:

Vad räknas som förvaltningskostnader?

Innehållsförteckning:

 1. Vad räknas som förvaltningskostnader?
 2. Vilka kostnader ingår inte i en fonds förvaltningsavgift?
 3. Vad är övriga Förvaltningsutgifter?
 4. Vad är en rimlig förvaltningsavgift?
 5. Hur ofta betalar man förvaltningsavgift?
 6. Vad ingår i fondens förvaltningsavgift?
 7. Är Förvaltningsutgifter avdragsgilla?
 8. Hur tas förvaltningsavgiften ut?
 9. Hur hög ska förvaltningsavgiften vara?
 10. Vad är en låg förvaltningsavgift?
 11. Är förvaltningsarvode avdragsgillt?
 12. Vad är en rimlig avgift på en fond?
 13. Hur deklarerar man arvode?
 14. Vad innebär förvaltningsavgift på fonder?
 15. Är arvode skattefritt?

Vad räknas som förvaltningskostnader?

Genom beslut den 12 mars 1992 bemyndigade regeringen chefen för Finansdepartementet, statsrådet Wibble, att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att lämna förslag till ett nytt system för budgetering av myndigheternas ramanslag m.m. Med stöd av detta bemyndigande förordnade departementschefen den 30 mars 1992 planeringschefen Göran Ekström att vara särskild utredare fr.o.m. den 1 april 1992.

Vilka kostnader ingår inte i en fonds förvaltningsavgift?

När du sparar i fonder så betalar du löpande en avgift som dras automatiskt i fonden. Den totala fondavgiften som visas i procent per år bestäms av fondbolaget och består utav flera olika delar.

Fondavgiften är ingenting som du betalar för vid sidan av. Istället så dras 1/365-del av avgiften automatiskt ur från fonden varje dag, innan fondens andelskurs beräknas. Så när du tittar på fondens historiska avkastning är avgiften redan inkluderad.

På det sättet betalar du som äger fondandelar bara avgifter för den tid som du faktiskt äger fonden. 

Vi har valt att visa upp den totala avgiften, där alla fondens kostnader och avgifter ingår. Många andra plattformar väljer att bara visa upp den årliga avgiften. I den ingår inte transaktionskostnader eller eventuell rörlig avgift.

Den totala avgiften är alltså det som fondbolaget beräknar att fonden totalt kommer att kosta under det kommande året. Och det gör vi just för att det ska vara så transparent som möjligt vad en fond förväntas kosta dig. 

Sammanfattningsvis så består den totala avgiften av löpande avgift (som oftast kallas årlig avgift), transaktionskostnader (fondens kostnader för att köpa och sälja innehaven) och för övriga avgifter (som brukar vara prestationsbaserad avgift och som enbart tas ut av vissa fonder). 

Vad är övriga Förvaltningsutgifter?

Från inkomst av kapital får avdrag göras för omkostnader för inkomsternas förvärvande om inte något annat anges i detta kapitel eller i 9 eller 60 kap. (42 kap. 1 § andra stycket IL).

Avbetalningstillägg och expeditionsutgift vid avbetalningsköp är vanligtvis inte avdragsgilla, eftersom utgifterna normalt inte är omkostnader för att förvärva en inkomst (RÅ 1970 ref. 9).

Aviseringsavgift för lån är en förvaltningsutgift och därmed inte avdragsgill (RÅ 1983 1:62).

Bankfacksavgift är en förvaltningsutgift om bankfacket används för förvaltning av tillgångar, t.ex. värdehandlingar och därmed inte avdragsgill. Om bankfacket enbart används till annat, t.ex. för att förvara fotografier eller privatbrev, är avgiften inte avdragsgill eftersom den är en personlig levnadskostnad.

I praxis har avdrag vägrats för utgifter för bankgaranti (RÅ 84 1:37). Bankgarantiavgifter har inte ansetts vara vare sig ränta eller förvaltningsutgift. I prop. 1989/90:110 s. 404 uttalades att det inte finns skäl att frångå denna praxis. Ett förtydligande har dock gjorts i prop. 1990/91:54 s. 309; Från intäkt av kapital får avdrag göras för omkostnader för intäkternas förvärvande. Om en bankgarantiavgift utgör en utgift för att förvärva inkomster är avgiften således avdragsgill i kapital. Det innebär att om bankgarantiavgiften betalas för exempelvis ett lån som används till en aktieinvestering är den avdragsgill. Se även RÅ 1997 ref. 63.

Utgifter i samband med besök på bolagsstämmor och deltagande i kurser och konferenser kan oftast inte hänföras till utgifter för inkomsternas förvärvande och är därmed inte avdragsgilla. Även om de i något fall skulle kunna bedömas som en förvaltningsutgift får de inte dras av.

Vad är en rimlig förvaltningsavgift?

Det första du tittar på när du utvärderar en fond är antagligen avkastningen. Detta är logiskt, söker man en Sverigefond så vill man hitta en som gått bra historiskt, även om historisk avkastning inte är någon garanti för framtida dito.

Många glömmer bort avgiften. Du bör alltid ta hänsyn till både avkastningen och avgiften. Fondens avkastning är nämligen den värdeökning fonden har skapat efter att avgifterna är bortdragna. Avkastning och avgift har en direkt koppling.

Hur ofta betalar man förvaltningsavgift?

Innan vi går in på detaljerna nedan, ska vi ta upp en fråga som många ställer sig: Hur viktig avgiften är när man väljer mellan olika fonder? Att enbart utgå ifrån avgiften när man väljer fonder är sällan en bra strategi. Precis som när du investerar i en ny bostad eller en ny bil spelar fler faktorer än priset in. Att välja bostad enbart utifrån priset leder knappast till positiva utfall i genomsnitt.

Men en fond med högre avgift, precis som en dyrare bostad, behöver ha vissa kvaliteter som väger upp det högre priset. Det kan till exempel handla om att fonden har ett bra hållbarhetsarbete, har en bättre kursutveckling än snittet eller att ditt sparande sköts av en förvaltare som du har förtroende för.

Tips: Ifall informationen om fondavgifter här nedanför känns krånglig, kom då ihåg att ett sparande alltid är bättre än inget sparande. Det är viktigare att du sparar långsiktigt än att du gör allting exakt rätt från början. Bästa dagen att börja spara var i går, näst bästa dagen är i dag. Ta till dig det vi går igenom här i den mån du tycker är lämpligt, och lycka till med fondsparandet!

Att ha låg avgift är viktigt om fonden inte har ambitionen att ge bättre avkastning än index, vilket är fallet om fonden är passivt förvaltad. För passivt förvaltade indexfonder är det rationellt att investera i en fond med låg avgift, eftersom fondens avkastning kommer vara lika med indexets utveckling minus avgiften. Även här är det dock viktigt att ha koll på vilket index den passivt förvaltade fonden följer och inte bara välja fonden med lägst avgift.

För de allra flesta som investerar i aktivt förvaltade fonder är inte avgiften det viktigaste, utan fondens avkastning efter avgifter. En fond som ger spararen högre avkastning föredras i regel framför en fond som ger lägre avkastning. En låg förvaltningsavgift gör att förvaltaren har en lägre kostnad att ”ta igen” med hjälp av avkastningen, och den kan därför vara bra i det avseendet. Å andra sidan kan en hög avgift ge förvaltaren bättre möjligheter och verktyg att skapa en högre avkastning.

Det vanligaste är att förvaltningsavgiften beräknas som en procentsats av fondsparandets värde. Säg att du har 10 000 kronor i en fond med en förvaltningsavgift på 1,5 procent. Du kommer då att betala 150 kronor per år i förvaltningsavgift. Förvaltningsavgiften tas i praktiken ut dagligen, vilket innebär att det varje dag dras 1/365-del av avgiften från sparandet. När du tittar på kursutvecklingen i din fond presenteras den alltid efter att fondavgiften är dragen.

Kom ihåg: När du jämför fonders utveckling är alltså förvaltningsavgiften redan avdragen, vilket innebär att fonden som har bäst utveckling i en jämförelse helt enkelt är den fond som utvecklats bäst – avgifterna inräknade.

Vad ingår i fondens förvaltningsavgift?

Utöver förvaltningsavgiften belastas fonden, och därmed fondandelsägaren, även av transaktionskostnader och vissa andra kostnader, vilket motiverar användningen av nedanstående kostnadsmått vid jämförelse av fonder:

 • Totalkostnadsandel (TKA) - de totala kostnaderna i procent av fondens genomsnittliga förmögenhet. TKA innefattar förvaltningsavgift, tillsyn, räntor, skatter och diverse övriga kostnader, samt transaktionskostnader (courtage) för köp och försäljning av värdepapper.

Är Förvaltningsutgifter avdragsgilla?

Från inkomst av kapital får avdrag göras för omkostnader för inkomsternas förvärvande om inte något annat anges i detta kapitel eller i 9 eller 60 kap. (42 kap. 1 § andra stycket IL).

Avbetalningstillägg och expeditionsutgift vid avbetalningsköp är vanligtvis inte avdragsgilla, eftersom utgifterna normalt inte är omkostnader för att förvärva en inkomst (RÅ 1970 ref. 9).

Aviseringsavgift för lån är en förvaltningsutgift och därmed inte avdragsgill (RÅ 1983 1:62).

Bankfacksavgift är en förvaltningsutgift om bankfacket används för förvaltning av tillgångar, t.ex. värdehandlingar och därmed inte avdragsgill. Om bankfacket enbart används till annat, t.ex. för att förvara fotografier eller privatbrev, är avgiften inte avdragsgill som en personlig levnadskostnad.

I praxis har avdrag vägrats för utgifter för bankgaranti (RÅ 84 1:37). Bankgarantiavgifter har inte ansetts vara vare sig ränta eller förvaltningsutgift. I prop. 1989/90:110 s. 404 uttalades att det inte finns skäl att frångå denna praxis. Ett förtydligande har dock gjorts i prop. 1990/91:54 s. 309; Från intäkt av kapital får avdrag göras för omkostnader för intäkternas förvärvande. Om en bankgarantiavgift utgör en utgift för att förvärva inkomster är avgiften således avdragsgill i kapital. Det innebär att om bankgarantiavgiften betalas för exempelvis ett lån som används till en aktieinvestering är den avdragsgill. Se även RÅ 1997 ref. 63.

Utgifter i samband med besök på bolagsstämmor och deltagande i kurser och konferenser kan oftast inte hänföras till utgifter för inkomsternas förvärvande och är därmed inte avdragsgilla. Även om de i något fall skulle kunna bedömas som en förvaltningsutgift får de från och med 2016 inte dras av.

Hur tas förvaltningsavgiften ut?

En fond består av olika värdepapper, exempelvis aktier eller obligationer. När du investerar i en fond innebär det att du köper andelar i den och blir delägare tillsammans med de andra fondägarna.

Fonder har olika risknivåer. En fond kan ge bra avkastning, men du kan också förlora pengar. Alla fonder förvaltas av fondbolag, som väljer ut vilka värdepapper som fonden ska investera i. En fond kan förvaltas aktivt eller passivt. Vid aktiv förvaltning lägger förvaltaren ned tid och omsorg på att analysera marknaden inför köp- och säljbeslut. När förvaltningen är passiv följer fonden enbart ett visst index.

Hur hög ska förvaltningsavgiften vara?

Indexfonder innehåller en mix av aktier som avspeglar ett visst aktieindex för ett visst land, en region eller en bransch. Här betalar man inte för någon analys av vilka företag som kommer att gå allra bäst utan kan förvänta sig att sparandet utvecklas som indexet som helhet. Därför är också indexfonder oftast billigare och passar därför de allra flesta.

Aktivt förvaltade fonder siktar på att gå bättre än ett visst aktieindex och kostar oftast mer att spara i. Eftersom avgiften är högre än för indexfonder är det viktigt att följa upp om fonden verkligen gjort det du betalar för – alltså går bättre än sitt jämförelseindex. Detta kan du hitta på fondens webbsida. Du kan också jämföra de fondavgifter du betalar med de jämförelsetal som FI här publicerar och som visar vad den vanligaste fondavgiften ligger på för några vanliga slag av fonder.

Jämförelsetalet visar den vanligaste avgiften för respektive typ av fond det senaste kvartalet. Siffrorna baseras på de årliga fasta förvaltningsavgiften som gällt för de fonder som ingår i FI:s mätning under det första kvartalet 2023.  

Vad är en låg förvaltningsavgift?

Fondavgift är priset (i procent) du betalar för att investera i fonden och du betalar den löpande och automatiskt. Oftast består den totala fondavgiften av flera olika avgifter.

 • Förvaltningsavgift/årlig avgift – den avgift som fondförvaltarna tar för att utföra arbetet att fylla fonden med olika innehav som t.ex aktier.
 • Transaktionsavgifter – den avgift som avser köp och sälj av t.ex aktier i en fond. Vanligt i fonder som investerar i utländska tillgångar.
 • Det breda utbudet av fonder är fantastiskt, det finns något för alla. Med många valmöjligheter kan det också vara svårt att veta vad du ska leta efter och vad som är en bra avgift. Här är några saker att tänka på.

  Till att börja med är det bra att veta skillnaden mellan indexfonder (passiva fonder) och aktivt förvaltade fonder.

  Är förvaltningsarvode avdragsgillt?

  En kapitalförsäkring kan du som företagare köpa om du vill spara till pension, till någon framtida investering eller bara placera pengar på grund av överskottslikviditet. Kapitalförsäkringen innebär att du inte äger aktierna eller fondandelarna direkt, utan utställaren av kapitalförsäkringen är mellanhand.

  Redovisningsmässigt betraktas kapitalförsäkringen som en enhet och eftersom inte kapitalförsäkringsägaren äger själva värdepappren ska inte heller köp och försäljningar av värdepappren redovisas separat. Detsamma gäller utdelningar och avgifter på de aktier och andelar som finns inom kapitalförsäkringen.

  Vad är en rimlig avgift på en fond?

  REDAKTIONEN SVARAR: Hej Sofia, ja 2,56 procent låter ganska dyrt. Snittet för hela fondmarknaden ligger på 1,29 procent, enligt Morningstar. Om du går in på www.morningstar.se, och väljer "sök fond" så hittar du en flik som heter avgifter. Där kan du jämföra avgifterna för olika fondbolag och olika marknader.

  När det gäller din andra fråga: Ja, aktivt förvaltade kvalitetsfonder har ofta höga avgifter, men presterar i gengäld bättre än snittet. Då kan det ju vara värt att betala avgiften. Men dessa fonder har också ofta en högre risk än fonder som följer index. Bara för att de har en bra historia behöver det inte betyda att de fortsätter att gå bra. Det är bara du själv som kan avgöra hur hög risk du vill ta och vilka marknader eller tillgångsslag du vill investera i. Men betala aldrig avgift för en indexfond, eller en fond som ligger nära index. Då kan du hellre köpa Avanza Zero som inte har någon avgift alls, men som bara följer Stockholmsbörsens index.

  Hur deklarerar man arvode?

  Ladda ner blanketten för det år som ersättningen betalades ut. Om du har betalat ut ersättning till flera mottagare under aktuell månad ska en förenklad arbetsgivardeklaration lämnas för varje mottagare.

  Fyll i vilken månad (till exempel april) som ersättningen betalats ut.

  Vad innebär förvaltningsavgift på fonder?

  När du sparar i fonder så betalar du löpande en avgift som dras automatiskt i fonden. Den totala fondavgiften som visas i procent per år bestäms av fondbolaget och består utav flera olika delar.

  Fondavgiften är ingenting som du betalar för vid sidan av. Istället så dras 1/365-del av avgiften automatiskt ur från fonden varje dag, innan fondens andelskurs beräknas. Så när du tittar på fondens historiska avkastning är avgiften redan inkluderad.

  På det sättet betalar du som äger fondandelar bara avgifter för den tid som du faktiskt äger fonden. 

  Vi har valt att visa upp den totala avgiften, där alla fondens kostnader och avgifter ingår. Många andra plattformar väljer att bara visa upp den årliga avgiften. I den ingår inte transaktionskostnader eller eventuell rörlig avgift.

  Den totala avgiften är alltså det som fondbolaget beräknar att fonden totalt kommer att kosta under det kommande året. Och det gör vi just för att det ska vara så transparent som möjligt vad en fond förväntas kosta dig. 

  Sammanfattningsvis så består den totala avgiften av löpande avgift (som oftast kallas årlig avgift), transaktionskostnader (fondens kostnader för att köpa och sälja innehaven) och för övriga avgifter (som brukar vara prestationsbaserad avgift och som enbart tas ut av vissa fonder). 

  Är arvode skattefritt?

  Till grund för bedömningen används redogörelsen som du lämnar in tillsammans med årsräkningen eller sluträkningen. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram riktlinjer hur arvodet ska bedömas. Arvodet är ett schablonbelopp vars storlek beror på hur omfattande ditt uppdrag varit.