:

Hur stort är inkomstbasbeloppet?

Innehållsförteckning:

 1. Hur stort är inkomstbasbeloppet?
 2. Hur mycket år 7 5 inkomstbasbelopp 2023?
 3. Vad betyder 7 5 inkomstbasbelopp?
 4. När infördes inkomstbasbelopp?
 5. Vad är en höginkomsttagare 2023?
 6. Vad är mitt inkomstbasbelopp?
 7. Vad blir inkomstbasbeloppet 2024?
 8. Vad blir basbeloppet 2024?
 9. Hur räknar man ut inkomstbasbelopp?
 10. Vad blir inkomstbasbeloppet 2023?
 11. Vad är skillnad mellan prisbasbelopp och inkomstbasbelopp?
 12. Hur många tjänar över 50 000 i månaden?
 13. Är en lön på 40000 bra?
 14. Hur mycket är 20 inkomstbasbelopp?
 15. När börjar prisbasbelopp 2023 gälla?

Hur stort är inkomstbasbeloppet?

I Sverige finns det tre basbelopp som används för att räkna fram ersättningar i det offentliga försäkringssystemet. Dessa är prisbasbelopp, förhöjt prisbasbelopp och inkomstbasbelopp. 

Det är pensionsmyndigheten som varje år räknar ut hur stort inkomstbasbeloppet ska vara och därefter fastställs det av regeringen. Beloppet används för att räkna fram den högsta inkomst som ger rätt till allmän pension, det vill säga taket för pensionsgrundande inkomst. 

Hur mycket år 7 5 inkomstbasbelopp 2023?

För de läkare som är anställda i regioner, kommuner och bolag anslutna till kommunavtalet finns det sedan årsskiftet två pensionsavtal: dels KAP-KL (kollektivavtalad pension) för anställda som är födda 1985 och tidigare och tjänar över 7,5 inkomstbasbelopp (IBB), vilket år 2023 motsvarar 557 250 kr/år eller 46 438 kr/månad, dels ett pensionssystem som är helt avgiftsbestämt, AKAP-KR, som är för dig som är född 1986 eller senare eller tjänat under taket på 7,5 IBB. Alla läkare anställda efter årsskiftet 2023 i den regionala/kommunala sektorn som inte varit anställda med KAP-KL de senaste 90 dagarna ansluts till AKAP-KR oberoende av ålder.

Den avgiftsbestämda pensionen AKAP-KR bestäms utan nedre åldersgräns utifrån vad läkaren tjänar: av inkomster upp till 7,5 IBB per år avsätts 6 procent till den framtida pensionen, och av inkomst över 7,5 IBB avsätts 31,5 procent. 

Vad betyder 7 5 inkomstbasbelopp?

Den försäkrade betalar själv en allmän pensionsavgift på 7 procent av lönen och av ersättningar från social- och arbetslöshetsförsäkringarna (sjuk- och aktivitetsersättning är undantaget).

Inbetalningen görs som en del av preliminärskatteavdraget. Avgiften betalas på inkomster upp till 8,07 inkomstbasbelopp. I samband med taxeringen får du ett avdrag på din skatt som motsvarar den allmänna pensionsavgiften. Det innebär i praktiken att du inte betalar någon avgift utan den allmänna pensionsavgiften finansieras med allmänna skatter.

Arbetsgivare betalar en pensionsavgift på 10,21 procent av varje anställds lön. För egenföretagare motsvaras detta av egenavgiften. Avgiften betalas på hela inkomsten, även för inkomster som överstiger 8,07 i inkomstbasbelopp.

Inkomster som överstiger 8,07 i inkomstbasbelopp ger inte pensionsrätt. Den delen av avgiften förs till statsbudgeten och betraktas som en skatt. För dig som är egenföretagare

När infördes inkomstbasbelopp?

Om du inte lämnat blankett K10 varje år och i efterhand behöver räkna ut hur stort ditt gränsbelopp är har vi här sammanställt vilka belopp och procentsatser som gällt i blankett K10 de senaste åren. Vi anger också vad som gäller för innevarande inkomstår.

På blankett K10 räknar du ut hur stor del av utdelningen (eller vinsten vid en försäljning av aktierna) från ditt fåmansföretag som ska beskattas i kapital respektive tjänst. Skatteverket rekommenderar att du alltid lämnar blankett K10, oavsett om du tagit någon utdelning eller inte. Genom att göra det håller du reda på hur stort ditt så kallade sparade utdelningsutrymme är, vilket du behöver veta storleken på för att få ett korrekt och så fördelaktigt gränsbelopp som möjligt.

Vad är en höginkomsttagare 2023?

Skiktgränsen för uttag av statlig inkomstskatt (20 procent) hamnar på 598 500 kronor jämfört med 540 700 kronor 2022. Det är 57 800 kronor högre än förra året och är en effekt av omräkningen med förändringen av konsumentprisindex + 2 procent­enheter.

 • Det innebär att du 2023 kan ha en månadslön på knappt 51 200 kronor innan du börjar betala statlig inkomstskatt, jämfört med år 2022 då motsvarande nivå låg på drygt 46 200 kronor.
 • Pensionärer (66+) kan tjäna mer, drygt 56 900 kronor i månaden, innan statlig skatt tas ut, jämfört med år 2022 då motsvarande nivå låg på knappt 51 600 kronor.

Vad är mitt inkomstbasbelopp?

Inkomstbasbeloppet ska spegla inkomstindex, det vill säga, inkomstutvecklingen för personer mellan 16–64 år i Sverige. Beloppet räknas årligen om genom att inkomstbasbeloppet från 2005, vilket uppgick till 43 313 kronor, multipliceras med kvoten mellan inkomstindex för gällande år och inkomstindex för 2005. Summan av beräkningen avrundas alltid till närmaste hela hundratal. Hur denna beräkning ska göras är reglerat i Socialförsäkringsbalken kapitel 58, paragraf 27 och ges i uppdrag till Pensionsmyndigheten av regeringen. Det är dock flera myndigheter och institut involverade.

Beräkningen för inkomstindex, som ligger till grund för inkomstbasbeloppet, baseras nämligen i sin tur på hur Konjunkturinstitutet beräknar att intäkterna har utvecklats under de senaste åren för att få fram siffran för det kommande året. För att beräkna inkomstindex för 2018 används alltså Konjunkturinstitutets prognos för inkomstutvecklingen från 2016 och 2017. Den allmänna konjunkturen kommer också att väga in i beräkningen. När inkomstindex är fastslaget blir det sedan denna summa som blir grunden för beräkningen av inkomstbasbeloppet enligt beskrivningen i föregående stycke.

Vad blir inkomstbasbeloppet 2024?

Försäkringskassan fastställer din personliga SGI vid behov, till exempel när du sjukskriver dig.

Skatteverket fastställer din personliga PGI varje år. Skatteverket informerar sedan Pensionsmyndigheten om din PGI.

Inkomstgränserna avrundas till närmast lägre hundratal kronor. Uppdatering 2023-07-04: PGI-golvet ligger dock på samma nivå som gränsen för att lämna inkomstdeklaration, utan avrundning.

 • PGI-golv: Lägsta inkomst som ger PGI är 0,423 gånger prisbasbeloppet

För årsinkomster över följande belopp betalar du statlig skatt med 20 %, förutom övriga skatter och avgifter.

Vad blir basbeloppet 2024?

SCB, Statistiska centralbyrån, räknar på uppdrag av regeringen årligen ut prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken. Beloppet fastställs sedan formellt av regeringen under hösten. Beloppet används vid beräkning av exempelvis intäkter, förmåner och avgifter och ska spegla inflationen. Därför förändras det från år till år.

När SCB beräknar prisbasbeloppet ska myndigheten utgå från bastalet 36 396, en summa som ligger till grund för 1998 års prisbasbelopp. Bastalet ska sedan årligen multipliceras med ett jämförelsetal som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i juni året före det år som prisbasbeloppet avser och prisläget i juni 1997 skriver SCB på sin webbplats.

Hur räknar man ut inkomstbasbelopp?

Inkomstbasbelopp är ett fastställt belopp av Pensionsmyndigheten som ligger till grund för beräkning av bland annat högsta pensionsgrundande inkomst. Beloppet beräknas om årligen utifrån ett förhållande mellan gällande inkomstindex och index från 2005. År 2019 var inkomstbasbeloppet på 64 400 kr.

Det är Pensionsmyndigheten som räknar ut hur stort som inkomstbasbeloppet ska vara. Därefter är det regeringen som fastställer det innan det är aktuellt att användas. Beloppet beräknas på följande sätt:

Vad blir inkomstbasbeloppet 2023?

Här hittar du en kort sammanfattning av olika belopp och procentsatser för exempelvis skatter och avgifter, prisbasbelopp samt för olika avdrag.

Födda 2005 ­– 2007

Vad är skillnad mellan prisbasbelopp och inkomstbasbelopp?

Basbelopp är ett index som används för att räkna fram ett antal olika belopp i samhället, till exempel pension och statliga lönegarantier.Basbeloppen justeras för inflationen för att spegla samhällets prisutveckling.Det finns tre olika typer av basbelopp vilka är.

Visar prisutvecklingen i samhället och sätts av regeringen varje år.Prisbasbeloppet används vid bland annat beräkning av exempelvis;Bilförmånsvärdet, skattefritt traktamente, deklarationspliktsgräns, inkomsttak för sjukpenning och föräldrapenning, skattefri tävlingvinst vid idrottstävling.

Hur många tjänar över 50 000 i månaden?

 • Låga löner: mindre än 25 000 kr/mån
 • Mellanlöner: 25 000 – 50 000 kr/mån
 • Höga löner: över 50 000 kr/mån

Är en lön på 40000 bra?

En lön på 40 000 kr per månad är högre än genomsnittet i Sverige. Enligt SCB (Statistiska Centralbyrån) var medianlönen i Sverige 35 000 kr per månad 2020, vilket innebär att 50% av arbetstagarna tjänade mindre än så, medan de andra 50% tjänade mer. En lön på 40 000 kr per månad är därför högre än vad majoriteten av arbetstagarna tjänar i Sverige.

De vanligaste yrkena med en lön på 40 000 kr per månad i Sverige är oftast yrken som kräver hög utbildning eller specialkompetens. Exempel på sådana yrken är:

Det beror på personliga preferenser och levnadssätt, men generellt sett är en lön på 40 000 kr per månad tillräcklig för att leva ett bra liv i Sverige. Men vad innebär ett ”bra liv” egentligen?

Hur mycket är 20 inkomstbasbelopp?

Statistikmyndigheten SCB publicerar i juli varje år sina beräkningar av prisbasbeloppet (avsnitt 1) och det förhöjda prisbasbeloppet (avsnitt 2). Regeringen fastställer formellt beräkningen i september, men deras beslut brukar följa beräkningen från SCB.

 • Prisbasbeloppet för 2022 (SCB den 14 juli 2021)
  • Beräkningar av prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet
 • 2021-09-23: Prisbasbelopp för 2022 fastställt (regeringen 23 september 2021)
  • Både prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet fastställdes enligt beräkningarna från SCB
  • Beräkningar och exempel nedan gäller alltså utan ändringar!

Pensionsmyndigheten publicerar i oktober varje år sin beräkning av inkomstbasbeloppet (avsnitt 3). Regeringen fastställer formellt beräkningen i november, men deras beslut brukar följa beräkningen från Pensionsmyndigheten.

Det förhöjda prisbasbeloppet för 2022 är beräknat till 49 300 kr, 700 kr högre än det förhöjda prisbasbeloppet för 2021 som är 48 600 kr.

SCB gör beräkningen genom att räkna upp det fasta bastalet 37 144 kr med utvecklingen av konsumentprisindex (KPI) från juni 1997 (257,38) till juni 2020 (341,32). Tekniken är alltså densamma som för prisbasbeloppet, men med ett högre bastal.

Det förhöjda prisbasbeloppet används vid beräkning av högsta pensionsgrundande inkomst för personer som omfattas av både det gamla pensionssystemet (ATP) och det nya systemet. Personer födda före 1938 omfattas helt av det gamla pensionssystemet. Personer födda 1938-1953 har successivt mer och mer från det nya pensionssystemet.

När börjar prisbasbelopp 2023 gälla?

 • ITP Sjukpension (för lönegränsen 7,5 och 10 prisbasbelopp).
 • Ersättning från Tjänstegruppliv­försäkringen, TGL.
 • ITP Familjeskydd och ITPK.