:

Vilket ansvar har man som styrelseledamot?

Innehållsförteckning:

 1. Vilket ansvar har man som styrelseledamot?
 2. Vad förväntas av en styrelseledamot?
 3. Vad har en styrelse för uppgift?
 4. Vad gör en styrelseledamot i en förening?
 5. Vad är skillnad mellan styrelseledamot och styrelsesuppleant?
 6. Kan styrelseledamot lämna motion?
 7. Vad får styrelsen inte besluta om?
 8. Vilka befogenheter har en styrelse?
 9. Får man betalt som styrelseledamot?
 10. Är man anställd som styrelseledamot?
 11. Får styrelseledamot rösta på årsmöte?
 12. Kan en styrelseledamot sitta i valberedningen?
 13. Har styrelsen tystnadsplikt?
 14. Får man betalt för att sitta i en styrelse?
 15. Vad krävs för att bli styrelseledamot?

Vilket ansvar har man som styrelseledamot?

Som styrelseledamot bör du vara medveten om att du kan hamna i blåsväder om bolaget får problem. Styrelsearbete är ett fint hedersuppdrag som är förknippat med stort ansvar. 

Att vara styrelseledamot är en roll som kommer med stort ansvar. Du är en del i att utveckla verksamheten i det företag eller den organisation styrelsen företräder. Som styrelseledamot finns en rad olika lagar att förhålla sig till, där framförallt aktiebolagslagen (ABL), årsredovisningslagen (ÅRL), bokföringslagen (BFL) och skatteförfarandelagen är några. Du kan inte hålla reda på alla lagtexter, men inte desto mindre är det är viktigt att förstå hur styrelsearbetet är organiserat. Även om du kan delegera ansvar till andra bär varje styrelseledamot allt som oftast ett solidariskt ansvar.

Vad förväntas av en styrelseledamot?

Vägarna in till styrelserummens hetluft skiljer sig åt mellan de privata och publika bolagen. Detta berättar Ulrika Spåls, nybliven vd på Styrelseakademien Sverige, för Akavia Aspekt. De listade företagen har etablerade valberedningar vars uppgift är att löpande utvärdera styrelsens sammansättning och kvalitet, inte minst vad beträffar kompetens, och föreslå nya ledamöter som kan bidra med unik kunskap och erfarenhet.

För att bli aktuell för ett sådant uppdrag måste man vanligen ha uppnått en hyggligt ledande operativ befattning i någon annan verksamhet, det vill säga gjort sig ett namn och åstadkommit någonting. På den privata bolagssidan är läget annorlunda; hos många små och medelstora företag är ägaren och vd:n en och samma person, och styrelsen består av ledamöter från dennes närmaste krets, såsom familj och släkt. De styrelserna är sällan särskilt aktiva.

Vad har en styrelse för uppgift?

En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt representera föreningen i olika sammanhang. En styrelse kan se ut på många sätt och det är föreningens stadgar som avgör hur många ledamöter styrelsen ha. Beroende på om det är en stor eller liten förening, vilket ändamål föreningen har och vilka principer som styr föreningen kan styrelsen vara sammansatt på olika sätt. Traditionellt sett finns det en ordförande, en kassör, en sekreterare, en vice ordförande och ett visst antal övriga ledamöter och suppleanter.

Styrelsen ska också besluta vem som ska vara firmatecknare. Detta innebär att ha rätt att skriva under olika typer av kontrakt och avtal i föreningens namn. Det kan handla om att ta ut pengar från föreningens plusgiro, eller skriva under en bidragsansökan eller hyresavtal. Firmateckningen kan vara enskild eller kollektiv. Enskild betyder att en eller flera styrelseledamöter ”var för sig” kan skriva under. Kollektiv innebär att hela styrelsen eller minst två personer tillsammans måste skriva under för att det ska vara korrekt. Tänk på att det är personen som blir vald till firmatecknare, inte funktionen. Det är t.ex. inte ordförande som funktion som blir vald utan personen som är ordförande som blir vald.

Vad gör en styrelseledamot i en förening?

En ledamot är en person som har valts för att representera en grupp människor och som har en beslutande roll. Ibland kan en ledamot också ha blivit tilldelad ett uppdrag. Tillsammans med andra ledamöter sitter du i en ledningsgrupp och ansvarar för organisationen du företräder. Att vara en ledamot är därför ett förtroendeuppdrag.

Vad är skillnad mellan styrelseledamot och styrelsesuppleant?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Har styrelsesuppleanter samma rättigheter och skyldigheter som ordinarie styrelseledamöter i aktiebolag?

Kan styrelseledamot lämna motion?

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Det är vid stämman som medlemmar har möjlighet att utöva den bestämmanderätt som följer av medlemskapet. Det finns två sorters stämmor, ordinarie föreningsstämma (årsstämma) som hålls en gång om året, och extra föreningsstämma som hålls när styrelsen beslutar om det, eller i vissa andra fall, exempelvis när revisor eller en medlemsminoritet begär det. Vilka punkter som ska behandlas på stämman framgår av lagen och föreningens stadgar.

Enligt lagen om ekonomiska föreningar ska stämma hållas inom sex månader efter räkenskapsårets slut. Oftast regleras frågan dessutom i bostadsrättsföreningens stadgar. Till exempel står det i Fastighetsägarnas mönsterstadgarstadgar att ordinarie föreningsstämma ska hållas före maj månads utgång. Vi rekommenderar alla bostadsrättsföreningar att hålla stämman senast under maj månad, eftersom medlemmarna därefter börjar försvinna på semester.

Kallelse till ordinarie föreningsstämma (årsstämma) ska enligt lag ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. För extra föreningsstämma får kallelse ske tidigast sex veckor, och senast två veckor innan stämman. Stadgarna för föreningen kan innehålla särskilda skrivningar och det är bland annat tillåtet att i stadgarna skriva att kallelse får ske senare än lagens huvudregel, dock inte senare än två veckor innan stämma. Finns motioner eller andra beslutspunkter utöver vad som framgår av stadgarna måste styrelsen informera om innehållet i dessa i kallelsen. Om det finns förslag på att ändra stadgarna måste ändringsförslaget framgå av kallelsen.

Vad får styrelsen inte besluta om?

Vissa frågor är tydligt reglerade i lag. Exempelvis är det styrelsen som fattar beslut om medlemskap. Stämman kan inte rösta om en person ska få lov att bli medlem i föreningen eller inte. Styrelsen fattar även beslut om förverkande av bostadsrätt. Vidare är det styrelsen som beslutar om årsavgiften. Det går alltså inte för en enskild medlem att lämna en motion om sänkning av årsavgiften för stämman att rösta om. Det ligger utanför stämmans behörighet.

Andra frågor anges visserligen i lag, men inte helt tydligt. Exempelvis måste beslut som innebär väsentliga förändringar av föreningens hus och mark fattas på stämma, enligt bostadsrättslagen. Vad är då en väsentlig förändring?

Vilka befogenheter har en styrelse?

Det är föreningens stadgar, bland annat ändamålsparagrafen, som reglerar styrelsens befogenheter. Styrelsen har till uppgift att handlägga alla praktiska frågor som rör förvaltningen av bostadsrättsföreningen, utom sådana som enligt stadgarna eller bostadsrättslagen ska avgöras av föreningsstämman.

Styrelsen får till exempel enligt Fastighetsägarnas mönsterstadgar inte bygga om eller riva fast egendom utan att ha tillstånd av föreningsstämman. Däremot får styrelsen, om inte föreningsstämman bestämt något annat, besluta om inteckning i föreningens fasta egendom eller tomträtt. Styrelsen kan inte ändra föreningens stadgar, det kan bara föreningsstämman göra.

Även om vissa uppgifter som bokföringsarbete, överlåtelser och pantsättningar görs av en extern part är det ändå bostadsrättsföreningens styrelse som har ansvaret för att arbetet sker på rätt sätt.

Styrelsens ledamöter ska kontinuerligt hålla sig informerade om föreningens verksamhet och händelser av väsentlig betydelse. Styrelsen kan därutöver besluta om att fördela vissa arbetsuppgifter mellan de olika styrelseledamöterna. Bördan blir lättare om man delar den, brukar det heta. Det finns även andra positiva effekter av att fördela arbete och ansvar. Risken blir mindre att något faller mellan stolarna. Man kan på ett medvetet sätt dra nytta av allas kompetens, i stället för att slumpen ska avgöra vem som råkar få en viss uppgift på sin lott. På så sätt blir det större engagemang i styrelsen.

Som styrelseledamot är du skyldig att ta hänsyn till allt som lagar, stadgar och andra bestämmelser föreskriver. Om ledamöter avsiktligt bryter mot bestämmelserna eller genom slarv och vårdslöshet vållar skada för föreningen, kan föreningsstämman vägra styrelsen ansvarsfrihet. Enligt lag om ekonomiska föreningar har föreningen eller en medlemminoritet då rätt att väcka talan mot styrelsens ledamöter, eller någon/några av dem, med yrkande om skadestånd för den skada föreningen lidit till följd av ledamöternas vårdslöshet. Styrelsen kan också bli skadeståndsansvarig mot medlem eller annan, till exempel en panthavare. Om styrelsen har brutit mot lagen, exempelvis genom att inte föra lägenhetsförteckning, kan åklagaren väcka åtal och felaktigheterna i värsta fall leda till straff.

Eftersom styrelseuppdraget är ett förtroendeuppdrag kan den som utsett styrelsen, det vill säga föreningsstämman, när som helst och utan att ange motivering återkalla en eller flera styrelseledamöters uppdrag. Å andra sidan har också varje styrelseledamot rätt att frånsäga sig sitt uppdrag när han/hon vill under löpande mandatperiod.

Får man betalt som styrelseledamot?

I det här yrket finns det även statistik där man kan se skillnaderna mellan könen. Kvinnor tjänar i snitt 30600 kronor i yrket medan männen har en lön på 38200 kronor.

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 31600 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

På Yrkeskollen.se räknar vi med snittlönen eller medellönen som i det här fallet är som är 31600 kronor i månaden. Det betyder att alla personers löner summeras ihop och divideras sedan med antalet personer. Resultatet blir då medellönen för dessa personer i yrket.

Det går även att beräkna en medianlön och då tar man den lön som ligger mest i mitten om man radar upp alla löner från lägst till högst i en lista. Många yrken innebär deltidsarbete som kan störa statistiken. I de fallen är lönen justerad upp till heltid för att göra det enklare att jämföra.

För att få en jämförbar lön är samtliga inkomster justerade enligt följande:

Är man anställd som styrelseledamot?

Är ansvarsområden, förväntningar och strategi klart? Finns det ömsesidigt förtroende och full insyn? Strävar alla i ledningen efter samma mål? Det är viktigt med bra kemi mellan styrelsemedlemarna för ett lyckat samarbete.

Får styrelseledamot rösta på årsmöte?

Det är styrelsen som har ansvar att kalla till årsmöte. Hur detta ska gå till regleras i stadgarna. Det är också styrelsen som har ansvar att planera och samordna ett årsmöte. Medlemmarna ska känna till hur de kan skriva motioner till årsmötet. En motion är ett förslag om en förändring som en eller flera medlemmar vill att årsmötet ska rösta om. Styrelsen ska sedan läsa och kommentera de motioner som har inkommit. Styrelsen bör också skriva ett förslag till beslut i de frågor som motionerna berör. Dessa kommentarer och förslag, tillsammans med dagordningen, bör skickas ut till medlemmarna i god tid före årsmötet.

Styrelsen har också möjlighet att komma med förslag på frågor som ska upp till beslut av årsmötet. De kallas propositioner. Även propositionerna ska skickas ut till medlemmarna i god tid före mötet så alla har möjlighet att sätta sig in i de olika frågorna.

Kan en styrelseledamot sitta i valberedningen?

Valberedningen har en central roll i en ideell förening. Valberednings främsta arbetsuppgift är att ge förslag till nya förtroendevalda. Valberedningen ska ge förslag till nya ledamöter till styrelsen och till revisorer. Det är därför bra om de som sitter i valberedningen är aktiva i föreningen, deltar på sammanträden, aktiviteter och andra sammankomster, så de känner till vilka personer och kompetenser som finns.

De ska kontinuerligt studera det som händer i föreningen, hur föreningen utvecklas och om det finns brist på viss kunskap eller erfarenhet. Läsa protokoll från styrelsemöten och kanske delta på styrelsemötena är två lämpliga metoder. Vissa föreningar har diskussionsforum på Internet som kan vara lämpliga för valberedningen att följa. Detta för att vara uppdaterade om vilka samtal som förs i föreningen. Att tala med medlemmar och styrelseledamöter om deras syn på styrelsens förmåga att leda föreningen är en viktig del av valberedningens arbete.

Har styrelsen tystnadsplikt?

ALLMÄNT OM STYRELSELEDAMOTS TYSTNADSPLIKT- LAGREGLERING

Några särskilda regler om tystnadsplikt för styrelseledamöter och VD har inte intagits i lagen om ekonomiska föreningar, ej heller i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för privatanställda. Sysslomannaställningen för alla styrelseledamöter och VD medför dock en vårdnadsplikt med krav på tystlåtenhet kring sådant vars yppande kan skada föreningen. Styrelsen kan besluta om tystnadsplikt. Här kan dock betonas att skadeståndsansvaret för styrelseledamoter som intar sysslomannaställning aktualiseras oberoende av beslut eller avtal. Det kan alltså finnas en underliggande tystnadsplikt beträffande sådan information vars avslöjande skulle medföra skada för föreningen.

Får man betalt för att sitta i en styrelse?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag förutsätter att det finns allt som allt fem ledamöter i bolagets styrelse, inklusive du själv.

Vad krävs för att bli styrelseledamot?

Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse och för att samla in information om ditt besök hos oss. Du kan läsa mer om våra cookies och ändra dina inställningar här. Läs mer