:

Vad betyder kapitaltillskott i deklarationen?

Innehållsförteckning:

 1. Vad betyder kapitaltillskott i deklarationen?
 2. Hur vet jag om jag betalat kapitaltillskott?
 3. Vad är kapitaltillskott Skatteverket?
 4. Vad är en kontrolluppgift?
 5. Är kapitaltillskott bra?
 6. Vad är årets kapitaltillskott?
 7. Kan man dra av kapitaltillskott?
 8. Var hittar jag mitt kapitaltillskott?
 9. Måste man lämna kontrolluppgift?
 10. När får man kontrolluppgift?
 11. Kan en bostadsrättsförening ha negativt eget kapital?
 12. Är årets resultat samma som vinst?
 13. När får man kontrolluppgift från arbetsgivare?
 14. När får man kontrolluppgift från Skatteverket?
 15. Vad händer om man inte lämnar kontrolluppgifter?

Vad betyder kapitaltillskott i deklarationen?

Frivilliga kapitaltillskott genomförs genom ett system med två andelstal och årsavgifter delade i två delar. De medlemmar som vill och kan ger sedan frivilliga tillskott till föreningen och i gengäld får de en lägre avgift. Till skillnad från föreningen kan privatpersoner göra avdrag för räntan. För att möjliggöra frivilliga kapitaltillskott måste först föreningens stadgar ändras. Då krävs antingen att samtliga röstberättigade bostadsrättshavare är ense om ändringen. Ett annat alternativ är beslut på två föreningsstämmor (extra eller ordinarie) med vanlig enkel majoritet på den första stämman och tre fjärdedelars majoritet på den senare stämman.

Kapitaltillskott innebär i praktiken att man flyttar delar av lånen från föreningen till medlemmarna, vilket är skattemässigt gynnsamt. När bostadsrätten säljs kan säljaren göra avdrag för kapitaltillskott. Det avdragsgilla beloppet motsvarar bostadens andel i de amorteringar som föreningen har gjort under innehavet. Kapitaltillskott är också vanligt när en bostadsrättsförening har dålig ekonomi. Då kan medlemmarna i föreningen skjuta till extra pengar för att föreningen ska bli mer solid.

Hur vet jag om jag betalat kapitaltillskott?

Hej!

Hur räknar jag som medlem fram det totala kapitaltillskottet? Jag måste ju veta hur stor andel av min avgift som går till lånet?

Vad är kapitaltillskott Skatteverket?

Kapitaltillskott i en bostadsrättsförening (brf) är pengar som medlemmarna betalar in för att amortera på föreningens lån. Ett kapitaltillskott kan även användas vid en större renovering där alternativet annars hade varit att höja avgiften för att finansiera nya lån.

Det finns två olika typer av kapitaltillskott i en brf, direkta och indirekta. Båda innebär en avdragsrätt den dagen en medlem säljer sin bostadsrätt och det är dags att deklarera försäljningen. Det är styrelsens skyldighet att tillhandahålla uppgifter om detta till sina medlemmar, oftast överlåter man till sin ekonomiska förvaltare att hantera detta. Båda typerna av kapitaltillskott i en bostadsrättsförening beskrivs nedan:

Vad är en kontrolluppgift?

Året efter att en försäljning av bostadsrätt har ägt rum ska försäljningen deklareras till Skatteverket. Det är bostadsrättsföreningen som är skyldig att lämna kontrolluppgiften. Den innehåller bland annat förvärvsdatum, förvärvsbelopp, överlåtelsedatum, överlåtelsebelopp samt ett eventuellt kapitaltillskott. 

Fyll i formuläret under Kontakta oss i pop up-rutan om du inte får kontrolluppgiften senast under februari månad. Välj ”Kontrolluppgifter” i rullistan.

Är kapitaltillskott bra?

3 dec 2022

För den enskilde medlemmen finns det fördelar med att lägga in ett frivilligt kapitaltillskott, men det kommer också föreningen och övriga medlemmar tillgodo.

Vad är årets kapitaltillskott?

Kapitaltillskott och bostadsrättens värde

Kapitaltillskott är ett ord man bör känna till. Det diskuteras i vissa bostadsrättsföreningar. Det här är vad kapitaltillskott handlar om:

Kan man dra av kapitaltillskott?

Bostad & Fastighet

Vi har nyligen sålt vår bostadsrätt. I samband med detta fick vi en kontrolluppgift som avsåg avdrag för vår bostadsrätts andel av de kapitaltillskott som gjorts genom föreningens löpande amortering på lån.

Var hittar jag mitt kapitaltillskott?

När du sålt din bostadsrätt kommer du få hem en blankett som heter kontrolluppgift eller KU55. Kontrolluppgiften är ditt underlag för deklarationen du ska göra nästkommande år.

Måste man lämna kontrolluppgift?

Inför årsskiftet är en rekommendation att förbereda hanteringen av kontrolluppgifter i god tid. Detta för att minimera felfaktorn. Här är två vanliga kontrolluppgifter:

 • KU20. Har du inlånade medel i ditt företag och det finns en revers som säger att du ska erhålla ränta måste du lämna kontrolluppgift på ränta och avdragen skatt (30 procent). Räntan och skatteavdraget ska redovisas till Skatteverket i arbetsgivardeklarationen den månad den är tillgänglig för mottagaren.
 • KU31. Har du haft årsstämma/extrastämma under året och det har beslutats utdelning ska du lämna kontrolluppgift till Skatteverket. KU31 ska innehålla information om utdelning och eventuellt skatteavdrag. Man har ingen skyldighet att göra skatteavdrag på utdelning utan eventuellt skatteavdrag är frivilligt. Skatten ska redovisas och betalas till Skatteverket den period som utdelningen är tillgänglig för mottagaren.

För dig som företagsägare är det viktigt att se över löneuttaget innan årsskiftet. Här tänker vi på 3:12-reglerna. Ta hjälp av din rådgivare att räkna på ditt löneuttag så du uppfyller lönekravet och kan utnyttja lönebaserat utrymme.

Det finns flera beloppsgränser att tänka på när man ser över sitt löneuttag. Här är fem olika nivåer som är bra att ha med sig när man ser över sitt löneuttag innan årsskiftet:

 • Tillfällig föräldrapenning: beräknas på sjukpenninggrundande inkomst om högst 362 200 kronor per år (inkomstår 2022).
 • Sjukpenning och föräldrapenning: beräknas på sjukpenninggrundande inkomst om högst 483 000 kronor (inkomstår 2022).
 • 540 700 kronor* är brytpunkten för statlig skatt 2022.
 • 572 970 kronor för maximal pensionsavsättning under inkomstår 2022.
 • 681 600 kronor maximalt löneuttagskrav, enligt 3:12-reglerna inkomstår 2022. *Skiktgränsen gäller den beskattningsbara förvärvsinkomsten, det vill säga den inkomst du har efter att grundavdraget har dragits bort.

När får man kontrolluppgift?

Forumet är inte längre aktivt

Sedan våren 2023 är forumet inte längre aktivt. Vissa svar i forumet kan vara gamla och inaktuella.

Kan en bostadsrättsförening ha negativt eget kapital?

Årsredovisningens första del är förvaltningsberättelsen. Förvaltningsberättelsen ska i ord spegla det som resultat- och balansräkningen visar i siffror. I den hittar du därför en generell beskrivning över bostadsrättsföreningen och dess fastighet(er). Styrelsen ska också ge sin bild för föreningens verksamhet det gångna året. Där kan styrelsen ta upp sådant som är väsentligt inom ekonomi, fastighet och förvaltning. Styrelsen ska också lämna förslag till resultatdisposition. I förvaltningsberättelsen bör större planerade underhållsåtgärder vara beskrivna. Nyckeltal, föreningens uthyrningsbara lokaler, uppgifter om lån och styrelsens sammansättning är sådant som bör finnas med.

Förvaltningsberättelsen ger dig en översiktlig och i flera fall mer lättförståelig inblick i föreningens ekonomi än resultat- och balansräkningen. Läs den och ställ följdfrågor till styrelsen om sådant du undrar om. Tänk på att förvaltningsberättelsens innehållsrikedom kan variera mellan olika föreningar och att det därför inte alltid går att utläsa så mycket ur den. Det är inget fel så länge de grundläggande formaliakraven är uppfyllda. I en förening där allt rullar på kanske det inte finns så mycket att berätta.

Är årets resultat samma som vinst?

Årets resultat bokförs som en sista verifikation under bokslutsarbetet. En vinst bokförs genom att man debiterar ett konto i kontogrupp 89** och att man krediterar ett eller flera konton i kontogrupp 20**. En förlust bokförs däremot genom att man krediterar ett konto i kontogrupp 89** och att men debiterar ett eller flera konton i kontogrupp 20**.

När får man kontrolluppgift från arbetsgivare?

Eftersom arbetsgivare från och med januari 2019 blev skyldiga att redovisa AGI, Arbetsgivardeklaration på Individnivå, så kommer inte längre den årliga kontrolluppgiften att skickas ut. I AGI så redovisar arbetsgivaren vad de har betalat i skatt, lön och andra förmåner för sina anställda varje månad. Förändringen för dig som betalningsmottagare beror på nya redovisningsregler för arbetsgivare och andra utbetalare.

Genom att logga in på Mina sidor på Skatteverkets hemsida kan du se vilka uppgifter som utbetalare har redovisat månad för månad. En stor fördel för dig som betalningsmottagare är att du i god tid kan upptäcka om det betalas för lite skatt (avdragen skatt). Det ger dig bättre koll på din privatekonomi och du kan kontakta utbetalaren direkt om någon uppgift är felaktig och behöver ändras. Utbetalare kan till exempel vara din arbetsgivare, ditt pensionsbolag, Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan. Den som får pension via en pensionsförsäkring berörs dock inte av de nya reglerna. Källa, Skatteverket.

När får man kontrolluppgift från Skatteverket?

En kontrolluppgift är en uppgift som till exempel företag, banker, försäkringsbolag, föreningar och myndigheter ska lämna till Skatteverket för att skatten ska bli rätt för privatpersoner och företagare. Det kan till exempel vara uppgift om lön, räntor, utdelning och försäljning av fastighet. Kontrolluppgifterna lämnar du till Skatteverket senast 31 januari året efter inkomståret. Uppgifterna förifylls på inkomstdeklarationerna.

I tjänsten Lämna kontrolluppgifter kan du lämna in och rätta kontrolluppgifter som avser inkomståret 2016 och framåt. Ska du bara lämna ett mindre antal kontrolluppgifter, max 50 stycken åt gången, kan du göra det direkt i tjänsten. Om du ska lämna in ett större antal kontrolluppgifter finns det en filöverföringstjänst som du också når via tjänsten.

Vad händer om man inte lämnar kontrolluppgifter?

 • Om ersättningen understiger 1000 kronor/år – använd blankett KU10
 • Utdelning till delägare i fåmansbolag – använd blankett KU31
 • Ränteinkomst – använd blankett KU20
 • Pensionsgrundande inkomst och utbyte av kontrolluppgifter – använd blankett KU14. (Gäller för anställda som inte beskattas i Sverige men omfattas av svensk socialförsäkring.)

För fler exempel på situationer då du ska fortsätta lämna kontrolluppgift – se Skatteverkets hemsida. Sista dag för inlämning av dessa är 31 januari, 2020.