:

När ändrades lagen om arvsrätt?

Innehållsförteckning:

 1. När ändrades lagen om arvsrätt?
 2. Kan ett barn kräva ut sin arvslott?
 3. Hur mycket är en laglott vid arv?
 4. Vilka ärver enligt lag?
 5. Hur fördelas arv utan testamente?
 6. Kan jag testamentera bort hela mitt arv?
 7. Kan man göra någon helt arvlös?
 8. Kan man ge bort sitt hus till ett av sina barn?
 9. Kan man låta barn ärva olika mycket?
 10. Hur mycket pengar får man ärva utan att betala skatt?
 11. Hur fördelas arv mellan syskon?
 12. Kan min pappa göra mig arvlös genom testamente?
 13. Hur mycket betalar man i skatt på arv?
 14. Vad får man inte testamentera bort?
 15. Kan man ge bort alla sina pengar innan man dör?

När ändrades lagen om arvsrätt?

Aktuella frågor

Är arvsrätten föråldrad?Något om sambors efterlevandeskyddArvsrätten är föråldrad.När nya familjer bildas är det samboförhållandet — och inte äktenskapet — som är norm. Trots detta har sambor ännu ingen arvsrätt efter varandra. Samborna kan inte ens själva skapa ett bra skydd för den efterlevande — i vart fall inte om de har barn. I de fall samborna har upprättat testamente till förmån för varandra har nämligen barnen ändå rätt att få ut sin laglott.    För makar gäller sedan 1988 att den efterlevande maken ärver före makarnas gemensamma barn. En effekt av lagändringen som inte diskuterats är att de barn som föds i ett äktenskap respektive i ett samboförhållande har helt olika möjligheter att göra sin arvsrätt gällande. De gemensamma barnen i ett äktenskap får vänta på sitt arv efter den först avlidne föräldern tills båda föräldrarna är avlidna. De gemensamma barnen i ett samboförhållande får däremot ut sin arvslott — eller laglott om testamente föreligger — efter den först avlidne redan vid dennes död. Det finns emellertid inget som talar för att barnen i ett samboförhållande skulle ha större behov av arv när den ene föräldern dör än barnen i ett äktenskap. Kanske är tiden ännu inte mogen för att införa arvsrätt för sambor. Men man borde i vart fall kunna ta bort de gemensamma barnens rätt att få ut sin laglott vid den först avlidne förälderns död för att utöka sambors möjlighet att skydda varandra genom testamente.    Om en person avlider och efterlämnar make samt gemensamma barn eller andra gemensamma bröstarvingar (hädanefter barn) tillfaller arvet den efterlevande maken. De gemensamma barnen får alltså stå tillbaka för makens arvsrätt och har inte ens rätt att få ut sin laglott. När den efterlevande maken så småningom avlider har barnen rätt till efterarv efter den först avlidne. Vid dödsfall nummer två kommer alltså de gemensamma barnen vanligtvis att erhålla arv efter båda föräldrarna. Däremot har barn som inte är makarnas gemensamma, s.k. särkullbarn, rätt att få ut sitt arv genast vid förälderns död.1

Kan ett barn kräva ut sin arvslott?

Dina barn (bröstarvingar) har alltid rätt att kräva ut sin laglott vilket i regel utgör hälften av ditt arv. Du kan skriva en önskan i ditt testamente att barnen ska avstå ifrån att kräva ut laglotten vid din bortgång för att skydda exempelvis en efterlevande partner.

För att tydligare visa din önskan kan du bestämma att rätten till efterarv försvinner om ett barn går emot din önskan och ändå kräver ut sin laglott vid din bortgång. Då får barnet endast laglotten och inget mer. 

Hur mycket är en laglott vid arv?

En laglott är en del av ett arv som en bröstarvinge alltid har rätt till, denna rätt är lagstadgad genom ärvdabalken och gäller oavsett vad som står i ett testamente. En bröstarvinge är barn till arvlåtaren, antingen biologiskt eller genom adoption.

En laglott är hälften av arvslotten. Med andra ord hälften av arvet. Om du önskar läsa mer om dessa uträkningar kan du läsa mer i vårt exempel lite längre ned på denna sida.

Vilka ärver enligt lag?

En vårdnadstvist inleds med en stämningsansökan. En stämningsansökan upprättar ditt juridiska ombud. I stämningsansökan anger du dina yrkanden och dina grunder. Yrkanden är vad du vill att tingsrätten ska besluta och dina grunder är skälen till att tingsrätten ska besluta i enlighet med dina yrkanden. I stämningsansökan anger du också vilken bevisning du vill åberopa. Det är möjligt att ändra eller komplettera bevisuppgifter under processens gång.Efter att stämningsansökan är inlämnad till tingsrätten får motparten möjlighet att svara på den genom att inge ett så kallat svaromål. I svaromålet anger motparten sin inställning till dina krav samt framför eventuella egna yrkanden och grunderna för dessa.

Efter en inledande skriftväxling kommer tingsrätten att boka tid för ett sammanträde som kallas för muntlig förberedelse. Vid sammanträdet närvarar en ordförande, protokollförare samt parterna och deras ombud.

Hur fördelas arv utan testamente?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt svar att hänvisa till ärvdabalkens regler, du hittar dem här.

Kan jag testamentera bort hela mitt arv?

För att veta vad lag­lot­ten är måste man veta vad arvslot­ten är.

Arvslott är det som en ar­vinge ärver om det inte finns tes­ta­men­te. Om den av­lid­ne har barn ska barnen dela lika på arvet och de får var sin arvslott.

Lag­lott är hälf­ten av arvslot­ten. Arvslot­ten är allt det en person skulle ha ärvt om den av­lid­ne inte hade skri­vit ett tes­ta­men­te. Endast bröstar­ving­ar har rätt till lag­lott.

Bröstar­ving­ar (barn och barn­barn) har alltid rätt till lag­lot­ten och lag­lot­ten kan inte tes­ta­men­te­ras bort. Det är därmed omöj­ligt att göra ett barn arvlös ef­tersom de alltid har rätt till åt­minsto­ne lag­lot­ten.

Kan man göra någon helt arvlös?

Dina barn (bröstarvingar) har alltid rätt att kräva ut sin laglott vilket i regel utgör hälften av ditt arv. Du kan skriva en önskan i ditt testamente att barnen ska avstå ifrån att kräva ut laglotten vid din bortgång för att skydda exempelvis en efterlevande partner.

För att tydligare visa din önskan kan du bestämma att rätten till efterarv försvinner om ett barn går emot din önskan och ändå kräver ut sin laglott vid din bortgång. Då får barnet endast laglotten och inget mer. 

Kan man ge bort sitt hus till ett av sina barn?

För att kunna ge bort en fastighet, ställs vissa krav på hur detta dokumenteras. Som du säkert är bekant med, krävs det att ett avtal om fastighetsöverlåtelse är skriftligt. Detta gäller också när fastigheten överlåts som en gåva.

Gåvan måste dokumenteras av ett gåvobrev som undertecknas av både givaren och mottagaren. Gåvobrevet måste också tydligt innehålla vilken fastighet det gäller, inklusive fullständig fastighetsbeteckning. Om flera personer är mottagare av gåvan måste också förtydliga om varje mottagare har lika rätt till gåvan, eller annars hur den är uppdelad.

Ofta rekommenderas också att gåvobrevet ska bevittnas av två personer. Det är i sig inget krav för att gåvan ska vara giltig, men Lantmäteriet som inskrivningsmyndighet kräver att detta bevittnas och kan annars förklara lagfartsansökan som vilande. För att underlätta för er själva, kan ni därför se till att gåvobrevet bevittnas redan från början.

Kan man låta barn ärva olika mycket?

Bröstarvinge är i många fall synonymt med barn, men även barnbarn och barnbarnsbarn kan vara bröstarvingar.  Bröstarvingar tillhör den första arvsklassen och kan aldrig lämnas arvlösa. 

Om den avlidne efterlämnar flera bröstarvingar ärver de lika mycket, om inte ett testamente som säger annat finns.

Hur mycket pengar får man ärva utan att betala skatt?

Arvsskatt är en skatt på arv som fortfarande finns i flera länder runt om i världen. I Sverige är arvsskatten avskaffad sedan den 1 januari 2005. Redan den 1 januari 2004 avskaffades beskattning av arv till en efterlevande make eller sambo. 

Arvsskatten avskaffades i Sverige tillsammans med gåvoskatten, som du kan läsa mer om här. Fram till avskaffandet hade både arvsskatten och gåvoskatten fått hård kritik, bland annat på grund av att den inte uppfattades som rättvis. Dessutom var arvsskatten kostsam att administrera.

I systemet för beräkning arvsskatt som gällde fram till 2004 delades arvtagarna in i olika skatteklasser med utgångspunkt i släktskapet eller relation till den avlidne. I den första klassen räknades den avlidnes make, sambo, barnbarn, styvbarn, i vissa fall fosterbarn och make eller sambo till barn. 

Till den andra klassen räknades föräldrar, syskon och syskonbarn. Till den tredje och sista klassen räknades bland annat kommuner, stiftelser eller föreningar. Ett avdrag gjordes på beloppet som skulle beskattas, med utgångspunkt i vilken skatteklass arvtagaren räknades i. Avdraget var störst för den första klassen och lägst för den tredje. Efter avdraget gick mellan 10 och 30 % till arvsskatten.  

Hur fördelas arv mellan syskon?

Arvsskatt är en skatt på arv som fortfarande finns i flera länder runt om i världen. I Sverige är arvsskatten avskaffad sedan den 1 januari 2005. Redan den 1 januari 2004 avskaffades beskattning av arv till en efterlevande make eller sambo. 

Arvsskatten avskaffades i Sverige tillsammans med gåvoskatten, som du kan läsa mer om här. Fram till avskaffandet hade både arvsskatten och gåvoskatten fått hård kritik, bland annat på grund av att den inte uppfattades som rättvis. Dessutom var arvsskatten kostsam att administrera.

I systemet för beräkning arvsskatt som gällde fram till 2004 delades arvtagarna in i olika skatteklasser med utgångspunkt i släktskapet eller relation till den avlidne. I den första klassen räknades den avlidnes make, sambo, barnbarn, styvbarn, i vissa fall fosterbarn och make eller sambo till barn. 

Till den andra klassen räknades föräldrar, syskon och syskonbarn. Till den tredje och sista klassen räknades bland annat kommuner, stiftelser eller föreningar. Ett avdrag gjordes på beloppet som skulle beskattas, med utgångspunkt i vilken skatteklass arvtagaren räknades i. Avdraget var störst för den första klassen och lägst för den tredje. Efter avdraget gick mellan 10 och 30 % till arvsskatten.  

Kan min pappa göra mig arvlös genom testamente?

Min make har precis fått reda på att hans pappa som avled för några veckor hade skrivit ett testamente där han testamenterat bort hela sitt arv till sin avlidne brors son. Min man är helt förstörd och jag undrar om det finns något som han kan göra. Vad jag läst så finns det något som innebär att han kan ”klandra” testamentet som gör att han ärver sin pappa.

Hur mycket betalar man i skatt på arv?

De flesta av oss har idag någon form av lån, det kan exempelvis vara ett bostadslån, privatlån eller ett mindre sms-lån. Lånen skiljer sig förstås åt när det kommer till vilka säkerheter som krävs, räntenivåer, återbetalningstider med mera. De har dock alla en sak gemensamt, du har rätt att få tillbaka 30 procent av den nominella ränta som du betalat till långivaren. Detta är därför någonting som du bör du ha i åtanke när du beräknar hur stor kostnaden för ett lån blir.

I svensk lag står det att ränteutgifter ska vara avdragsgilla. Det innebär i praktiken att du får lägre skatt när du har räntor att betala. Det kan innebära att din inkomstskatt sänks och du kan ha möjlighet att få tillbaka på skatten om du har stora ränteutgifter. Räntan på ett lån är dock aldrig helt avdragsgillt utan du behöver betala tillbaka den största delen till långivaren. Tänk på att det är skillnad på ränta och andra avgifter (exempelvis aviavgifter) och att de sistnämnda inte är avdragsgilla.

Vad får man inte testamentera bort?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Jag tolkar din fråga som att du vill veta om din mamma kan testamentera sin egendom till dig och din bror så att din syster endast får sin laglott. Jag kommer att hänvisa till ärvdabalken (ÄB). Lagen innehåller regler om arv och testamenten. 

Kan man ge bort alla sina pengar innan man dör?

25 maj, 2022

En man gav tre organisationer en värdefull gåva några år innan han dog. Hovrätten anser att det inte är visat att syftet med gåvan var att kringgå laglottsreglerna eller att missgynna bröstarvingarna. Organisationerna behöver därför inte ge tillbaka gåvan.