:

Vad gäller i en vägförening?

Innehållsförteckning:

 1. Vad gäller i en vägförening?
 2. Måste jag betala till vägförening?
 3. Vem äger vägen i en Vägsamfällighet?
 4. Vem äger marken i en Vägsamfällighet?
 5. Vad har en vägförening för ansvar?
 6. Kan man gå ur en vägförening?
 7. Kan man gå ur en Vägförening?
 8. Vad får en samfällighet inte göra?
 9. Kan man lägga ner en vägförening?
 10. Måste man vara medlem i en Vägsamfällighet?
 11. Vad händer om man inte får ihop en styrelse i en samfällighet?
 12. Vad har en Vägförening för ansvar?
 13. Kan man lägga ner en Vägförening?

Vad gäller i en vägförening?

SFS nr: 1939:608 Departement/myndighet: Kommunikationsdepartementet Utfärdad: 1939-09-03 Upphävd: 1998-01-01 Författningen har upphävts genom: SFS 1997:620 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna lag avser enskild väg, som för en eller flera fastigheter är till nytta vare sig för utfart, hemkörslor eller eljest.

Måste jag betala till vägförening?

SFS nr: 1939:608 Departement/myndighet: Kommunikationsdepartementet Utfärdad: 1939-09-03 Upphävd: 1998-01-01 Författningen har upphävts genom: SFS 1997:620 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Denna lag avser enskild väg, som för en eller flera fastigheter är till nytta vare sig för utfart, hemkörslor eller eljest.

Vem äger vägen i en Vägsamfällighet?

Hej! Min pojkvän bor i en by med en enskild väg där vägen underhålls med hjälp av en vägförening som alla i byn (som äger en fastighet) är med i. Nu har de beslutats att vägen ska rustas upp - dikas om, byta vägtrummor, underlätta dräneringen o.s.v. För att spara pengar har det inte hyrt in någon firma utan istället har de hyrt en grävmaskin och de bybor som vet hur man gör gräver ideellt med. Renoveringen av vägen har kommit ganska långt nu, men det finns ett problem. En familj i byn bråkar om vad som ska göras och inte trots att de själva har varit med på möten innan vägrenoveringen. Nu har det gått så långt att de har polisanmält min pojkväns familj då de anser att de har grävt där de inte får gräva. Området i fråga är en gräskant vid vägen som tagits bort för att underlätta dräneringen. Marken på det området tillhör familjen och de anser att de har gjort fel då de grävde ett "dike" där. Det är inget dike utan vägen har bara blivit aningen bredare.Hur mycket av vägen äger vägföreningen och vad är deras mark? Jag har hört att vägföreningen äger vägen + det som krävs för att underhålla den, vilket enligt mig då borde innefatta gräskanten som togs bort för att underlätta dräneringen.

Tack på förhand

Vem äger marken i en Vägsamfällighet?

I Sverige har vi dels enskilda vägar och dels allmänna vägar som tas hand om av staten eller kommuner. Enskilda vägar är alltså vägar som staten eller kommunerna inte ansvarar för och som istället sköts av till exempel en samfällighetsförening eller enskilda markägare. En enskild väg kan även vara samfälld. Termen samfälld väg stöter vi sällan på i vardagslivet men är mer vanligt förekommande än man kanske tror. I den här artikeln kommer vi att gå igenom vad som gäller vid samfälld väg och särskilt vem det är som faktiskt äger en samfälld väg. Vi kommer även att förklara hur en samfällighet kan lösas upp. Om du vill få bättre koll på vad som gäller vid samfälligheter kommer du att ha glädje av att läsa denna artikel.

För det första bör vi klargöra vad samfällt egentligen är. Ordet samfälld är en synonym till samstämmig och enhällig. I en juridisk kontext innebär samfällt att något ägs gemensamt, såsom i detta fall t.ex. en väg. En samfällighet är egendom som tillhör flera fastigheter vilket innebär att en väg är en samfällighet om den ägs gemensamt av ägarna till de fastigheter som har en andel i samfälligheten. Samfälligheten ska även höra till fastigheterna i fråga. När dessa punkter är uppfyllda utgör det en samfälld väg. Det jag nu listat om vad en samfällighet innebär framgår av fastighetsbildningslagens 1 kapitel 3 §. Om din fastighet är en av de gemensamma ägarna till den samfällda vägen uttrycks din del i samfälligheten i ett andelstal som i normalfallet bestäms av Lantmäteriet när myndigheten bildar samfälligheten. Andelstalen ligger till grund för hur kostnader för drift och underhåll ska fördelas mellan ägarna.

Vad har en vägförening för ansvar?

Samfälligheter (samfällighetsföreningar) bildas i syfte att förvalta och underhålla en eller flera fastigheters gemensamhetsanläggningar eller rättigheter. Detta kan till exempel vara enskilda vägar, parkeringsplatser, grönområden, lekplatser, bryggor och badplatser, värmesystem, data/TV.

Samfälligheters förvaltning och verksamhet regleras av föreningens stadgar och lagarna:

Kan man gå ur en vägförening?

Vad är en samfällighet egentligen och vad innebär det att du nu är en del av Kv. Myggans Samfällighet? Vad gör man om man är med i styrelsen, är ålderman eller hur jobbar man med valberedning?

På den här sidan försöker vi svara på dessa frågor.

Kan man gå ur en Vägförening?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då det troligtvis rör en så kallad gemensamhetsanläggning är Anläggningslagen tillämplig på din fråga. Enligt 4§ är Lantmäteriet förrättningsmyndighet, vilket betyder att de är ansvarig myndighet för frågor som rör gemensamhetsanläggningar. Enligt 35 § AnL får man lov att ansöka om ny förrättning vid ändrade förhållanden. Ett sådant ändrat förhållande kan till exempel vara att din fastighet inte längre omfattas av vägen som samfälligheten innebär. Om du enbart har varit i kontakt med din samfällighetsförening skulle jag därför rekommendera dig att vända dig till Lantmäteriet. Där kan du direkt reda ut med dem hur er samfällighet är uppbygd samt hur du går till väga för att begära utträde, detta då det kan se lite olika ut beroende på omständigheterna i just din situation. Du kan givetvis återkomma med ytterligare detaljer till oss på Lawline också, så att vi lättare kan reda ut omständigheterna.

Vad får en samfällighet inte göra?

SFS nr: 1973:1150 Departement/myndighet: Justitiedepartementet L1 Utfärdad: 1973-12-14 Ändrad: t.o.m. SFS 2022:363 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

1 §   Vid tillämpningen av denna lag ska som samfällighet anses    1. samfällighet enligt fastighetsbildningslagen (1970:988),    2. annan mark som gemensamt tillhör ägarna av de mantalssatta fastigheterna i en socken,    3. servitut eller annan särskild rättighet som hör till flera fastigheter gemensamt,    4. samfällighet enligt anläggningslagen (1973:1149),    5. samfällighet enligt lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet.

Kan man lägga ner en vägförening?

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline för att få svar på din fråga!

Måste man vara medlem i en Vägsamfällighet?

Bostad & Fastighet

Vi är en vägförening där det är 11st fast boende och 8 ST sommarboende som nyttjar vägen med lägre frekvens under vinterhalvåret.Styrelsen som är enhälligt vald har ett förslag där årskostnaden är 2600kr resp 2000kr / årDifferensen har tidigare varit 650kr.( Nu 600 ). Styrelsen har majoriteten med sig i denna kostnad. En sommarstugeägare anser att kostnaden är felfördelad. Måste styrelsen och medlemmarna ta hänsyn till denna sommarstugeägare? Denna medlem anser att all snöröjning skall betalas av de fastboende. Obs! Inom parentes kan tilläggas att de fast boende hjälper till ibland med snöröjning med egna maskiner, utan att debitera kassan.

Vad händer om man inte får ihop en styrelse i en samfällighet?

Men varför måste då en bostadsrättsförening alls ha en styrelse? Kan inte huset och räkenskaperna skötas ändå, av de boende?

Att alla föreningar enligt lag måste ha en styrelse är inte enbart en formsak. Styrelsen fyller rent praktiskt en avgörande roll för att föreningen ska fungera. Till mångt och mycket drivs en bostadsrättsförening på samma sätt som ett företag. Båda måste sköta bokföring och lämna in en inkomstdeklaration. Man kan ha anställda, som exempelvis fastighetsskötare och städare, och för dessa är man skyldig att betala arbetsgivaravgift.

Styrelsen är alltså den som förvaltar bostadsrättsföreningen. Man har hand om föreningens ekonomi och ser till att utgifter och inkomster går ihop, man hanterar lån, räntor och avbetalningar och ansvarar även för praktiska göromål som skötsel och underhåll av föreningens fastigheter. En bostadsrättsförening utan styrelse skulle med andra ord vara som ett företag utan ledning – det skulle kort sagt inte fungera och snabbt mynna ut i kaos.

Vad har en Vägförening för ansvar?

Väghållning handlar om byggande och drift av väg. Staten, via Trafikverket, eller kommuner, vägföreningar/samfällighetsföreningar eller enskilda fastighetsägare är väghållare för olika typer av vägar.

Fördelningen av väghållaransvar ser i korthet ut så här:

Kan man lägga ner en Vägförening?

En enskild väg kan ägas och skötas av flera fastigheter ihop. För att kunna göra det kan ni till exempel bilda en gemensamhetsanläggning. Även äldre vägföreningar och vägsamfälligheter räknas idag som gemensamhetsanläggningar.

En enskild väg kan även skötas av en förening utan att vara en gemensamhetsanläggning. Lantmäteriet har då ingen roll i det.