:

Vad tjänar en god man Göteborg?

Innehållsförteckning:

 1. Vad tjänar en god man Göteborg?
 2. Hur mycket får en god man i ersättning?
 3. Får man betalt för att vara god man?
 4. Hur mycket tjänar en god man i månaden?
 5. Vad kostar en god man i månaden?
 6. Hur betalas en god man?
 7. Är arvode skattefritt?
 8. Vad ingår inte i god mans uppdrag?
 9. Hur många uppdrag får en god man ha?
 10. Hur räknar jag ut mitt arvode?
 11. Är arvode en anställning?
 12. Får man ha Swish när man har god man?
 13. Har en god man rätt att neka pengar?
 14. Hur mycket skatt på arvode god man?
 15. Hur betalar man räkningar som god man?

Vad tjänar en god man Göteborg?

Det är omöjligt att svara på frågor såsom: ”Vad får en god man i Stockholm för ersättning”, samt ”vad får en god man i Malmö för ersättning?” Det är alltid överförmyndarförvaltningen i din kommun som beslutar om vilka procentsatser och summor som betraktas som en skäliga för ditt arbete.

Detta faktum medför att din årsersättning kan variera kraftigt, vilket vi pratar mer om nedan.

Tips: Läs mer om hur det fungerar att vara god man i Handboken för förvaltare och goda män.

Ersättningen påverkas främst av uppdragets komplexitet samt tidsåtgång. Du kan även vara god man för fler brukare, för att på så sätt få ett högre årligt arvode. Att agera god man är dock ett frivilliguppdrag som nästan aldrig ger dig några större inkomster, även om du tar dig an flera brukare.

Att bli god man för att tjäna snabba pengar är en såväl dålig som oetisk idé.

Hur mycket får en god man i ersättning?

En god man ska in­led­nings­vis bevaka din rätt. Det in­ne­bär att den gode mannen ska se till att dina rät­tig­he­ter gente­mot myn­dig­he­ter till­va­ra­tas. Det kan till ex­em­pel vara att sä­ker­stäl­la att du får rätt er­sätt­ning­ar eller so­ci­a­la in­sat­ser från myn­dig­he­ter. 

Andra upp­gift är att för­val­ta din egen­dom. Det be­ty­der att ta hand om din eko­no­mi. Det in­klu­de­rar till ex­em­pel att se till att dina räk­ning­ar blir be­tal­da, att du har pengar till var­dags­ut­gif­ter samt att dina pengar på banken för­val­tas. 

Till sist kan den gode mannen också sörja för din person. Det hand­lar om de mer per­son­li­ga bi­tar­na, till ex­em­pel att du har ett bra och pas­san­de boende eller att dina so­ci­a­la in­sat­ser fun­ge­rar.

En god man har rätt till ett arvode. Utöver ar­vo­det har den gode mannen också rätt till er­sätt­ning för de ut­gif­ter den har haft i sam­band med upp­dra­get. 

Upp­dra­get som god man är delvis ide­ellt och ar­vo­det kan inte jäm­stäl­las med en lön. Hur mycket ar­vo­det ska uppgå till avgörs i varje en­skilt ärende och det går därför inte med sä­ker­het att säga hur stor er­sätt­ning ett visst god­man­skap skulle in­ne­bä­ra. 

Får man betalt för att vara god man?

Huvudregeln är att du som huvudman själv står för den gode mannens eller förvaltarens arvode och ersättning. Detta gäller om dina tillgångar överstiger 2 gånger prisbas­beloppet, 96 600 kronor för år 2022, eller att dina skattepliktiga inkomster överstiger 2,65 gånger prisbasbeloppet, 127 995 kronor för år 2022.

Hur mycket tjänar en god man i månaden?

Du kan begära att din huvudmans post skickas till din adress, som då kallas särskild postadress. Det gör du genom att fylla i blanketten Anmälan, Särskild postadress. Bifoga en kopia av ditt förordnande som god man.

Vad kostar en god man i månaden?

En god man eller förvaltare har rätt till ett skäligt arvode för sitt uppdrag och ersättning för de utgifter som han eller hon har haft för att utföra sitt uppdrag för dig.

Även om din gode man eller förvaltare är anhörig till dig har han eller hon rätt till ett arvode, men måste inte begära det.

Hur betalas en god man?

Till grund för bedömningen används redogörelsen som du lämnar in tillsammans med årsräkningen eller sluträkningen. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram riktlinjer hur arvodet ska bedömas. Arvodet är ett schablonbelopp vars storlek beror på hur omfattande ditt uppdrag varit.  

Är arvode skattefritt?

Den som är nämndeman har rätt att vara ledig från sin anställning i den utsträckning som behövs för att kunna utföra sitt uppdrag. Det innebär att arbetsgivaren ska bevilja ledighet för att nämndemannen ska kunna delta vid förhandlingar och andra sammanträden i domstolen.

Vad ingår inte i god mans uppdrag?

En ställföreträdare ska inte utföra praktiska sysslor. Nedan följer några exempel med information om vem som istället ska utföra uppgiften. Att ordna eller ansöka om att dessa insatser utförs om det behövs är däremot godemannens uppgift då faller inom bevaka rätt eller sörja för person.

Hämta ut medicinerAnhöriga, boendepersonal, boendestödjare, hemtjänst eller personlig assistent.

Hur många uppdrag får en god man ha?

Det är omöjligt att svara på frågor såsom: ”Vad får en god man i Stockholm för ersättning”, samt ”vad får en god man i Malmö för ersättning?” Det är alltid överförmyndarförvaltningen i din kommun som beslutar om vilka procentsatser och summor som betraktas som en skäliga för ditt arbete.

Detta faktum medför att din årsersättning kan variera kraftigt, vilket vi pratar mer om nedan.

Tips: Läs mer om hur det fungerar att vara god man i Handboken för förvaltare och goda män.

Ersättningen påverkas främst av uppdragets komplexitet samt tidsåtgång. Du kan även vara god man för fler brukare, för att på så sätt få ett högre årligt arvode. Att agera god man är dock ett frivilliguppdrag som nästan aldrig ger dig några större inkomster, även om du tar dig an flera brukare.

Att bli god man för att tjäna snabba pengar är en såväl dålig som oetisk idé.

Hur räknar jag ut mitt arvode?

Vår lönekalkylator hjälper dig att beräkna din preliminära kostnad

för en anställd. Du kan se kostnaden för skatt och avgifter samt även kostnaden för eventuella avtalsförsäkringar.

Är arvode en anställning?

Rutinen Gage/Arvode avser en utbetalning till person eller andra mottagare som inte är anställd och som inte har ett företag att fakturera ifrån, alltså hantering av engångsutbetalningar till ej anställda personer. Ersättningen ska redovisas och omfattas av sociala avgifter, kontrolluppgift och eventuell SINK (Särskild inkomstskatt), LSI-deklaration (Lagen om särskild inkomstskatt) och avgift samt även redovisas mot bokföring.

För kommuner kan rutinen användas för att enkelt betala ut arvoden till förtroendevalda som får ersättning för arbetade timmar och utlägg.

Får man ha Swish när man har god man?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar över om en god man får ha hand om dina pengar som du har på ett konto. Du undrar även vad som gäller om du i stället har en förvaltare. Regler om god man och förvaltare återfinns i 11 kap. föräldrabalken (FB). Jag kommer därför utgå ifrån denna lag när jag besvarar din fråga.

Har en god man rätt att neka pengar?

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänt om vad en god man är och får göra

Hur mycket skatt på arvode god man?

Som god man, förvaltare eller förmyndare har du rätt till ett arvode för ditt uppdrag. Du har också rätt till ersättning för de utgifter du haft för att kunna utföra uppdraget. Det är överförmyndarnämnden som beslutar om arvodet och kostnadsersättning.

Beräkningen av arvode och kostnadsansvar utgår från prisbasbeloppet.

Hur betalar man räkningar som god man?

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag att hänvisa till Föräldrabalk (1949:381), nedan kallad FB.