:

Vad menas med insolvens?

Innehållsförteckning:

 1. Vad menas med insolvens?
 2. Vad betyder kvalificerad insolvens?
 3. Vad händer när konkursen är avslutad?
 4. Vad händer efter konkursbeslut?
 5. Vad är A och E mål?
 6. Är konkurser offentliga?
 7. Kan Kronofogden ta mitt aktiebolag?
 8. Kan man bli personligt ansvarig i ett aktiebolag?
 9. När försvinner en skuld hos Kronofogden?
 10. Hur länge syns en skuld hos Kronofogden?
 11. Hur mycket tjänar en konkursförvaltare?
 12. Hur många konkurser 2023?
 13. Vad kan Kronofogden inte ta?
 14. Kan Kronofogden ta hela min lön?
 15. Vem står för skulder i ett aktiebolag?
 16. What does insolvent mean?
 17. What happens if a company is insolvent?
 18. What is the difference between bankruptcy and insolvent?
 19. Do companies have to be insolvent to go into administration?

Vad menas med insolvens?

Det finns i huvudsak två regelsystem för aktiebolag med ekonomiska problem. Det ena är aktiebolagslagens regler om tvångslikvidation och det andra är reglerna om konkurs.

Begreppet kapitalbrist hör ihop med aktiebolagslagens regler medan insolvens har med konkurs att göra. I aktiebolagslagen finner vi regler om kontrollbalansräkning, kontrollstämma och återställande av aktiekapital.

Vad betyder kvalificerad insolvens?

När en gäldenär inte kan betala sina skulder allt eftersom de förfaller till betalning och det inte går att se att detta förhållande kommer att upphöra inom en överskådlig tid.

Vad händer när konkursen är avslutad?

Det finns tre olika sätt att avsluta en konkurs. Om tillgångarna inte ens räcker till betalning av konkurskostnaderna ska konkursen skrivas av. Om gäldenären lyckas nå en frivillig uppgörelse med borgenärerna eller det beslutas om ett ackord ska konkursen läggas ned. I övriga fall avslutas konkursen med utdelning till borgenärerna.

I samband med att en konkurs avslutas ska domstolen även bestämma arvodet till förvaltaren och förvaltaren ska lämna sin slutredovisning.

Den vanligaste grunden för avskrivning av en konkurs är otillräckliga tillgångar. Dessa räcker kanske inte ens till betalning av konkurskostnaderna och eventuella massafordringar. En sådan konkurs ska skrivas av (10 kap. 1 § KonkL).

Konkursen får inte skrivas av förrän gäldenären har bekräftat bouppteckningen vid ett bouppteckningssammanträde och förvaltaren har lämnat sin förvaltarberättelse. Om bouppteckningen inte kan bekräftas inom skälig tid och det inte finns anledning att tro att bekräftelsen leder till kännedom om utdelningsbara tillgångar så kan konkursen avskrivas trots att någon bekräftelse inte har lämnats (10 kap. 2 § KonkL).

Vad händer efter konkursbeslut?

Under din tid som företagare har du säkert byggt relationer med en del av företagets intressenter, och när du nu ska se till att alla får betalt är det viktigt att du tänker på att inte prioritera vissa borgenärer före andra eftersom sådana utbetalningar under vissa förutsättningar kan leda till att styrelsen blir återbetalningsskyldig, vilket innebär att du som styrelseledamot kan bli skyldig att själv betala in dessa pengar till bolaget. Du kan också göra dig skyldig till ett brott, och riskerar straff för det. Konkursförvaltaren kan också besluta om att en borgenär ska betala tillbaka pengar till bolaget, om just den borgenären har blivit prioriterad på ett otillbörligt sätt.  

Vad är A och E mål?

Skuldsaldo anger om en person har en eller flera registrerade skulder hos Kronofogdemyndigheten. Skuldsaldot är indelat i allmänna mål och enskilda mål. Allmänna mål även kallat A-mål avser skatter och andra avgifter till staten. Enskilda mål även kallat E-mål avser skulder som uppkommit av fakturor från den privata sektorn så som mobiltelefonräkningar och kontokortsskulder.

Skuldsaldo hos KFM är ett aktuellt beloppet det vill säga det man är skyldig just nu. Betalningsanmärkningar mäter förmågan/viljan att betala en skuld i tid och står kvar i kreditupplysningsföretagens register i tre år. Betalningsanmärkningen står kvar även om man betalt sin skuld under dessa tre år. Har man alltså betalt sin skuld efter att betalningsanmärkningen blev till, står anmärkningen kvar men skuldsaldot försvinner.

Är konkurser offentliga?

Under 2022 fattade Tingsrätterna beslut om att inleda konkurs i 6 849 företag, en ökning med 6 procent jämfört med 2021. Konkurserna berörde 16 159 anställda, vilket är en ökning med 53 procent från föregående år.

Utöver företagskonkurserna försattes 110 privatpersoner i konkurs, jämfört med 109 föregående år. Antalet konkurser i dödsbon var 340, jämfört med 329 året innan. De offentliga ackorden uppgick i 146 företag som hade 5 827 anställda. Motsvarande siffror 2021 var 165 företag med 4 099 anställda.

Kan Kronofogden ta mitt aktiebolag?

3 oktober, 2016

Kronofogdemyndigheten hade beslutat att utmäta en bil för skulder hos en kvinna. Bilen som utmättes var dock registrerad på ett bolag som kvinnan också var styrelseledamot i – och inte kvinnans personliga bil. Bolaget överklagade därför utmätningsbeslutet och hävdade att bilen var bolagets. Hovrätten ansåg däremot att det inte kunde bevisas att bilen tillhörde bolaget.

Kan man bli personligt ansvarig i ett aktiebolag?

Aktiebolaget är en juridisk som kan äga tillgångar och ha skulder i likhet med en fysisk person. Som utgångspunkt är bolaget som juridisk person ansvarigt för sina skulder, aktieägarna eller företrädarna riskerar inte mer än pengarna som de investerar i bolaget och har som huvudregel inget personligt ansvar för bolagets skulder. Det finns dock undantag när ägarna eller företrädarna i ett aktiebolag kan träffas av personligt ansvar.

Definition: Att aktiebolaget är en juridisk person innebär att bolaget bland annat kan ingå avtal, äga tillgångar, ha fordringar eller skulder och vara part i domstol. Aktiebolaget har vad man brukar kalla rättshandlingsförmåga.

När försvinner en skuld hos Kronofogden?

These cookies are necessary for the website to function and cannot be switched off in our systems. They are usually only set in response to actions made by you which amount to a request for services, such as setting your privacy preferences, logging in or filling in forms. You can set your browser to block or alert you about these cookies, but some parts of the site will not then work. These cookies do not store any personally identifiable information.

These cookies allow us to count visits and traffic sources so we can measure and improve the performance of our site. They help us to know which pages are the most and least popular and see how visitors move around the site. All information these cookies collect is aggregated and therefore anonymous. If you do not allow these cookies we will not know when you have visited our site, and will not be able to monitor its performance.

Hur länge syns en skuld hos Kronofogden?

Nedan kan du hitta de vanligaste frågorna och allt du behöver veta om betalningsanmärkningar. Creditsafe hämtar dagligen nya uppgifter från Kronofogden och registrerar det i våra kreditupplysningar. När man pratar om betalningsanmärkningar delar man vanligtvis upp anmärkningar i två typer:

A-mål (skatter och avgifter till det offentliga)

Hur mycket tjänar en konkursförvaltare?

 • ​Lön som du tjänat in tre månader innan företaget lämnade in sin ansökan om konkurs eller rekonstruktion till tingsrätten.
 • Lön för tiden mellan din ansökan och tingsrättens beslut om konkurs eller rekonstruktion.
 • Lön för den första månaden efter beslutet om konkurs eller rekonstruktion.
 • Semesterlön för detta och förra semesteråret. Du kan högst få lönegaranti för fem sparade semesterdagar från förra semesteråret. Ett semesterår är vanligen mellan den 1 april och den 31 mars.
 • Uppsägningslön och semesterersättning för uppsägningstiden enligt Lagen om anställningsskydd (LAS) om du blir uppsagd under konkursen eller rekonstruktionen. Om du blivit uppsagd måste du vara anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen.

Hur många konkurser 2023?

I konkursstatistiken redovisas månadsvis hur många företag som har gått i konkurs och hur många anställda som har berörts av konkurser. Statistiken täcker endast företagskonkurser, det vill säga konkurs av ett bolag i någon form, inklusive enskilda näringsidkare.

I januari 2023 gick 709 företag i konkurs, vilket berörde 1 733 anställda. Det är 60 procent fler konkurser än i januari 2022. Sedan i oktober 2022 har antalet konkurser varit betydligt högre än motsvarande månad året innan, en utveckling som alltså fortsätter i januari. Antalet anställda som berörs av konkurs följer samma mönster och är i januari 52 procent fler än i januari 2022. I fortsättningen avser alla jämförelser januari 2022.

Vad kan Kronofogden inte ta?

Om jag själv får en enskild gåva som är en fastighet, kan kronofogden utmäta huset om min make har skulder hos kronofogden?

Hej! Jag och min man delade en fastighet, han ägde 1/2 andel and fastighet och jag ägde 1/2 andel . Han gav sin andel av fastigheten för 3 månader sen som en gåva till mig och nu äger jag 100 procent av fastigheten. Gåvan har ett villkor, den har överlåtelseförbud, överlåtelseförbud kan upphävas med hans samtycke. Jag har nyligen fått reda på att han har tagit massor av banklån utan min vetskap då han var spelberoende. Nu går han i terapi och försöker ha ordning på alla räkningar. Det ser ut som att han snart kommer att hamna på kronofogden. Frågan är om kronofogden kan utmäta min fastighet som jag fick som gåva.

Kan Kronofogden ta hela min lön?

Kronofogden är en myndighet som hanterar skulder och betalningsärenden i Sverige. De har befogenhet att kräva in obetalda skulder och kan vidta åtgärder för att få betalt, som att ta utmätning på lön eller egendom.

Vem står för skulder i ett aktiebolag?

Att driva sin verksamhet i aktiebolagsform har många fördelar, kanske framförallt att företagaren inte har något personligt ansvar för aktiebolagets skulder och därmed inte riskerar sin privata ekonomi om företaget går dåligt. Det kan därför komma som en obehaglig överraskning för många att man som styrelseledamot i ett aktiebolag ändå under vissa omständigheter kan drabbas av personligt betalningsansvar. I de flesta fall kan problemen undvikas genom att i tid vidta rätt åtgärder. I denna artikel reder Tobias Gårderyd, biträdande jurist på Advokatfirman Fylgia, ut vad som gäller.

Riskerar jag att behöva betala bolagets skulder? Det är en av de vanligaste frågor vi får när vi som konkursförvaltare träffar ett aktiebolags styrelse efter en konkurs eller ska lämna rådgivning till ett företag med ekonomiska svårigheter. Att drabbas av personligt betalningsansvar för skulder som kan uppgå till mångmiljonbelopp kan för den som drabbas innebära en personlig ekonomisk katastrof. Samtidigt känner många, framförallt mindre, företagare inte till vad som gäller. Syftet med den här artikeln är att belysa de regler som gäller och ge några handfasta råd kring hur du kan agera för att undvika personligt betalningsansvar.

What does insolvent mean?

not solvent; unable to satisfy creditors or discharge liabilities, either because liabilities exceed assets or because of inability to pay debts as they mature. pertaining to bankrupt persons or bankruptcy. a person who is insolvent.

What happens if a company is insolvent?

Insolvency is when liabilities are greater than the value of the company, or when a debtor cannot pay the debts they owe. A company can become insolvent due to a number of situations that lead to poor cash flow. When faced with insolvency, a business or individual can contact creditors directly and restructure debts to pay them off.

What is the difference between bankruptcy and insolvent?

The IRS states that a person is insolvent when the total liabilities exceed total assets. A bankruptcy, on the other hand, is an actual court order that depicts how an insolvent person or business will pay off their creditors, or how they will sell their assets in order to make the payments.

Do companies have to be insolvent to go into administration?

Currently, companies must be insolvent in order to go into administration. The bank was technically insolvent - it listed assets of $16.5 million and liabilities of $18.5 million. Indeed, much of the evidence for the mechanization of wheat farms was obtained from the inventories of insolvent estates.