:

Hur bokför man försäljning av inventarier?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokför man försäljning av inventarier?
 2. Hur bokför man utrangering av inventarier?
 3. Hur bokför man avskrivningar på inventarier?
 4. Hur gör man avskrivningar på inventarier?
 5. Är det moms på försäljning av inventarier?
 6. Måste man skriva av på inventarier?
 7. När ska anläggning utrangeras?
 8. Hur mycket får man skriva av inventarier?
 9. Hur många år skriver man av inventarier?
 10. Får man skriva av inventarier på 3 år?
 11. Var går gränsen för inventarier?
 12. Hur beskattas inventarier?
 13. Vad räknas som en inventarie?
 14. Får man aktivera inventarier av mindre värde?
 15. Får man kostnadsföra inventarier direkt?

Hur bokför man försäljning av inventarier?

Erhållet belopp debiteras det konto som tillgodoförs pengarna, t.ex. konto 1940 Bank. Eventuell utgående moms krediteras lämpligt utgående moms-konto. Tidigare använt konto, t.ex. konto 1210 Maskiner och andra tekniska anläggningar eller konto 1220 Inventarier och verktyg, krediteras med maskinens/inventariets anskaffningsvärde (maskiner och inventarier, inköp). Aktuellt värdeminskningskonto, t.ex. 1219 Ackumulerade avskrivningar på maskiner och andra tekniska anläggningar eller konto 1229 Ackumulerade avskrivningar på inventarier och verktyg, debiteras med maskinens/inventariets ackumulerade värdeminskningsavdrag, avskrivning.

Om försäljningsintäkten plus återförda värdeminskningsavdrag är större än anskaffningsvärdet för den sålda maskinen/sålda inventariet krediteras vinsten konto 3973 Vinst vid avyttring av maskiner och inventarier krediteras. Om i stället försäljningsintäkten plus återförda värdeminskningsavdrag är mindre än anskaffningsvärdet debiteras konto 7973 Förlust vid avyttring av maskiner och inventarier.

Hur bokför man utrangering av inventarier?

Inventarier och verktyg är materiella anläggningstillgångar som en redovisningsenhet har anskaffat för att bruka stadigvarande i mer än ett år till ändamål för rörelseverksamheten.

Tillgångar är enligt IFRS resurser som kontrolleras av en redovisningsenhet till följd av tidigare händelser från vilka framtida ekonomiska fördelar väntas tillfalla redovisningsenheten. Att stadigvarande bruka en tillgång innebär att syftet med innehavet är användning i en redovisningsenhet under en längre tid (normalt > 1 år).

Hur bokför man avskrivningar på inventarier?

Avskrivning är ett begrepp inom bokföring som används för att fördela kostnaden för en anläggningstillgång över antalet år som tillgången genererar intäkter. På så vis är det möjligt att sprida utgiften över flera år och inte enbart belasta inköpsåret.

Här är det emellertid viktigt att förstå skillnaden mellan utgift och kostnad. Utgiften uppkommer när du köper in en tillgång medan kostnaden är förknippad med förbrukningen av tillgången. Det är därmed kostnaden som påverkar resultaträkningen.

Genom att göra avskrivningar drar du av lika belopp varje år som motsvarar tillgångens värdeminskning. Avskrivningstiden varierar beroende på den ekonomiska livslängden på tillgången och kan vara 5 år för en dator, 10 år för en lastbil eller 33 år för en byggnad.

Det finns vissa krav företaget måste uppfylla för att kunna göra avskrivningar:

 • Företaget äger tillgången.
 • Tillgången är levererad till företaget.
 • Tillgången ingår i verksamheten som företaget bedriver.

Avskrivning går att göra från och med dagen då tillgången är tillgänglig för användning.  

Hur gör man avskrivningar på inventarier?

Avskrivningsbara inventarier bokförs som tillgångar vid inköpstillfället i kontogrupp 10–12 och vid den löpande bokföringen görs avskrivningar på ett kostnadskonto i kontogrupp 78.

Ett företag gör avskrivningar för att fördela kostnaden för en tillgång över de år som den genererar intäkter eller över dess nyttjandeperiod. Man brukar tala om den ekonomiska livslängden. Tillgångar kan vara allt från möbler och datorer till byggnader, verktyg och maskiner. Genom att göra avskrivningar sprider företaget ut kostnaden för tillgången över flera år och på så sätt kommer den inte att – felaktigt –  bara belasta inköpsåret. Man gör en systematisk periodisering. Utgiften uppkommer vid köpet medan kostnaden fördelas på tillgångens ekonomiska livslängd. En avskrivning kommer på så sätt att spegla verkligheten på ett mer rättvist sätt. Hur lång avskrivningstiden är beror på tillgångens ekonomiska livslängd. En dator kan till exempel skrivas av på tre år medan en bil kan skrivas av på tio år.

Är det moms på försäljning av inventarier?

I enlighet med rektorsbeslut den 12 februari 2008 skall försäljning av inventarier vid Uppsala universitet till anställda och studenter ske i enlighet med Regler för försäljning av inventarier till anställda och studenter vid Uppsala universitet, UFV 2008/159. Notera att regelverket börjar på sidan tre, efter rektorsbeslutet.

Vid försäljning skall alltid skriftligt avtal tecknas. Juridiska avdelningen rekommenderar att rektorsbeslutet (mallavtal) används.

Måste man skriva av på inventarier?

Tack snälla ni som tar er tid att svara.

Fråga 1 är ju inga problem det löser jag med bra programvarustöd.

När ska anläggning utrangeras?

Här bokförs anskaffningsvärdet på inventarien i debet när den köps in. Själva bokföringen görs från leverantörsfakturan. Anskaffningsvärdet finns inte med på bokföringsunderlag från anläggningsregistret eftersom det normalt kommer med på bokföringsunderlagen från leverantörsreskontran. Saldot på kontot visar det totala anskaffningsvärdet på de maskiner och inventarier som finns i företaget. Om ett inventarium säljs eller utrangeras ska värdet inte ingå i saldot längre. Vid en försäljning eller utrangering bokas anskaffningsvärdet bort via bokföringsunderlagen från anläggningsregistret.

Värdeminskningskontot finns, precis som tillgångskontot, bland balanskontona. Här bokförs avskrivningar (värdeminskningar) som gjorts på inventarien i kredit. På så sätt kan man genom att se på saldot på 1220 och 1229 tillsammans alltid se redovisat värde på de anläggningstillgångar som finns i företaget. Värdeminskningen bokförs på bokföringsunderlag från anläggningsregistret när planenlig avskrivning görs. När ett inventarium säljs eller utrangeras bokas de ackumulerade avskrivningarna bort via bokföringsunderlag från anläggningsregistret samtidigt som anskaffningsvärdet bokas bort.

Hur mycket får man skriva av inventarier?

Något förenklat kan man säga att en avskrivning är ett sätt att dela upp utgiften för en ny tillgång på hela den tid som den ska användas/nyttjas i bolaget.

Tänk dig ett åkeri som köper en ny lastbil för en miljon kronor (utgift)  som de planerar att använda i fem år. Om de skulle ta upp hela kostnaden för lastbilen i bokföringen det första året skulle vinsten minska ordentligt, de kanske till och med skulle göra en förlust. Nästkommande fyra år skulle de istället inte ha någon kostnad alls för sin lastbil.

Det här är inte skattemässigt tillåtet, och för att få en jämnare och mer rättvisande fördelning av kostnaden gör man avskrivningar på sina inventarier. I exemplet med lastbilen skulle det innebära att man istället bokför 200 000 kronor som kostnad varje år, det vill säga en miljon kronor fördelat på 5 år.

Det vill säga även om företaget betalar hela lastbilen på en gång så sprider man i bokföringen ut kostnaden över flera år. På så vis speglar resultaträkningen hur företaget nyttjar resursen.

Hur många år skriver man av inventarier?

Om du ska använda den här metoden ska det skattemässiga avdraget (värdeminskningsavdraget) motsvara avskrivningen i bokslutet. Värdet i balansräkningen ska också överensstämma med det skattemässiga värdet. Om du upprättar ett förenklat årsbokslut ska avskrivningen följa beskattningen, vilket innebär att du följer reglerna för räkenskapsenlig avskrivning.

Du har två alternativ att välja på när du använder räkenskapsenlig avskrivning, huvudregel och kompletteringsregel.

Får man skriva av inventarier på 3 år?

Något förenklat kan man säga att en avskrivning är ett sätt att dela upp utgiften för en ny tillgång på hela den tid som den ska användas/nyttjas i bolaget.

Tänk dig ett åkeri som köper en ny lastbil för en miljon kronor (utgift)  som de planerar att använda i fem år. Om de skulle ta upp hela kostnaden för lastbilen i bokföringen det första året skulle vinsten minska ordentligt, de kanske till och med skulle göra en förlust. Nästkommande fyra år skulle de istället inte ha någon kostnad alls för sin lastbil.

Det här är inte skattemässigt tillåtet, och för att få en jämnare och mer rättvisande fördelning av kostnaden gör man avskrivningar på sina inventarier. I exemplet med lastbilen skulle det innebära att man istället bokför 200 000 kronor som kostnad varje år, det vill säga en miljon kronor fördelat på 5 år.

Det vill säga även om företaget betalar hela lastbilen på en gång så sprider man i bokföringen ut kostnaden över flera år. På så vis speglar resultaträkningen hur företaget nyttjar resursen.

Var går gränsen för inventarier?

En förbrukningsinventarie har en uppskattad ekonomisk livslängd på mellan ett och tre år. Har den kortare livslängd än ett år klassas det som förbrukningsmaterial enligt ovan. Precis som förbrukningsmaterial kan något klassificeras som en förbrukningsinventarier om det är av "obetydligt värde".

Hur beskattas inventarier?

och lösöre i din verksamhet är det bäst att sälja sakerna – både ur hållbarhets- samt ekonomisk synpunkt. Du kan även skänka till välgörande ändamål. Vissa välgörenhetsorganisationer erbjuder, vid större partier, även upphämtning.

För inventarier och lösöre som ej går att sälja bör det återvinnas i så hög grad som möjligt. Farligt avfall ska hanteras på korrekt sätt. Här finns mer information: Avfall, farligt avfall (naturvardsverket.se)

Vad räknas som en inventarie?

Några exempel på olika inventarier kan vara, bord, stolar, maskiner, datorer, bilar eller andra transportmedel för att nämna några.

I bokföringsprogrammet ska inventarierna bokföras som tillgångar och därefter bokföras under olika konton. Vid en avskrivning av dina inventarier bör du bokföra den värdeminskning som blir varje månad. Det kan läggas in som automatkonteringar. Bokför du inte värdeminskningen riskerar den löpande balans- och resultaträkningen bli missvisande.

Får man aktivera inventarier av mindre värde?

Något förenklat kan man säga att en avskrivning är ett sätt att dela upp utgiften för en ny tillgång på hela den tid som den ska användas/nyttjas i bolaget.

Tänk dig ett åkeri som köper en ny lastbil för en miljon kronor (utgift)  som de planerar att använda i fem år. Om de skulle ta upp hela kostnaden för lastbilen i bokföringen det första året skulle vinsten minska ordentligt, de kanske till och med skulle göra en förlust. Nästkommande fyra år skulle de istället inte ha någon kostnad alls för sin lastbil.

Det här är inte skattemässigt tillåtet, och för att få en jämnare och mer rättvisande fördelning av kostnaden gör man avskrivningar på sina inventarier. I exemplet med lastbilen skulle det innebära att man istället bokför 200 000 kronor som kostnad varje år, det vill säga en miljon kronor fördelat på 5 år.

Det vill säga även om företaget betalar hela lastbilen på en gång så sprider man i bokföringen ut kostnaden över flera år. På så vis speglar resultaträkningen hur företaget nyttjar resursen.

Får man kostnadsföra inventarier direkt?

Inventarie eller förbrukningsinventarie - vad är skillnaden egentligen? Vilka belopp är det som gäller och hur påverkar det mitt resultat om jag bokför det på olika sätt? Låt mig ge dig några enkla tips på hur du kan tänka. 

En inventarie är ett större inköp för stadigvarande bruk, det vill säga – det ska användas i verksamheten och inte säljas vidare. En inventarie klassas som en anläggningstillgång i balansräkningen och kostnadsförs över tiden (årligen) genom avskrivning.