:

Kan ett gift par bevittna en fullmakt?

Innehållsförteckning:

 1. Kan ett gift par bevittna en fullmakt?
 2. Vilka olika typer av fullmakter finns det?
 3. Vilka får inte vidimera en fullmakt?
 4. Kan man göra en framtidsfullmakt själv?
 5. Vad krävs för att en fullmakt ska vara giltig?
 6. Vad är skillnaden mellan god man och fullmakt?
 7. Vad krävs för en fullmakt?
 8. Kan man skriva en fullmakt själv?
 9. Vad är skillnaden mellan en vanlig fullmakt och en framtidsfullmakt?
 10. Kan banken neka någon vara framtidsfullmakt?
 11. När är en fullmakt ogiltig?
 12. Vad krävs för att få en fullmakt?
 13. Hur skriver jag ut en fullmakt?
 14. Vad är det för skillnad på fullmakt och framtidsfullmakt?
 15. Vad krävs för en giltig fullmakt?

Kan ett gift par bevittna en fullmakt?

Det finns vissa do­ku­ment som har krav på att be­vitt­na namn­teck­ning. De van­li­gas­te är: 

 • Tes­ta­men­te
 • Fram­tids­full­makt
 • Er­kän­nan­de av fa­der­skap
 • När en köpare av fas­tig­het an­sö­ker om lag­fart

Det är också van­ligt att be­vitt­na andra do­ku­ment även om reg­ler­na inte alltid kräver det. Det kan ge extra trygg­het för par­ter­na som ingår av­ta­let.

Vem som helst kan inte vara vittne. För att kunna be­vitt­na en  namn­teck­ning måste vissa krav vara upp­fyll­da. 

 • För det första kan inte per­so­nen som do­ku­men­tet gäller vara vittne. Det in­ne­bär att till ex­em­pel en full­makts­ha­va­re eller tes­ta­tor inte kan be­vitt­na sitt eget do­ku­ment. 
 • Ett vittne måste vara minst 15 år och ska förstå be­ty­del­sen av att be­vitt­na en namn­teck­ning. 
 • Vitt­net måste vara vid sitt sinnes fulla bruk. Det in­ne­bär att vitt­net måste förstå vad upp­gif­ten in­ne­bär och vad hen be­kräf­tar med sin un­der­skrift.

Be­ro­en­de på vilket ju­ri­diskt do­ku­ment det gäller är re­gel­ver­ket olika strikt för vem som får vara vittne. Kika därför under re­spek­ti­ve rubrik nedan för att se om det finns sär­skil­da regler. 

Att be­vitt­na namn­teck­ning in­ne­bär att vara med när upp­hovs­man­nen till av­ta­let skri­ver under det. Det be­ty­der att vitt­ne­na måste vara i rummet sam­ti­digt som tes­ta­tor, full­makts­gi­va­re eller annan part skri­ver sin namn­teck­ning.

Do­ku­men­tet måste vara helt klart när det sig­ne­ras. Som vittne be­kräf­tar du att det verk­li­gen är rätt person som skri­ver under och att hen för­står vad den gör. 

Som vittne ska du direkt i sam­band med be­vitt­ning­en eller så snart som möj­ligt där­ef­ter själv skriva under att be­vitt­ning­en skett. För­u­tom din namn­teck­ning och namn­för­tyd­li­gan­de ska du skriva andra vik­ti­ga upp­gif­ter såsom ditt yrke och adress.

Vilka olika typer av fullmakter finns det?

En fullmakt behövs när någon för annans räkning ska utföra ett uppdrag, företräda eller sluta avtal med annan. En fullmakt ger personen som fått fullmakten (fullmäktigen) rätt att handla för någon annans räkning (fullmaktsgivaren) i dennes namn. Både personer och företag kan ge fullmakt till någon att handla i deras namn.

Anna vill att Bertil ska köpa en bil av Cissi för sin räkning och skriver en skriftlig fullmakt. Det måste stå i fullmakten att Bertil är fullmäktig att för Annas räkning köpa en viss bil. Däremot vill Anna inte att det ska stå vilket pris hon maximalt vill ge för bilen eftersom hon vill att Bertil ska förhandla med Cissi utan att Cissi vet hur mycket Anna faktiskt är beredd att betala.

Anna kan då ge muntliga instruktioner till Bertil om att hon kan tänka sig att maximalt betala 100 000 kronor för bilen. Skulle Bertil vid förhandling med Cissi bjuda ett pris som är högre än 100 000 kronor blir Anna ändå bunden, om inte Cissi visste om att Bertil fått dessa muntliga instruktioner. Anna får i detta fall kräva skadestånd av Bertil.

Vilka får inte vidimera en fullmakt?

Detta är den vanligaste fullmakten för dig som privatperson. Med fullmakten kan du sköta de vanligaste bankärendena. Läs om vilka ärenden den gäller för.

Kan man göra en framtidsfullmakt själv?

Genom att skriva en framtidsfullmakt kan du utse en person som ska ta hand om dina angelägenheter om du i framtiden inte längre klarar av det själv.

Tanken med en framtidsfullmakt är att den ska vara ett alternativ till god man eller förvaltare. Fullmakten börjar gälla om och när du blir beslutsoförmögen. Det betyder att du på grund av fysisk sjukdom, psykisk störning eller liknande inte kan ta hand om dina angelägenheter själv. Då blir den person som du utsett till fullmaktshavare din ställföreträdare i de angelägenheter som du bestämt att fullmakten ska omfatta.

Vad krävs för att en fullmakt ska vara giltig?

En fullmakt innebär att en person (fullmaktsgivaren) ger en annan person (fullmaktstagaren) rätt att utföra vissa uppgifter i fullmaktsgivarens namn. En fullmakt kan exempelvis avse rätten att betala räkningar, närvara vid en bolagsstämma eller att köpa en bil.

På senare tid har det blivit vanligt med framtidsfullmakter, vilket är en fullmakt som träder i kraft när fullmaktsgivaren blivit för svag för att kunna tillvarata sina egna intressen.

Vad är skillnaden mellan god man och fullmakt?

Med en framtidsfullmakt kan du ge en eller flera utvalda personer rätten att ta hand om dina intressen den dag du inte längre kan göra det på egen hand. Den utvalda personen blir då din fullmaktshavare, och kan till exempel betala dina räkningar och sköta dina tillgångar åt dig.

Framtidsfullmakter skiljer sig från andra former av fullmakter då de endast träder i kraft om du inte längre kan ta hand om dig själv. Det kan bero på allvarlig och ihållande sjukdom, demens, eller en olycka som innebär att du inte längre kan ta hand om dina ekonomiska eller personliga angelägenheter. Här kan du läsa mer om för- och nackdelar med just framtidsfullmakter.

Med Jurio kan du skapa en framtidsfullmakt redan idag. Snabbt, enkelt och prisvärt.

Har du inte längre förmågan att hantera din ekonomi eller kontakten med myndigheter och sjukvården kan du få en god man anordnad av en domstol.

En god man har i uppdrag att ta hand om din ekonomi, se till att du får en god omsorg och måna dina juridiska och ekonomiska rättigheter. En god man kan även hjälpa dig att bevaka dina personliga intressen och till exempel se till att du har det du behöver i ditt boende. I de allra flesta fall måste du samtycka till att en god man utses för dig och det som den gode mannen gör för din räkning ska ske i samråd med dig. 

Vad krävs för en fullmakt?

En fullmakt är ett intyg som ger en person rätt att utföra handlingar eller fatta beslut åt en annan person. I de flesta fall är fullmakter skriftliga men det finns också muntliga fullmakter. Den person som ger fullmakt åt en annan person kallas för fullmaktsgivare eller huvudman. Den person som får fullmakten och alltså har rätt att utföra vissa handlingar i den andra personens ställe kallas för ombud eller fullmaktstagare.

En fullmakt är ett intyg som ger en person rätt att utföra handlingar eller fatta beslut åt en annan person. I de flesta fall är fullmakter skriftliga men det finns också muntliga fullmakter. Den person som ger fullmakt åt en annan person kallas för fullmaktsgivare eller huvudman. Den person som får fullmakten och alltså har rätt att utföra vissa handlingar i den andra personens ställe kallas för ombud eller fullmaktstagare.

En fullmakt kan användas vid flera tillfällen eller ett enstaka tillfälle. Ofta används en fullmakt när en person inte har möjlighet att fysiskt göra något som kräver att man legitimerar sig. Om du exempelvis behöver uträtta bankärenden som att ta ut pengar från ditt sparkonto eller underteckna ett avtal men inte har möjlighet att göra det själv behövs en fullmakt om du vill att någon annan gör detta i ditt ställe. En fullmakt behövs också t.ex. om du vill att någon annan tar emot ett paket som är adresserat till dig.

Fullmakter används ofta vid när en person företräder exempelvis ett dödsbo, har kontakt med försäkringsbolag eller skriver avtal för någon annans räkning.

Kan man skriva en fullmakt själv?

En fullmakt innebär att en person (fullmaktsgivaren) ger en annan person (fullmaktstagaren) rätt att utföra vissa uppgifter i fullmaktsgivarens namn. En fullmakt kan exempelvis avse rätten att betala räkningar, närvara vid en bolagsstämma eller att köpa en bil.

På senare tid har det blivit vanligt med framtidsfullmakter, vilket är en fullmakt som träder i kraft när fullmaktsgivaren blivit för svag för att kunna tillvarata sina egna intressen.

Vad är skillnaden mellan en vanlig fullmakt och en framtidsfullmakt?

Trygga min framtid

Hej! Ska man ha en general fullmakt eller/och en framtidsfullmakt? Vad är skillnaden? Kan man ha t.ex. flera av sina barn antingen tillsammans eller var för sig? Ska man skriva make/maka först?

Kan banken neka någon vara framtidsfullmakt?

Detta är den vanligaste fullmakten för dig som privatperson. Med fullmakten kan du sköta de vanligaste bankärendena. Läs om vilka ärenden den gäller för.

När är en fullmakt ogiltig?

Handlande i annans namn för annans räkning.

En fullmakt är en utfästelse från en fullmaktsgivare/huvudman till tredje man om att en särskilt utsedd person (fullmäktigen) har rätt att företa rättshandlingar (exv slutande av avtal) i fullmaktsgivarens namn. Fullmäktigen medverkar till avtalets slutande, men det resulterande avtalet involverar bara fullmaktsgivaren och tredje man (10 § 1 st och 25 § AvtL).

Vad krävs för att få en fullmakt?

Om du själv inte har möjlighet att sköta dina bankärenden kan du utse någon att göra det för din räkning. Det gör du genom att skriva en fullmakt.

En vanlig fullmakt fungerar bra så länge du själv har förmåga att sköta din ekonomi och kan övervaka och kontrollera den du utser till fullmaktshavare. Men om du blir sjuk så att du inte längre har förmågan att hantera dina bankärenden själv, finns det andra alternativ. Läs mer på sidan Hjälp med bankärenden.

Hur skriver jag ut en fullmakt?

En fullmakt skriver du när du vill låta en annan person utföra rättshandlingar åt dig och i ditt namn. Fullmakten kan gälla för ett särskilt ärende eller vara heltäckande och ge fullmakthavaren rätt att representera dig i alla dina rättshandlingar. Fullmakter kan varieras i ganska stor grad, men en del saker måste finnas med.

Vad är det för skillnad på fullmakt och framtidsfullmakt?

En fullmakt är ett dokument som bevisar att en särskild person har rätt att uträtta vissa ärenden åt dig. Det kan handla om att skriva ett avtal, genomföra ett köp eller företräda dig på en bolagsstämma. Genom att lämna en fullmakt kan en annan person utföra dina ärenden när du själv inte kan närvara.

En fullmakt kan utfärdas för ett enstaka uppdrag, till exempel ett särskilt bankärende, eller gälla under en längre tid. Fullmaktshavaren kan exempelvis få rätt att sköta alla dina bankärenden det kommande året. Fullmakten kan vara tidsbegränsad eller gälla tillsvidare – oavsett kan du när som helst återkalla den. 

Den här typen av fullmakt gäller bara så länge du själv har förmågan att fatta viktiga beslut. Du ska vara psykiskt kapabel att kontrollera och övervaka att den du utser till fullmaktshavare sköter sitt uppdrag ordentligt. Fullmakten slutar gälla om du förlorar den förmågan. 

Vad krävs för en giltig fullmakt?

En fullmakt är ett intyg som ger en person rätt att utföra handlingar eller fatta beslut åt en annan person. I de flesta fall är fullmakter skriftliga men det finns också muntliga fullmakter. Den person som ger fullmakt åt en annan person kallas för fullmaktsgivare eller huvudman. Den person som får fullmakten och alltså har rätt att utföra vissa handlingar i den andra personens ställe kallas för ombud eller fullmaktstagare.

En fullmakt är ett intyg som ger en person rätt att utföra handlingar eller fatta beslut åt en annan person. I de flesta fall är fullmakter skriftliga men det finns också muntliga fullmakter. Den person som ger fullmakt åt en annan person kallas för fullmaktsgivare eller huvudman. Den person som får fullmakten och alltså har rätt att utföra vissa handlingar i den andra personens ställe kallas för ombud eller fullmaktstagare.

En fullmakt kan användas vid flera tillfällen eller ett enstaka tillfälle. Ofta används en fullmakt när en person inte har möjlighet att fysiskt göra något som kräver att man legitimerar sig. Om du exempelvis behöver uträtta bankärenden som att ta ut pengar från ditt sparkonto eller underteckna ett avtal men inte har möjlighet att göra det själv behövs en fullmakt om du vill att någon annan gör detta i ditt ställe. En fullmakt behövs också t.ex. om du vill att någon annan tar emot ett paket som är adresserat till dig.

Fullmakter används ofta vid när en person företräder exempelvis ett dödsbo, har kontakt med försäkringsbolag eller skriver avtal för någon annans räkning.