:

Var skickar man årsredovisningen adress?

Innehållsförteckning:

 1. Var skickar man årsredovisningen adress?
 2. Kan man maila årsredovisning till Bolagsverket?
 3. Hur skickar man in årsredovisning till Bolagsverket?
 4. Vart skickar jag Fastställelseintyg?
 5. När ska man skicka in årsredovisning till Bolagsverket?
 6. Måste årsredovisningen skickas med kallelsen?
 7. Vad ska skickas in till Bolagsverket?
 8. Vad ska skickas in årsredovisning?
 9. Måste Fastställelseintyget vara i original?
 10. Måste årsredovisning skickas med kallelse?
 11. Kan man skicka in årsredovisning digitalt?
 12. Vilken ort ska årsredovisningen skrivas under?
 13. Hur långt innan ska man kalla till årsmöte?
 14. Måste alla i styrelsen skriva under årsredovisningen samma dag?
 15. Kan man signera årsredovisning digitalt?

Var skickar man årsredovisningen adress?

Vill du tillåta användningen av cookies från Facebook i den här webbläsaren?

Vi använder cookies och liknande teknik för att tillhandahålla och förbättra innehållet i Metas produkter. Vi använder även cookies för att skapa en säkrare upplevelse genom informationen vi får från cookies på och utanför Facebook och för att tillhandahålla och förbättra Metas produkter för alla som har ett konto.

Kan man maila årsredovisning till Bolagsverket?

Alla aktiebolag måste lämna in en årsredovisning till Bolagsverket en gång om året. En årsredovisning är en sammanställning av alla ekonomiska händelser i ett aktiebolag under ett räkenskapsår.

Alla aktiebolag måste skicka in en årsredovisning, oavsett hur stort eller litet bolaget är. Det spelar inte heller någon roll om bolaget har bedrivit verksamhet under året eller inte – en årsredovisning ska lämnas in ändå.

 • En förvaltningsberättelse
 • En resultaträkning
 • En balansräkning
 • Noter

Hur skickar man in årsredovisning till Bolagsverket?

Bolagsverket har inte till uppgift att kontrollera siffrorna i årsredovisningen, utan registrerar bara årsredovisningarna och offentliggör dem. Dock kontrollerar Bolagsverket vissa formalia, som att årsredovisningen innehåller rätt delar (förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt noter), att den är underskriven av rätt personer (samtliga styrelseledamöter + eventuell VD) och att det finns ett fastställelseintyg.

Om Bolagsverket vid sin granskning hittar något som saknas eller är fel så kommer de att skicka ett föreläggande till företaget, via brev eller till företagets digitala brevlåda om sådan finns. I föreläggandet kommer det att stå vilken brist Bolagsverket har hittat, och vad man behöver göra för att rätta årsredovisningen.

Om du har fått ett föreläggande ska du i normalfallet skicka in en ny årsredovisning med de ändringar som Bolagsverket kräver. Vid oklarheter är det bästa att prata med Bolagsverket.

Vart skickar jag Fastställelseintyg?

Hej!

Det här inlägget är en sammanställning av vanliga frågor och svar om digital inlämning. 

När ska man skicka in årsredovisning till Bolagsverket?

Hur funkar det här med årsredovisning? I den här filmen går vi igenom vad du behöver göra i sex olika steg. (Längd: 4:03 minuter.)

ska ta fram en årsredovisning och lämna in den till Bolagsverket. När årsstämman har fastställt balans- och resultaträkningen har du en månad på dig att lämna in årsredovisningen till Bolagsverket. Det innebär att årsredovisningen ska finnas hos Bolagsverket senast sju månader efter räkenskapsårets slut. Du kan välja att lämna in din årsredovisning digitalt till Bolagsverket eller skicka den med posten.

Måste årsredovisningen skickas med kallelsen?

En ordinarie stämma måste alltid ta upp fastställandet av resultat- och balansräkningen och frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. I praktiken innebär detta att man tar ställning till årsredovisningen, så för att kunna fatta beslut om detta måste årsredovisningen vara klar och underskriven av både styrelsen och revisorn. Om årsredovisningen inte blir klar i tid kan man inte genomföra stämman, och man tvingas då att ha en fortsatt bolagsstämma, som fattar beslut om det som rör årsredovisning och ansvarsfrihet. I princip ska alla väsentliga beslut som fattas finnas med som förslag i kallelsen. Vill man exempelvis ändra bolagsordningen eller genomföra en nyemission måste förslagen till det finnas med i kallelsen – det går alltså inte att komma på detta under själva stämman. När det gäller val av ny styrelsen måste de föreslagna kandidaterna inte finnas med i kallelsen, även om det är lämpligt att man informerar aktieägarna om det.

Hur kallar man till stämma?  Grundsättet, enligt aktiebolagslagen, är att skicka kallelsen via post. Sättet som man kallar på måste anges i bolagsordningen, och det kan vara något annat, t ex via epost, fax eller rekommenderat brev. Om man inte gjort denna ändring är det lämpligt att lägga till möjligheten att kalla via epost. Speciellt om man har en större mängd ägare är det lätt att underskatta hur mycket tid det tar att hantera ett manuellt utskick.

Vad ska skickas in till Bolagsverket?

 • Styrelsen (och eventuell VD) signerar årsredovisningen
 • Om bolaget har revisor ska denna också signera årsredovisningen och lämna en revisionsberättelse
 • Ett årsstämmaprotokoll från stämman ska signeras av protokollföraren och justerare som väljs på stämman
 • Efter att Årsredovisningen fastställes på årsstämman ska ett så kallat fastställelseintyg signera. Det brukar du få av din redovisningsbyrå

Läs gärna vår artikel om hur man kan signera dokumenten med digital signatur med BankID.

Vad ska skickas in årsredovisning?

 • Styrelsen (och eventuell VD) signerar årsredovisningen
 • Om bolaget har revisor ska denna också signera årsredovisningen och lämna en revisionsberättelse
 • Ett årsstämmaprotokoll från stämman ska signeras av protokollföraren och justerare som väljs på stämman
 • Efter att Årsredovisningen fastställes på årsstämman ska ett så kallat fastställelseintyg signera. Det brukar du få av din redovisningsbyrå

Läs gärna vår artikel om hur man kan signera dokumenten med digital signatur med BankID.

Måste Fastställelseintyget vara i original?

ett intyg där det framgår att resultaträkningen och balansräkningen är fastställd på ett aktiebolags bolagsstämma.

Fastställelseintyget inkluderas i den kopia av årsredovisningen som skickas till bolagsverket, se detaljer nedan. Ett exempel, eller en mall, för hur fastställelseintyget kan se ut är så här:

”Undertecknad styrelseledamot i BOLAGET AB intygar att den här kopian av årsredovisningen överensstämmer med originalet, och att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts vid den ordinarie bolagsstämman vilken hölls 2033-05-12. Vid denna stämman beslöts att godkänna styrelsens förslag till disposition av resultatet.

Måste årsredovisning skickas med kallelse?

Att inte upprätta och skriva under årsredovisningen i tid är ett bokföringsbrott som styrelsen kan åtalas för. Om ni till exempel skulle skjuta på stämman är det ändå viktigt att föreningen upprättar och skriver under årsredovisningen senast sex månaderna från utgången av räkenskapsåret eller den tidigare tidpunkt som framgår av stadgarna.

Kan man skicka in årsredovisning digitalt?

För att kunna skicka in årsredovisningen digitalt behöver du en programvara som stöder digital inlämning. Kom ihåg att det är först när årsstämman har fastställt resultat- och balansräkningen som du kan skicka in årsredovisningen digitalt.

Vilken ort ska årsredovisningen skrivas under?

En årsredovisning ska bestå av en balansräkning, en resultaträkning, noter och en förvaltningsberättelse. I årsredovisningen för ett större företag ska det även ingå en kassaflödesanalys (2 kap. 1 § ÅRL). Den ska upprättas i vanlig läsbar form eller i elektronisk form och vara skriven på svenska. Årsredovisningen ska innehålla uppgifter om företagets namn, organisations- eller personnummer och säte. Om företaget är i likvidation ska detta anges (2 kap. 5 § ÅRL).

Hur långt innan ska man kalla till årsmöte?

De flesta frågor och svar är hämtade med tillstånd från Christer Leopolds sida Voluntaris – Ideella Strategier / Föreningsdoktorn

Kan styrelsen istället kalla till årsmöte på hemsidan?

Måste alla i styrelsen skriva under årsredovisningen samma dag?

In addition to cookies that are strictly necessary to operate this website, we use the following types of cookies to improve your experience and our services: Functional cookies to enhance your experience (e.g. remember settings), and Performance cookies to measure the website's performance and improve your experience., and Marketing/Targeting cookies, which are set by third parties with whom we execute marketing campaigns and allow us to provide you with content relevant to you.

We have detected that Do Not Track/Global Privacy Control is enabled in your browser; as a result, Marketing/Targeting cookies, which are set by third parties with whom we execute marketing campaigns and allow us to provide you with content relevant to you, are automatically disabled.

Kan man signera årsredovisning digitalt?

För att lämna in din årsredovisning digitalt använder du auktoriserad programvara som edeklarera.se.

När du har laddat upp filen får du en länk till Bolagsverkets webbplats. Genom den länken loggar du in och använder din e-legitimation, till exempel BankID, för att signera fastställelseintyget.

Genom att signera bekräftar du att årsredovisningen är fastställd av styrelsen. När fastställelseintyget är signerat registreras årsredovisningen hos Bolagsverket.

Precis som vid inlämning av årsredovisningen på papper ska originalet signeras och behållas av företaget. Originaldokumentet kan vara antingen i pappersform eller i PDF-format, så länge det har en godkänd signatur.

När årsredovisningen har blivit signerad är den upprättad och en digital kopia kan lämnas in till Bolagsverket.

På den digitala kopian som lämnas in till Bolagsverket ska endast fastställelseintyget skrivas under av inlämnaren.