:

Vad är skillnaden mellan en ekonomisk förening och en ideell förening?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är skillnaden mellan en ekonomisk förening och en ideell förening?
 2. Hur vet man om en förening är ideell eller ekonomisk?
 3. Vad är en ideell förening?
 4. Vilka olika typer av föreningar finns det?
 5. Vem är ekonomiskt ansvarig i en ideell förening?
 6. Måste en ideell förening upprätta årsredovisning?
 7. Får man lön i en ideell förening?
 8. Vad krävs för en ideell förening?
 9. Hur mycket pengar får en ideell förening ha?
 10. Måste man ha en kassör i en ideell förening?
 11. Måste man ha ett årsmöte i en ideell förening?
 12. Kan en ideell förening vara vinstdrivande?
 13. Måste man ha en ordförande i en ideell förening?
 14. Får en ideell förening tjäna pengar?
 15. Vilka inkomster är skattefria ideell förening?

Vad är skillnaden mellan en ekonomisk förening och en ideell förening?

Vad avgör om en förening är ideell eller ekonomisk?

Hej! Det de båda föreningsformerna har gemensamt är att dem ska ha: 1) Stadgar, vilket är ett slags avtal mellan medlemmarna om att föreningen ska bedriva en viss form av verksamhet för ett visst syfte. Dem ska även innehålla föreningens namn och hur beslut i föreningens angelägenheter ska fattas. 2) En firma (föreningens namn) 3) En styrelse * För ekonomiska föreningar så finns det ytterligare några punkter som ska tas upp i stadgarna, se https://lagen.nu/1987:667#K2P2S1. Den mest grundläggande skillnaden mellan de två föreningsformerna är att en *ekonomisk förening* ska ha ett ekonomiskt syfte, det ska bedrivas en ekonomisk verksamhet och medlemmarna ska delta i verksamheten. En ekonomisk förening har alltså till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen och har därmed ett affärsmässigt syfte, se https://lagen.nu/1987:667#K1P1S1. En *ideell förening* är å sin sida en association som antingen har en ideell målsättning (vare sig den bedriver någon ekonomisk verksamhet eller ej) _eller_ en association som har till syfte att främja sina medlemmars ekonomiska intressen _men_ som inte gör det genom att bedriva ekonomisk verksamhet. Den ideella föreningen får alltså aldrig ha både ett ekonomiskt syfte samtidigt som den bedriver ekonomisk verksamhet. Att en ideell förening, exv. en fotbollsklubb, säljer bingolotter är alltså tillåtet om den gör det för att kunna driva fotbollsklubben men inte för att medlemmarna ska kunna tjäna pengar på försäljningen. En ekonomisk förening ska för övrigt registreras hos bolagsverket och blir efter det en juridisk person. Föreningen kan därmed ikläda sig rättigheter och skyldigheter samt föra talan vid domstol, precis som en fysisk person skulle kunna göra, se https://lagen.nu/1987:667#K1P2S1. En ideell förening blir en juridisk person utan registrering, om de ovan stående punkterna 1-3 är uppfyllda. En annan stor skillnad mellan de två föreningsformerna är att ekonomiska föreningar är lagreglerade men det är inte ideella föreningar. Med vänliga hälsningar

Hur vet man om en förening är ideell eller ekonomisk?

Vad avgör om en förening är ideell eller ekonomisk?

Hej! Det de båda föreningsformerna har gemensamt är att dem ska ha: 1) Stadgar, vilket är ett slags avtal mellan medlemmarna om att föreningen ska bedriva en viss form av verksamhet för ett visst syfte. Dem ska även innehålla föreningens namn och hur beslut i föreningens angelägenheter ska fattas. 2) En firma (föreningens namn) 3) En styrelse * För ekonomiska föreningar så finns det ytterligare några punkter som ska tas upp i stadgarna, se https://lagen.nu/1987:667#K2P2S1. Den mest grundläggande skillnaden mellan de två föreningsformerna är att en *ekonomisk förening* ska ha ett ekonomiskt syfte, det ska bedrivas en ekonomisk verksamhet och medlemmarna ska delta i verksamheten. En ekonomisk förening har alltså till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen och har därmed ett affärsmässigt syfte, se https://lagen.nu/1987:667#K1P1S1. En *ideell förening* är å sin sida en association som antingen har en ideell målsättning (vare sig den bedriver någon ekonomisk verksamhet eller ej) _eller_ en association som har till syfte att främja sina medlemmars ekonomiska intressen _men_ som inte gör det genom att bedriva ekonomisk verksamhet. Den ideella föreningen får alltså aldrig ha både ett ekonomiskt syfte samtidigt som den bedriver ekonomisk verksamhet. Att en ideell förening, exv. en fotbollsklubb, säljer bingolotter är alltså tillåtet om den gör det för att kunna driva fotbollsklubben men inte för att medlemmarna ska kunna tjäna pengar på försäljningen. En ekonomisk förening ska för övrigt registreras hos bolagsverket och blir efter det en juridisk person. Föreningen kan därmed ikläda sig rättigheter och skyldigheter samt föra talan vid domstol, precis som en fysisk person skulle kunna göra, se https://lagen.nu/1987:667#K1P2S1. En ideell förening blir en juridisk person utan registrering, om de ovan stående punkterna 1-3 är uppfyllda. En annan stor skillnad mellan de två föreningsformerna är att ekonomiska föreningar är lagreglerade men det är inte ideella föreningar. Med vänliga hälsningar

Vad är en ideell förening?

Det finns ingen specifik lag som bestämmer hur en ideell förening ska vara utformad eller hur den ska verka. Det finns dock en stark tradition och praxis i Sverige om hur en ideell förening bör vara uppbyggd. Det som främst kännetecknar denna tradition är att föreningen ska vara uppbyggd i enlighet med demokratiska principer.

En annan central princip är att föreningen ska vara öppen. Personer som delar föreningens intresse ska ha möjlighet att bli medlem, delta i och påverka föreningens verksamhet.Ideella föreningar kan indelas i tre kategorier:

Vilka olika typer av föreningar finns det?

En förening består av människor som delar en idé eller en vision. Det kan vara något ni vill göra tillsammans, eller kanske något ni vill undvika att göra. Det ni har gemensamt är att ni delar denna idé eller vision och därför har kommit överens om att jobba för den. Detta finns beskrivet i ändamålsparagrafen eller syftesparagrafen i föreningens stadgar.

Vad en förening är finns även förklarat i filmen nedan.

Vem är ekonomiskt ansvarig i en ideell förening?

En ideell förening är en förening som inte uppfyller rekvisiten som uppställs för en ekonomisk förening. För att en förening skall räknas som en ekonomisk förening uppställs nämligen tre krav. Krav nummer ett är att föreningens skall ha till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Krav nummer två är att medlemmarnas ekonomiska intressen skall främjas genom ekonomisk verksamhet. Det tredje kravet är att medlemmarna skall ha nytta av att ta del i föreningen som konsumenter och dylikt. Detta krav är dock inte intressant för bedömningen av en ideell förening. Skulle något, eller inget, av dessa rekvisit vara ouppfyllt har vi att göra med en ideell förening. En ideell förening kan således antingen ha till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen utan att bedriva ekonomisk verksamhet, endast bedriva ekonomisk verksamhet utan att ha till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen eller ingetdera. Det saknas lagstiftning gällande ekonomiska föreningar och det är därför främst föreningens stadgar och rättspraxis som är avgörande för vilka regler som skall gälla för föreningen.

Den ideella föreningens ledning och ekonomi

Måste en ideell förening upprätta årsredovisning?

När årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 ska upprättas kan det i många fall uppstå frågor om vilka upplysningar ideella föreningar och stiftelser behöver överväga att lämna i förvaltningsberättelsen och i noterna.

Särskilt inom den ideella sektorn behöver resultat- och balansräkningarna kompletteras av ytterligare information om hur det har gått för verksamheten under året – något som i ett aktiebolag i många fall framgår genom att titta på hur stor vinst eller förlust företaget har gjort. I en ideell förening eller stiftelse visas detta i stället på andra sätt – till exempel genom att beskriva hur föreningens eller stiftelsens syfte har främjats under året.

Får man lön i en ideell förening?

Civilsamhället och dess organisationer sysselsätter många av förbundets medlemmar. Intuitivt är det lätt att förstå varför många attraheras av sektorn. Samhällsvetare i stort är engagerade medarbetare med en stor vilja att påverka samhället omkring oss, att skapa hållbar förändring. Det engagemanget parat med den akademiska kompetensen är en stark och viktig förbättringskraft i samhället.

Vi menar dock att arbetsgivarna i den ideella sektorn behöver uppmärksamma detta i högre utsträckning. I alltför hög grad står våra medlemmar med otrygga anställningar (ofta visstid, vikariat, projektanställningar, ibland även deltidstjänster), löner som inte motsvarar deras kompetens och otillräckliga karriärvägar. 

Vad krävs för en ideell förening?

Hej, och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vilka krav som ställs för att få bedriva en ideell förening samt vilka möjligheter det finns för föreningsmedlemmar att vidta åtgärder vid misstanke om att föreningen inte följer de krav som ställs. Jag vill inleda med att nämna att det inte finns någon lagstiftning som gäller specifikt för ideella föreningar som det finns för till exempel ekonomiska föreningar och handelsbolag. Därför får man använda sig av andra relevanta lagar och tillämpa dem även på ideella föreningar, man brukar då tala om analog lagtillämpning. Jag kommer därför att använda mig av bland annat lagen om ekonomiska föreningar (EFL) samt praxis när jag besvarar din fråga.

Hur mycket pengar får en ideell förening ha?

Idrottsföreningen Höjdarna BK har haft följande inkomster under beskattningsåret:

Loppmarknad: 15 000 kronorFörsäljningskampanjer: 35 000 kronorEnklare servering: 20 000 kronorBingolotter: 10 000 kronorButiksinventering: 10 000 kronorBemanning vid parkering:10 000 kronor

Måste man ha en kassör i en ideell förening?

Att vara kassör i en ideell förening innebär många gånger en ganska stor arbetsbelastning. Den som blir förtroendevald till detta uppdrag bör ha ett stort intresse och engagemang i föreningen. Kassören bör även ha erfarenhet av eller kunskap om förhållandet mellan ekonomi och verksamhet i föreningslivet.

Kassören har hand om de övergripande ekonomiska uppgifterna. Man kan säga att kassören förvaltar föreningens ekonomiska tillgångar. Kassören är ansvarig att kontinuerligt informera om den ekonomiska situationen i föreningen. Beroende på föreningens storlek och dess ekonomiska omsättning, kan man välja att anställa en eller flera personer som sköter det löpande ekonomiska arbetet som bokföring, registrering av medlemsavgifter och betalning av fakturor. Kassören får i dessa fall en mer ledande funktion och även granskande av att de anställda behandlar föreningens ekonomi på det sätt som styrelsen beslutat om. I de flesta mindre föreningar har dock kassören ansvar för att skriva förslag till budget, bokföra och göra bokslut.

Måste man ha ett årsmöte i en ideell förening?

Hej och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med: det finns inte någon explicit lagreglering till styrning av ideella föreningar utan det är i stadgarna som medlemmarna bestämmer hur den ideella föreningen ska drivas. Hur dessa stadgar ska utformas eller vilket innehåll stadgarna ska ha följer ej av lag utan regleras i stor utsträckning av praxis och sedvänja. Det som inte regleras i stadgarna ska genomföras enligt föreningens praxis eller, om sådan saknas, enligt god föreningssed.

Kan en ideell förening vara vinstdrivande?

Det allra vanligaste är att starta en ideell eller en ekonomisk förening. Du kan också starta andra typer av föreningar som till exempel en bostadsrättsförening, samfällighetsförening eller stiftelse. I den här artikeln får du lära dig mer om ideella föreningar, men om du vill lära dig mer om andra typer av föreningar kan du läsa mer på Bolagsverkets hemsida. 

En ideell förening är en förening som inte har som syfte att tjäna pengar. En ideell förening ska istället verka för medlemmarnas rättigheter, intressen eller för allmännyttiga ändamål, som att motverka fattigdom eller hjälpa människor med psykisk ohälsa. 

En ideell förening får, till skillnad från en ekonomisk förening, inte ha som syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva affärsmässig verksamhet. 

Måste man ha en ordförande i en ideell förening?

Utmärkande för en ideell förening är att den uppfyller något av följande krav:

 • Den har en ideell målsättning, och det oavsett om föreningen bedriver ekonomisk verksamhet eller inte.
 • Den främjar sina medlemmars ekonomiska intressen men inte genom ekonomisk verksamhet.

Med ekonomisk verksamhet avses en affärsmässigt organiserad eller bedriven verksamhet. Med ideellt ändamål avses i princip allt som inte är ekonomisk verksamhet.

Får en ideell förening tjäna pengar?

Engagemanget i föreningar är oftast ideellt och det behövs många olika aktiviteter för att samla in pengar och få ekonomin att gå ihop för föreningen. Det är här som föreningsförsäljningen av Kakservices produkter kommer in.

För att en försäljningsaktivitet ska fungera i föreningen är det viktigt att den är enkel att genomföra. Vi tror att populära och lättsålda produkter är den bästa förutsättningen för att medlemmarna ska engagera sig och tycka att försäljningen är enkel och rolig. 

Vilka inkomster är skattefria ideell förening?

Ett syfte som är till nytta för allmänheten kan till exempel vara idrott, kultur, politik eller religion. Det kallas för ett allmännyttigt ändamål. Föreningar vars syfte är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen har inte ett allmännyttigt ändamål.