:

Är utdelning skattepliktig?

Innehållsförteckning:

 1. Är utdelning skattepliktig?
 2. Hur beskattas utdelning i fåmansbolag?
 3. Hur beskattas förtäckt utdelning?
 4. Hur beskattas utdelning över gränsbeloppet?
 5. Är utdelning bättre än lön?
 6. Hur fungerar utdelning i aktiebolag?
 7. Hur mycket utdelning till 20% skatt?
 8. Hur ska utdelning redovisas?
 9. Måste alla delägare ta ut utdelning?
 10. Hur mycket kan jag ta ut i utdelning 2023?
 11. Kan man ta ut utdelning utan att ta ut lön?
 12. Vad kostar det att ta ut aktieutdelning?
 13. Vad är bäst lön eller utdelning?
 14. Hur betalar man ut utdelning?
 15. Måste man deklarera utdelning?

Är utdelning skattepliktig?

Själva aktiebolaget betalar skatt på vinsten från verksamheten. Från 2021 är bolagsskatten 20,6%. På den lön eller utdelning som du som delägare tar ut från bolaget blir det lönebeskattning/utdelningsbeskattning.

Aktiebolaget är ett självständigt skattesubjekt. Det betyder bland annat att bolaget självt skattar för sin vinst och lämnar en egen deklaration (inkomstdeklaration 2).

Hur beskattas utdelning i fåmansbolag?

När fyra eller färre verksamma delägare äger kvalificerade aktier motsvarande mer än hälften av rösterna i ett aktiebolag så innebär det att bolaget är ett fåmansbolag. Det är denna princip som utgör grunden för fåmansbolagsregeln, eller 3:12-reglerna. Den senare benämningen är allt mer använd och har sin bakgrund i gamla lagen om statlig inkomstskatt; 3 kapitlet 12 paragrafen, därav namnet. Reglerna reglerar bland annat hur en delägare beskattas vid avyttring av aktier i aktiebolaget eller det som i detta fall är aktuellt, utdelning från aktiebolaget. Delägare som ingår i en närstående krets räknas som en enda delägare, vid bedömningen om det är ett fåmansbolag eller inte. Reglerna gäller delägare som privatpersoner och inte ägande via exempelvis ett holdingbolag.

En viktig skillnad vid beskattningen är i huruvida aktierna är kvalificerade eller okvalificerade. Är en delägare verksam i bolaget blir aktierna per automatik kvalificerade, förutsatt att ett par andra undantag inte är uppfyllda. Här är det viktigt att reda ut vad termen verksam innebär. Skatteverket har ”verksam i företaget i betydande omfattning” som formulering för vad verksam innebär. Det innebär att delägaren (eller närstående enligt närståendekretsen) har utgjort arbetsinsatser inom företaget som varit utav stor betydelse för företaget (exempelvis påtaglig vinstgenerering). Det ena undantaget är att om delägaren är en passiv delägare, utan att vara verksam i företaget blir aktierna per automatik okvalificerade. Det andra undantaget är om en utomstående delägare, som inte äger kvalificerade aktier (är ej verksam i företaget), är ägare till minst 30 % av företagets aktier eller har rätt till utdelning motsvarande sitt innehav så innebär det att samtliga aktier i bolaget blir okvalificerade, för samtliga delägare.

Hur beskattas förtäckt utdelning?

Vid tillämpning av bestämmelserna i 57 kap. IL avses med utdelning främst sådan öppen utdelning av vinstmedel som enligt 18 kap. ABL beslutas av bolagsstämman.

Bestämmelserna kan dock vara tillämpliga även vid beskattning av s.k. förtäckt utdelning som en aktieägare får från bolaget. Förtäckt utdelning kan förekomma bl.a. när en delägare förvärvar egendom till underpris från företaget, eller säljer egendom till överpris till företaget. I de fall inkomst från sådana transaktioner beskattas som inkomst av tjänst, vilket kan ske om inkomsten är ett förtäckt löneuttag, kan beskattning enligt utdelningsregeln inte komma ifråga. När beskattning inte sker som för ett förtäckt löneuttag kan beskattning för utdelning däremot bli aktuellt.

Beroende på omständigheterna i det enskilda fallet så kan differentierad utdelning beskattas som inkomst av kapital eller som inkomst av tjänst. Om den andel på vilken utdelning lämnas är kvalificerad så tillämpas bestämmelserna i 57 kap. IL på den del av utdelningen som utgör kapitalinkomst.

Hur beskattas utdelning över gränsbeloppet?

Nedan har du en checklista för hur du räknar ut hur mycket du kan ta i utdelning från ditt aktiebolag och få hela utdelningen beskattad med 20 procents inkomstskatt.

 • Börja med att ta fram uppgift på hur många aktier du ägde i fåmansföretaget vid årets ingång och hur många aktier det var totalt i företaget vid årets ingång. Detta hittar du i företagets aktiebok.
 • Du kan då räkna fram din andel av företaget som
 • Är utdelning bättre än lön?

  Om du som företagare ska ta ut lön eller utdelning beror på en mängd olika faktorer. Det kan låta lockande att ta utdelning med 20 procent och betala 20 procent i skatt, men det är inte alltid fördelaktigast.

  Som företagare kan du påverka hur hög lönen från ditt AB ska vara för ditt arbete och därmed årets resultat i ditt AB. Lönen (arbetsinkomsten) är grunden för rätt till och beräkning av sjukpenning, föräldrapenning, a-kassa m.m. och du tjänar in till din allmänna pension på arbetsinkomsten. Dessutom krävs det att du tagit ut lön för att t.ex. premier till tjänstepension ska vara avdragsgilla för ditt AB och du ska få använda lönebaserat utrymme vid beräkning av årets gränsbelopp enligt huvudregeln. 

  Eftersom grundavdraget (som gör att du inte betalar skatt på första delen av din arbetsinkomst) blir högre med inkomst upp till viss nivå och den statliga inkomstskatten börjar tas ut vid viss högre inkomst är beskattningen av arbetsinkomster progressiv [1]. Detta gör att för låginkomsttagare (särskilt pensionärer som har ett högre grundavdrag) eller den som inte har arbetsinkomster från annat håll kan ha fördel av att ta ut lön både för att det ger mer kvar i handen och för att förmåner tjänas in socialförsäkringssystemet. 

  Hur fungerar utdelning i aktiebolag?

  Du får beräkna och tillgodoräkna dig ett gränsbelopp när du äger aktier vid beskattningsårets ingång. Du får inte tillgodoräkna dig något gränsbelopp samma år du startar bolaget eller köper aktier av någon annan.

  Räkna fram gränsbeloppet enligt förenklingsregeln eller huvudregeln. Du får växla mellan reglerna genom åren och välja den som ger högst gränsbelopp. Däremot får du bara använda förenklingsregeln i ett av eventuellt flera fåmansföretag där du har kvalificerade aktier.

  Hur mycket utdelning till 20% skatt?

  Fråga: Hur mycket lön måste jag ta ut 2022 för att kunna maxa mina möjligheter att ta ut utdelning med 20 procent i skatt från mitt fåmansföretag år 2023?

  Svar från juristen: Enligt förenklingsregeln är gränsbeloppet 195 250 kronor för utdelningen för samtliga aktier i bolaget för utdelningar som görs år 2023. Om du i stället vill räkna enligt huvudregeln och kunna räkna på löneunderlaget i bolaget måste du eller närstående ha tagit ut en viss minsta lön. Har du flera fåmansföretag får du bara använda förenklingsregeln i ett av dem.

  Hur ska utdelning redovisas?

  Företaget får 960 kr i utdelning [8210] på sina aktier (anläggningstillgång). Pengarna sätts in direkt på företagets bankkonto [1930].

  Utdelning på kapitalplaceringsaktier eller lageraktier som företaget äger är skattepliktig. Däremot är utdelning på aktier och andelar i onoterade bolag (näringsbetingade andelar), t ex dotterbolagsaktier, skattefri.

  Måste alla delägare ta ut utdelning?

  Utdelning innebär att du kan fördela en del företagets vinst som utdelning till dess ägare. Utdelning kan ofta komplettera ägaren/ägarnas lön, och är lägre beskattad än vad en löneutbetalning är. Men det finns vissa krav för att du skall kunna ta ut utdelning i ett fåmansbolag. Grundregeln är att:

  Du äger minst 4% av aktiebolaget vid ingången av året du betalar ut utdelningen. Skall du ta ut utdelning för 2021 behöver du alltså ha ägt aktierna senast 31 december 2020. Det skall vara maximalt fyra delägare som kontrollerar minst hälften av rösterna i företaget.

  När du/ni sedan skall ta ut utdelning ur ert fåmansbolag behöver ni också räkna ut ert utdelningsutrymme. Utdelningsutrymmet delas upp mellan utdelningsutrymmet i år och så kallat sparat utdelningsutrymme.

  Varje år har du som delägare ett visst utdelningsutrymme. Det räknas ut genom att använda antingen huvudregeln eller förenklingsregeln. Vill du ha hjälp att räkna fram det utdelningsutrymme som skapats i företaget under 2021 och som kan användas för utdelning som betalas ut under 2022 så finns en räknesnurra i artikeln utdelning i ditt aktiebolag.

  Vilken regel som gäller beror på vilka förutsättningar du har för att ta ut utdelning ur företaget.

  Hur mycket kan jag ta ut i utdelning 2023?

  För en fåmansföretagsdelägare är det viktigt att ta ut rätt lön då det styr såväl inkomstskatten i företaget som den privata skatten och de sociala förmånerna. Löneuttaget har även betydelse för hur stor kapitalbeskattad utdelning som du kan ta ut nästa år på dina kvalificerade andelar.  

  Kan man ta ut utdelning utan att ta ut lön?

  För att kunna ta utdelning krävs vinst i bolaget som bolaget betalar bolagsskatt på och väldigt många får nog vara nöjda om de har inkomster i bolaget som ger en hygglig lön. Och lön ska alltid vara förstahandsvalet. Först när du har lön från bolaget (eller inkomster från annat håll, t ex pension eller annan anställning) upp till brytpunkten för statlig skatt (613 900 inkomstår 2023) så blir det intressant att avstå från lön från bolaget. Då blir det nämligen bättre att låta bolaget skatta fram en vinst (med 20,6% bolagsskatt) och sedan dela ut pengarna till dig med bara 20% kapitalskatt.

  Tack vare jobbskatteavdrag, grundavdrag, nivån på arbetsgivaravgifterna och för att en lön ger pensionsgrundande och sjukpenninggrundande inkomst vinner lönealternativet före utdelningsalternativet så länge du inte kommer över brytpunkten för statlig skatt.

  Vad kostar det att ta ut aktieutdelning?

  För att kunna ta utdelning krävs vinst i bolaget som bolaget betalar bolagsskatt på och väldigt många får nog vara nöjda om de har inkomster i bolaget som ger en hygglig lön. Och lön ska alltid vara förstahandsvalet. Först när du har lön från bolaget (eller inkomster från annat håll, t ex pension eller annan anställning) upp till brytpunkten för statlig skatt (613 900 inkomstår 2023) så blir det intressant att avstå från lön från bolaget. Då blir det nämligen bättre att låta bolaget skatta fram en vinst (med 20,6% bolagsskatt) och sedan dela ut pengarna till dig med bara 20% kapitalskatt.

  Tack vare jobbskatteavdrag, grundavdrag, nivån på arbetsgivaravgifterna och för att en lön ger pensionsgrundande och sjukpenninggrundande inkomst vinner lönealternativet före utdelningsalternativet så länge du inte kommer över brytpunkten för statlig skatt.

  Vad är bäst lön eller utdelning?

  Om du som företagare ska ta ut lön eller utdelning beror på en mängd olika faktorer. Det kan låta lockande att ta utdelning med 20 procent och betala 20 procent i skatt, men det är inte alltid fördelaktigast.

  Som företagare kan du påverka hur hög lönen från ditt AB ska vara för ditt arbete och därmed årets resultat i ditt AB. Lönen (arbetsinkomsten) är grunden för rätt till och beräkning av sjukpenning, föräldrapenning, a-kassa m.m. och du tjänar in till din allmänna pension på arbetsinkomsten. Dessutom krävs det att du tagit ut lön för att t.ex. premier till tjänstepension ska vara avdragsgilla för ditt AB och du ska få använda lönebaserat utrymme vid beräkning av årets gränsbelopp enligt huvudregeln. 

  Eftersom grundavdraget (som gör att du inte betalar skatt på första delen av din arbetsinkomst) blir högre med inkomst upp till viss nivå och den statliga inkomstskatten börjar tas ut vid viss högre inkomst är beskattningen av arbetsinkomster progressiv [1]. Detta gör att för låginkomsttagare (särskilt pensionärer som har ett högre grundavdrag) eller den som inte har arbetsinkomster från annat håll kan ha fördel av att ta ut lön både för att det ger mer kvar i handen och för att förmåner tjänas in socialförsäkringssystemet. 

  Hur betalar man ut utdelning?

  Utdelningsdag – den roligaste dagen på året för många företagare. För att inte glädjebägaren ska smolkas är det dock viktigt att hålla koll på några punkter så att allt går som det ska utan problem.

  Första och viktigaste punkten är att bolaget faktiskt har vinstmedel att dela ut. Aktiebolag har inte möjlighet att löpande betala ut sina vinster i form av aktieutdelning, utan det är först efter fastställande av en årsredovisning där bolaget har balanserade vinstmedel som det blir möjligt att plocka ut en utdelning.

  Måste man deklarera utdelning?

  En skyldighet att lämna kontrolluppgift gäller i regel också för personer som betalat ut eller tagit emot ränta etc. Det gäller exempelvis fåmansbolag som under året betalat ut ränta till fysiska personer, exempelvis till ägare av bolaget.