:

Vilka utgifter har staten?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka utgifter har staten?
 2. Hur stor är den svenska statsbudgeten?
 3. Hur mycket pengar har Sverige 2023?
 4. Hur mycket kostar bidragen i Sverige?
 5. Hur mycket får staten in i böter?
 6. Vad lägger staten mest pengar på?
 7. Hur mycket pengar har Sverige per år?
 8. Hur mycket pengar får staten in varje år?
 9. Finns det lika mycket kontanter som pengar?
 10. Hur många invandrare får bidrag i Sverige?
 11. Vem får mest bidrag i Sverige?
 12. Hur mycket betalar de rikaste i skatt?
 13. Hur mycket skatt får staten in på bränsle?
 14. Vem har betalat mest skatt i Sverige?
 15. Hur mycket pengar får polisen varje år?

Vilka utgifter har staten?

Figuren nedan visar offentliga utgifter för kultur 2012–2021 fördelat på staten, regionerna och kommunerna, justerade enligt KPI (basår: 2021). Miljoner kronor och kronor per invånare.

Klicka på kategorierna för att släcka/tända graferna samt anpassa den lodräta axeln. Du kan också öppna diagrammet i helskärmsläge, via menyn uppe till höger i diagrammet.

Hur stor är den svenska statsbudgeten?

Statens inkomster består framför allt av statliga skatter på arbete, kapital och konsumtion. Delar av statens inkomster kommer även från återbetalning av lån (t.ex. studielån) samt bidrag från Europeiska unionen (EU).

Statens utgifter indelas i 27 områden som fördelas på de 11 departementen, de Kungliga Hovstaterna, bidrag till kommunerna samt avgifter till Europeiska unionen.[3]

Ekonomistyrningsverket (ESV) ansvarar för att sammanställa och publicera utfallet för statens budget. De publicerar ett utfall varje månad som innehåller en redovisning av inkomster och utgifter per utgifts- och inkomstområde. Varje år sammanställer ESV också utfallet för statens budget i ett underlag till Årsredovisning för staten.[4]

Under stora delar av året pågår budgetarbetet i Finansdepartementet och inbegriper prognoser för samhällsekonomin, årsredovisningar och budgetunderlag från myndigheter, en vårproposition från regeringen och arbeten i departement och utskott. Den politiska oppositionen lägger fram egna budgetförslag och de olika alternativen debatteras i utskotten, plenisalen och i massmedia. Slutligen överlämnar regeringen en budgetproposition till riksdagen i september (gäller ej valår). I december fastställer slutligen riksdagen budgeten och regeringen ger myndigheterna i uppdrag att verkställa den.

Hur mycket pengar har Sverige 2023?

Nedan finns en sammanställning av de beräkningar och förslag för statens budget 2022–2026 så som de redovisas i 2023 års vårproposition. Beloppen är avrundade och stämmer därför inte alltid överens med summan.

Hur mycket kostar bidragen i Sverige?

Statens inkomster består framför allt av statliga skatter på arbete, kapital och konsumtion. Delar av statens inkomster kommer även från återbetalning av lån (t.ex. studielån) samt bidrag från Europeiska unionen (EU).

Statens utgifter indelas i 27 områden som fördelas på de 11 departementen, de Kungliga Hovstaterna, bidrag till kommunerna samt avgifter till Europeiska unionen.[3]

Ekonomistyrningsverket (ESV) ansvarar för att sammanställa och publicera utfallet för statens budget. De publicerar ett utfall varje månad som innehåller en redovisning av inkomster och utgifter per utgifts- och inkomstområde. Varje år sammanställer ESV också utfallet för statens budget i ett underlag till Årsredovisning för staten.[4]

Under stora delar av året pågår budgetarbetet i Finansdepartementet och inbegriper prognoser för samhällsekonomin, årsredovisningar och budgetunderlag från myndigheter, en vårproposition från regeringen och arbeten i departement och utskott. Den politiska oppositionen lägger fram egna budgetförslag och de olika alternativen debatteras i utskotten, plenisalen och i massmedia. Slutligen överlämnar regeringen en budgetproposition till riksdagen i september (gäller ej valår). I december fastställer slutligen riksdagen budgeten och regeringen ger myndigheterna i uppdrag att verkställa den.

Hur mycket får staten in i böter?

Antalet poliser i Finland minskade mellan 2010 och 2017 på grund av besparingar. Sedan 2018 har antalet poliser ökat, vilket förstås också ökar på kostnaderna.

Allra mest pengar går till brottsbekämpning, där resurserna för bevakning har minskat och utgifterna för larmverksamhet ökat. På grund av att resurserna inte räcker till har polisen på flera håll i landet ändrat på sin operativa verksamhet: på små polisstationer med 6–12 poliser utför nu samtliga poliser både övervaknings- och larmuppgifter och brottsutredningar.

Vad lägger staten mest pengar på?

Naturskyddsföreningen har analyserat regeringens och Sverigedemokraternas budget. Det är ett stort bakslag för miljöpolitiken.

Var med i kampen för en friskare natur och starkare miljöpolitik och få den prisbelönta tidningen Sveriges Natur fem gånger om året.

Mer skog behöver skyddas i Sverige, både av klimatskäl och för den biologiska mångfaldens skull. Förlusten av biologisk mångfald, även kallad naturkrisen, är en kris som är lika akut som klimatkrisen, men mindre uppmärksammad. I Sverige är närmare 5000 arter rödlistade, varav nästan hälften klassas som ”hotade”. Det största hotet mot dem är det hårda skogsbruket och igenväxning av landskapet. 

EU har beslutat att minst 30 procent av ekosystemen på land och till havs ska skyddas. Sverige ligger långt från det målet, inte minst när det gäller skogen. Totalt sett är endast 6 procent av den produktiva skogsmarken formellt skyddad. Utan tillräckliga anslag till skydd av värdefull natur riskerar skogar med höga naturvärden att avverkas. Nu skär regeringen ner budgeten för skydd av värdefull natur med en tredjedel från dagens 1,7 miljarder till 1,2 för 2023 miljarder. Prognosen för 2025 är ännu lägre, endast 0,7 miljarder. 

Efter decennier av hårt utnyttjande av naturen krävs nu restaurering av stora arealer natur. EU föreslår att 20 procent av ekosystemen ska restaureras till år 2030. Nu sänker regeringen anslagen för åtgärder för värdefull natur med 45 procent, från dagens dryga 2 miljarder till 1,1 miljard. 

Andelen våtmark i Sverige har minskat kraftigt. När våtmarkerna försvinner ökar utsläppen av växthusgaser, grundvattenbildningen minskar och den biologiska mångfalden utarmas.  Torrläggningen av kärr, mossar, sjöar och vikar som genomförts, står idag för motsvarande 20 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Torvmarker som dikats för jord- eller skogsbruk, behöver som huvudregel återvätas. Resurserna för skötsel och restaurering av våtmarker i skyddade områden behöver utökas kraftigt. 

I regeringens budgetproposition är anslaget för 2023 ungefär lika stort som tidigare år men därefter sänks det med 100 miljoner per år.  

Sverige ligger efter med arbetet att återväta torvmarker - därför behövs en betydligt större satsning på våtmarker både för att minska utsläppen och för att gynna biologisk mångfald.  

I anslaget för åtgärder för havs- och vattenmiljö ingår bland annat arbetet med att minska övergödningen i Östersjön och bidrag till lokala vattenvårdsprojekt. Trots att regeringen aviserade att den vill satsa på särskilda insatser för att motverka övergödning av Östersjön i regeringsförklaringen minskas anslaget för ”åtgärder för havs- och vattenmiljö” med 355 miljoner kronor 2023, vilket motsvarar en neddragning på ungefär 20 procent.  

I budgeten skriver regeringen att det är särskilt angeläget med ytterligare åtgärder mot övergödning och att öka takten i genomförandet av åtgärder för att minska övergödningen ökar.  

De vill också minska näringstillförseln från jordbruk och avlopp, fortsätta arbetet för att minska försurningen och för att hindra att skräp, läkemedel och andra föroreningar sprids. De anser också att de mest värdefulla havsområdena ska skyddas som marina reservat och att särskilda insatser ska göras för att flytta ut gränsen för storskaligt trålfiske.    

Hur mycket pengar har Sverige per år?

I myndighetens beräkning av hushållskostnader ingår en rad produkter: mat, el, kläder, hygienartiklar, möbler, städartiklar, tv och telefon med mera.

Det finns flera stora kostnader som myndigheten inte tar med: boende, resor till och från arbetet, semesterresor eller semesterboenden, tandvård och medicinkostnader. Det är viktigt att känna till när du använder dig av de beräknade kostnaderna för hushåll, oavsett om du gör en budget för din egen familj eller om du arbetar med ekonomiskt stöd eller beräknar låneutrymmet för den som söker lån. 

Beräkningarna ska ses som ungefärliga kostnader och vanligtvis brukar det inte vara så stora förändringar från år till år. Flera oväntade händelser inträffade i vår omvärld under 2022 som har påverkat priserna för bland annat mat, drivmedel och el kraftigt. Beräkningarna för 2022 togs fram innan dessa händelser ägde rum och siffrorna för 2022 blev därför snabbt inaktuella. Det gör att prognosen för 2023 visar en stor kostnadsökning för framför allt mat och el jämfört med 2022 års siffror. Du som använder beräkningarna kan behöva justera siffrorna om ytterligare händelser inträffar under 2023 som påverkar kostnadsläget.

Hur mycket pengar får staten in varje år?

De totala inkomsterna i statens budget blev 99,0 miljarder kronor i juli, vilket är 4,7 miljarder kronor (5,0 procent) högre än i juli 2022. Ökningen gäller främst socialavgifter och löneskatter.

Hittills i år uppgår de totala inkomsterna till 737,5 miljarder kronor, vilket är 41,1 miljarder kronor (5,3 procent) lägre än motsvarande period 2022.

Finns det lika mycket kontanter som pengar?

ESSÄ: Detta är en text där skribenten reflekterar över ett ämne eller ett verk. Åsikter som uttrycks är skribentens egna. Essän sändes första gången 2016-09-21.

Det låter nästan som den perfekta kuppen. Aldrig någonsin har så mycket pengar försvunnit så snabbt i Sverige som natten mellan den 30 juni och den 1 juli i år. När de gamla 20-, 50- och 1000-kronorssedlarna blev ogiltiga saknades fortfarande nästan två miljarder kronor som ingen hade växlat in. Även om den siffran krympt lite under den korta övergångstiden när de gamla sedlarna fortfarande gått att lösa in på banken, så har Riksbanken med denna nyemission av allt att döma lyckats bli fri från en liten del av sin skuld till allmänheten. En sedel är i grund och botten just en skuldsedel - och snabba sedelbyten får ofta den effekten. En liten offentlig skuldavskrivning.

Hur många invandrare får bidrag i Sverige?

Samma definition (alltså inkomst under fyra prisbasbelopp) används på fler håll, bland annat i en rapport från Svenskt Näringsliv i februari i år. När utrikes och inrikes födda slås ihop (men studenter dras ifrån) summerar Svenskt Näringsliv ”utanförskapet” till 1,3 miljoner personer.

Men låg inkomst behöver inte betyda att man lever på bidrag, visar statistik som SCB nu har publicerat.

Siffrorna, som är från mars 2023, visar vilken huvudsaklig inkomstkälla människor har.

Vem får mest bidrag i Sverige?

Nedan finns en sammanställning av de beräkningar och förslag för statens budget 2022–2026 så som de redovisas i 2023 års vårproposition. Beloppen är avrundade och stämmer därför inte alltid överens med summan.

Hur mycket betalar de rikaste i skatt?

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2018-04-17

Hur mycket skatt får staten in på bränsle?

Minskad användning av fossila drivmedel skapar nya förutsättningar för vägtrafiken men får även konsekvenser för statens skatteintäkter.

– År 2017 bidrog beskattning av bensin och diesel till över 60 miljarder kronor netto till statskassan. Det är intäkter som används för att bekosta offentlig verksamhet i allmänhet, säger Jan-Eric Nilsson, professor emeritus i transportekonomi vid Statens väg- och transportforskningsinstitut,VTI.

– Den grundläggande principen för beskattning med syfte att finansiera offentlig verksamhet är att sådana skatter bör snedvrida resursanvändningen så lite som möjligt. Den funktionen har drivmedelsbeskattningen haft fram till nu, men frågan är om det finns motiv för att vägtrafik också fortsättningsvis bör bidra med ett positivt saldo för staten.

En annan princip för beskattning handlar om skatter som tas ut för att minska mängden externa effekter. När trafikanterna anpassar sig efter de högre kostnader som skatten genererar kommer detta att leda till mindre trafik än om skatten inte hade tagits ut. Trafikens utsläpp av växthusgaser minskar därmed liksom andra miljöproblem såsom buller. Även slitage på infrastruktur, olycksrisker och trängsel blir mindre än vad som annars skulle ha varit fallet.

Även om utsläppen från fossila drivmedel minskar orsakar även framtidens fordon externa effekter. Tung trafik påskyndar vägarnas nedbrytning vilket ger anledning att ta ut en högre skatt ju tyngre lastbilarna är. Det kommer också att finnas fortsatta skäl för trängselskatter.

Vem har betalat mest skatt i Sverige?

AI-revolutionen är i full gång men förståelsen för detta teknikskifte är låg i många svenska företagsledningar – och på sikt hotas verksamheten.

En ny utbildning riktad till ledningsgrupper ska möta denna utmaning.

Hur mycket pengar får polisen varje år?

Antalet poliser i Finland minskade mellan 2010 och 2017 på grund av besparingar. Sedan 2018 har antalet poliser ökat, vilket förstås också ökar på kostnaderna.

Allra mest pengar går till brottsbekämpning, där resurserna för bevakning har minskat och utgifterna för larmverksamhet ökat. På grund av att resurserna inte räcker till har polisen på flera håll i landet ändrat på sin operativa verksamhet: på små polisstationer med 6–12 poliser utför nu samtliga poliser både övervaknings- och larmuppgifter och brottsutredningar.