:

Vad är K1 och K2?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är K1 och K2?
 2. Vad är K1 K2 K3 K4?
 3. Vad är en K1?
 4. Vad är det för skillnad på K2 och K3?
 5. Varför ska man ta K2?
 6. Vilka ska använda K2?
 7. När väljer man K2 eller K3?
 8. Vad är K2 modellen?
 9. När används K2?
 10. Vad ska K2 innehålla?
 11. Vilka får använda K2?
 12. Kan man överdosera vitamin K2?
 13. Vad händer om man har brist på vitamin K?
 14. Vilka tillämpar K1?
 15. Vem får använda K2?
 16. Is vitamin K1 a good source of vitamin K2?
 17. Is vitamin K a phylloquinone or a vitamin K2?
 18. Is K1 absorbed or absorbed?
 19. Should you take vitamin K1 or K2 if you take blood thinners?

Vad är K1 och K2?

K-regelverken ges ut av Bokföringsnämnden och innehåller regler om utformning av årsbokslut och årsredovisning. De behandlar värdering av intäkter, kostnader, tillgångar och skulder. Det finns olika K-regelverk (K1, K2, K3 och K4). K1-regelverket behandlar företag som upprättar förenklade årsbokslut och K4-regelverket behandlar koncernredovisning enligt IFRS (internationella redovisningsstandarder). Detta blogginlägg behandlar de två övriga K-regelverken, nämligen K2 och K3.

K2 (BFNAR 2016:10) och K3 (BFNAR 2012:1) är två olika regelverk för upprättande av årsredovisning. Huvudregeln är att alla icke-noterade företag ska tillämpa K3. Det finns dock företag som istället kan välja att tillämpa K2.

K2 är ett förenklingsregelverk och kan tillämpas av ”mindre företag med enklare förhållanden”. Det framgår av årsredovisningslagen vad som räknas som ett större företag och det går att läsa mer om detta längre ner i blogginlägget. De företag som inte är större blir per automatik att kategorisera som mindre företag.

Moderbolag i en större koncern får inte tillämpa K2.

Vad som menas med enklare förhållanden är svårare att definiera, men K2 bör endast användas om det ger en rättvisande bild av företaget. Det finns till exempel ett förbud mot att redovisa uppskjuten skatt i K2. Om ett företag har stora temporära skillnader och därmed har stora uppskjutna skattefordringar eller uppskjutna skatteskulder kan K2 därför i vissa fall vara olämpligt.

Vad är K1 K2 K3 K4?

Reglerar upprättandet av årsredovisning eller årsbokslut. Reglerna inkluderar bland annat tillvägagångssätt för värdering av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader.

Upprättas en årsredovisning enligt ett regelverk, ska ingen överskridande tillämpning ske från andra allmänna råd. Alltså ska det valda K-regelverket tillämpas till fullo.

Ett årsbokslut innehåller endast resultaträkning, balansräkning och vissa tilläggsupplysningar, medan en årsredovisning även inkluderar en förvaltningsberättelse och för större företag en kassaflödesanalys.

 • Gäller för: (Små) Enskild firma/näringsidkare & handelsbolag.

  • Små, dvs. om omsättningen understiger 3 miljoner kronor.

 • Extern intressent: Vanligtvis endast Skatteverket.

 • Regler: Kraftigt förenklade, nära skattereglerna.

Alternativregelverk (måste väljas aktivt för att K3 inte ska gälla)

 • Gäller för: (Mindre) Aktiebolag och ekonomisk förening.

 • Externa intressenter: Skatteverket, Bolagsverket och banker mm.

 • Regler: Enkla att följa och anpassade till skattereglerna.

Huvudregelverk välj automatiskt för alla företag om inget annat anges.

 • Gäller för: (Större) Onoterade företag.

 • Externa intressenter: Skatteverket, Bolagsverket, banker och finansiärer mm.

 • Regler: Väldigt avancerade.

Vad är en K1?

 • 1 K-1 World Grand Prix
  • 1.1 K-1 Max World Grand Prix
 • 2 Kända utövare
  • 2.1 K-1 Bok
 • 3 Källor
 • 4 Externa länkar

Vad är det för skillnad på K2 och K3?

K-regelverken ges ut av Bokföringsnämnden och innehåller regler om utformning av årsbokslut och årsredovisning. De behandlar värdering av intäkter, kostnader, tillgångar och skulder. Det finns olika K-regelverk (K1, K2, K3 och K4). K1-regelverket behandlar företag som upprättar förenklade årsbokslut och K4-regelverket behandlar koncernredovisning enligt IFRS (internationella redovisningsstandarder). Detta blogginlägg behandlar de två övriga K-regelverken, nämligen K2 och K3.

K2 (BFNAR 2016:10) och K3 (BFNAR 2012:1) är två olika regelverk för upprättande av årsredovisning. Huvudregeln är att alla icke-noterade företag ska tillämpa K3. Det finns dock företag som istället kan välja att tillämpa K2.

K2 är ett förenklingsregelverk och kan tillämpas av ”mindre företag med enklare förhållanden”. Det framgår av årsredovisningslagen vad som räknas som ett större företag och det går att läsa mer om detta längre ner i blogginlägget. De företag som inte är större blir per automatik att kategorisera som mindre företag.

Moderbolag i en större koncern får inte tillämpa K2.

Vad som menas med enklare förhållanden är svårare att definiera, men K2 bör endast användas om det ger en rättvisande bild av företaget. Det finns till exempel ett förbud mot att redovisa uppskjuten skatt i K2. Om ett företag har stora temporära skillnader och därmed har stora uppskjutna skattefordringar eller uppskjutna skatteskulder kan K2 därför i vissa fall vara olämpligt.

Varför ska man ta K2?

Vitamin K2 är egentligen en av 2 vitaminer som tillsammans utgör vitamin K. Vitamin K1 återfinns främst i livsmedel från växtriket medan vitamin K2 finns i animaliska produkter. Vitamin K2 kan också produceras av bakterier i tarmarna.

K-vitamin är ett vitamin som är viktigt för många olika funktioner i kroppen. En av K-vitaminets viktigaste roller är vid sårläkning. De proteiner som behövs för att blodet ska koagulera är beroende av K-vitamin för att kunna göra sitt jobb ordentligt. Därför kan personer som har brist på K-vitamin uppleva att det tar längre tid för blodet att koagulera och för sår att läka.

K-vitamin är också viktigt för benhälsan och benstomme. Det stödjer kalcium balansen i kroppen och hjälper också till med mineraliseringen av benen. Detta innebär att K-vitamin kan bidra till att upprätthålla en normal benstruktur. K-vitamin behövs också för att D-vitamin ska kunna tas upp. K2-vitamin hjälper till att föra in D-vitamin i benen där det kan användas av kroppen.

Med tanke på hur viktigt ämnet K vitamin när det kommer till olika funktioner i kroppen är det enkelt att förstå att alla människor bör vara noga med att inkludera K-vitaminrika livsmedel i sin kost.

K-vitamin finns i livsmedel i två former, fyllokinon (K₁) och menakinon (K₂). K1 Fyllokinon finns främst i växter, medan menakinoner främst finns i animaliska produkter även om bakterier i tarmen också kan producera små mängder menakinoner.

K-vitamin₁ finns i mörkgröna bladgrönsaker som grönkål, spenat och broccoli. K₂-vitamin finns i animaliska produkter som lever, ost och ägg. natto, en maträtt gjord på fermenterade sojabönor, är är också en rik källa till vitamin K₂.

Vilka ska använda K2?

• K1 får användas av fysiska personer som driver enskild firma eller handelsbolag och även av ideella föreningar. Med K1 avslutas den löpande bokföringen med ett förenklat årsbokslut. Årsomsättningen får normalt inte överstiga 3 miljoner. De företag inom gruppen som inte följer K1 får istället upprätta årsbokslut enligt Bokföringslagens bestämmelser.

• Ett aktiebolag måste använda antingen K2 eller K3. Det är bolaget som bestämmer vilket regelverk som ska användas, men det är ofta klokt att anlita expertis för att få råd inför ett beslut om byte av regelverk.

När väljer man K2 eller K3?

Vid räkenskapsårets slut ska den löpande bokföringen avslutas med ett årsbokslut eller en årsredovisning. Bokföringsnämnden har tagit fram tre regelverk som beskriver hur bokslutet och årsredovisningen ska utformas och numera är det obligatoriskt att välja ett av dem.

Vad är K2 modellen?

Huvudregelverket för ett företag som ska upprätta årsredovisning är K31. De flesta företag som är mindre företag enligt årsredovisningslagen (ÅRL) kan välja att i stället tillämpa K22. Reglerna i K2 omfattar aktiebolag, ekonomiska föreningar, stiftelser, ideella föreningar och samfällighetsföreningar.

För att få tillämpa K2 måste ditt företag vara ett mindre företag enligt gränsvärdena i ÅRL. Vad innebär det? Om företaget uppfyller minst två av nedanstående kriterier under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren är företaget ett mindre företag.

När används K2?

Huvudregelverket för ett företag som ska upprätta årsredovisning är K31. De flesta företag som är mindre företag enligt årsredovisningslagen (ÅRL) kan välja att i stället tillämpa K22. Reglerna i K2 omfattar aktiebolag, ekonomiska föreningar, stiftelser, ideella föreningar och samfällighetsföreningar.

För att få tillämpa K2 måste ditt företag vara ett mindre företag enligt gränsvärdena i ÅRL. Vad innebär det? Om företaget uppfyller minst två av nedanstående kriterier under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren är företaget ett mindre företag.

Vad ska K2 innehålla?

Vägledningen innehåller regler om redovisning av fusion. Fusion kan ske genom att två eller flera aktiebolag går samman. Fusion kan även ske mellan två eller flera ekonomiska föreningar och i vissa fall även mellan en ekonomisk förening och ett helägt aktiebolag.

Vägledningen innehåller också regler om redovisning vid nedströmsfusion, dvs. när det överlåtande företaget är moderföretag och det övertagande företaget är dotterföretag.

Ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening kan delta i en så kallad gränsöverskridande fusion. Även vid gränsöverskridande fusioner ska det allmänna rådet tillämpas om det övertagande företaget är ett svenskt företag.

Vägledningen innehåller regler om årsbokslut. Reglerna tar upp hur årsbokslut ska utformas samt hur tillgångar, skulder, intäkter och kostnader ska värderas. Ett årsbokslut ska innehålla resultaträkning, balansräkning och vissa upplysningar.

Regelverket ska tillämpas på räkenskapsår som påbörjas närmast efter den 31 december 2017 och får tillämpas på räkenskapsår som påbörjas tidigare om räkenskapsåret avslutas tidigast den 31 december 2017.

Vilka får använda K2?

• K1 får användas av fysiska personer som driver enskild firma eller handelsbolag och även av ideella föreningar. Med K1 avslutas den löpande bokföringen med ett förenklat årsbokslut. Årsomsättningen får normalt inte överstiga 3 miljoner. De företag inom gruppen som inte följer K1 får istället upprätta årsbokslut enligt Bokföringslagens bestämmelser.

• Ett aktiebolag måste använda antingen K2 eller K3. Det är bolaget som bestämmer vilket regelverk som ska användas, men det är ofta klokt att anlita expertis för att få råd inför ett beslut om byte av regelverk.

Kan man överdosera vitamin K2?

Här är en snabb överblick över hur våra toppval står sig i en jämförelse. Klicka på en rubrik i tabellen för att sortera produkterna.

Vad händer om man har brist på vitamin K?

Greatlife och våra samarbets­partners sparar information på din enhet för att kunna erbjuda anpassad funktionalitet, samla in besöks­statistik och möjliggöra personaliserad marknads­föring. Du väljer vilka typer av cookies som du accepterar utöver de nödvändiga som behövs för att webbplatsen ska fungera.

Dessa cookies behövs för att webbplatsen ska fungera tekniskt och funktionellt och måste därför accepteras för att kunna besöka sidan.

Vilka tillämpar K1?

Bokföringsnämnden har delat in redovisningsreglerna för företagen i fyra kategorier (K1–K4). Skillnaden mellan de olika regelverken är graden av förenkling av redovisningsreglerna. Särskilda regler gäller när ett företag ska börja tillämpa ett K-regelverk för första gången och när företaget vill byta mellan de olika regelverken. K är en förkortning av kategori.

Vem får använda K2?

K2 (BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag) och K3 (BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning) är två olika regelverk för upprättande av årsredovisning. Huvudregeln är att alla företag som ska upprätta årsredovisning ska tillämpa K3. De flesta mindre företag kan dock välja att i stället tillämpa K2, som är ett förenklat regelverk.

Is vitamin K1 a good source of vitamin K2?

 • Several widely available foods are rich sources of vitamin K1, but vitamin K2 is less common. Your body can partly convert vitamin K1 to K2. This is useful because the amount of vitamin K1 in a typical diet is nine times that of vitamin K2.

Is vitamin K a phylloquinone or a vitamin K2?

 • While we may think of vitamin K as one vitamin, it actually is a category made up of vitamin K1 (also called phylloquinone) and vitamin K2 (also known as menaquinone). Both are believed to have similar body-boosting effects. Vitamin K1 has long been studied. But vitamin K2’s health benefits are only recently becoming clearer.

Is K1 absorbed or absorbed?

 • One study estimated that less than 10% of the K1 found in plants is actually absorbed ( 7 ). Less is known about the absorption of vitamin K2. Yet experts believe that because K2 is often found in foods that contain fat, it may be better absorbed than K1 ( 2 ). This is because vitamin K is a fat-soluble vitamin.

Should you take vitamin K1 or K2 if you take blood thinners?

 • People who take blood thinners should talk with their healthcare provider before increasing their intake of vitamin K1 or vitamin K2. Additionally, some research suggests that vitamin K2 supplements may be beneficial for some people. Vitamin K1 is most useful for your body when it’s eaten in its natural form.