:

Vad räknas som ideell organisation?

Innehållsförteckning:

 1. Vad räknas som ideell organisation?
 2. Vilka regler gäller för ideella föreningar?
 3. Vad kostar det att starta en ideell förening?
 4. Vilka typer av föreningar finns det?
 5. Får man lön i en ideell förening?
 6. Hur mycket pengar får en ideell förening ha?
 7. Kan man ta ut lön ideell förening?
 8. Vad är en ideell förening?
 9. Vem bestämmer i en ideell förening?
 10. Vilka inkomster är skattefria ideell förening?
 11. Måste man ha en kassör i en ideell förening?
 12. Kan man tjäna pengar på ideell förening?
 13. Hur mycket skatt betalar en ideell förening?
 14. Hur får ideella föreningar pengar?
 15. Vem kontrollerar ideella föreningar?

Vad räknas som ideell organisation?

Att vara anställd i en ideell förening innebär att man arbetar med en organisation som inte är knuten till staten och som inte har några kommersiella vinstintressen. När man arbetar med ideella organisationer får man istället möjligheten att jobba för ett mål och med en vision som man tror på.

Vilka regler gäller för ideella föreningar?

Nedanstående gäller även för registrerade trossamfund.

En ideell förening kan vara bokföringsskyldig enligt 2 kap. bokföringslagen. När ideella föreningar är bokföringsskyldiga, vad bokföringsskyldigheten innebär och hur den löpande bokföringen ska avslutas beskrivs i informationsskriften Ideella föreningar m.fl. – Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas.

Vad kostar det att starta en ideell förening?

En enkel regel att utgå ifrån är att en ideell förening inte kan bedriva näringsverksamhet

som ger medlemmarna ekonomisk vinst. Men föreningen kan bedriva näringsverksamhet om pengarna går tillbaka till exempelvis idrottsverksamheten som finns för ungdomarna på orten.

Vilka typer av föreningar finns det?

En enkel regel att utgå ifrån är att en ideell förening inte kan bedriva näringsverksamhet

som ger medlemmarna ekonomisk vinst. Men föreningen kan bedriva näringsverksamhet om pengarna går tillbaka till exempelvis idrottsverksamheten som finns för ungdomarna på orten.

Får man lön i en ideell förening?

En ekonomisk förening bildas av minst tre personer som blir medlemmar i föreningen. Medlemmarna kan vara fysiska eller juridiska personer. Det ekonomiska ansvaret är begränsat till insatt kapital, som kan vara från 1 krona och uppåt.

En ekonomisk förening är en egen juridisk person med eget organisationsnummer och ska

 • vara registrerad hos Bolagsverket för att anses vara bildad
 • ha revisor, men det måste inte vara en kvalificerad revisor, det vill säga auktoriserad eller godkänd
 • upprätta en årsredovisning varje år.

Hur mycket pengar får en ideell förening ha?

Det uppställs fyra krav på ideella föreningar, för att dessa ska anses allmännyttiga. Det är dessa krav Skatteverket - och vid överklagande av beslut förvaltningsdomstolarna - har att ta hänsyn till, vid bedömning av ideella föreningars skattskyldighet.

Kan man ta ut lön ideell förening?

Sidan blev senast uppdaterad: 2022-02-18

När ni startar en ideell förening behöver ni inte registrera den. Men om ni vill att föreningen ska ha ett organisationsnummer ska ni anmäla den till Skatteverket.

Vad är en ideell förening?

Kolla in vårt avsnitt om att bilda förening – steg för steg. Det är en checklista som hjälper dig i starten – från spånmöte till registrering. En sammanfattning av listan, justerad för just en ideell förening, finner du nedan.

Föreningsformen innebär att föreningen ska ha ett ideellt syfte och att föreningen inte ska finnas till för att främja medlemmarnas ekonomiska intresse.

Exempel på ideella föreningar är kulturföreningar, fackföreningar och idrottsklubbar. Ett ideellt syfte kan vara att verka för medlemmarnas rättigheter (till exempel fackförening) eller för allmännyttiga ändamål (exempelvis motverka fattigdom).

En ideell förening är öppen för nya medlemmar som delar föreningens intressen. Vanligtvis tas en medlemsavgift ut.

Vem bestämmer i en ideell förening?

Det allra vanligaste är att starta en ideell eller en ekonomisk förening. Du kan också starta andra typer av föreningar som till exempel en bostadsrättsförening, samfällighetsförening eller stiftelse. I den här artikeln får du lära dig mer om ideella föreningar, men om du vill lära dig mer om andra typer av föreningar kan du läsa mer på Bolagsverkets hemsida. 

En ideell förening är en förening som inte har som syfte att tjäna pengar. En ideell förening ska istället verka för medlemmarnas rättigheter, intressen eller för allmännyttiga ändamål, som att motverka fattigdom eller hjälpa människor med psykisk ohälsa. 

En ideell förening får, till skillnad från en ekonomisk förening, inte ha som syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva affärsmässig verksamhet. 

Vilka inkomster är skattefria ideell förening?

beräknas av Skatteverket utifrån de uppgifter som ni uppger i ansökan via Skatteverkets e-tjänst på verksamt.se, eller de uppgifter ni lämnat i blanketten "Företagsregistrering". Därefter betalar ni in preliminär skatt med lika stora delar varje månad under beskattningsåret, normalt den 12:e varje månad. Inbetalningarnas storlek varierar därför inte med resultatet för respektive månad. Den preliminära skatten utgörs av inkomstskatt.

Måste man ha en kassör i en ideell förening?

Övrigt/annat

Hej. Vi är en förening inom simidrott. Styrelsen består av ordförande samt 8 ledamöter. Dock har vi ingen som vill ta på sig kassörsrollen. Kan vi vara utan kassör rent juridiskt?

Kan man tjäna pengar på ideell förening?

Att bedriva ideell verksamhet kostar pengar. En ideell förening har inkomster och utgifter som på olika sätt är kopplade till föreningens verksamhet. Det kostar att hyra lokal, köpa material till verksamheten, marknadsföra föreningens verksamhet osv.

Årsmötet ska i budgeten besluta hur föreningens ska använda sina pengar och sedan är det upp till styrelsen att förvalta dessa beslut. Det är kassören som har det övergripande ansvaret för att se till att styrelsen sköter föreningens ekonomi och spenderar föreningens pengar på saker som är i medlemmarnas intresse. Revisorerna ska kontrollera att styrelsen sköter sitt uppdrag i enlighet med medlemmarnas beslut och intressen. Läs mer om detta under Förtroendevalda.

Hur mycket skatt betalar en ideell förening?

 • Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förenklade regler för föreningslivet och tillkännager detta för regeringen.
 • Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över beloppsgränserna för arbetsgivaravgifter, skatteavdrag och kontrolluppgifter och tillkännager detta för regeringen.
 • Hur får ideella föreningar pengar?

  Idrottsföreningen Höjdarna BK har haft följande inkomster under beskattningsåret:

  Loppmarknad: 15 000 kronorFörsäljningskampanjer: 35 000 kronorEnklare servering: 20 000 kronorBingolotter: 10 000 kronorButiksinventering: 10 000 kronorBemanning vid parkering:10 000 kronor

  Vem kontrollerar ideella föreningar?

  Revisorernas uppgift är att vara medlemmarnas ombud och granska styrelsen arbete. Revisorernas väljs, precis som styrelsen och valberedningen, på årsmötet av föreningens medlemmar. Hur många revisorer som föreningen ska ha regleras i stadgarna. Revisorerna måste vara aktiva under hela verksamhetsåret.

  Ekonomisk granskning Att granska styrelsens arbete handlar delvis om en ekonomisk granskning. Det vill säga att kontrollera att styrelsen sköter föreningens ekonomi på ett riktigt sätt. Revisorerna måste fortlöpande kontrollera styrelsens ekonomiska rapporter, bokföring och verifikationer och hur dessa förhåller sig till budgeten. Revisorerna ska också kontrollera styrelsens rutiner. Kanske finns det regler för hur mycket pengar en person eller grupp får använda utan att tillfråga styrelsen? Har styrelsen kontroll över att dessa regler följs av kommittéer och utskott? Revisorerna måste kontrollera att verifikationerna som finns överensstämmer med de varor eller tjänster som är köpta av föreningen.