:

Vad är ett rimligt styrelsearvode?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är ett rimligt styrelsearvode?
 2. Vad får man betalt för att sitta i styrelse?
 3. Är styrelsearvode lön?
 4. Hur betalas styrelsearvoden ut?
 5. Hur räknar jag ut mitt arvode?
 6. Är arvode skattefritt?
 7. Vilka får inte sitta i en styrelse?
 8. Vad är ett normalt styrelsearvode Brf?
 9. Är styrelsearvode skattefritt?
 10. Vad är skillnaden mellan lön och arvode?
 11. Hur mycket får man i arvode?
 12. Är arvode en lön?
 13. Får man ta ut lön i en förening?
 14. Kan suppleant bli skyldig?
 15. Kan man vara 4 i en styrelse?

Vad är ett rimligt styrelsearvode?

VECKANS KRÖNIKA

I större företag har styrelsen sin självklara roll. Den representerar ägarna och säkerställer att VD och ledningen agerar i linje med ägardirektiven. Styrelsen har också det formella ansvaret för att bolaget följer lagstiftning och det regelverk som t ex följer av en börsnotering. I mindre och medelstora, icke noterade, bolag har ägarna ofta ett större direkt inflytande, inte sällan som operativa ledningspersoner. Då får styrelsearbetet lite andra förutsättningar (dock med samma formella ansvar).

Vad får man betalt för att sitta i styrelse?

För styrelseproffset Helena Westin är det självklart att man ska betala sin styrelse. Styrelsearvoden är en investering som betalar sig, menar hon. Tänk så här.

I podden Business Hacks berättar styrelseproffset Helena Westin om sin syn på arvoden till styrelseledamöter. För henne är det ingen tvekan – en styrelseledamot som väljs in på grund av sin kompetens kommer att betala sig i längden. Det hade varit betydligt dyrare att köpa in den kompetensen från en konsult.

Är styrelsearvode lön?

Högsta för­valt­nings­dom­sto­len fin­ner att sty­rel­se­ar­vode skall beskat­tas som inkomst av tjänst och inte som inkomst av närings­verk­sam­het. I den här ana­ly­sen tit­tar JP Info­nets expert Ste­fan Ols­son när­mare på Högsta för­valt­nings­dom­sto­lens avgö­rande.

Högsta för­valt­nings­dom­sto­len (HFD) har flera rätts­fall fast­sla­git att sty­rel­se­ar­vode till sty­rel­se­le­da­mö­ter i ett aktie­bo­lags sty­relse skall beskat­tas av sty­rel­se­le­da­mo­ten som fysisk per­son och inte tas upp som intäkt i ett aktie­bo­lag, som ägs av den skatt­skyl­dige. Det har såle­des inte varit möj­ligt att ”sätta sig på bolag” avse­ende arvo­den från upp­drag som sty­rel­se­le­da­mot.

Hur betalas styrelsearvoden ut?

Reglerna kring styrelsearvodet beslutas årligen av föreningsstämman och punkten ska finnas på dagordningen varje år. Föreningens storlek, ekonomiska förutsättningar, verksamhetens omfattning och vad om är på gång (till exempel stambyte) är faktorer som påverkar styrelsens arbetsbelastning, ansvar och engagemang. Därför blir summan unik, baserat på varje förenings förutsättningar och situation.

Många föreningar kopplar det fasta styrelsearvodet till ett index, oftast inkomstbasbeloppet. Fördelen med indexreglering är att summan justeras automatiskt varje år i en takt som följer samhällsutvecklingen i stort. Frågan om indexbaserat arvode måste lyftas på stämman varje år.

Hur räknar jag ut mitt arvode?

Ladda ner blanketten för det år som ersättningen betalades ut. Om du har betalat ut ersättning till flera mottagare under aktuell månad ska en förenklad arbetsgivardeklaration lämnas för varje mottagare.

Fyll i vilken månad (till exempel april) som ersättningen betalats ut.

Är arvode skattefritt?

Vissa föreningar väljer att betala ut arvode till sina ledare eller förtroendevalda. Om föreningen bestämmer sig för att ge ekonomisk ersättning till någon av sina utövare, ledare eller förtroendevalda så måste föreningen förhålla sig till de regler som finns om skatteavdrag och arbetsgivaravgifter. Läs mer om vilka villkor som finns under rubriken Arbetsgivare och anställd.

Vilka får inte sitta i en styrelse?

En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt representera föreningen i olika sammanhang. En styrelse kan se ut på många sätt och det är föreningens stadgar som avgör hur många ledamöter styrelsen ha. Beroende på om det är en stor eller liten förening, vilket ändamål föreningen har och vilka principer som styr föreningen kan styrelsen vara sammansatt på olika sätt. Traditionellt sett finns det en ordförande, en kassör, en sekreterare, en vice ordförande och ett visst antal övriga ledamöter och suppleanter.

Styrelsen ska också besluta vem som ska vara firmatecknare. Detta innebär att ha rätt att skriva under olika typer av kontrakt och avtal i föreningens namn. Det kan handla om att ta ut pengar från föreningens plusgiro, eller skriva under en bidragsansökan eller hyresavtal. Firmateckningen kan vara enskild eller kollektiv. Enskild betyder att en eller flera styrelseledamöter ”var för sig” kan skriva under. Kollektiv innebär att hela styrelsen eller minst två personer tillsammans måste skriva under för att det ska vara korrekt. Tänk på att det är personen som blir vald till firmatecknare, inte funktionen. Det är t.ex. inte ordförande som funktion som blir vald utan personen som är ordförande som blir vald.

Vad är ett normalt styrelsearvode Brf?

Beslutet om arvode är ett stämmobeslut. Lämpligt är att valberedningen får i uppdrag att utreda och komma med ett färdigt förslag till stämman. Det är inte oviktigt vad de som sitter i den avgående styrelsen eller föreslås till den kommande styrelsen tycker i frågan, men det är inte avgörande. Styrelseledamöterna har rent objektivt ett personligt intresse i frågan. Om föreningen saknar valberedning kan en medlem t.ex. motionera om arvodet... Förutom styrelsen kan det finnas andra som ska få arvoden. Också detta ska stämman besluta om. Valberedningen kan få ett arvode för sin insats liksom revisorerna. Inget hindrar heller att också andra beslut om arvoden fattas av stämman. Men man ska skilja på arvoden och ersättningar för arbetsinsatser. Exempelvis betalning för olika förvaltningsuppdrag är en sak för styrelsen att besluta om. När det gäller föreningar som anlitar en auktoriserad eller godkänd revisor så utgår vanligen ett arvode som avtalats mellan parterna. Stämman kan då besluta att betala ”enligt räkning”.

Beslutet ska också omfatta andra ersättningar till styrelsens ledamöter. Om exempelvis någon måste ta ledigt från arbetet för att närvara vid en besiktning, kan det vara rimligt att ge en kompensation för lönebortfallet. Däremot är inte ersättningar som styrelsen ger enskilda medlemmar för olika insatser att betrakta som arvode och ska därför inte beslutas av stämman. Det kan gälla sådant som ersättning till någon som tar hand om ett uthyrningsrum eller gym, någon som får ersättning för att vara trappombud eller gör insatser i trädgården. Detta är i princip förvaltningstjänster som styrelsen rår över och ansvarar för. Därför brukar inte heller stämman fatta beslut om att ge den typen av ersättningar.

Är styrelsearvode skattefritt?

Målet rör frågan huruvida arvode för styrelseuppdrag ska tas upp som inkomst hos styrelseledamoten personligen eller hos dennes bolag, i vilket arvodet faktureras och intäktsförs.

Frågan om beskattning av styrelsearvode har tidigare varit föremål för prövning. I tidigare rättspraxis har styrelsearvodet ansetts utgöra en sådan förvärvsinkomst som ska tas upp hos styrelseledamoten personligen. Att tjänstebeskattning ska ske hos styrelseledamoten har motiverats med att styrelseuppdrag får anses vara av sådan personlig karaktär att beskattning inom bolagssektorn inte är möjligt.

Vad är skillnaden mellan lön och arvode?

Det är viktigt att du får skälig ersättning för ditt arbete. Som anställd ska du gå in på en lön som ligger i nivå med likvärdiga medarbetare. Den ska sedan utvecklas tillsammans med din kompetens och dina arbetsuppgifter. Som frilans ska du ha betalt för din tid, omkostnader och upphovsrätt. 

Ibland kan det vara svårt att veta vilken lön eller vilket arvode du ska begära. Journalistförbundet har statistik och verktyg för att du ska kunna få bättre koll på gällande nivåer.

Hur mycket får man i arvode?

Till grund för bedömningen används redogörelsen som du lämnar in tillsammans med årsräkningen eller sluträkningen. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram riktlinjer hur arvodet ska bedömas. Arvodet är ett schablonbelopp vars storlek beror på hur omfattande ditt uppdrag varit.  

Är arvode en lön?

Om en riksdagsledamot är föräldraledig från sitt uppdrag görs avdrag från arvodet. En ledamot som är föräldraledig har i allmänhet rätt till föräldrapenningtillägg.

En ledamot kan ha lön eller sidoinkomster utöver sitt arvode från riksdagen. Lönen eller sidoinkomsterna ska anmälas till det ekonomiska registret. I registret finns uppgifter om intressen i företag, till exempel aktieinnehav, styrelseuppdrag och andra avtal av ekonomisk karaktär som anställningar vid sidan av uppdraget som riksdagsledamot.

Får man ta ut lön i en förening?

Bolagsskatten är den skatt som föreningen betalar för sin vinst

Om en medlem är anställd av föreningen får medlemmen lön. Lönen beskattas på samma sätt som för andra anställda, genom att föreningen betalar arbetsgivaravgifter och drar preliminär A-skatt

Kan suppleant bli skyldig?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår det som att du är styrelsesuppleant i ett aktiebolag och har två frågor, 1) om du kan bli personligt ersättningsskyldig utan att ha deltagit i något beslut, och 2) hur du blir entledigad från ditt uppdrag.

Kan man vara 4 i en styrelse?

För att ge dig den bästa upplevelsen använder vår webbplats cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du samtidigt att vi använder cookies på webbplatsen. Läs mer om cookies här