:

Vad betyder förvärva fastighet?

Innehållsförteckning:

 1. Vad betyder förvärva fastighet?
 2. Vad är ett fastighetsförvärv?
 3. Vad är en Förvärvshandling?
 4. När räknas en fastighet som gåva?
 5. Vad menas med att förvärva?
 6. Vad betyder förvärva bostad?
 7. Kan man äga en fastighet utan lagfart?
 8. Vem är härskande fastighet?
 9. Kan man bli nekad lagfart?
 10. Får man ge bort en fastighet som gåva?
 11. Vilka gåvor är skattefria?
 12. Hur går ett förvärv till?
 13. Vad menas med förvärvad lägenhet?
 14. Hur undviker man vinstskatt?
 15. Kan två stå på lagfart?

Vad betyder förvärva fastighet?

Som föräldraförmyndare får du/ni endast sälja den omyndiges fastighet, bostadsrätt eller tomträtt om överförmyndaren samtycker till försäljningen. Notera att det endast är du/ni som förmyndare som är behörig att ansöka om överförmyndarens samtycke. Om ni är två förmyndare måste båda underteckna ansökan.

Av lagstiftningen framgår att överförmyndaren får lämna samtycke till försäljningen endast om åtgärden är lämplig med hänsyn till egendomens natur samt den omyndiges ålder, framtida behov och samlade tillgångar. Därför är det viktigt att du/ni i ansökan förklarar skälet till försäljningen och att du/ni lämnar in handlingar som styrker att försäljningen sker till gällande marknadspris. Försäljning bör ske på den öppna marknaden, med hjälp av mäklare.

Vad är ett fastighetsförvärv?

Den som äger en fastighet kan överlåta äganderätten till en annan fysisk eller juridisk person. Särskilda krav och regler för fastighetsöverlåtelser finns i jordabalken. Vid fastighetsöverlåtelser gäller ett formkrav, dvs. för giltig överlåtelse krävs att överlåtelsehandlingen uppfyller vissa i lagen särskilt angivna krav. Brister i formkravet leder till att överlåtelsen är ogiltig. Formkravet finns i 4 kap. 1 § jordabalken.

För det första måste överlåtelseavtalet vara skriftligt och undertecknas av både säljare och köpare. Om fastigheten ägs av flera delägare krävs att samtliga delägare skriver under för att överlåtelsen ska vara giltig. Varje delägare kan förstås avtala om att överlåta sin egen ideella andel, men inte de andras.

Vad är en Förvärvshandling?

Att ansöka om lagfart gör du genom att ansöka om att bli registrerad som fastighetens ägare hos fastighetsinskrivningen på Lantmäteriet. I de allra flesta fall behöver du skicka in originalet av förvärvshandlingen (köpekontraktet, gåvobrevet eller liknande) tillsammans med din ansökan. Denna får du sedan tillbaka efter avslutad handläggning.

Stämpelskatten, det vill säga kostnaden, för lagfarten bestäms av hur du erhållit fastigheten (köp, gåva, bodelning etc.), däremot är avgiften för ansökan alltid densamma oavsett. Kostnaderna betalas till Lantmäteriet.Det är viktigt att ansökan sker så snart som möjligt efter tillträdet.

När räknas en fastighet som gåva?

För att gåva av fastighet rent skattemässigt ska räknas som gåva krävs att eventuell betalning understiger fastighetens taxeringsvärde (för det år som överlåtelsen sker). Om betalningen är lika hög eller högre än fastighetens taxeringsvärde räknas nämligen hela överlåtelsen som ett köp. (Om marknadsvärdet är lägre än taxeringsvärdet görs jämförelsen med marknadsvärdet istället.) 

Om fastigheten saknar taxeringsvärde kan Skatteverket fastställa ett jämförelsevärde som ni kan använda. Om fastigheten har förändrats i stor omfattning – t ex om skog avverkats eller en byggnad rivits eller omavstyckning skett – ska man jämföra med det taxeringsvärde som skulle ha gällt med hänsyn till fastighetens förändring.

Vad menas med att förvärva?

FÖRVÄRVA förvær4va l. fœr-, i Sveal. äv. 032 (förvä´rfva Weste; förvä`rrva Dalin), v. -ade (Mat. 16: 26 (NT 1526: förwerffuar, pr. ind. sg.) osv.), äv. (numera föga br.) -er, -de, -t, -d (GR 4: 373 (1527: forwærffth, sup.), Östergren (1924: förvärvd, p. pf., jämte förvärvad)); se för övr. VÄRVA. (Anm. Senast anförda böjning befinner sig numera starkt på tillbakagång och synes vara i det närmaste inskränkt till sådana fall då ordet förekommer i sammanställning med ärva (se särsk. 3 a α). Dock har böjningen i fråga äv. i sådana fall numera blivit tämligen ovanlig o. torde knappast förekomma annat än i arkaiserande spr., varvid p. pf. förvärvd synes vara den form som företrädesvis kommer till anv.). vbalsbst. -AN (†, OPetri 2Post. 102 a (1530; i bet. 1 l. 3 b γ)), -ANDE, -ELSE (†, Glossa1Joh. 5: 7 (NT 1526: forwerffuilse; i bet. 1), Lind (1749; under erwerbung)), -NING (†, GR 7: 536 (1531; i bet. 2 c), LärovKomBet. 1884—85, III. 1: 102 (: förvärfningsbegäret)); -ARE (numera bl. i bet. 3, särsk. jur. i bet. 3 a, Linc. Fff 3 a (1640; i bet. 3), Björling CivR 55 (1906; i bet. 3 a)); jfr FÖRVÄRV.

Etymologi

Vad betyder förvärva bostad?

Att köpa en bostadsrätt innebär inte att du köper själva lägenheten utan snarare rätten att bo i lägenheten under obegränsad tid. Bostadsrätten består dels av en nyttjanderätt, dels en andelsrätt i bostadsrättsföreningen. Tillsammans med de andra medlemmarna i föreningen äger du hela fastigheten. I fastigheten ingår marken, husen med bostäderna, alla gemensamma utrymmen, eventuella uteplatser samt lokaler som kontor och garage. Som medlem i föreningen måste du givetvis följa stadgar och ordningsregler.

När du köper en bostadsrätt av en annan privatperson gäller köplagen. Om du och säljaren kommer överens om något som avviker från reglerna i köplagen, gäller er överenskommelse istället för köplagen.

Kan man äga en fastighet utan lagfart?

En lagfart är ett dokument med information som rör ditt fastighetsköp. Det visar bland annat vem som äger fastigheten, hur köpet gick till, köpeskillingen och fastighetens historik. Lagfarten ska även ha med giltiga köpehandlingar – det vill säga originalavtalet för köpet. Vid överlåtelse av tomträtt behöver du också en lagfart som ägarbevis.

Enligt lag ska en lagfart registreras senast tre månader efter att ni undertecknat köpekontraktet. Ansökan skickas till Lantmäteriet. Din bolånebank – förutsatt att du har en sådan – hjälper vanligen till med ansökan och registreringen av lagfarten.

När du köper en fastighet behöver du en lagfart som bevisar att du är den rättmätiga ägaren.

Vem är härskande fastighet?

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Den tjänande fastigheten är den fastigheten som upplåter rätt (servitut) åt en annan fastighet. Den härskande fastigheten är den fastighet till vilken rätten upplåts. För att förenkla kan man säga att den fastighet som avloppsbrunnen tillhör är den tjänande fastigheten, och den fastigheten som har rätt att nyttja avloppsbrunnen, trots att den inte tillhör fastigheten, är den härskande fastigheten (14 kap. 1 § JB).

Kan man bli nekad lagfart?

På förekommen anledning vill vi från Mäklarsamfundets sida påminna om vikten att vara tydlig i samband med att ansökan om lagfart skickas in till inskrivningsmyndigheten.  I de fall då mäklaren åtar sig att skicka in lagfartsansökan till Inskrivningsmyndigheten finns det vissa saker mäklaren måste tänka på.

Dels att ge in den fångeshandling som styrker förvärvet, det vill säga köpebrevet, samt övriga nödvändiga handlingar exempelvis fullmakter eller registreringsbevis. När ett dödsbo eller en ensam arvinge söker lagfart är det den registrerade bouppteckningen som är fångeshandlingen.

Får man ge bort en fastighet som gåva?

Det finns inga lagliga hinder för dig som fastighetsägare att ge bort en belånad fastighet i gåva. Däremot finns det vissa omständigheter som är viktiga att ha koll på.

Först måste du veta om du vill att gåvomottagaren ska ta över lånen eller inte. Om lånen ska gå över till den nya ägaren måste banken godkänna detta. En överlåtelse av lånen kommer innebära att den nya ägaren måste ansöka om lagfart på fastigheten.

Vilka gåvor är skattefria?

Vanligtvis är en gåva från en arbetsgivare till en anställd skattepliktig enligt Skatteverkets regler. Julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor är dock skattefria under vissa förutsättningar. Dessa gåvor är skattefria för den anställde och avdragsgill för arbetsgivaren så länge gåvans marknadsvärde inte överstiger det skattepliktiga beloppet. Marknadsvärdet avser det pris som varan eller tjänsten hade kostat om den anställda själv hade köpt den. Om värdet på gåvan överstiger det beloppet så är gåvan skattepliktig från första kronan. Det skattepliktiga beloppet skiljer sig beroende på om gåvan är en julgåva, jubileumsgåva eller minnesgåva.

Hur går ett förvärv till?

När ett företag eller en affärsrörelse köps upp benämns det inom juridikens värld som ett företagsförvärv. Vanligast är att det är ett företag eller juridisk person som är köpare men det kan även vara en fysisk person. Företaget som köps upp kallas för målföretag. Företagsförvärv involverar en mängd olika rättsområden och ställer höga krav på såväl juridisk specialistkompetens som erfarenhet från förhandling och projektledning. Vid företagsförvärv aktualiseras ofta frågor som rör både bolagsrätt, finansrätt, konkurrensrätt, arbetsrätt, skatterätt och immaterialrätt.

Transaktionsformer

Vad menas med förvärvad lägenhet?

Förvärv av bostadsrätt - Upplåtelse av bostadsrätt

En bostadsrätt kan förvärvas på flera olika sätt. När en lägenhet, bostadslägenhet eller lokal, första gången upplåts med bostadsrätt sker förvärvet genom ett upplåtelseavtal (4 kap Brl). Detta kan i sin tur föregås av ett förhandsavtal (5 kap Brl) som innebär en överenskommelse om en framtida upplåtelse av bostadsrätt, dvs föreningen och den som söker lägenhet utfäster sig att senare upplåta respektive förvärva bostadsrätt.

Hur undviker man vinstskatt?

Vinstskatt kallas även för kapitalvinstskatt eller reavinstskatt - och är en skatt du måste betala om du säljer din bostad med vinst. (Om du har sålt med förlust - går vi igenom det lite längre ned i artikeln.) Skatten ligger idag på 22 procent av vinsten - och du ska deklarera och betala skatten till Skatteverket. Vilka avdrag du får göra beror på om du sålt en bostadsrätt eller en fastighet.

Ordet reavinst - eller realisationsvinst - är ett äldre uttryck för kapitalvinst.

Försäljningen ska deklareras året efter du skrivit kontrakt. Vinstskatten ska betalas in samma år som du deklarerar. För att undvika kostnadsränta kan du göra en egen inbetalning, ävenkallad fyllnadsinbetalning, till ditt skattekonto. Oavsett om du har gjort en vinst eller förlust måste du ta upp försäljningen i din inkomstdeklaration.

Tänk på: Du deklarerar din fastighetsförsäljning samma inkomstår som du och köparen skrev under köpekontraktet. Dagen för tillträde till bostaden spelar ingen roll. (Inkomstår är kalenderåret före året då deklarationen lämnas in).

Eventuell vinst vid en försäljning ska tas upp i inkomstdeklarationen tillsammans med övriga inkomster. Du behöver dock inte skatta på hela vinsten om du har sålt en privatbostad utan endast 22/30 tas upp till beskattning. Så här fungerar det:

Om vi säger att du köper en lägenhet för 2 miljoner kronor - och säljer den för 3 miljoner kronor och du inte har några andra avdrag. Då har du alltså gjort en vinst på 1 miljon kronor.

Kan två stå på lagfart?

Välj om du vill använda vår e-tjänst eller skicka in ansökan per post.

Läs om hur du ansöker via vår e-tjänst eller per post.