:

Hur lång tid efteråt kan man fakturera?

Innehållsförteckning:

 1. Hur lång tid efteråt kan man fakturera?
 2. Kan man fakturera retroaktivt?
 3. Hur lång tid efter kan man kräva betalning?
 4. När ska man senast fakturera?
 5. Får man fakturera med 10 dagar?
 6. När måste man ställa ut en faktura?
 7. Kan man fakturera moms i efterhand?
 8. När preskriberas förtal?
 9. När blir ekobrott preskriberat?
 10. Hur långt efter får ett företag fakturera?
 11. Hur lång förfallotid faktura?
 12. Vad betyder 7 dagar netto?
 13. Får man fakturera innan leverans?
 14. Hur långt i efterhand kan ett företag fakturera?
 15. Får man dra moms utan kvitto?

Hur lång tid efteråt kan man fakturera?

En faktura ska innehålla viss information, klicka på bilden nedan för att se ett exempel på hur det kan se ut. När du klickar på ett nummer i fakturan får du lära dig mer om just den uppgiften.

Kan man fakturera retroaktivt?

<p>Hej!</p><p>Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!</p><p>I 2 § 2 st <a href="https://lagen.nu/1981:130"><b>preskriptionslag (1981:130)</b><b> </b><b>(PreskL)</b></a> stadgas, att en fordran som en konsument har mot en näringsidkare preskriberas efter tre år. I det fall det skett en preskriptionsavbrytande åtgärd enligt 5 § PreskL börjar preskriptionstiden löpa från början igen. De preskriptionsavbrytande åtgärderna är följande:</p><p>1. gäldenären utfäster betalning, erlägger ränta eller amortering eller erkänner fordringen på annat sätt gentemot borgenären,</p><p>2. gäldenären får ett skriftligt krav eller en skriftlig erinran om fordringen från borgenären eller</p><p>3. borgenären väcker talan mot gäldenären eller annars åberopar fordringen gentemot gäldenären vid domstol, hos Kronofogdemyndigheten eller i skiljeförfarande, konkursförfarande eller förhandling om offentligt ackord.</p><p>Det räcker alltså med att du fått ett skriftligt krav från borgenären för att preskriptionstiden ska börja om på nytt. Det spelar ingen roll huruvida räntan specificerats. I detta fall ska du enbart behöva betala de den summa faktureringen uppgår till, tre år bakåt, från den dag du erhöll <b>skriftlig</b> påminnelse om betalning.</p><p>Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!</p>

Hur lång tid efter kan man kräva betalning?

Hej och tack för din fråga,

Hantverkaren kan fortfarande kräva att ni ska betala eftersom fordran preskriberas först efter 3 år från det att den uppkommit. Ni är därmed skyldiga att betala när han begär det.

När ska man senast fakturera?

 • Du är ansvarig för att betala fakturan i tid.

 • Om du inte betalar i tid kan företaget ta ut en påminnelseavgift, skicka ditt ärende till ett inkassoföretag eller Kronofogden.

 • Om du har fått en felaktig faktura, påminnelseavgift eller krav från inkasso, måste du protestera till företaget skriftligen.

Får man fakturera med 10 dagar?

Det här måste varje faktura innehålla, enligt mervärdesskattelagen, för att du och dina kunder ska kunna redovisa och dra av moms:

 • Fakturadatum: Det datum som du skapade fakturan.

 • Fakturanummer: Ett unikt nummer för varje faktura, i en löpande nummerordning. Om du har ett faktureringsprogram skapas det automatiskt. Nummerserien måste vara löpande och i rätt ordning, du får inte hoppa över något nummer.

 • Ditt momsregistreringsnummer.

 • Köparens momsregistreringsnummer, om köparen finns i ett annat land inom EU:s momsområde och använder sitt momsregistreringsnummer för att få leveransen utan moms.

 • Ditt namn/företagsnamn och adress.

 • Köparens namn och adress.

 • Kortfattad beskrivning av uppdragets art och omfattning, vad du har gjort, och när.

 • Priset på det du sålt, exklusive moms. Specificera om du har sålt olika tjänster, dock inte om det är en klumpsumma som uppdragsgivaren betalar för ett tillhandahållande. Eventuella kostnader i samband med uppdraget som du fakturerar kunden, exempelvis för resor, ska också anges exklusive moms.

 • Momsnivå (vanligen 6 % eller 25 % för journalister) för uppdraget. Om du fakturerar kunden för kostnader i samband med uppdraget, exempelvis resor, gäller samma momsnivå för kostnaderna som för det du säljer, även om du själv betalat en annan momsnivå.

 • Momsbelopp som kunden ska betala. Du får inte bara ange totalpriset inklusive moms.

När måste man ställa ut en faktura?

 • Fel fakturanummer – Det här sker ofta då den som skapar fakturan ställer ut den efter datum istället för att ha löpande fakturanummer som är oberoende av datum. Svensk lag gör gällande att fakturor ska ha löpande nummerserie som är utan avbrott under ett komplett räkenskapsår. Om datum blandas in blir det lätt fel nummer.
 • Momssatsen är fel – Det här är också något som kan ställa till det. En faktura måste ha rätt momssats!
 • Uppgifterna om företag är inte korrekt – Det här kan både gälla det företag som ställer ut fakturan och det som ska betala. Om det fattas information om organisationsnummer, momsredovisningsnummer och var styrelsen finns är fakturan inte laglig. När du får hjälp med faktura för privatperson av Fakturab kan du lita på att den här biten sköts på rätt sätt.

Kan man fakturera moms i efterhand?

På fakturan skriver du in en lämplig benämning på raden och anger momsbeloppet i rutan Summa längre ut till höger på raden. Skriv in 0 i kolumnen Momskod och ändra försäljningskontot till det momskonto som ska användas.

Är det så att du återkommande kommeratt fakturera enbart moms så kan du lägga upp en artikel för detta i ditt artikelregister. Du behöver lägga upp en ny artikelkontering som du kopplar till artikeln för att få korrekta värden för momssats och momskonto. Läs mer om hur du skapar en artikelkontering i Artikelkonteringar, kortläge. När du har en artikelkontering kopplad till din artikel för moms, kommer programmet automatiskt lägga in rätt värden för konto och momssats.

När preskriberas förtal?

Ordlista

När rätten att åtala har gått förlorad därför att en viss tid har förflutit är brottet preskriberat. Preskriptionstiderna är för närvarande 2, 5, 10, 15 eller 25 år, ju allvarligare brott desto längre preskriptionstid. De allra allvarligaste brotten, såsom mord, preskriberas aldrig under förutsättning att den misstänkte personen hade fyllt 18 år vid tiden för gärningen.

När blir ekobrott preskriberat?

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I Skattebrottslagen (1971:69) finns flertalet brott uppställda som har att göra med skatt. I vardagligt språkbruk kan möjligen alla dessa brott betecknas som skattebrott. Eftersom du specifikt frågar efter skattebrott som ej räknas som grovt utgår jag dock från att du undrar när brottet i 2 § Skattebrottslagen preskriberas, som just har beteckningen ”skattebrott” och från vilken dag frågan om preskription räknas.

Hur långt efter får ett företag fakturera?

För det första måste (i princip, utom varuautomater typ) alla krav på betalning vara skriftliga. Dvs leverantören måste utfärda en faktura. Ett muntligt krav på betalning mellan företag för en levererad tjänst vet jag inte hur det skulle kunna vara giltigt, utan kvitto eller faktura.

Om ni inte har avtalat något annat så gäller räntelagen och inkassolagen som tillsammans ger att du för det första börjar räkna betalningstiden från den dag du erhållit fakturan, dvs INTE när leverantören UTFÄRDAT fakturan (som många felaktigt tror).

Hur lång förfallotid faktura?

Hej Eva,

När du väljer att köpa en vara eller en tjänst av ett företag godkänner du samtidigt deras betalningsvillkor. Om det står i villkoren att du har 30 dagars betalningstid kan du också argumentera för att du ska ha det på den korrekta fakturan som skickats till dig.

Vad betyder 7 dagar netto?

Ifall man får betalningsvillkor på 30 dagar netto så betyder det att fakturan ska betalas inom 30 dagar. I andra fall så brukar även 15, 60 och 90 dagar vara betalningsvillkor som ofta används. Det är dock bestämt sedan mars 2013 att fordran mellan företag normalt ska betalas inom 30 dagar.

Det förekommer självklart även andra typer av betalningsvillkor, som till exempel “10 dagar 2 %, 30 dagar netto”, vilket betyder att fakturan kan antingen betalas inom 10 dagar och då får den som betalar fakturan 2 % rabatt, eller så kan fakturan betalas inom 30 dagar, men då utan rabatt.

Ett uttryck som vissa kanske känner till är den ålderdomliga termen “10 dagar netto”, vilket kom från den tid då det var vanligt med kassarabatter. Det innebar nämligen att kunden inte skulle räkna med att få någon rabatt ifall de betalade tidigare än förfallodagen.

Får man fakturera innan leverans?

En faktura ska innehålla viss information, klicka på bilden nedan för att se ett exempel på hur det kan se ut. När du klickar på ett nummer i fakturan får du lära dig mer om just den uppgiften.

Hur långt i efterhand kan ett företag fakturera?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Det framgår inte av din fråga om fakturan är till en konsument eller näringsidkare men jag kommer att besvara din fråga utifrån båda alternativen.

Får man dra moms utan kvitto?

Visste du att du som handlar till ditt företag har eget ansvar för att kvittot du får innehåller rätt information? Det kan till och med vara så att du kan förlora rätten att dra av moms för det du köper om kvittot är för magert. 

4 000 kronor är en magisk gräns när det gäller avdragsrätt för ingående moms – om ditt köp överstiger den gränsen måste avdragsrätten styrkas med en fullständig faktura där löpnummer samt köparens namn och adress ska framgå. Det räcker med andra ord oftast inte med ett vanligt kassakvitto. Handlar du för under 4 000 kronor räcker det med en så kallad förenklad faktura. I vissa undantagsfall kan en förenklad faktura räcka även när du har handlat för över 4 000 kronor, det handlar om situationer när det kan vara svårt att få en fullständig faktura, till exempel när du betalar i betalautomater på bensinstationen eller tågstationen. I en sådan situation gör du klokt i att spara ett kontoutdrag tillsammans med kvittot som visar att det faktiskt är du som har gjort inköpet.