:

Hur mycket kostar det att starta en ekonomisk förening?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket kostar det att starta en ekonomisk förening?
 2. Hur registrerar man en ekonomisk förening?
 3. Vad kan vara anledningen till att man bildar en ekonomisk förening?
 4. Hur lägger man ner en ekonomisk förening?
 5. Hur beskattas en ekonomisk förening?
 6. Hur många medlemmar måste en ekonomisk förening ha?
 7. Vad krävs för en ekonomisk förening?
 8. Hur startar jag en förening?
 9. Får en ekonomisk förening gå med vinst?
 10. Vem är ansvarig i en ekonomisk förening?
 11. Hur mycket får en förening tjäna utan att betala skatt?
 12. Vem bestämmer i en ekonomisk förening?
 13. Måste en ekonomisk förening ha en revisor?
 14. Hur mycket skatt ekonomisk förening?
 15. Vad är skillnaden mellan en ideell förening och en ekonomisk förening?

Hur mycket kostar det att starta en ekonomisk förening?

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om föreningar!

En förening är en grupp människor som har en gemensam vision eller idé som de vill genomföra tillsammans. Föreningar är till för alla som vill förändra, uppfylla en dröm, träffa folk och ha kul samtidigt. 

Hur registrerar man en ekonomisk förening?

Om du vill se hur en föreningsbildning går till enligt en standardprocess kan du kolla in vår steg för steg-guide. Nedan har vi anpassat listan till en ekonomisk förening.

Efter första föreningsstämman är det dags för registrering av föreningen. Det är viktigt att göra detta inom ett halvår efter att beslutet togs att föreningen skulle startas. Du gör detta på Bolagsverkets e-tjänst på Verksamt.se.

På denna sida kan ni också moms- och arbetsgivarregistrera föreningen eller ansöka om F-skatt. Bolaget blir efter registrering en juridisk person.

Vad kan vara anledningen till att man bildar en ekonomisk förening?

Bestämmelserna om hur en ekonomisk förening bildas finns i 2 kap. EFL, och detaljerad information om hur bildandet går till finns på Bolags­verkets webb­plats. Att bilda en ekonomisk förening är inte lika formbundet som att bilda ett aktiebolag. En ekonomisk förening bildas genom att tre eller flera personer blir medlemmar i föreningen, antar stadgar och väljer styrelse och minst en revisor (2 kap. 1 § EFL). Föreningen ska anmälas för registrering senast sex månader efter det att beslutet om att bilda den fattades (2 kap. 2 § EFL). Efter att föreningen registrerats blir den en juridisk person som kan förvärva rättig­heter och åta sig skyldigheter.

Om det före registreringen uppkommit en förpliktelse genom en åtgärd på föreningens vägnar, så svarar de som beslutat om eller deltagit i åtgärden solidariskt för förpliktelsen. Om förpliktelsen har till­kommit efter det att föreningen bildades övergår ansvaret på föreningen när föreningen registreras (2 kap. 5 § EFL). En person kan även bli personligt betalnings­­ansvarig för föreningens skatte­skulder. Läs mer under Företrädaransvar.

En ekonomisk förening måste vara öppen för nya medlemmar (4 kap. 1 § EFL). Föreningen får vägra en person att bli medlem om denne inte kan förväntas delta i föreningens verk­sam­het eller inte uppfyller de krav som med hänsyn till arten eller omfatt­ningen av föreningens verk­sam­het bör ställas på medlemmarna, eller om det i övrigt finns särskilda skäl för vägran (4 kap. 2 § EFL).

En ekonomisk förening som inte uppfyller kraven i 1 kap. 4 § EFL, kan inte registreras. En sådan förening kan därmed inte förvärva rättig­heter eller åta sig skyldig­heter, om inte någon annan lag medger det. Eftersom föreningen i detta fall inte blir någon juridisk person är den skatte­mässigt att jäm­ställa med ett enkelt bolag.

En ekonomisk förening är öppen och har ett varierande antal medlemmar. Föreningens karaktär av person­samman­slutning innebär att medlemskapet är en personlig rättig­het. Ett medlemskap kan i princip endast beviljas en enskild fysisk eller juridisk person (4 kap. EFL).

En medlems rättigheter gentemot föreningen brukar delas upp i förvalt­nings­befogen­heter, t.ex. rösträtt och rätt att ta del av föreningens verk­sam­het, och direkt ekonomiska rättigheter. Förvalt­nings­befogen­heterna är kopplade till medlemskapet, medan de ekonomiska rättig­heterna brukar benämnas andels­rätt eller andel (10 kap. 1 § EFL). Ett medlemskap kan, till skillnad från andelsrätten, inte över­låtas till någon annan. En överlåtelse av en andel ger dock förvärvaren rätt att inom en viss tid söka medlemskap i föreningen (4 kap. 5 § EFL).

Hur lägger man ner en ekonomisk förening?

Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!

Det finns ingen lag som gäller särskilt för ideella föreningar (organisationer), istället får man dra paralleller till vad som generellt gäller när en verksamhet läggs ner.

Hur beskattas en ekonomisk förening?

Moms och skatter Moms är ett annat ord för Mervärdesskatt. Moms är en skatt som näringsidkare tillför kostnaden för en vara eller tjänst. I Sverige är momsen 25 procent av priset på de allra flesta varor. Det vill säga att en näringsidkare lägger på 25 procent av kostnaden av en vara eller tjänst, på priset. De 25 procent av varan eller tjänsten går sedan till staten.

Föreningar med ideell verksamhet har inkomster som inte är skattepliktiga. Sådana inkomster är medlemsavgifter, bidrag och gåvor som avser den ideella verksamheten. Allmännyttiga ideella föreningar beskattas bara för fastighets- och rörelseinkomster. Förutom den ideella verksamheten är även kapitalinkomster som räntor, utdelningar och kapitalvinster skattefria.

Hur många medlemmar måste en ekonomisk förening ha?

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om ekonomiska föreningar. Bestämmelserna avser

1 § En ekonomisk förening bildas genom att tre eller flera fysiska eller juridiska personer

1. blir sådana medlemmar i föreningen som inte är investerande medlemmar,

1 § Styrelsen ska föra en medlemsförteckning. Förteckningen ska ha till ändamål att ge föreningen, medlemmarna och andra underlag för att bedöma medlemsförhållandena i föreningen.

Vad krävs för en ekonomisk förening?

Här finns information och regler som gäller för ekonomisk förening som riktar sig till dig som vill starta eller driver en ekonomisk förening.

Det finns olika typer av föreningar, exempelvis ekonomisk, ideell, bostadsrättsförening och många fler. För att starta en ekonomisk förening, behöver man vara minst tre personer, oavsett om det är fysiska eller juridiska personer. Ofta brukar några personer få en ide för att starta en gemensam ekonomisk verksamhet, exempelvis en matbutik eller ett dagis och då kan en ekonomisk förening vara en bra bolagsform. Kort sagt är en ekonomisk förening en verksamhet som är affärsmässigt organiserad. Det kan exempelvis vara kommersiellt eller industriellt.

Hur startar jag en förening?

Det viktigaste för en förening är dess stadgar, som reglerar föreningens namn, syfte och beslutsgång, samt tillsatta företrädare (styrelse). Innan starten behöver ni:

Får en ekonomisk förening gå med vinst?

En ekonomisk förening bildas av minst tre personer som blir medlemmar i föreningen. Medlemmarna kan vara fysiska eller juridiska personer. Det ekonomiska ansvaret är begränsat till insatt kapital, som kan vara från 1 krona och uppåt.

En ekonomisk förening är en egen juridisk person med eget organisationsnummer och ska

 • vara registrerad hos Bolagsverket för att anses vara bildad
 • ha revisor, men det måste inte vara en kvalificerad revisor, det vill säga auktoriserad eller godkänd
 • upprätta en årsredovisning varje år.

Vem är ansvarig i en ekonomisk förening?

Ett taxeringsvärde är ett samlat värde av en fastighet. Det kan vara både ett tomtvärde och ett byggnadsvärde beroende på hur ägarförhållandena ser ut. Taxeringsvärdet ligger till grund för hur mycket fastighetsskatt eller fastighetsavgift du ska betala. Ju högre taxeringsvärde desto högre avgift. Men äger du ett hus som har ett taxeringsvärde över 1 060 000 kronor betalar du ändå inte mer än takbeloppet för fastighetsavgiften, vilket för inkomståret 2020 är 8 349 kronor för småhus.

Taxeringsvärdet på din fastighet kan också ha betydelse om du behöver ta ett banklån och vill ha din fastighet som säkerhet. Ditt försäkringsbolag kan också titta på taxeringsvärdet om du råkar ut för en skada på huset och de behöver räkna på ersättning. Dessutom använder kommunen taxeringsvärdet när de ska beräkna tomträttsavgälder. Och det används i vissa fall som underlag vid friköp av tomträtter, samt vid en fastighetsvärdering.

Det är Skatteverket som bestämmer taxeringsvärdet för alla fastigheter i Sverige. Vart tredje eller sjätte år tar de tillsammans med Lantmäteriet och oberoende fastighetsvärderare fram underlag för att räkna ut det korrekta taxeringsvärdet. Du kan få en särskild fastighetstaxering om det skett några större förändringar på din fastighet eller om den är nybildad.

Taxeringsvärdet beräknas likadant utifrån alla olika typer av fastigheter vare sig det är en fastighet med bostadsrätter, en skogsfastighet eller en jordbruksfastighet. Tanken är att det ska motsvara 75 % av marknadsvärdet på fastigheten. Hur stort marknadsvärdet är avgörs av:

 • Riktvärde – beslutas utifrån det värdeområde som fastigheten ligger i. Ett värdeområde bestäms genom att man analyserar snittet på försäljningspriserna från de två senaste åren innan taxeringstillfället, samt yttre faktorer som buller från motorväg.
 • Tomtvärde – värdering av tomt utgår från en normaltomt i värdeområdet. Sedan påverkar individuella faktorer som storlek, närhet till vatten, vilken typ av bebyggelse du har på din tomt, samt om du har dricksvatten och wc-avlopp.
 • Byggnadsvärde – beräknas utifrån ett normhus i området. Därefter påverkar vilken typ av fastighet du har och i vilken standard som fastigheten är både utvändigt och invändigt, samt storleken på fastigheten.

Hur mycket får en förening tjäna utan att betala skatt?

Bolagsskatten är den skatt som föreningen betalar för sin vinst

Om en medlem är anställd av föreningen får medlemmen lön. Lönen beskattas på samma sätt som för andra anställda, genom att föreningen betalar arbetsgivaravgifter och drar preliminär A-skatt

Vem bestämmer i en ekonomisk förening?

1 § En ekonomisk förening har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet som medlemmarna deltar i

1 § En ekonomisk förening ska ha minst tre medlemmar som inte är investerande medlemmar.

1 § En ekonomisk förening får inte vägra någon inträde som medlem, om det inte finns särskilda skäl för vägran med hänsyn till arten eller omfattningen av föreningens verksamhet eller föreningens syfte eller annan orsak.

Styrelsen skall pröva en ansökan om inträde, om inte annat följer av stadgarna.

I stadgarna får föreskrivas att inträdesansökan skall göras skriftligen och att ansökningshandlingen skall vara försedd med sökandens bevittnade namn- underskrift.

1 § En medlem som har avgått har rätt att sex månader efter avgången få ut sina inbetalda eller genom insatsemission tillgodoförda medlemsinsatser. Beloppet får dock inte överstiga vad som avser honom eller henne i förhållande till övriga medlemmar av föreningens eget kapital enligt den balansräkning som hänför sig till tiden för avgången. Vid beräkningen av föreningens eget kapital ska det bortses från uppskrivningsfonden, reservfonden, kapitalandelsfonden, fonden för utvecklingsutgifter och förlagsinsatserna. I en kreditmarknadsförening får utbetalningar av insatsbelopp dock göras tidigast sex månader efter medlemmens avgång och verkställas bara en gång per kvartal och efter Finansinspektionens tillstånd. Ett insatsbelopp i ett institut för elektroniska pengar får betalas ut bara när det kan ske med hänsyn till bestämmelserna i lagen (2011:755) om elektroniska pengar.

Den som har avgått har vidare rätt att i samma ordning som övriga medlemmar få ut vad som avser honom eller henne av beslutad vinstutdelning.

Går föreningen i likvidation inom sex månader från avgången eller meddelas inom samma tid beslut om att försätta föreningen i konkurs, ska rätten för den som har avgått att få ut medlemsinsatser bedömas enligt grunderna för reglerna om skifte av föreningens tillgångar.

Måste en ekonomisk förening ha en revisor?

Alla ekonomiska föreningar ska ha åtminstone en revisor. Vem som ska vara revisor för föreningen bestäms av föreningsstämman, förutsatt att stadgarna inte säger någonting annat. Bland annat kan idrottsföreningar, bostadsrättsföreningar och ideella föreningar ha en revisor. 

I samband med att föreningen startas behöver ni inte registrera en revisor hos Bolagsverket. Det ni däremot behöver känna till är att det finns olika krav på vem som kan vara revisor beroende på vilken slags förening det är frågan om. Om det senare är så att verksamheten i föreningen förändras kan det bli nödvändigt för er att registrera en revisor.

Hur mycket skatt ekonomisk förening?

Moms och skatter Moms är ett annat ord för Mervärdesskatt. Moms är en skatt som näringsidkare tillför kostnaden för en vara eller tjänst. I Sverige är momsen 25 procent av priset på de allra flesta varor. Det vill säga att en näringsidkare lägger på 25 procent av kostnaden av en vara eller tjänst, på priset. De 25 procent av varan eller tjänsten går sedan till staten.

Föreningar med ideell verksamhet har inkomster som inte är skattepliktiga. Sådana inkomster är medlemsavgifter, bidrag och gåvor som avser den ideella verksamheten. Allmännyttiga ideella föreningar beskattas bara för fastighets- och rörelseinkomster. Förutom den ideella verksamheten är även kapitalinkomster som räntor, utdelningar och kapitalvinster skattefria.

Vad är skillnaden mellan en ideell förening och en ekonomisk förening?

En enkel regel att utgå ifrån är att en ideell förening inte kan bedriva näringsverksamhet

som ger medlemmarna ekonomisk vinst. Men föreningen kan bedriva näringsverksamhet om pengarna går tillbaka till exempelvis idrottsverksamheten som finns för ungdomarna på orten.