:

Hur redovisar man årets resultat?

Innehållsförteckning:

 1. Hur redovisar man årets resultat?
 2. Hur bokför man resultatet?
 3. Är årets resultat samma som vinst?
 4. Hur bokför man balanserat resultat?
 5. Måste man bokföra årets resultat?
 6. Är årets resultat efter skatt?
 7. Vad är skillnad på vinst och resultat?
 8. Vad är skillnad på resultat och balansräkning?
 9. Kan balanserat resultat vara negativt?
 10. Hur bokför jag ett negativt resultat?
 11. Vad är skillnaden på resultat och vinst?
 12. Vad är skillnaden mellan redovisat resultat före skatt och skattemässigt resultat?
 13. Hur räknar man ut ett resultat?
 14. Vad ingår i en resultaträkning?
 15. Hur gör jag resultaträkning?

Hur redovisar man årets resultat?

Årets räkenskapsår är snart slut. Du har kontrollerat bokföringen, stämt av alla konton och gjort alla justeringar och avskrivningar. Nästa steg är att upprätta bokslut eller årsredovisning. Vad som gäller för ditt företag beror dels på dess omsättning, men också dess företagsform.

När du är klar har du fått ett årsresultat. Förhoppningsvis har verksamheten haft ett positivt kassaflöde och gått med vinst. Har du haft det kämpigt under verksamhetsåret finns det dock risk att resultatet blir negativt eller noll. I vilket fall som helst måste resultatet bokföras så att du kan nollställa vissa konton och flytta behållningen i andra till nästa år.

Genom att bokföra årets resultat skapar du en balans i både resultat- och balansräkningen. När det är gjort ska resultatet, det vill säga vinsten eller förlusten, fördelas (disponeras). Hur detta görs beror på företagsformen, då processen ser olika ut för enskild firma och aktiebolag.

Hur bokför man resultatet?

Så här bokför du årets resultat i ett aktiebolag.

  Årets vinst [8999] är 245 000 kr och bokas mot eget kapital [2099], Årets resultat.

Är årets resultat samma som vinst?

Årets resultat är den vinst (förlust) som uppstår efter att kostnader har dragits från de intäkter som har genererats under räkenskapsåret.

I samband med bokslutsarbetet när resultatet är säkerställt bokförs, som sista verifikation i slutet av året, årets resultat. Detta kommer att balansera balansräkningen samt resultaträkningen.

Hur bokför man balanserat resultat?

Årets resultat är det sista du bokför i ditt räkenskapsår.Du hittar beloppet längst ner i din Resultatrapport, se Beräknat resultat. Efter att du bokfört årets resultat kommer raden beräknat resultat visa 0, och resultatet kommer flyttas till din balansrapport.  

Bokföra årets resultat

Måste man bokföra årets resultat?

Årets resultat bokförs som en sista verifikation under bokslutsarbetet. En vinst bokförs genom att man debiterar ett konto i kontogrupp 89** och att man krediterar ett eller flera konton i kontogrupp 20**. En förlust bokförs däremot genom att man krediterar ett konto i kontogrupp 89** och att men debiterar ett eller flera konton i kontogrupp 20**.

Är årets resultat efter skatt?

I och med att bolagsskatten är en kostnad för bolaget kan man anta att de preliminära skatteinbetalningarna kostnadsförs löpande. Bokföringen görs på konto 8910 Skatt som belastar årets resultat, även kallat Årets skattekostnad. Dock beräknas skattekostnaden utifrån hela årets resultat, alltså intjänas vinsten inte jämnt under året på samma sätt som de preliminära skatteinbetalningarna. Följaktligen är det onödigt att kostnadsföra de preliminära inbetalningarna då man löpande ändå inte kan redovisa ett rättvisande resultat efter skatt. Förutom det försvårar en löpande kostnadsföring beräkningen av periodiseringsfond. De preliminära skatteinbetalningarna bokförs som förskottsinbetalningar löpande under konto 2518 (Betald preliminärskatt/F-skatt). Vanligt förekommande är att man istället bokför inbetalningarna i gruppkonto 2510 (Skatteskulder). Motkontot som används är konto 1630 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto).

Ökar ett skuldkonto på debet blir nettoeffekten på en balansräkning motsvarande som om debet ökat hos ett tillgångskonto.

Vad är skillnad på vinst och resultat?

a:

Resultat, specifikt kvarhållen vinst och vinst används ofta som synonymer i företagsfinansiering, även om de är olika termer och har olika betydelser. Dessa skillnader ligger i stor utsträckning kring redovisning. Ett företags resultat är lika med intäkterna med lägre produktionskostnader under en viss tid. Vinsten är lika med totalinkomster minus alla kostnader. I det rätta sammanhanget kan dessa vara lika med varandra, även om det är sällsynt. Stora luckor mellan intäkter och vinster kan vara ett tecken på att företaget spenderar för mycket tid och pengar på ofruktiv verksamhet.

Vad är skillnad på resultat och balansräkning?

Balansrapporten visar företagets ekonomiska ställning vid ett specifikt tillfälle. Här redovisas vilka tillgångar som är finansierade med eget kapital respektive skulder.  Den sammanställer vilka tillgångar man har och hur dessa har finansierat, denna finansiering kan antingen ske med eget kapital eller med skulder. 

Med hjälp av balansrapporten kan du jämföra tillgångar och dess finansiering vid början och i slutet av ett räkenskapsår. I Bokio kan du se den ingående balansen, resultatet som visar förändringar samt den utgående balansen för varje räkenskapsår. 

Resultatrapporten däremot, sammanfattar vad som hänt i verksamheten under en viss period, till exempel ett helt räkenskapsår. Den redovisar periodens resultat som antingen kan vara vinst, förlust eller nollresultat genom att lägga ihop periodens intäkter och sedan subtrahera dessa med periodens kostnader. (Intäkter - Kostnader = Ditt resultat).

Kan balanserat resultat vara negativt?

Så här bokför du årets resultat i ett aktiebolag.

  Årets vinst [8999] är 245 000 kr och bokas mot eget kapital [2099], Årets resultat.

Hur bokför jag ett negativt resultat?

Så här bokför du årets resultat i ett aktiebolag.

  Årets vinst [8999] är 245 000 kr och bokas mot eget kapital [2099], Årets resultat.

Vad är skillnaden på resultat och vinst?

Ett företags resultat är ett begrepp inom företagsekonomi och betyder i princip samma sak företagets vinst eller förlust. Termen årets resultat är synonym med företagets vinst eller förlust under ett givet räkenskapsår. Har företaget haft högre intäkter än kostnader under ett räkenskapsår, har företaget uppnått ett positivt resultat, vilket betyder att företaget gått med vinst. Har företaget däremot haft högre kostnader än intäkter, har det uppnått ett negativt resultat (gått med förlust). Resultatet delas in i redovisat resultat och balanserat resultat.

Balanserat resultat är summan av företagets totala intäkter och kostnader för avslutat räkenskapsår, där de eventuella utdelningarna är avdragna. Balanserat resultat är del av balansräkningen och går in under posten fritt eget kapital. Balanserat resultat kan också kallas balanserad vinst eller balanserad förlust.

Vad är skillnaden mellan redovisat resultat före skatt och skattemässigt resultat?

Ett företags resultat är ett begrepp inom företagsekonomi och betyder i princip samma sak företagets vinst eller förlust. Termen årets resultat är synonym med företagets vinst eller förlust under ett givet räkenskapsår. Har företaget haft högre intäkter än kostnader under ett räkenskapsår, har företaget uppnått ett positivt resultat, vilket betyder att företaget gått med vinst. Har företaget däremot haft högre kostnader än intäkter, har det uppnått ett negativt resultat (gått med förlust). Resultatet delas in i redovisat resultat och balanserat resultat.

Balanserat resultat är summan av företagets totala intäkter och kostnader för avslutat räkenskapsår, där de eventuella utdelningarna är avdragna. Balanserat resultat är del av balansräkningen och går in under posten fritt eget kapital. Balanserat resultat kan också kallas balanserad vinst eller balanserad förlust.

Hur räknar man ut ett resultat?

Den där resultaträkningen som du har fått i alla år är en viktig rapport för att visa företagets lönsamhet. Den kan vara lite krånglig att förstå ibland. Här nedan beskriver vi i detalj hur du ska läsa rapporten och vilka delar den innehåller.

En resultaträkning visar precis som det låter, resultatet. Men den visar också lönsamhet, bruttovinst, nettoresultat, omsättning, vinstmarginal, bruttomarginal med mera. Vi kommer att gå in mer på detalj hur du läser din resultaträkning men i stort så visar den resultatet över en viss tid. När du skriver ut en resultaträkning så kan du välja mellan vilka datum (period) den ska summera.

Vad ingår i en resultaträkning?

För dig som har varit borta från arbetsmarknaden under längre tid, är osäker på din arbetsförmåga och vilket arbete som passar dig.

Ett program med aktiviteter och utbildning för vissa nyanlända invandrare för att du så snabbt som möjligt ska lära dig svenska, hitta ett jobb och klara din egen försörjning.

Förmedlingsinsatser är ett program för dig som behöver stöd i att söka jobb eller att börja studera. Som stöd får du en handledare hos en av våra leverantörer.

Hur gör jag resultaträkning?

Nedan så hittar du en grunduppställning för hur en resultaträkning kan se ut. Det är viktigt att förstå att uppställningen kan variera något beroende på vilket företag som redovisar.