:

Hur ska avskrivningar på anläggningstillgångar göras enligt ÅRL?

Innehållsförteckning:

 1. Hur ska avskrivningar på anläggningstillgångar göras enligt ÅRL?
 2. Måste företag göra avskrivningar på sina materiella anläggningstillgångar?
 3. Var går gränsen för avskrivning?
 4. Hur bokför man en anläggningstillgång?
 5. Hur beräknar man avskrivningar?
 6. När måste man göra avskrivningar?
 7. Vad räknas som en anläggningstillgång?
 8. Hur mycket får man skriva av?
 9. Hur mycket får man skriva av per år?
 10. Hur man bokför avskrivningar?
 11. Vad är skillnaden på en Omsättningstillgång och anläggningstillgång?
 12. Får man lov att skriva upp värdet på en anläggningstillgång?
 13. Hur räknar man ut en avskrivning?
 14. Hur många år skriver man av en byggnad?
 15. Får man skriva av inventarier på 3 år?
 16. Vad är en anläggningstillgång?
 17. Hur bokförs anläggningstillgångar?
 18. Hur lång är avskrivningstiden för en bil?
 19. Hur lång är avskrivningstiden för en lastbil?
 20. Varför avskrivs anläggningstillgångar?
 21. Vad är anläggningstillgångar?
 22. Hur bokförs anläggningstillgångar?
 23. Vad är avskrivning enligt plan?

Hur ska avskrivningar på anläggningstillgångar göras enligt ÅRL?

I Sverige förfogar alla högskole- och universitetsanställda själva över rättigheterna till sina uppfin­ningar och forskningsresultat enligt lagen om rätt till arbetstagares uppfinningar. Detta kallas lärarundantaget men gäller alltså inte enbart lärare. Om inget annat har avtalats, t ex med en extern part, innebär det att forskaren själv förfogar över sina resultat och idéer. Det betyder att kostnaderna för exempelvis patent bekostas av forskarens egna företag eller av forskaren privat. För mer information eller rådgivning kring patent tas kontakt med Innovationskontoret eller Karolinska Institutet Innovations AB (KIAB).

Anläggnings- och inventarienummer anges med automatik i samband med att anläggningen aktiveras via EFH-faktura eller när inventarien registreras i anläggningsregistret, se vidare i manualen för AT-modulen, som finns på Medarbetarportalen/Stöd och Verktyg/ Ekonomi/ Manualer och vägledning. OBS! Obligatorisk inventeringsinformation för spårbarhet t ex serienummer, plats eller ansvarig person anges i flik 1 i anläggningsregistret. Det finns inga krav på att märka upp inventarien med aktuellt nummer utan det avgör institutionen själv.

En inventarie kopplas endast till anläggningsgrupp 1000 medan det för en anläggning måste väljas korrekt anläggningsgrupp utifrån anläggningstyp, livslängd och finansiering. För mer information om vad som är avgörande vid bedömning av avskrivningstid, se avsnitt om Avskrivningar. För byte av projekt och anläggningsgrupp måste ärende skickas till [email protected] då dessa ändringar endast görs av Redovisning&Controlling.

Karolinska Institutet är enligt Förordningen om myndigheters bokföring skyldig att i inventarieregistret registrera de tillgångar som bedöms vara stöldbegärliga men som inte ska redovisas som anläggnings­tillgångar. De anskaffningar som redovisas som i kontogrupp 561*, Korttidsinvesteringar och förbrukningsinven­tarier, kan vara stöldbegärliga.

Nedanstående förbrukningsinventarier med ett inköpsvärde under 30 000 kr ska alltid ses som stöldbegärliga och tas in i inventarieregistret:

 • Bärbara datorer (ej tillbehör såsom skärm, tangetbord mm)
 • Smartphones
 • Surf- och läsplattor
 • Övrigt såsom digitala kameror, projektorer och liknande

Måste företag göra avskrivningar på sina materiella anläggningstillgångar?

       9.1.1 Materiella anläggningstillgångar                 9.1.1.1 Kulturtillgångar       9.1.2 Immateriella anläggningstillgångar                 9.1.2.1 Egenutvecklade immateriells anläggningstillgångar                 9.1.2.2 Kan den egenutvecklade immateriella tillgången                               tas upp i balansräkningen?                 9.1.2.3 Värdering av egenutvecklade immateriella                                anläggningstillgångar                 9.1.2.4 Dokumentation

Anläggningstillgångar redovisas i balansräkningen eftersom de förbrukas under längre tid än under den period de köpts in. För att visa att förbrukningen pågår över tiden tillgångsredovisas tillgången och värdeminskningen skrivs av efter hand som en avskrivningskostnad.

Var går gränsen för avskrivning?

Inventarie eller förbrukningsinventarie - vad är skillnaden egentligen? Vilka belopp är det som gäller och hur påverkar det mitt resultat om jag bokför det på olika sätt? Låt mig ge dig några enkla tips på hur du kan tänka. 

En inventarie är ett större inköp för stadigvarande bruk, det vill säga – det ska användas i verksamheten och inte säljas vidare. En inventarie klassas som en anläggningstillgång i balansräkningen och kostnadsförs över tiden (årligen) genom avskrivning. 

Hur bokför man en anläggningstillgång?

Anläggningstillgångar är tillgångar som en redovisningsenhet avser att stadigvarande bruka i näringsverksamheten, i syfte att erhålla ekonomiska fördelar i framtiden.

Tillgångar är enligt IFRS resurser som kontrolleras av en redovisningsenhet till följd av tidigare händelser från vilka framtida ekonomiska fördelar väntas tillfalla redovisningsenheten. Att stadigvarande bruka en tillgång innebär att syftet med innehavet är användning i en redovisningsenhet under en längre tid (normalt > 1 år).

Hur beräknar man avskrivningar?

Något förenklat kan man säga att en avskrivning är ett sätt att dela upp utgiften för en ny tillgång på hela den tid som den ska användas/nyttjas i bolaget.

Tänk dig ett åkeri som köper en ny lastbil för en miljon kronor (utgift)  som de planerar att använda i fem år. Om de skulle ta upp hela kostnaden för lastbilen i bokföringen det första året skulle vinsten minska ordentligt, de kanske till och med skulle göra en förlust. Nästkommande fyra år skulle de istället inte ha någon kostnad alls för sin lastbil.

Det här är inte skattemässigt tillåtet, och för att få en jämnare och mer rättvisande fördelning av kostnaden gör man avskrivningar på sina inventarier. I exemplet med lastbilen skulle det innebära att man istället bokför 200 000 kronor som kostnad varje år, det vill säga en miljon kronor fördelat på 5 år.

Det vill säga även om företaget betalar hela lastbilen på en gång så sprider man i bokföringen ut kostnaden över flera år. På så vis speglar resultaträkningen hur företaget nyttjar resursen.

När måste man göra avskrivningar?

Något förenklat kan man säga att en avskrivning är ett sätt att dela upp utgiften för en ny tillgång på hela den tid som den ska användas/nyttjas i bolaget.

Tänk dig ett åkeri som köper en ny lastbil för en miljon kronor (utgift)  som de planerar att använda i fem år. Om de skulle ta upp hela kostnaden för lastbilen i bokföringen det första året skulle vinsten minska ordentligt, de kanske till och med skulle göra en förlust. Nästkommande fyra år skulle de istället inte ha någon kostnad alls för sin lastbil.

Det här är inte skattemässigt tillåtet, och för att få en jämnare och mer rättvisande fördelning av kostnaden gör man avskrivningar på sina inventarier. I exemplet med lastbilen skulle det innebära att man istället bokför 200 000 kronor som kostnad varje år, det vill säga en miljon kronor fördelat på 5 år.

Det vill säga även om företaget betalar hela lastbilen på en gång så sprider man i bokföringen ut kostnaden över flera år. På så vis speglar resultaträkningen hur företaget nyttjar resursen.

Vad räknas som en anläggningstillgång?

Anläggningstillgång är inom ekonomin en tillgång avsedd att användas under längre tid. Den skiljer sig från omsättningstillgång genom att den är avsedd för stadigvarande bruk i verksamheten. Anläggningstillgångar kan delas in i tre kategorier:

 

Hur mycket får man skriva av?

När du köper inventarier eller maskiner bokförs de som tillgångar, anläggningstillgångar närmare bestämt. Det innebär att det inte uppstår någon kostnad vid köpet. Men de flesta inventarier och maskiner minskar i värde, vilket innebär en kostnad i företaget. Den kostnaden redovisar du genom att göra avskrivningar på inventarier och maskiner.

Avskrivningar är alltså kort och gott när du delar upp kostnaden för en tillgång över en längre tid. Anledningen att vi gör det är att redovisningen ska ge en bättre bild av verkligheten. När man beräknar tiden pratar man om ekonomisk livslängd, vilket betyder den tiden du beräknar att använda tillgången i verksamheten.

Exempel: Du äger en entreprenad och köper en asfaltsläggare som du kommer använda under fem år. Eftersom det är en materiell tillgång som används över en tid så bokförs den som en tillgång i verksamheten, köpet innebär därigenom inte en kostnad i sig.

Hur mycket får man skriva av per år?

När du köper inventarier eller maskiner bokförs de som tillgångar, anläggningstillgångar närmare bestämt. Det innebär att det inte uppstår någon kostnad vid köpet. Men de flesta inventarier och maskiner minskar i värde, vilket innebär en kostnad i företaget. Den kostnaden redovisar du genom att göra avskrivningar på inventarier och maskiner.

Avskrivningar är alltså kort och gott när du delar upp kostnaden för en tillgång över en längre tid. Anledningen att vi gör det är att redovisningen ska ge en bättre bild av verkligheten. När man beräknar tiden pratar man om ekonomisk livslängd, vilket betyder den tiden du beräknar att använda tillgången i verksamheten.

Exempel: Du äger en entreprenad och köper en asfaltsläggare som du kommer använda under fem år. Eftersom det är en materiell tillgång som används över en tid så bokförs den som en tillgång i verksamheten, köpet innebär därigenom inte en kostnad i sig.

Hur man bokför avskrivningar?

Bokföring av avskrivning - när du köper inventarie (exempelvis datorer eller företagsbil) för X antal kronor, bokförs den som en tillgång i företaget. Kostnaden fördelas över tiden genom avskrivningar, delning upp kostnaden över närmsta tio åren, eftersom den förväntas kunna användas under flera år. Avskrivningar ger en mer realistisk bild av företagets resultat och beskattningsbart resultat belastas inte helt under köpåret.

Vad är skillnaden på en Omsättningstillgång och anläggningstillgång?

Tillgångar i bolaget delas upp i två olika typer – anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. Ofta benämns omsättningstillgångar som “andra tillgångar än de som är anläggningstillgångar”. Detta är tillgångar som löpande förbrukas i bolaget, eller också säljs eller omvandlas till likvida medel. Det är värden inom bolaget som kan förbrukas på en kort tid. Exempel på omsättningstillgångar är råvaror, lagervaror, kortvariga placeringar och likvida medel.

Det är omsättningstillgångarna i bolaget som används för att betala de löpande utgifterna och ska finansiera den dagliga verksamheten. Om det handlar om privatekonomi är det omsättningstillgångar i form av exempelvis pengar på banken och som helt enkelt inte är låst i långvariga investeringar.

Får man lov att skriva upp värdet på en anläggningstillgång?

Aktiebolag och ekonomiska föreningar som har anläggningstillgångar vilka har ett tillförligt och bestående värde som väsentligt överstiger bokfört värde får skriva upp dessa anläggningstillgångar till högst detta värde. Uppskrivning får dock endast ske om uppskrivningsbeloppet används för att göra avsättning till en uppskrivningsfond eller för att öka aktiekapitalet i ett aktiebolag genom fondemission eller nyemission.

Om uppskrivningar har gjorts skall det i not lämnas upplysning om hur uppskrivningsbeloppet har behandlats skattemässigt. Avskrivningar och nedskrivningar av en tillgång som har blivit uppskriven skall beräknas på det uppskrivna värdet.

Hur räknar man ut en avskrivning?

Bokslutsdispositioner är åtgärder som ett företag kan göra för att resultatutjämna och skjuta upp beskattning av den del av resultatet till ett senare år.

Hur många år skriver man av en byggnad?

En varaktig konstruktion av väggar och tak gjord för människor att vistas i, placerad varaktigt på mark eller i vatten.

Får man skriva av inventarier på 3 år?

Avskrivning är en metod för att fördela kostnaderna för en investering över en längre tidsperiod. Genom avskrivningar, kan företag sänka sina nuvarande inkomster och därmed sina skattekostnader. Det innebär att företaget kan dra av utgifterna för inköpet av inventarier över en period på flera år. På så sätt blir inventarierna kostnadsförda i den takt de används och förbrukas.

Vad är en anläggningstillgång?

En anläggningstillgång är en tillgång som är avsedd att stadigvarande brukas eller innehas i en rörelse. Anläggningstillgångar delas in i underkategorier Anläggningstillgångar är tillgångar som är avsedda att stadigvarande brukas eller innehas.

Hur bokförs anläggningstillgångar?

Anläggningstillgångar bokförs i kontogrupp 10, 11, 12 eller 13 och förbrukningsinventarier bokförs i kontogrupp 54. Kontogrupp 10 - Immateriella anläggningstillgångar Kontogrupp 11 - Byggnader och mark Kontogrupp 12 - Maskiner och inventarier Kontogrupp 13 - Finansiella anläggningstillgångar

Hur lång är avskrivningstiden för en bil?

Detta kallas för avskrivning enligt plan. Tiden för avskrivning, avskrivningstiden, får inte vara längre än den ekonomiska livslängden och bestäms när tillgången anskaffas. Avskrivningstiden kan till exempel vara 5 år för en personbil, 10 år för en lastbil och 33 år för en byggnad.

Hur lång är avskrivningstiden för en lastbil?

Avskrivningstiden kan till exempel vara 5 år för en personbil, 10 år för en lastbil och 33 år för en byggnad. Det innebär att om en lastbil inköps för en miljon kronor blir den årliga kostnaden 100 000 kronor i tio år. Denna typ av avskrivningar kallas planenliga eller bokföringsmässiga avskrivningar.

Varför avskrivs anläggningstillgångar?

 • Eftersom avskrivningar görs på tillgångar med beräknad ekonomisk livslängd är det endast anläggningstillgångar så som maskiner, datorer och inventarier som avskrivs. Anläggningstillgångar såsom mark, konst och finansiella anläggningstillgångar avskrivs däremot inte eftersom de inte har en förväntad ekonomisk livslängd eller beräknas minska i värde.

Vad är anläggningstillgångar?

 • Anläggningstillgångar kan klassificeras som immateriella anläggningstillgångar, ... Exempel: bokföra inköp av maskin (fakturametoden) En redovisningsenhet har anskaffat en maskin för 125 000 SEK inklusive moms där 25 000 SEK utgör moms och 100 000 utgör maskinvärde.

Hur bokförs anläggningstillgångar?

 • Anläggningstillgångar bokförs i kontogrupp 10, 11, 12 eller 13 och förbrukningsinventarier bokförs i kontogrupp 54. Kontogrupp 10 - Immateriella anläggningstillgångar Kontogrupp 11 - Byggnader och mark Kontogrupp 12 - Maskiner och inventarier Kontogrupp 13 - Finansiella anläggningstillgångar

Vad är avskrivning enligt plan?

 • Avskrivning enligt plan är även en bedömning av anläggningstillgångens förbrukning under hela perioden. Bokföring av avskrivningar. I bokföringen ses avskrivningar som en kostnad på grund av att att den motsvarar värdet av förbrukade resurser. Därför redovisas de i resultaträkningen, medan tillgångarna redovisas i balansräkningen.