oss. I andra fall svarar man inte, kanske i ett försök att förhala processen. Vi ser också att en del flyttar mycket och där kan adressen bli fel ibland. Efter två veckor går det ut en påminnelse och efter 30 dagar gör vi en fysisk delgivning. Processen ser lika ut i övrigt – du har alltid 10 dagar på dig att invända mot föreläggandet.

Vad händer om man inte skriver under en delgivning?

 • vanlig delgivning
 • muntlig delgivning
 • förenklad delgivning
 • särskild delgivning med juridisk person
 • stämningsmannadelgivning
 • kungörelsedelgivning
 • tillgänglighetsdelgivning.

Vid delgivning ska alla efterforskningar och övriga åtgärder dokumenteras (4 § DelgF).

Vid vanlig delgivning skickas eller lämnas den handling som ska delges till delgivningsmottagaren (16 § DelgL).

Delgivning är tillåten både per post och t.ex. genom att en budfirma överlämnar handlingen som ska delges. JO har däremot varit kritisk till att enskilda som rutin erbjuds motta handlingar hos myndigheten (JO 2001/02 s. 272).

Regleringen är teknikneutral men endast myndigheter får skicka handlingen på elektronisk väg (17 § andra stycket DelgL).

Får man betalningsanmärkning vid delgivning?

Alla vet att det inte är bra att få en betalningsanmärkning. Men vad är egentligen stegen från en obetald räkning till en betalningsanmärkning? Betyder ett brev från ett inkassoföretag eller Kronofogden automatiskt att du hamnat på svarta listan? Vi benar ut.

En betalningsanmärkning kan få stora konsekvenser för ditt liv. I värsta fall kan det leda till att du inte får låna pengar, kan hyra en lägenhet eller teckna ett telefonabonnemang. Men hur blir en obetald räkning till en betalningsanmärkning?

Kan Kronofogden ta pengar utan delgivning?

När du köper något mot faktura är du alltid ansvarig för att betala fakturan i tid. Det gäller oavsett om du fått fakturan eller inte. Att din faktura till exempel kommer bort i posten ändrar inte din skyldighet att betala den. Om du saknar fakturan behöver du kontakta företaget och be om fakturauppgifter så du kan betala.

Om du får en faktura som du anser är felaktig är det viktigt att du skriftligen protesterar mot fakturan, det kallas att bestrida betalningskravet.

När blir man delgiven misstanke?

Polisen kan gripa dig om de misstänker att du har begått ett brott. Efter det måste en åklagare besluta om du ska bli anhållen. Åklagarens beslut beror på hur viktigt det är för utredningen att hålla kvar dig. Om du blir anhållen så måste du vara inlåst i en cell. Reglerna är noggranna för hur länge en person får vara anhållen. Du får vara inlåst som anhållen i högst tre dagar. Klockan tolv på tredje dagen måste åklagaren bestämma om du ska släppas ut, eller om du ska komma till domstolen. Sedan bestämmer domstolen om du ska släppas, eller om du ska bli häktad. Om du blir häktad så fortsätter du att vara inlåst. Du kan bli tvungen att vara häktad ända fram till rättegången.

Rum på häktet med säng, skrivbord och fönster. Foto: Kriminalvården

När blir man delgiven Kronofogden?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du undrar alltså vad som händer om du inte skriver på delgivningskvittot du fått och om detta påverkar preskriptionstiden.

Kan Kronofogden ta hela min lön?

Kronofogden är en myndighet som hanterar skulder och betalningsärenden i Sverige. De har befogenhet att kräva in obetalda skulder och kan vidta åtgärder för att få betalt, som att ta utmätning på lön eller egendom.

Hur får jag reda på om jag är polisanmäld?

Här kan du ta del av vanliga frågor och svar om polisanmälningar. Svaren är sammanställda i samarbete med polisen.

Sedan en tid tillbaka (uppdat. 1/2-23) upplever många som ringer till 114 14 för att lämna tips eller anmäla brott att det är mycket långa väntetider för att komma fram. Enligt polisen beror detta bland annat på låg bemanning. Du kan läsa mer här. Brottsofferjouren sitter tyvärr inte på något snabbspår för polisanmälan, det vi kan erbjuda är medmänskligt stöd och det gäller oavsett om du gjort en polisanmälan eller inte. Vi hoppas att problemet löser sig och att kötiderna hos polisen minskar så snart som möjligt.

När får man reda på om man är misstänkt?

Frågan kan uppkomma i flera sammanhang. Kanske har man varit på plats när det inträffat ett brott? Polisen kanske har gjort en husrannsakan, antingen på en plats där man befinner sig, eller till och med i ens egen bostad? Man kanske befinner sig tillsammans med en vän eller bekant som misstänkts för brott? 

Generellt kan sägas att polisen inte är skyldig att informera någon om att de är misstänkta för brott om man ringer till 114 14. Det har att göra med att det kan pågå en förundersökning och den omfattas av förundersökningssekretessen enligt offentlighets- och sekretesslagens (OSL) 18 kap 1§. 

Vad gäller vid delgivning?

I propositionen föreslås att den nuvarande delgivningslagen ersätts av en ny lag och att det införs en lag om auktorisation av delgivningsföretag.

Syftet med förslagen är att ge bättre förutsättningar för en effektiv och säker hantering av delgivningar. Detta sker genom att regleringen görs mer överskådlig och lättillämpad, att det skapas större möjligheter att använda elektronisk kommunikation och att det läggs ett större ansvar på parterna att bevaka handlingar som domstolar och andra myndigheter skickar i pågående mål och ärenden. Förslagen ingår som ett led i regeringens arbete att minska andelen inställda huvudförhandlingar i brottmål.

Förslaget om auktorisation av privata delgivningsföretag innebär att godkänd personal vid sådana företag ges i princip samma befogenheter som de stämningsmän som har förordnats av polismyndigheterna.

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

Den nuvarande delgivningslagen (1970:428) trädde i kraft den 1 januari 1971. Lagen har sedan ikraftträdandet ändrats vid flera tillfällen. Bland annat har förenklad delgivning, telefondelgivning och särskild delgivning med aktiebolag införts.

Domstolsverket har i februari 2002 till Justitiedepartementet överlämnat promemorian Delgivning som tagits fram av verkets arbetsgrupp för processrättsliga frågor. Promemorian innehåller förslag till en ny delgivningslag. Promemorian har remissbehandlats.

Polisverksamhetsutredningen har i betänkandet Polisverksamhet i förändring (SOU 2002:70) föreslagit att polismyndigheternas arbetsuppgifter med och ansvar för stämningsmannadelgivning för myndigheters och enskildas räkning skulle flyttas över till Kronofogdemyndigheten. Betänkandet har remissbehandlats.

En grundläggande princip i en rättsstat är att enskilda i mål och ärenden ska ges möjlighet att framföra sin uppfattning och därigenom kunna påverka det allmännas beslutsfattande i frågor som rör dem. Domstolar och andra myndigheter har därför en långtgående skyldighet att låta parter få ta del av information som finns i ett mål eller ärende. Denna skyldighet följer bl.a. av 16 och 17 §§förvaltningslagen (1986:223). I många fall finns det inte några bestämmelser som föreskriver på vilket sätt en myndighet ska fullgöra denna skyldighet. I vissa fall krävs dock att myndigheten med en tillräcklig grad av säkerhet kan utgå ifrån att parten faktiskt har kunnat ta del av de handlingar som utgör beslutsunderlag för myndigheten. Delgivningsregleringens syfte är att skapa rimliga garantier för att den person som berörs har kunnat ta del av innehållet i aktuella handlingar. Bestämmelserna om delgivning fyller ur det perspektivet en viktig funktion. Samtidigt som delgivningsreglerna utgör en viktig rättssäkerhetsgaranti får de inte vara utformade på ett sådant sätt att de hindrar eller försenar rättegångar och andra rättsliga förfaranden. Delgivningsproblem kan leda till att både enskilda och det allmänna lider skada. Bestämmelserna om delgivning måste därför vara ändamålsenligt utformade så att kraven på såväl effektivitet som rättssäkerhet tillgodoses.

Regeringens förslag: Den nya delgivningslagen gäller när delgivning ska ske i ett mål eller ärende hos domstol eller annan myndighet eller när delgivning i annat fall ska ske enligt lag eller annan författning.

Delgivningslagen gäller om inte annat anges i andra författningar. Lagen är tillämplig på delgivning av både handlingar och annat än handlingar. I vissa fall är det möjligt för en myndighet att i stället för att skicka eller lämna handlingar, besluta att handlingarna ska hållas tillgängliga på viss plats och att delge ett meddelande om detta.

Har Kronofogden koll på mitt bankkonto?

Jag har släppt alla mina skulder till krono, för löneutmätning, men det har inte börjat komma igång ännu. Jag får dessutom län den 25e och inget blev draget på lönen, utan det är tagit direkt från kontot (idag, den 27e).

Jag undrar eg bara om det är vanligt att krono, när som helst kan dra pengar utan förvarning? Jag har fått utslag och betalnings avier från krono, men jag räknade med att detta skulle gå till utmätning som sagt, och att man hade vart förberedd på detta när detta beslut tas.

Vad kan Kronofogden inte ta?

Utmätning är beteckningen på Kronofogdens förfarande att ta i anspråk en gäldenärs egendom enlig reglerna i 4 kap. utsökningsbalken.

Vid en utmätning har gäldenären rätt att behålla sådan egendom som krävs för att bo och livnära sig, s.k. beneficium

När kommer polisanmälan hem?

Här kan du ta del av vanliga frågor och svar om polisanmälningar. Svaren är sammanställda i samarbete med polisen.

Sedan en tid tillbaka (uppdat. 1/2-23) upplever många som ringer till 114 14 för att lämna tips eller anmäla brott att det är mycket långa väntetider för att komma fram. Enligt polisen beror detta bland annat på låg bemanning. Du kan läsa mer här. Brottsofferjouren sitter tyvärr inte på något snabbspår för polisanmälan, det vi kan erbjuda är medmänskligt stöd och det gäller oavsett om du gjort en polisanmälan eller inte. Vi hoppas att problemet löser sig och att kötiderna hos polisen minskar så snart som möjligt.