:

Hur bokför man en återbetalning?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokför man en återbetalning?
 2. Hur bokför man återbäring från Länsförsäkringar?
 3. Vad är en återbäring?
 4. På vilket konto bokförs försäkring?
 5. Hur bokför jag återbetalning från Skatteverket?
 6. Hur bokförs återbetalning av skatt?
 7. Vilka försäkringar ger återbäring?
 8. Vad är återbäring från Länsförsäkringar?
 9. Varför får man återbäring?
 10. Vad bokförs på konto 7690?
 11. Vad bokförs på konto 7621?
 12. När används konto 2850?
 13. Vad används konto 1630 till?
 14. Är försäkringspengar skattefria?
 15. Är försäkringspengar inkomst?

Hur bokför man en återbetalning?

Hej.

En fråga hur jag skal bokföra (i enskild firma) en vara som är betälld och betalt från företagskontot innan nyår men som tyvärr inte kan levereras och jag fått pengarna tilbaka på samma kontot i dag.

Hur bokför man återbäring från Länsförsäkringar?

    Bokföra återbäring 2014-04-07 08:32 Hej! Vi bedriver ett aktiebolag och har fått en återbäring från vårt försäkringsbolag för det har gått så bra för dem- Hur bokför jag det? Skall jag använda 8390 Övriga finansiella intäkter eller 3990 Övriga ersättningar och intäkter?  Skrivet av:  Veronica Bialecki IP: 81.229.176.181 Svar: Bokföra återbäring 2014-04-07 21:50 Ingen större betydelse ur resultat och skattesynpunkt, men finansiell intäkt, 8390, verkar nog mest logiskt.  Skrivet av:  Tore IP: 90.227.225.76 Skriv gärna en kommentar.   

Vad är en återbäring?

Återbäringsräntor förekommer endast i ömsesidigt bedrivna försäkringsbolag. Återbäringsräntan använder försäkringsbolag för att fördela den totala avkastningen mellan alla traditionella pensionsförsäkringar. Återbäringsräntan används för att jämna ut avkastningen över en längre tid och innehåller även en prognos om framtida avkastning.

Hur hög återbäringen varit de senaste åren kan du se på Svensk Försäkrings webbplats

På vilket konto bokförs försäkring?

De vanligaste är att försäkringar betalas en gång per år. En försäkring betalar man dessutom i förskott så därför brukar kostnaden periodiseras. Detta gäller även försäkringar på mindre belopp, trots att premierna betalas i förväg. När du betalar i förväg och periodiserar försäkringen, så delas betalningarna upp. Vid det första tillfället bokförs dock hela beloppet, första månadskostnaden och den förutbetalda premien. Ett tips är att alltid bokföra per månad om kostnaden per månad är högre än 1000 kronor. Ett exempel: Företaget X betalar en årlig premie på 6000 kr för sin företagsförsäkring via plusgirot. Då ska försäkringen bokföras på debet och Plusgirot på Kredit.

Hur bokför jag återbetalning från Skatteverket?

Vissa av de skattebefrielser som finns för energiskatt på el och åstadkoms genom återbetalning utgör statligt stöd enligt EU-rätten. Med anledning av EU:s regler om statligt stöd finns det därför i vissa fall särskilda villkor som måste vara uppfyllda för att man ska få återbetalning (11 kap. 17 § LSE).

Efter ansökan från förbrukaren beslutar Skatteverket om återbetalning av energiskatten på den el som denne har förbrukat i yrkesmässig jordbruks- eller skogsbruksverksamhet (11 kap. 12 § första stycket LSE).

Skattebefrielsen omfattas av reglerna om statligt stöd. Med anledning av EU:s regler om statligt stöd finns det därför särskilda villkor som måste vara uppfyllda för att man ska få återbetalningen (11 kap. 17 § LSE).

Efter ansökan från förbrukaren beslutar Skatteverket om återbetalning av energiskatten på den el som denne har förbrukat i yrkesmässig vattenbruksverksamhet (11 kap. 12 a § första stycket LSE).

Skattebefrielsen omfattas av reglerna om statligt stöd. Med anledning av EU:s regler om statligt stöd finns det därför särskilda villkor som måste vara uppfyllda för att man ska få återbetalningen (11 kap. 17 § LSE).

Hur bokförs återbetalning av skatt?

Ett företag ska löpande under året betala in preliminär skatt till Skatteverket. Detta kallas debiterad preliminärskatt. Den preliminära skatten ska så nära som möjligt motsvara vad den slutliga skatten kommer att bli. Företaget lämnar underlag till Skatteverket om hur stort resultatet förväntas bli (när företaget registreras eller i en preliminär deklaration), och utifrån detta beslutar Skatteverket hur mycket preliminärskatt som ska betalas varje månad. Det beslutade beloppet kommer att dras från företagets skattekonto varje månad (oftast runt den 12:e i månaden). Det är upp till dig som företagare att betala in skatten till skattekontot.

När preliminärskatten dras från skattekontot bokförs detta som en minskning av skatteskuld, på konto 2518 (vissa använder gruppkontot 2510 istället, men vi rekommenderar 2518 så att preliminärskatten hålls separat). Motkonto är 1630.

En detalj som kan vara lite förvirrande är att den debiterade preliminärskatten betalas i efterskott. Skatten som avser januari dras från skattekontot i februari. Detta gör att preliminärskatten för räkenskapsårets sista månad dras först under nästa räkenskapsår. Mer om detta lite längre ner.

Vilka försäkringar ger återbäring?

Ja, livförsäkringsbolagen kan reallokera och de kan också sänka den så kallade prognosräntan eller höja sina livslängdsantaganden – alla dessa åtgärder kan vara förklaringen till att din pensionsutbetalning har sänkts.

Vissa försäkringsbolag ger den garanterade räntan varje år, medan andra bolag lovar att du kommer att få den garanterade årsräntan, men först när pensionsförsäkringen ska betalas ut. Detta kan få betydelse om du vill flytta ditt pensionskapital till ett annat försäkringsbolag och innebär också att om du spar i en försäkring som ger den garanterade räntan först vid utbetalningstillfället så kan bolaget reallokera även inbetalda premier. Det är först vid utbetalningstillfället som bolaget måste se till att du under spartiden har fått en avkastning som motsvarar den garanterade årsräntan.

Vad är återbäring från Länsförsäkringar?

I höst kommer vi att dela ut 75 miljoner i återbäring till våra försäkringskunder. En anledning är att bolaget har funnits i länet i 180 år sedan det grundades i Jämshög 1843.

– Det känns riktigt bra att inleda jubileumsåret med den här nyheten. Det blir förhoppningsvis ett litet tillskott som kan sätta guldkant på vardagen för kunderna, säger Jens Listerö, vd för Länsförsäkringar Blekinge.

Varför får man återbäring?

Folksam har varit ett kundägt försäkringsbolag i mer än hundra år. Idag är vi ett välskött företag som mår bra.

Med återbäringen hoppas vi öka medvetandet om att vi ägs av dig och alla våra andra kunder – och visa på fördelarna med att vara delägare i ett kundägt företag.

Vad bokförs på konto 7690?

Bokföring av olika affärshändelser

Vi ger dig tips på hur olika affärshändelser i din verksamhet kan bokföras. Tänk på att det är generella tips och att det kan finnas undantag – dubbelkolla därför med en sakkunnig om du är osäker på något.

Vad bokförs på konto 7621?

 • 1 Kontoklass
 • 2 Kontogrupp
 • 3 7621 Sjuk- och hälsovård, avdragsgill
 • 4 Bokföringsmässig effekt
 • 5 Bokföringsmässig sammanställning

Intäktskonto ökar alltid på debit och minskar på kredit(se nedan). Konton inom denna klass är att anse som Resultatkonton.

När används konto 2850?

Alla juridiska personer som är bokföringsskyldiga ska se till att alla transaktioner som påverkar skattekontot tydligt syns i räkenskaperna. Det gör man genom att ha ett konto som har samma transaktioner som skattekontot hos Skatteverket. Det kan även vara bra att skilja på de olika skatte- och avgiftsbeloppen genom att bokföra dem på olika konton. När det sedan är dags för skattedeklarationen så omför man beloppen till konto 1630 (Avräkning för skatter och avgifter). Från det kontot bokför du sedan betalningen. Skulle du vid bokslutet ha en skuld på skattekontot så kan det vara bra att flytta saldot till konto 2850 (Avräkning för skatter och avgifter).

Vad används konto 1630 till?

Har du aktiebolag eller ekonomisk förening bokförs skatt på konto 1630. I slutet av året måste du kontrollera att saldot i bokföringen stämmer överens med det faktiska saldot på skattekontot hos Skatteverket.

 • Kontrollera att ingående värde på 1630 för räkenskapsåret stämmer överens med ingående saldo på skattekontot.
 • Har du många händelser på skattekontot kan det vara bra att checka av månad för månad och även där synka in- och utgående saldo.
 • Är försäkringspengar skattefria?

  I lagen om skatt på arv och gåva (ArvsskatteL) 7 a § föreskrivs att arvsskatt även skall betalas för sådan ersättning på grund av försäkring som med anledning av arvlåtarens död med stöd av personförsäkring erläggs till dödsboet eller förmånstagaren, samt för sådant under motsvarande förhållanden erlagt, med försäkringsersättning jämförbart ekonomiskt stöd som betalas av staten, en kommun eller något annat offentligrättsligt samfund eller en pensionsanstalt. Försäkringsersättning eller ekonomiskt stöd, till den del ersättningen eller stödet är skattepliktig inkomst vid inkomstbeskattningen, är dock befriade från arvsskatt.

  Enligt Inkomstskattelagen 36 § är försäkringsbelopp skattefritt om det med anledning av den försäkrades död betalas såsom engångsersättning till en person som står i ett sådant förhållande till honom eller henne som avses i 34 § 3 mom. 2 punkten eller till den försäkrades dödsbo, om de inte erhållits i stället för skattepliktiga inkomster.

  Således är försäkringsersättningar som på grund av dödsfall utbetalas till dödsboet eller till den avlidnes i inkomstskattelagens 34 § avsedd släkting (härefter nära anhörig) befriade från inkomstskatt, men skattepliktiga i arvsbeskattningen. De nära anhöriga som avses i 34 § i inkomstskattelagen omfattar den försäkrades make, hans eller hennes arvtagare i upp- eller nedstigande led, adoptivbarn eller dennes bröstarvinge, fosterbarn eller makes barn. Ersättningar som betalas till andra än nära anhöriga är kapitalinkomster, men befriade från arvsskatt.

  Skattepliktiga i arvsbeskattningen är enligt 7 a § i ArvsskatteL alla försäkringsersättningar som på grund av dödsfall utbetalas till dödsboet eller förmånstagare. Vanligtvis betalas arvsskattepliktiga försäkringsersättningar från produkter som säljs exempelvis under följande namn: placeringsförsäkring, individuell pensionsförsäkring, gruppensionsförsäkring, risklivförsäkring, låneskyddsförsäkring och privat olycksfallsförsäkring. Av dessa har behandlingen av den individuella pensionsförsäkringen och låneskyddsförsäkringen vissa särdrag i beskattningen, om vilket ges närmare information längre fram

  Skattepliktigheten för en ersättning avgörs inte på basis av hurdan försäkring det är fråga om. Skattepliktiga är såväl exempelvis försäkringsersättningar som betalats på grund av olika sparlivförsäkringar som ersättningar som erhållits från risklivförsäkringar. Skattepliktigheten bestäms inte heller på basis av vem som tecknat en försäkring eller när försäkringspremierna har betalats. Skattepliktiga är alltså även exempelvis ersättningar som erhållits från försäkringar tecknade av arbetsgivare eller fackförbund.

  Är försäkringspengar inkomst?

  Ersättning för inkomstförlust vid en personskada ska motsvara skillnaden mellan den inkomst du hade före och den du har efter skadan. Beräkningen blir densamma vid alla typer av skadestånd vare sig det är fråga om trafikolycka eller en ansvarsskada (t ex om du halkar på en trottoar som någon försummat att sanda eller om du blir misshandlad). Ersättningen regleras i Skadeståndslagen kapitel 5.

  Löntagare