:

Vad kostar en testamentsexekutor?

Innehållsförteckning:

 1. Vad kostar en testamentsexekutor?
 2. Vad får en testamentsexekutor göra?
 3. Vem kan vara testamentsexekutor?
 4. Vad krävs för att ett testamente ska vara giltigt?
 5. Vem har rätt att läsa testamente?
 6. Vem har rätt att läsa ett testamente?
 7. Kan man skriva testamente utan jurist?
 8. Vad kostar det att skriva testamente hos jurist?
 9. Vad händer om man bestrider ett testamente?
 10. Hur klandrar man ett testamente?
 11. Kan min pappa göra mig arvlös genom testamente?
 12. När testamentet är ogiltigt?
 13. Vem får inte bevittna ett testamente?
 14. Vem får inte skriva på testamente?
 15. I vilka fall kan ett testamente vara ogiltigt?

Vad kostar en testamentsexekutor?

Institutet med en testamentsexekutor har inga egentliga nackdelar då det ger individen frihet att själv bestämma vem som ska få sköta dödsboets förvaltning och skiftning. 

Problemet är dock jurist- och advokatbyråer som ofta passar på att skriva in sig själva som testamentsexekutor i de testamenten de upprättar, utan att egentligen informera om vad det innebär för den enskilde. Dessutom är det inte ovanligt att man ”fular sig” och erbjuder ett bättre pris för den enskilde att upprätta testamentet ifall man skriver in byrån som testamentsexekutor. 

Ur byråns håll är det givetvis en smart och bra affärsmöjlighet då man garanterar sig arbete längre fram. Även ur den enskildes sida är det antagligen inte en allt för dålig idé. Juristen som kommer ta hand om dödsboet är mest troligt mycket kompetent och kommer mest troligt att agera lojalt och korrekt, men problemet är att det kan innebära stora kostnader för dödsboet, som man kanske inte måste ha. Genom ett förordnande om testamentsexekutor förlorar dödsbodelägarna i realiteten möjligheten att välja jurist inte bara efter kompetens, utan även pris. I många fall kanske man inte ens behöver få hjälp av en jurist utan kan sköta bouppteckning och arvskifte själv. Det är inte ovanligt att en jurist kan debitera uppemot 20 000 kronor för att sköta arbetet som testamentsexekutor. 

Vad får en testamentsexekutor göra?

I ett testamente kan det stå vem som ska ta hand om förvaltningen av dödsboet och ordna så att det som står i testamentet genomförs. Den personen kallas testamentsexekutor. Den personen får, i stället för dödsbodelägarna, ansvaret för dödsboet.

Vem kan vara testamentsexekutor?

Det som sägs i 14 16, 18 och 19 §§ om boutredningsman skall tillämpas på testamentsexekutor och på den som genom testamente förordnats att endast i viss del verkställa utredningen efter den döde. Även i fråga om entledigande skall tillämpas det som sägs om boutredningsman. Skyldigheten enligt 14 a § att underrätta rätten om vem som tillställts årsredovisning gäller dock endast den som är boutredningsman. Lag (1996:245).

Vad krävs för att ett testamente ska vara giltigt?

Cancerfonden och våra samarbetspartners sparar information på din enhet för att kunna erbjuda anpassad funktionalitet, samla in besöksstatistik och möjliggöra personaliserad marknadsföring. Du väljer vilka typer av cookies du tillåter utöver de som är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera.

Besöksstatistik Marknadsföring

Vem har rätt att läsa testamente?

Det ställs strikta krav på vilka som får vara testamentsvittnen.

De får inte vara testamentstagare eller närstående till testamentstagare, dvs. den som ska ärva något,De måste vara över 15 år gamla,De måste vara vid sina sinnens fulla bruk,De får inte vara gifta eller sambo med den som skriver testamentet,De får inte vara släkt med den som skriver testamentet i rätt uppstigande eller nedstigande led, dvs. de får inte vara föräldrar, far- och morföräldrar, barn eller barnbarn,De får inte vara besvågrade med den som skriver testamentet, dvs. styvbarn eller svärföräldrar,Inte heller en förmyndare, god man eller förvaltare får bevittna ett förordnande till någon som han eller hon företräder.

Vem har rätt att läsa ett testamente?

Om ett testamente behöver tolkas ska man i första hand försöka ta reda på testatorns vilja (11 kap. 1 § första stycket ÄB). Till hjälp vid tolkningen finns bestämmelser i 11 kap. 2–9 §§ ÄB. Dessa bestämmelser ska bara användas då något annat inte har föreskrivits i eller kan utläsas av testamentet.

Kan man skriva testamente utan jurist?

Hej,och tack för din fråga.

Upprättande av testamente regleras i 10 kap. ärvdabalken. Formkravet för ett testamente är, enligt 1 §, att testamentet ska upprättas skriftligen och bevittnas av två vittnen. Testatorn ska underteckna testamentet i vittnenas närvaro och vittnena ska bestyrka handlingen med sina underskrifter. 4 § anger vem som får vara vittne till ett testamente. Vittnena måste vara över 15 år och inte lida av någon psykisk störning som gör att de saknar insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen. Make eller sambo och vissa andra nära släktingar till testatorn får inte heller vara testamentsvittne.

Vad kostar det att skriva testamente hos jurist?

Det är inte något större problem att finna gratis dokumentmallar på Internet för de flesta typer av juridiska dokument, så även för testamenten. Att använda sig av dessa dokumentmallar är emellertid något som du bör undvika. I vart fall om du inte är jurist och kompetent nog att avgöra om dokumentmallen är korrekt utformad ur ett juridiskt perspektiv, d v s om testamentet som du upprättar och undertecknar kommer att vara giltigt den dag som du avlider.  

Det stora flertalet av de dokumentmallar som är möjliga att ladda ner utan kostnad är mycket undermåligt utformade och ofta även direkt felaktigt utformade. Detta innebär att du riskerar att skapa ett testamente som inte är gällande eller att testamentet får en helt annan innebörd än vad du avser.  

Dokumentmallar är egentligen inte något dåligt i sig när man ska skriva ett testamente. De flesta advokater och andra jurister använder sig av olika typer av mallar eller förlagor när de upprättar testamenten. Emellertid kräver dokumentmallar att du kan avgöra vilken mall som du ska använda dig av, samt anpassa denna mall till dina omständigheter och vad du vill uppnå med testamentet.

Vad händer om man bestrider ett testamente?

Ett testamente ska vara skriftligt och undertecknat av både testatorn, d.v.s. den som skriver testamentet, och två oberoende vittnen. Vittnena måste vara över 15 år och får inte vara släkt med testatorn. De får heller inte vara testamentstagare. Dock behöver de som undertecknar testamentet inte veta vad som står i det utan det räcker med att de vet att det är ett testamente som de bevittnar och skriver under.

För att ett testamente skall vara giltigt skall det måste man ha tillgång till originalhandlingen. En kopia av det gäller således inte.

Arvtagaren eller arvtagarna ska vara tydligt identifierbara med namn och personnummer eller organisationsnummer alternativt adress.

Enligt Ärvdabalken måste ett testamente vara bevittnat d.v.s. underskrivet av två personer för att vara giltigt. Saknas underskrifter är testamentet således ogiltigt.

Nej, ett testamente ska inte registreras någonstans, utan det är upp till testatorn att förvara det på valfritt säkert ställe.

Hur klandrar man ett testamente?

Ifall en misstanke finns om att något är fel med ett testamente kan en arvinge använda sig av klander. På så vis kan testamentet bli ogiltigt till viss del eller i dess helhet. 

Ifall testamentet ogiltigförklaras i sin helhet sker fördelning av den avlidnes arv enligt lag. Klanderreglerna är till för att skydda det den avlidne uttryckt i sitt testamentet som sin sista vilja.

En talan om klander måste därför grunda sig på något av de krav för ogiltighet som lagen, ärvdabalken ställer upp för att vinna laga kraft. Det är dessutom viktigt att inledningsvis påpeka att en arvinge som godkänner testamentet förlorar sin rätt att väcka klandertalan.

Kan min pappa göra mig arvlös genom testamente?

För att veta vad lag­lot­ten är måste man veta vad arvslot­ten är.

Arvslott är det som en ar­vinge ärver om det inte finns tes­ta­men­te. Om den av­lid­ne har barn ska barnen dela lika på arvet och de får var sin arvslott.

Lag­lott är hälf­ten av arvslot­ten. Arvslot­ten är allt det en person skulle ha ärvt om den av­lid­ne inte hade skri­vit ett tes­ta­men­te. Endast bröstar­ving­ar har rätt till lag­lott.

Bröstar­ving­ar (barn och barn­barn) har alltid rätt till lag­lot­ten och lag­lot­ten kan inte tes­ta­men­te­ras bort. Det är därmed omöj­ligt att göra ett barn arvlös ef­tersom de alltid har rätt till åt­minsto­ne lag­lot­ten.

När testamentet är ogiltigt?

Fråga 1: Ett testamente kan ogiltigförklaras enligt Ärvdabalken, om det t.ex. inte uppfyller legala formkrav, om testator varit påverkad av tillfällig eller permanent psykisk störning eller utsatts för obehörig påverkan vid upprättandet. Fråga 2 och 3: Preskriptionstiden för ett testamente är 10 år från den tidpunkt då testamentstagarens rätt inträtt och förutsätter alltså att ett testamente återfunnits för att preskriptionstiden ska börja löpa. Det är inte brukligt att i ett arvskifte reglera hur ett i framtiden eventuellt upphittat testamente ska hanteras. Naturligtvis kan det av praktiska skäl vara svårt, om än möjligt, att verkställa ett testamente som upphittas flera år efter arvskifte. Det är något man får ta ställning till om det inträffar. Det finns exempel på där testamenten dykt upp senare och dessa har då tagits i beaktande.

Vem får inte bevittna ett testamente?

Den som är omnämnd i testamentet får inte vara vittne. Det gäller även den som är närstående till testatorn (alltså den som upprättar testamentet, denne kallas testator). Närståendebegreppet är vida omfattande, vilket kan vara bra att känna till. Det innebära att följande personer inte får skriva under som vittnen, då testamentet riskerar att bli ogiltigt. Närstående är den som: Är gift eller samboende med testator, eller syskon, barn, barnbarn, förälder, far- eller morföräldrar samt styvbarn och svärföräldrar. 

Har man en god man, förvaltare eller förmyndare får även dessa lov att avstå bevittning. 

Utöver att vittnen inte får tillhöra någon av dessa grupper måste de dessutom vara över 15 år gamla och vid sina sinnes fulla bruk.  

Vem får inte skriva på testamente?

Lagen ställer strikta krav på bevittning av testamente. Det krävs två vittnen som är samtidigt närvarande när testamentet skrivs under av testatorn. Att vittnena ska vara samtidigt närvarande innebär att de måste vara i samma rum och veta att de undertecknar ditt testamente, men de behöver inte veta innehållet.

Dessutom får inte vem som helst vara vittne. Man måste vara över 15 år och inte ha en psykisk störning. Vissa närstående personer får inte vara vittnen: 

 • Testators make 
 • Den som i rätt upp- eller nedstigande led är släkt med testatorn eller dennes make (ex barn eller föräldrar till testatorn eller dess make).
 • Testators syskon.
 • inte får vara testators makes/makas släktskap i upp- eller nedstigande led, exempelvis svärföräldrar eller bonusbarn. Testators makes syskon samt testators syskons make/maka får vara testamentsvittne. 

I vilka fall kan ett testamente vara ogiltigt?

Om du som arvinge får vetskap om att det finns ett testamente till förmån för någon annan är det oftast en god idé att kontakta en kunnig jurist så snart som möjligt. Det finns regler för vad som krävs för att ett testamente ska vara giltigt, och en relativt snäv tidsfrist om sex månader inom vilken du måste klandra testamentet. Tidsfristen börjar löpa när du har blivit delgiven en bestyrkt kopia av ett skriftligt testamente. Om det är fråga om ett s.k. nödtestamente ska du delges ett protokoll över förhör med testamentsvittnena eller annan skriftlig uppgift om testamentets innehåll. Högsta Domstolen har i flera rättsfall ställt höga krav på hur en delgivning ska gå till för att tidsfristen ska börja löpa. Det måste vara tydligt för mottagaren att syftet är att delge testamentet.

Ett testamente som inte är bevittnat eller har andra formfel är ogiltigt, men du måste klandra testamentet för att det ska bli ogiltigt. En klandertalan lämnas in hos tingsrätten.