:

Vad räknas som sociala tjänster?

Innehållsförteckning:

 1. Vad räknas som sociala tjänster?
 2. Vilka delar ingår i social omsorg?
 3. Vilka arbetsskador är vanliga inom vård och omsorg?
 4. Vad är arbetsmiljö inom vård och omsorg?
 5. Hur mycket får man handla för utan upphandling?
 6. Var går gränsen för offentlig upphandling?
 7. Vilka yrkesgrupper arbetar med social omsorg?
 8. Vilka kategorier arbetar inom social omsorg?
 9. Vem har ansvar för den sociala omsorgen?
 10. Vad är omsorg inom social omsorg?
 11. Vilka är de tre viktigaste faktorerna för en hälsofrämjande arbetsmiljö?
 12. Vilka är de fyra vanligaste riskerna för vård och omsorgspersonal i arbetsmiljö?
 13. Hur vinner man en upphandling?
 14. Vad är det för skillnad på LOU och LUF?
 15. Vilka olika typer av upphandling finns det?

Vad räknas som sociala tjänster?

Tjänster av allmänt intresse är tjänster som EU-ländernas myndigheter bedömer vara till allmän nytta och som därför omfattas av vissa plikter. De kan erbjudas av staten eller privata företag.

Exempel på tjänster är kollektivtrafik, posttjänster och hälso- och sjukvård.

Vilka delar ingår i social omsorg?

För en del personer med funktionsnedsättning är individuella insatser som hjälpmedel, ledsagning, personlig assistans, god man grundläggande i vardagen.

Tillgången och bedömningen skiljer sig åt bland och personer med funktionsnedsättning saknar ofta inflytande och möjlighet att påverka dessa insatser.

Vilka arbetsskador är vanliga inom vård och omsorg?

En studie som ett forskarteam vid Region Östergötland gjort visar att flytt av personer – till exempel från sängen till duschen eller att vända sängliggande – är den tredje vanligaste orsaken till arbetsskador hos vårdpersonal.

– Vi vet att personförflyttningar kan vara riskabla både för patienter och personal och att det är ett av de vanligaste riskmomenten för anställda inom vård och omsorg, säger Christina Jonsson, enhetschef på Arbetsmiljöverket i samband med släppet av deras nya kunskapssammanställning Säkrare personförflyttningar.

Vad är arbetsmiljö inom vård och omsorg?

A202 1 /0 00 98 /ARM Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknadsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2020/21:1288 av Saila Quicklund (M) Arbetsmiljön inom vård och omsorg

Hur mycket får man handla för utan upphandling?

 • om upphandlingens värde understiger direktupphandlingsgränsen 
 • i vissa i lagen särskilt angivna situationer då den upphandlande myndigheten eller enheten (den upphandlande organisationen) får använda förhandlat förfarande utan föregående annonsering 
 • om det finns synnerliga skäl 
 • vid en anskaffning som är nödvändig för att tillgodose ett angeläget behov som har uppstått till följd av överprövning.

Vår interaktiva vägledning om direktupphandling guidar på ett lättillgängligt sätt upphandlare och beslutsfattare genom de ställningstaganden som behöver göras innan de fattar beslut om att direktupphandla. 

Var går gränsen för offentlig upphandling?

Som standard upphandlas kontrakten genom konkurrensutsatta upphandlingar. Det finns olika typer av upphandlingsförfaranden.

Beroende på omständigheterna och den upphandlande myndighetens behov kan man

 • teckna ett ramavtal med ett eller flera företag för upphandlingar som gäller återkommande inköp
 • använda det selektiva förfarandet och tillåta att man använder det dynamiska inköpssystemet för att göra återkommande inköp
 • välja det bästa erbjudandet med hjälp av en elektronisk auktion.

Vilka yrkesgrupper arbetar med social omsorg?

Socialt arbete handlar om att stötta och stödja människor i olika stadier i livet. Här hittar du yrken som socialsekreterare, personlig assistent, barnskötare och vårdare.

Här ser du de vanligaste yrkena som ingår i yrkesområdet Yrken med social inriktning, sorterade i storleksordning.

Vilka kategorier arbetar inom social omsorg?

Vill du arbeta inom socialt arbete i framtiden är det ofta ett bra val att läsa Barn- och fritidsprogrammet. För en del yrken inom området kan det också vara nödvändigt att läsa ett högskoleförberedande program, till exempel Samhällsvetenskapsprogrammet.

Inom området socialt arbete hjälper och stödjer du människor i livets olika skeenden och i olika situationer. Exempel på arbetsuppgifter man kan ha är att ta hand om små barn, arbeta med familjerådgivning, på socialkontor, med missbrukare, på en fritidsgård eller ge hjälp, stöd och omvårdnad till äldre personer med funktionshinder. I området socialt arbete ingår även de kyrkliga yrkena. 

Vem har ansvar för den sociala omsorgen?

Huvudansvaret ligger på dig som arbetsgivare att ordna och utforma arbetsmiljön för att förebygga risker för ohälsa. Om du ansvarar för en så stor organisation att du rimligtvis inte kan arbeta ensam med frågorna, ska du fördela arbetsmiljöuppgifterna till de personer i organisationen som har de bästa möjligheterna att genomföra arbetsmiljöarbetet.

Du som arbetsgivare, eller du som har fått ansvaret av arbetsgivaren fördelat till dig, ska utreda de risker som kan finnas på arbetsplatsen och så snart som möjligt genomföra åtgärder för att förebygga de risker som framkommer. Det är också viktigt att du följer upp åtgärderna och att de regler och rutiner som finns är kända av personalen, så att alla vet hur arbetet ska genomföras för att inte orsaka ohälsa.

Du som arbetstagare har krav på dig att medverka i arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Du måste vara uppmärksam och följa de rutiner och instruktioner som finns. Du måste använda de skyddsanordningar som behövs och iaktta den försiktighet som behövs för att undvika och förebygga ohälsa eller olycksfall. Om du som arbetstagare bedömer att en arbetsuppgift kan medföra risk att drabbas av ohälsa ska du också underrätta din arbetsgivare om det.

Vad är omsorg inom social omsorg?

För en del personer med funktionsnedsättning är individuella insatser som hjälpmedel, ledsagning, personlig assistans, god man grundläggande i vardagen.

Tillgången och bedömningen skiljer sig åt bland och personer med funktionsnedsättning saknar ofta inflytande och möjlighet att påverka dessa insatser.

Vilka är de tre viktigaste faktorerna för en hälsofrämjande arbetsmiljö?

Sådant som får människor att trivas och må bra, såväl  hemma som på arbetet, brukar kallas för friskfaktorer. Friskfaktorer kan definieras som ”företeelser som förekommer i den enskildes arbets- och/eller totala livsmiljö och levnadsmönster och ger denne förutsättningar för att fungera optimalt, utvecklas och må bra i arbetslivet” (Prevents definition).

Genom att inventera, bevara och utveckla det friska kan man stimulera trivsel, utveckling och prestation. Att ta reda på vad medarbetarna på just din arbetsplats mår bra av är en bra start. 

Vilka är de fyra vanligaste riskerna för vård och omsorgspersonal i arbetsmiljö?

Att arbeta inom vård och omsorg med att hjälpa personer i deras dagliga aktiviteter såsom förflyttningar, påklädning, toalettbesök och dusch medför risker för besvär i exempelvis rygg, axlar och armar till följd av akut eller långvarig överbelastning.

Akut överbelastning kan ske till exempel när en person som går med gångstöd plötsligt tappar balansen och faller. Det är då lätt att som arbetstagare och medmänniska försöka ta tag i personen för att fånga upp denne. Belastningar som återkommer flera gånger om dagen till exempel att arbeta i trånga utrymmen och vid sängar som inte är anpassade i höjd ger efter en längre eller kortare tid trötthet och så småningom smärta.

Antalet arbetsskador orsakat av detta är många bland vårdbiträden, undersköterskor och personliga assistenter och detta drabbar även unga arbetstagare i hög utsträckning.

Forskning har visat att fysisk belastning i kombination med stress ökar risken för belastningsbesvär. Om det inte finns tillräckligt med tid för att utföra arbetsuppgifterna, ökar risken för att man utför arbetsuppgifterna på ett ergonomiskt felaktigt sätt. Dessutom leder psykisk belastning till ökad muskelspänning som ofta består även efter att arbetsdagens slut. 

Hur vinner man en upphandling?

Myten om hur krångligt det är att göra affärer med offentlig sektor är seglivad. I verkligheten är det få saker som skiljer från andra anbuds- eller offertförfaranden men det finns saker som är extra viktigt när man lämnar anbud till offentlig sektor.Ta del av våra 5 bästa tips om hur du lyckas med din försäljning till offentlig sektor.

Myten om hur krångligt det är att göra affärer med offentlig sektor är seglivad.  I verkligheten är det få saker som skiljer från andra anbuds- eller offertförfaranden men det finns saker som är extra viktigt när man lämnar anbud till offentlig sektor. Ta del av våra 5 bästa tips om hur du lyckas med din försäljning till offentlig sektor.

Vad är det för skillnad på LOU och LUF?

Även om bestämmelserna i LOU och LUF motsvarar varandra avsett konkurrenspräglad dialog, kan en upphandlande myndighet eller enhet inte själv välja vilken lag den vill tillämpa. Vad som avgör är för vilken verksamhet den upphandlande varan eller tjänsten är avsedd. Om det som ska upphandlas avser båda verksamhetsområdena och således omfattas av såväl LOU som LUF, blir den dominerande verksamheten avgörande. Är det inte möjligt att avgöra vilken verksamhet som väger över i kontraktet ska LOU tillämpas.

Public procurement in the utilities sector

Vilka olika typer av upphandling finns det?

En tidig dialog kan och bör genomföras med leverantörer och andra experter eller branschrepresentanter för att förstå vad konsulterna kan erbjuda och vad som är rimligt att begära i upphandlingen. Sådana dialoger kan ge en bild av hur marknaden ser ut, till exempel hur många som har erfarenhet av att leverera de tjänster som myndigheten planerar att efterfråga.