:

Vad är bäst periodiseringsfond eller Expansionsfond?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är bäst periodiseringsfond eller Expansionsfond?
 2. När lönar sig Expansionsfond?
 3. Hur länge får man ha en Expansionsfond?
 4. Vad är syftet med Expansionsfond?
 5. Varför avsätta till periodiseringsfond?
 6. Är det bra att använda periodiseringsfond?
 7. Hur mycket skatt betalar man på periodiseringsfond?
 8. Hur påverkar periodiseringsfond resultatet?
 9. När ska man använda periodiseringsfond?
 10. Hur beräknar man Expansionsfond?
 11. Hur fungerar en periodiseringsfond?
 12. Är det bra med periodiseringsfond?
 13. Vad är fördelen med periodiseringsfond?
 14. Vad kostar det att sätta av till periodiseringsfond?
 15. Vad är expansionsfonder?
 16. Vad är avsättningar till periodiseringsfonder?
 17. Hur bokförs en periodiseringsfond?

Vad är bäst periodiseringsfond eller Expansionsfond?

Reglerna ger dig med enskild näringsverksamhet samma möjlighet som ägare till aktiebolag att utöka (expandera) verksamheten med medel som bara beskattats med bolagsskatt, det vill säga 20,6 procent. Resten av inkomstskatten samt egenavgifter eller särskild löneskatt (socialavgifter) betalar du när expansionsfonden återförs.

För att du ska få sätta av till expansionsfond krävs att det finns ett tillräckligt stort positivt kapital i verksamheten efter en del justeringar. Läs mer under rubriken kapitalunderlag.

Jenny har en inkomst från verksamheten på 300 000 kr. Hon väljer att sätta av till expansionsfond med 100 000 kr.

Jennys inkomst av näringsverksamhet minskar då till 200 000 kr. Samtidigt måste hon betala expansions­fondsskatt med 20 600 kr (20,6 procent av 100 000).

När lönar sig Expansionsfond?

En expansionsfond kan också användas till förlustutjämning genom att man ett förlustår helt eller delvis återför en tidigare avsatt expansionsfond till beskattning. På så sätt kan man redovisa ett 0-resultat i stället för en förlust, vilket medför att inga skatter eller avgifter behöver betalas på den återförda expansionsfonden. Dessutom får man en likviditetsförstärkning genom att expansionsfondsskatten på det återförda beloppet betalas tillbaka.

Hur länge får man ha en Expansionsfond?

Skatten på expansionsfond är inte en definitiv skatt. När företagaren i deklarationen för ett senare år, återför tidigare avsatt expansionsfond, ökar vinsten av näringsverksamhet det året med samma belopp. Den tidigare betalda temporära skatten avräknas då från summa inkomstskatt och egenavgifter som ska betalas på den återförda fonden. Om expansionsfond återförs för att t ex täcka en förlust, återbetalas den tidigare inbetalade skatten till företagaren.

Vad är syftet med Expansionsfond?

 • Avsättning till expansionsfond slopas. Befintliga expansionsfonder ska återföras till beskattning under maximalt tio år med minst en tiondel per år. 
 • Avsättning till periodiseringsfond utökas och förlängs. Avsättningen får göras med högst 40 procent av resultatet. Avdraget ska återföras senast efter 10 år.
 • Reglerna om positiv räntefördelning kvarstår i dess nuvarande form men beräkningen av storleken på underlaget att räntefördela, det så kallade kapitalunderlaget, förändras i vissa delar. Bland annat slopas övergångsposten och den särskilda posten. 
 • Beloppsgränsen om 50 000 kr för beräkning av räntefördelning slopas.
 • Reglerna om negativ räntefördelning slopas. 
 • Turordningsregler i skatteberäkningen gör att hela resultatet kan fördelas bort genom att nyttja både avsättning till periodiseringsfond och räntefördelning.

Varför avsätta till periodiseringsfond?

En juridisk person får sätta av upp till 25% av årets vinst i en periodiseringsfond. Avsättningen gör att bolagets resultat sänks med det avsatta beloppet, och därmed sänks den skatt som bolaget ska betala. Avsättningen måste återföras senast det 6:e året efter att avsättningen gjordes, men man får göra en frivillig återföring tidigare, på del av eller hela beloppet. Återföringen betyder att bolagets resultat ökas med det belopp som återförs, och skatten därmed ökar. Periodiseringsfonderna fungerar alltså som en sorts buffert som kan jämna ut resultatet mellan år med olika bra rörelseresultat.

Det är värt att notera att avsättning till en periodiseringsfond inte minskar den totala skatten som ett företag betalar. Däremot kan det förbättra företagets likviditet (genom att man slipper ligga ute med skatt) och därför kan avsättningar ändå vara lämpliga. Aktiebolag betalar också skatt på en schablonintäkt som baseras på hur stor den totala avsättningen var vid beskattningsårets ingång. Det finns alltså även en kostnad förknippad med att använda sig av periodiseringsfonder.

Är det bra att använda periodiseringsfond?

Ett företag kan vilja jämna ut resultaten över flera år genom att minska det skattemässiga resultat under de år som det gått med vinst. Detta kan göras genom att upprätta en periodiseringsfond, där företaget avsätter pengar för att sedan kunna ha dem tillhanda vid ett senare tillfälle. När periodiseringsfonden upplöses tas den upp som en intäkt i resultaträkningen och ökar då det redovisade resultatet.

Hur mycket pengar som får sättas i fonden beror på vad för företag det rör sig om. Juridiska personer får max sätta av 25 % av inkomsten, medan fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag samt enskilda näringsidkare får göra avdrag med högst 30 % av inkomsten. Juridiska personer måste även ta upp en schablonintäkt baserad på periodiseringsfonderna vid årets ingång till beskattning.

Hur mycket skatt betalar man på periodiseringsfond?

Periodiseringsfonder kan användas av de flesta aktiebolag, handelsbolag och enskilda firmor. De som inte får använda periodiseringsfonder är privatbostadsföretag och investmentföretag. Reglerna är delvis annorlunda beroende av företagsform, till exempel med hänsyn till vilket belopp som får avsättas.

Detta blogginlägg kommer fortsättningsvis att fokusera på periodiseringsfonder i aktiebolag. Många av frågorna är dock generella och kan appliceras på flera företagsformer.

En periodiseringsfond är en obeskattad reserv och kan användas för att skjuta upp beskattningen av delar av det skattemässiga resultatet. Detta förklaras tydligare genom exempel längre ned i detta blogginlägg.

Det kan finnas flera anledningar till att ett företag gör en avsättning till periodiseringsfond. En anledning kan vara att det ger möjligheten att jämna ut resultat och skatt mellan olika räkenskapsår. En annan anledning är att det kan förbättra likviditeten, eftersom skatt behöver betalas först vid en senare tidpunkt. Om ett företag gör vinst under ett år och en förlust under ett senare år kan en periodiseringsfond även innebära en lägre beskattning totalt sett. Detta förklaras närmare i ett exempel längre ned i detta blogginlägg.

I ett aktiebolag får maximalt 25% av det skattemässiga resultatet sättas av till periodiseringsfond.

Hur påverkar periodiseringsfond resultatet?

Ett aktiebolag har en skattepliktig vinst på 72 000 kr. Man väljer att sätta av maximala 25%, dvs 18 000 kr, av inkomsten till periodiseringsfond [8811] och bokför avsättningen som en obeskattad reserv på kontot periodiseringsfond 2022 [2122].

Aktiebolag gör avsättningen till periodiseringsfond i bokslutet och beskattas för en schablonränta på gjorda avsättningar till periodiseringsfonder vid beskattningsårets ingång. Schablonräntan ska inte bokföras utan tas endast upp i deklarationen som en intäkt och ska räknas med i underlaget för beräkning av årets skatt. Avsättningen ska återföras senast efter sex år. Varje års avsättning bildar en egen periodiseringsfond vilket innebär att det går att ha maximalt sex fonder samtidigt.

När ska man använda periodiseringsfond?

En juridisk person får sätta av upp till 25% av årets vinst i en periodiseringsfond. Avsättningen gör att bolagets resultat sänks med det avsatta beloppet, och därmed sänks den skatt som bolaget ska betala. Avsättningen måste återföras senast det 6:e året efter att avsättningen gjordes, men man får göra en frivillig återföring tidigare, på del av eller hela beloppet. Återföringen betyder att bolagets resultat ökas med det belopp som återförs, och skatten därmed ökar. Periodiseringsfonderna fungerar alltså som en sorts buffert som kan jämna ut resultatet mellan år med olika bra rörelseresultat.

Det är värt att notera att avsättning till en periodiseringsfond inte minskar den totala skatten som ett företag betalar. Däremot kan det förbättra företagets likviditet (genom att man slipper ligga ute med skatt) och därför kan avsättningar ändå vara lämpliga. Aktiebolag betalar också skatt på en schablonintäkt som baseras på hur stor den totala avsättningen var vid beskattningsårets ingång. Det finns alltså även en kostnad förknippad med att använda sig av periodiseringsfonder.

Hur beräknar man Expansionsfond?

Om din fastighet ligger utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse behöver du i vissa fall inte bygglov om du ska göra mindre tillbyggnader av bostadshus och komplementbyggnader. Det beror på var din fastighet ligger. Du får också bygga helt fristående komplementbyggnader i omedelbar närhet av bostadshuset, men de får inte dominera över det ursprungliga huset. Murar och plank i omedelbar närhet av bostadshuset kräver inte heller bygglov.

Om du bygger närmare gränsen än 4,5 meter måste berörda grannar medge det. Medgivandet bör vara skriftligt. Byggnadsnämnden kan svara på om du får göra tillbyggnader, komplementbyggnader, murar och plank utan bygglov på din fastighet och i så fall hur stora de får vara.

Hur fungerar en periodiseringsfond?

Har du enskild firma kan du läsa om periodiseringsfond här

Eftersom juridiska personer beskattas för en schablonränta på avsättning till periodiseringsfond är det viktigt att beräkna och planera för eventuella avsättningar, det är nämligen inte alltid lönsamt med avsättning till periodiseringsfond. Schablonintäkten beräknas genom att summan av gjorda avsättningar till periodiseringsfonder som bolaget har vid ingången av räkenskapsåret, multipliceras med statslåneräntan 30 november året före beskattningsåret. Statslåneräntan anses vara lägst 0,5% från och med beskattningsår som börjar 1 januari 2017 och senare.

Är det bra med periodiseringsfond?

Vad är en periodiseringsfond? En avsättning till periodiseringsfond innebär att bolaget kan skjuta upp en del av beskattningen av vinsten till ett senare år, med andra ord kan företaget få en skattekredit och en jämnare beskattning. Avdraget till periodiseringsfonden ska återföras till beskattning senast sex år efter det att avsättningen görs. Att upprätta en periodiseringsfond sker genom att denna bokförs i bolagets räkenskaper så att periodiseringsfonden minskar årets resultat och återföringen i framtiden ökar resultatet. Vilka fördelar finns med att använda periodiseringsfond? Ett syfte är att avsättningen fungerar som en reserv för sämre tider eftersom avsättningarna kan kvittas mot framtida underskott. Ett annat är att förbättra likviditeten genom att skjuta upp vinstskatten.

Hur mycket kan företaget sätta av till periodiseringsfond? För aktiebolag gäller att max 25 % av det skattemässiga resultatet får avsättas medan du som har enskild firma eller är delägare i handelsbolag kan sätta av upp till 30 %. Kostar det något att använda periodiseringsfond? Ett aktiebolag ska ta upp en schablonintäkt som baserar sig på totala värdet av periodiseringsfonder beskattningsårets inkomst. Denna schablonränta beror på statslåneräntan och för närvarande för 2021 är den 0,5%. Schablonintäkten bokförs inte som en kostnad utan tas upp i företagets deklaration. För enskild firma och handelsbolag utgår ingen schablonränta.

Vad är fördelen med periodiseringsfond?

Vad är en periodiseringsfond? En avsättning till periodiseringsfond innebär att bolaget kan skjuta upp en del av beskattningen av vinsten till ett senare år, med andra ord kan företaget få en skattekredit och en jämnare beskattning. Avdraget till periodiseringsfonden ska återföras till beskattning senast sex år efter det att avsättningen görs. Att upprätta en periodiseringsfond sker genom att denna bokförs i bolagets räkenskaper så att periodiseringsfonden minskar årets resultat och återföringen i framtiden ökar resultatet. Vilka fördelar finns med att använda periodiseringsfond? Ett syfte är att avsättningen fungerar som en reserv för sämre tider eftersom avsättningarna kan kvittas mot framtida underskott. Ett annat är att förbättra likviditeten genom att skjuta upp vinstskatten.

Hur mycket kan företaget sätta av till periodiseringsfond? För aktiebolag gäller att max 25 % av det skattemässiga resultatet får avsättas medan du som har enskild firma eller är delägare i handelsbolag kan sätta av upp till 30 %. Kostar det något att använda periodiseringsfond? Ett aktiebolag ska ta upp en schablonintäkt som baserar sig på totala värdet av periodiseringsfonder beskattningsårets inkomst. Denna schablonränta beror på statslåneräntan och för närvarande för 2021 är den 0,5%. Schablonintäkten bokförs inte som en kostnad utan tas upp i företagets deklaration. För enskild firma och handelsbolag utgår ingen schablonränta.

Vad kostar det att sätta av till periodiseringsfond?

En juridisk person får sätta av upp till 25% av årets vinst i en periodiseringsfond. Avsättningen gör att bolagets resultat sänks med det avsatta beloppet, och därmed sänks den skatt som bolaget ska betala. Avsättningen måste återföras senast det 6:e året efter att avsättningen gjordes, men man får göra en frivillig återföring tidigare, på del av eller hela beloppet. Återföringen betyder att bolagets resultat ökas med det belopp som återförs, och skatten därmed ökar. Periodiseringsfonderna fungerar alltså som en sorts buffert som kan jämna ut resultatet mellan år med olika bra rörelseresultat.

Det är värt att notera att avsättning till en periodiseringsfond inte minskar den totala skatten som ett företag betalar. Däremot kan det förbättra företagets likviditet (genom att man slipper ligga ute med skatt) och därför kan avsättningar ändå vara lämpliga. Aktiebolag betalar också skatt på en schablonintäkt som baseras på hur stor den totala avsättningen var vid beskattningsårets ingång. Det finns alltså även en kostnad förknippad med att använda sig av periodiseringsfonder.

Vad är expansionsfonder?

Expansionsfonder har ett annat syfte. De skall göra det möjligt för en enskild näringsidkare eller en fysisk person som är delägare i ett handelsbolag att arbeta på samma villkor skattemässigt som om verksamheten drivits i aktiebolagsform.

Vad är avsättningar till periodiseringsfonder?

Avsättningar till och återföringar från periodiseringsfonder är skattemässiga periodiseringar som inte påverkar en redovisningsenhets momsredovisning. En avsättning till en periodiseringsfond minskar det skattemässiga resultatet ochinkomstskatten under inkomståret och en återföring från en periodiseringsfond ökardet skattemässiga resultatet ...

Hur bokförs en periodiseringsfond?

En avsättning till en periodiseringsfond bokförs genom att ett konto i kontogrupp 88 debeteras och att ett konto i kontogrupp 21 krediteras. En återföring från en periodiseringsfond bokförs genom att ett konto i kontogrupp 88 krediteras och att ett konto i kontogrupp 21 debeteras.