:

Vad ingår i management fee?

Innehållsförteckning:

 1. Vad ingår i management fee?
 2. När kan man ge koncernbidrag?
 3. Vad menas med koncern?
 4. Hur bokför jag ett koncernbidrag?
 5. Hur ska koncernbidrag redovisas?
 6. När räknas det som en koncern?
 7. När måste man ha koncernredovisning?
 8. Hur bokförs lämnat koncernbidrag?
 9. Hur beskattas en koncern?
 10. Vad ska man elimineras i koncernredovisning?
 11. Hur ska jag bokföra koncernbidrag?
 12. Hur bokförs ett koncernbidrag?
 13. Vilka delar ska en koncernredovisning bestå av?
 14. Hur redovisas dotterbolag?
 15. Måste koncernbidrag bokföras?

Vad ingår i management fee?

none id="readability-page-1" class="page">

Most funds charge a management fee that they use to cover operating expenses, pay salaries, benefits and other compensation of team members. Leads decide what their management fee, and they may vary their fee per investor. The standard management fee is 2%.

När kan man ge koncernbidrag?

none id="readability-page-1" class="page">

Most funds charge a management fee that they use to cover operating expenses, pay salaries, benefits and other compensation of team members. Leads decide what their management fee, and they may vary their fee per investor. The standard management fee is 2%.

Vad menas med koncern?

En koncern är en grupp av företag förenade genom ägande.

En koncern består av moder- och dotterföretag. Om ett företag (moderföretaget) äger så många aktier i ett annat bolag att det har mer än hälften av rösterna i det ägda bolaget kallas det sistnämnda för dotterbolag. Det kan också vara så att moderföretaget har ett bestämmande inflytande över dotterbolaget av någon annan orsak än röstmajoritet, t ex genom avtal.

Hur bokför jag ett koncernbidrag?

27 feb. 2023

Koncernbidrag är överföring av likvida medel mellan koncernföretag för att utjämna det skattemässiga resultatet. Det kan ges mellan moderföretag och helägda dotterföretag samt mellan helägda dotterföretag inom en koncern. Koncernbidrag klassificeras som bokslutsdispositioner och är skattemässigt avdragsgilla för givaren och skattepliktiga för mottagaren. För att lämna koncernbidrag krävs vissa förutsättningar och det behöver inte återföras i framtiden. Endast vissa företag får ge eller ta emot koncernbidrag inom en svensk koncern.

Hur ska koncernbidrag redovisas?

I programmet elimineras bokslutsdispositioner automatiskt och hänsyn tas då till uppskjuten skatt. Om det givande och mottagande bolaget båda har redovisat koncernbidraget som en bokslutsdisposition kommer dessa att ta ut varandra och någon ytterligare justering behöver inte göras. 

När räknas det som en koncern?

En koncern är en ekonomisk konstellation mellan självständiga företag i syfte att samordna verksamheterna som ingår. Moderföretag och dotterföretag utgör tillsammans en koncern. Definitionen av ett dotterföretag är att moderföretaget ska ha bestämmande inflytande. 

En koncern uppstår i normalfallet när ett moderbolag innehar mer än 50 % av rösterna i dotterbolaget antingen direkt eller indirekt.

Ett koncernförhållande kan bara uppstå mellan juridiska personer. Om en privatperson ensam äger två bolag uppstår alltså inget koncernförhållande mellan bolagen även om de är närstående genom sitt ägarförhållande. 

När måste man ha koncernredovisning?

Du bör varje år kolla om ditt företag uppfyller kriterierna för kravet att upprätta koncernredovisning. Som huvudregel skall en koncernredovisning upprättas om villkoren för koncern är uppfyllda, dvs om ett företag har ett bestämmande inflytande över ett annat företag. Lättnadsregler har dock tillkommit så att det idag finns undantag för kravet. Det kan ändå finnas goda skäl att upprätta koncernredovisning även om du inte är formellt skyldig som redovisas nedan.

De formella lagliga kraven när en koncern är skyldig, att enligt årsredovisningslagen upprätta en koncernredovisning, är att mer än ett av villkoren nedan är uppfyllda.

Hur bokförs lämnat koncernbidrag?

Redovisningen av koncernbidrag görs normalt inte i den löpande bokföringen utan först i samband med bokslutsarbetet. Koncernbidraget är en bokslutstransaktion (således inte en affärshändelse) som följer av att företag utnyttjar den skattemässiga möjligheten att ge och få koncernbidrag.

Exempel på bokföring av ett koncernbidrag på 100 från moderföretag till dotterföretag:

Hur beskattas en koncern?

I Sverige till skillnad från en del andra länder utgör koncernen inte ett eget skattesubjekt. En koncern beskattas inte utan de enskilda företagen som ingår i koncernen utgör enskilda skattesubjekt och beskattningen sker då i de enskilda företagen.

Mellan koncernföretag förekommer det dock ett antal transaktioner som ger skattemässiga konsekvenser och som omfattas av skattemässiga regler. De vanligaste koncernmässiga transaktionerna är koncernbidrag och utdelning mellan koncernföretag.

Vad ska man elimineras i koncernredovisning?

En koncern definieras som en ekonomisk konstellation bestående av ett moderbolag och minst ett dotterbolag, där moderbolaget har bestämmande inflytande i dotterbolaget,oftast genom att äga en majoritet av rösterna. Det är alltså en sammanslutning av företag där förhållandet bestäms av äganderätten.

Hur ska jag bokföra koncernbidrag?

Det finns inga regler för koncernbidrag i regelverken om förenklat årsbokslut. Det beror på att en enskild näringsidkare som är moderföretag i en koncern inte får tillämpa det allmänna rådet BFNAR 2006:1 Förenklat årsbokslut för enskilda näringsidkare (BFNAR 2006:1 Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut punkt 1.1). Motsvarande gäller för ideella föreningar och registrerade trossamfund. De får inte tillämpa det allmänna rådet om förenklat årsbokslut (BFNAR 2010:1) om de är moderföretag i en koncern (BFNAR 2010:1 Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut punkt 1.1).

Erhållna och lämnade koncernbidrag enligt 35 kapitlet inkomstskattelagen ska redovisas i resultaträkningen under bokslutsdispositioner (BFNAR 2017:3 Årsbokslut punkt 4.3).

Ett lämnat koncernbidrag ska redovisas som kostnad samma räkenskapsår som det mottagande företaget redovisar bidraget som intäkt (BFNAR 2017:3 punkt 18.15).

Hur bokförs ett koncernbidrag?

Skattemässigt måste du pröva om koncernbidrag kan ­lämnas avdrags­gillt eller inte (se nedan). Civilrättsligt måste du pröva om koncern­bidrag kan lämnas med hänsyn till reglerna om vinst­utdelning. När det rör sig om koncernbidrag som motsvarar avdragsgilla driftskostnader är det normalt inga problem. Då rör det sig ju om affärsmässiga rörelsekostnader och inte om skattemässiga koncern­bidrag.

Koncernbidrag som däremot är vederlagsfria överföringar måste du pröva mot reglerna om utdelning.

Vilka delar ska en koncernredovisning bestå av?

Inkomstdeklarationen är en av de viktigaste blanketter du lämnar in, då den visar vilken skatt din verksamhet ska betala och hur mycket skatt du eventuellt kan få utbetald. Sverige har komplexa skatteregler och olika blanketter gäller för olika bolagsformer. Det finns fyra olika deklarationstidpunkter under ett år och beroende på vilken bolagsform du bedriver din verksamhet i och vilket räkenskapsår du har bestämmer vilken tidpunkt som gäller för dig. En felaktig inkomstdeklaration kan bli kostsam för företaget. Det är därför en god idé att ta hjälp för att allt ska bli rätt från början. 

Hur redovisas dotterbolag?

Om ditt företag består av flera företag som är dotterbolag till ett moderbolag (ägare) så har det uppstått en koncern och i många fall så måste en koncernredovisning upprättas. Moderföretaget i en större koncern måste upprätta en koncernredovisning medan ett moderföretag till ett mindre dotterbolag utan större betydelse för koncernen kan undgå det. Vilka regler som gäller för flera företag i en koncern är beroende på omsättning. Mer om vad som gäller går att läsa på Bolagsverkets hemsida.

En koncernredovisning är kortfattat den redovisning av information som innefattar hela koncernen som en helhet, med tillhörande koncernföretag. Koncernredovisning upprättas för att ge en helhetsbild av hela koncernens resultat, ställning och kassaflöde. I koncernensredovisningsens samtliga koncernföretag som en enhet istället för flera olika enheter. Det innebär att koncernföretagens resultaträkning och balansräkning har slagits ihop med varandra och utgör då en gemensam balans- och resultaträkning. Ett koncernbokslut måste upprättas i slutet av varje räkenskapsår. En Auktoriserad Redovisningskonsult hjälper ditt företag med att upprätta koncernbokslut och redovisning!

Måste koncernbidrag bokföras?

Redovisningen av koncernbidrag görs normalt inte i den löpande bokföringen utan först i samband med bokslutsarbetet. Koncernbidraget är en bokslutstransaktion (således inte en affärshändelse) som följer av att företag utnyttjar den skattemässiga möjligheten att ge och få koncernbidrag.

Exempel på bokföring av ett koncernbidrag på 100 från moderföretag till dotterföretag: