:

Hur fördelas arv utan testamente?

Innehållsförteckning:

 1. Hur fördelas arv utan testamente?
 2. I vilken ordning ärver man?
 3. Vem ärver först syskon eller föräldrar?
 4. Vem ärver om hela familjen dör?
 5. Vem ärver först fru eller barn?
 6. Vem ärver sparade pengarna på banken?
 7. Hur mycket pengar får man ärva utan att betala skatt?
 8. Kan syskon ärva olika mycket?
 9. Vem ärver om det inte finns testamente?
 10. Vem ärver och hur mycket?
 11. Hur många procent är en arvslott?
 12. Hur mycket ska ett särkullbarn ärva?
 13. Hur vet man vilka tillgångar en avliden har?
 14. Får man röra dödsbo innan bouppteckning?
 15. Hur mycket pengar får man ge bort skattefritt 2023?

Hur fördelas arv utan testamente?

Det är gängse känt att om vi får ett barn så ärver han eller hon av oss i första hand. Däremot är det inte lika känt vem som ärver om vi inte har några barn.

Bröstarvingar, eller barn till din avlidne, har alltid rätt att ärva sin laglott. Det går av det skälet inte att testementera bort den delen av kvarlåtenskapen som utgör bröstarvingens laglott och laglotten är alltid hälften av arvslotten. Om ett testamente ändå är utformat på ett sådant sätt att det kränker laglotten kan bröstarvingen påkalla jämkning av testamentet för att få ut sin laglott. Det finns emellertid inte några sådana skyddsregler för de andra arvingar som kan bli aktuella om det saknas bröstarvingar. Därför kan en arvlåtare som saknar barn välja att testamentera bort hela sin kvarlåtenskap till vem han eller hon än vill. Men, om det i ett sådant fall inte finns något testamente, då träder ärvdabalkens regler in och tydliggör vem som ska ta arvet.

I vilken ordning ärver man?

Innan vi går in på den legala arvsordningen och vem som har rätt till arv måste klargöras att denna artikel avser situationer när det inte finns något testamente. Finns det ett testamente är det möjligt att detta helt ändrar förutsättningarna och sätter den legala arvsordningen ur spel.

Genom att skriva ett testamente har du stora möjligheter att styra hur du vill att din kvarlåtenskap ska fördelas den dag som du inte längre finns i livet. Emellertid finns det vissa begränsningar i dina möjligheter att styra över hur ditt arv ska fördelas. Ärvdabalken innehåller att antal tvingande regler vilka begränsar dina möjligheter att göra vissa personer helt arvlösa.

De tvingande reglerna i ärvdabalken avseende vem som har en ovillkorlig rätt till arv avser framförallt bröstarvingar. En bröstarvinge har i princip alltid rätt till arv. Det är möjligt för dig att begränsa dina bröstarvingars rätt till arv men du kan inte helt utesluta dem från arv. Det finns även ett par andra situationer där det inte är möjligt för dig att utforma ditt testamente som du vill. Detta kommer dock inte behandlas ytterligare i denna artikel.

Ett arv kan inte fördelas mellan olika arvsklasser. Ett arv fördelas alltid och endast mellan arvingar i en och samma arvsklass. Det är t ex inte möjligt att ett arv fördelas mellan arvingar i såväl den första som den andra arvsklassen.

När en person har avlidit ska arvet i sin helhet delas mellan personerna i den första arvsklassen. Det spelar inte någon roll hur många personer som finns i den första arvsklassen. Arvet ska i sin helhet delas mellan dessa personer och finns det endast en person i den första arvsklassen har denna person ensam rätt till arvet.

Så länge det finns arvingar som tillhör den första arvsklassen går inte något av arvet vidare till den andra arvsklassen. Det är först när det inte finns några personer i en arvsklass som arvingarna i den följande arvsklassen får arvsrätt. Skulle det inte finnas några arvingar i den första arvsklassen går arvsrätten vidare till arvingarna i den andra arvsklassen vilka delar på arvet. Finns det inte heller några arvingar i den andra arvsklassen går arvet vidare till den tredje arvsklassen. Finns det inte heller några arvingar i den tredje arvsklassen går arvet vidare till Allmänna arvsfonden.

Vem ärver först syskon eller föräldrar?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För det fall din mor inte skriver något testamente kommer den legala arvsordningen att tillämpas på hennes arv. Reglerna om detta finns stadgade i ärvdabalken (ÄB).

Vem ärver om hela familjen dör?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Giftorättsgods och enskild egendom

Vem ärver först fru eller barn?

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Giftorättsgods och enskild egendom

Vem ärver sparade pengarna på banken?

När en person dör övergår alla ägodelar, avtal och skulder till ett så kallat dödsbo. Företrädare för dödsboet är dödsbodelägarna. Vem som är dödsbodelägare framgår av bouppteckningen som ska vara registrerad hos Skatteverket.

I väntan på bouppteckningen kan någon tillfälligt ta hand om och vårda egendomen, till exempel den som har bott tillsammans med den avlidne.

Hur mycket pengar får man ärva utan att betala skatt?

Med arvskatteräknaren kan du preliminärt beräkna hur mycket arvsskatt du ska betala. Resultatet som räknaren ger grundar sig på det belopp som du anger. Räknaren beaktar inte alla eventuella avdrag, såsom avdrag för besittningsrätt. Med räknaren går det inte heller att beräkna eventuella dröjsmålspåföljder för arvsskatt.

Om din andel av arvet är mindre än 20 000 euro behöver du inte betala skatt.

Bouppteckningshandlingen och ett eventuellt testamente avgör på en hur stor arvsandel var och en ska betala skatt.

Kan syskon ärva olika mycket?

Oavsett om man är halvsyskon, eller helsyskon, så ärver alltid barn, vilka ju är bröstarvingar, sina föräldrar. Men tidpunkten man ärver är däremot lite olika.

Särkullbarnet (halvsyskon) ärver alltid sin förälder när denne avlidit. De gemensamma barnen får avvakta till dess att den andra föräldern avlidit, varvid de ärver den sist avlidne samt har ett efterarv i den först avlidnes egendom.

Vem ärver om det inte finns testamente?

I bilden nedan kan ni se vem som ärver efter den avlidne om det inte finns något testamente. Mallen utgår ifrån att det är den avlidne som svarar på frågorna.

När det inte finns ett testamente med särskilda önskningar följer man den legala arvsordningen som regleras ärvdabalken. Arvingarna är då indelade i tre arvsklasser

Vem ärver och hur mycket?

Om någon dör utan att efterlämna någon make, maka eller registrerad partner är det den avlidnas närmaste släktingar som är berättigade till arv enligt arvsordningen i ärvdabalken. Den avlidnas (arvlåtarens) arvsberättigade släktingar delas in i tre arvsklasser (parenteler). Arvsklasserna står i tur till arv efter varandra. Det innebär att så länge någon arvinge inom en klass lever och kan ta arv är arvingarna i en mer avlägsen klass uteslutna från arvet.

Om en arvinge i första eller andra arvsklassen är avliden går dennes avkomlingar in i den avlidnas ställe. Detta kallas istadarätt.

Hur många procent är en arvslott?

Den absoluta rätten till laglott gör ingen skillnad beroende på om barnet är gemensamt eller särkullbarn. Varför man ändå gör skillnad på dessa beror på att tidpunkten för arvet skiljer sig åt. 

Bägge är bröstarvingar och har därför en absolut rätt till laglott, men vid olika tidpunkter. 

När det enbart finns gemensamma barn och en efterlevande make/maka, kommer den senare att ärva den avlidne med fri förfoganderätt. Gemensamma barn får vänta på efterarv. 

Hur mycket ska ett särkullbarn ärva?

3. Hur påverkar ett testamente?

Med hjälp av ett testamente kan man bestämma hur ens arv ska fördelas. Om man innan sin bortgång har upprättat ett testamente kan man ändra i den lagstadgade arvsordningen, förutsatt att alla kriterier för ett giltigt testamente föreligger. Om man önskar att hela sin kvarlåtenskap ska övergå till exempelvis en välgörenhetsorganisation kan man skriva detta i ett testamente och det blir giltigt. Det finns dock vissa begränsningar av hur mycket ett testamente kan inskränka den lagstadgade arvsordningen. Denna begränsning är endast aktuell för bröstarvingar vilket kommer att tydliggöras härnäst.

Hur vet man vilka tillgångar en avliden har?

När en person dör övergår alla ägodelar, avtal och skulder till ett så kallat dödsbo. Företrädare för dödsboet är dödsbodelägarna. Vem som är dödsbodelägare framgår av bouppteckningen som ska vara registrerad hos Skatteverket.

I väntan på bouppteckningen kan någon tillfälligt ta hand om och vårda egendomen, till exempel den som har bott tillsammans med den avlidne.

Får man röra dödsbo innan bouppteckning?

När en person går bort omvandlas den avlidnes tillgångar och skulder till ett dödsbo, som är en egen juridisk person. Det som ingår i ett dödsbo kan till exempel vara en bostad, tillgångar på bankkonton och eventuella lån. Dödsboet ägs och företräds av dödsbodelägarna.

Hur mycket pengar får man ge bort skattefritt 2023?

19 december, 2016

Enligt svensk lag behöver du inte betala skatt för en gåva. Detta gäller oavsett hur mycket gåvan är värd. Däremot kan gränsen mellan vad som är en gåva och vad som anses vara skattepliktig ”tjänsteinkomst” ibland vara hårfin. Det har en man i Karlstad fått erfara efter att ha tagit emot fem miljoner kronor från sin bror som han nu tvingas skatta för.