:

Vad ingår i Sjuklönekostnader?

Innehållsförteckning:

 1. Vad ingår i Sjuklönekostnader?
 2. Hur bokför man Sjuklönekostnader?
 3. Är det sociala avgifter på sjuklön?
 4. Hur räknar jag ut sjuklön?
 5. När får man ersättning för sjuklönekostnader?
 6. Är sjuklön skattepliktigt?
 7. Hur räknar man ut arbetsgivaravgifter på sjuklön?
 8. Vad är skillnaden mellan sociala avgifter och arbetsgivaravgifter?
 9. Vad är skillnaden mellan sjuklön och sjukersättning?
 10. Varför både Karensavdrag och Sjukavdrag samma dag?
 11. Hur mycket kostar en anställd som är sjuk?
 12. Vad kostar det att ha en anställd sjukskriven?
 13. Hur mycket får man i sjuklön om man är sjuk en dag från jobbet?
 14. Vad är det för skillnad mellan sjukpenning och sjukersättning?
 15. Hur många procent av lönen får man i sjuklön?

Vad ingår i Sjuklönekostnader?

Vid en anställds sjukfrånvaro betalar arbetsgivaren sjuklön de första 14 dagarna och därefter får den anställde i stället ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan.  För alla arbetsgivare finns ett skydd mot höga sjuklönekostnader genom ersättning från staten (Försäkringskassan) för den del av sjuklönekostnaderna som överstiger en viss fastställd andel av lönekostnaderna. Försäkringskassan bevakar hur mycket och när arbetsgivaren ska få ersättning utifrån information från arbetsgivardeklarationen som skickas till Skatteverket.

Från och med april 2020 kommer dock alla arbetsgivare att få ersättning för hela sjuklönekostnaden. Arbetsgivaren betalar ut sjuklön som vanligt och bokför detta som en kostnad i kontogrupperna 70-72.

Hur bokför man Sjuklönekostnader?

Nej, ingen ansökan behövs. Du som arbetsgivare ska betala ut sjuklön till dina anställda precis som vanligt. Som arbetsgivare lämnar du varje månad in en arbetsgivardeklaration till Skatteverket och fyller i sjuklönekostnaden.

Skatteverket meddelar i sin tur Försäkringskassan om dina sjuklönekostnader och lönekostnader. Utifrån dessa uppgifter beslutar Försäkringskassan om din ersättning. Försäkringskassan betalar ut ersättningsbeloppet till ditt skattekonto hos Skatteverket. Du kan själv begära utbetalning av pengarna eller låta dem stå kvar för att täcka skatter och avgifter som ska betalas. Mer information om hur du begär utbetalning från skattekontot finns på Skatteverkets webbplats.

Utbetalning från skattekontoret — för dig som är företagare (skatteverket.se)

Är det sociala avgifter på sjuklön?

Fremia.se sparar information på din enhet via kakor för att kunna erbjuda anpassad funktionalitet, samla in besöks­statistik och möjliggöra personaliserad information. Du väljer vilka typer av kakor som du accepterar, utöver de nödvändiga som behövs för att webbplatsen ska fungera.

Besöksstatistik Marknadsföring

Hur räknar jag ut sjuklön?

Sjuklön är den ersättning du som arbetsgivare ska betala till anställda som inte kan arbeta på grund av sjukfrånvaro. Sjuklönen motsvarar 80 % av den lön och eventuella förmåner som den anställde har i sin anställning. Den anställde har rätt till sjuklön under de första 14 kalenderdagarna i varje sjukperiod, och sjuklönen betalas ut för de dagar som den anställde skulle ha arbetat. Från den genomsnittliga sjuklönen under en vecka görs även ett karensavdrag på 20 %.

En anställds rätt till sjuklön gäller från och med den första dagen av anställningstiden. Är den avtalade anställningstiden kortare än en månad gäller dock rätten till sjuklön bara om den anställde har börjat anställningen och därefter varit anställd 14 kalenderdagar i följd. För att en anställd ska ha rätt till sjuklön krävs en sjukfrånvaro som har anmälts till arbetsgivaren (sjukanmälan). Det finns inga regler för hur sjukanmälan måste gå till, så det är viktigt att ha fastställda rutiner på företaget.

Driver du ett aktiebolag räknas du som anställd och har därmed rätt till sjuklön på samma sätt som arbetstagare. Om du däremot driver en enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag, så är du inte anställd och har därmed inte rätt till sjuklön – istället har du sjukpenning. Det innebär att ska sjukanmäla dig hos Försäkringskassan under den första sjukdagen och ansöka om sjukpenning. Läs mer om sjukpenning för dig med enskild firma på Försäkringskassan.

När får man ersättning för sjuklönekostnader?

Svar från juristen: Sista dagen för när staten tog hela ansvaret för arbetsgivarens sjuklönekostnader var den 31 juli 2020.  

Med anledning av den fortsatta coronakrisen har det föreslagits att arbetsgivare ska få ersättning för en del av sjuklönekostnaderna. Ersättningen täcker sjuklönekostnader som är högre än vad som kan anses normalt. Vad som anses normalt beräknas utifrån olika procentsatser beroende på arbetsgivarens totala lönekostnader. Kompensationen är mest generös för de mindre företagen. De tillfälliga reglerna föreslås gälla retroaktivt från den 1 december 2021 till och med den 31 mars 2022. 

Är sjuklön skattepliktigt?

I Danmark beror dina villkor när det gäller sjukskrivning på ditt anställningskontrakt. Det är det som avgör huruvida, och i vilken utsträckning, du har rätt till lön under sjukdom. Det är därför en bra idé att se över ditt anställningskontrakt, så att du vet vad som gäller i förhållande till din eventuella sjukfrånvaro.

Hur räknar man ut arbetsgivaravgifter på sjuklön?

är 80 procent av lönen. Om din anställda blir sjuk ska du betala sjuklön de första 14 dagarna om du bedömer att hens sjukdom gör att hen inte kan arbeta. Från sjuklönen ska du göra ett karensavdrag. Avdraget ska vara 20 procent av den sjuklön som din anställda beräknas få under en genomsnittlig kalendervecka.

För att räkna ut den genomsnittliga veckoarbetstiden för en anställd som arbetar mycket varierat kan du utgå från tjänstgöringsgraden eller arbetsschemat. Om det saknas sådana uppgifter kan du utgå från hur den anställda arbetade tiden före sjuklöneperioden

Vad är skillnaden mellan sociala avgifter och arbetsgivaravgifter?

Har du undrat vad sociala avgifter är? Och vad det är för skillnad på sociala avgifter och arbetsgivaravgifter? Det ska jag hjälpa till att reda ut.

Vad är det för skillnad mellan sociala avgifter och arbetsgivaravgifter?

Vad är skillnaden mellan sjuklön och sjukersättning?

SVAR: Ja, arbetsgivaren kan betala sjuklön för de dagar som man skulle ha arbetat. Men det kräver att du börjat arbeta och är inbokad minst 14 kalenderdagar i följd. Tidigare bokningar/anställningar räknas om tiden mellan dem inte överstiger 14 kalenderdagar. 

Om arbetsgivaren inte betalar sjuklön kan Försäkringskassan betala sjukpenning.

SVAR: Ja, det kan vara så. Försäkringskassan beräknar SGI, sjukpenninggrundande inkomst utifrån att en person har en regelbunden inkomst från arbete som kan antas vara i sex månader. Om personen arbetar, men det inte finns tillräckliga uppgifter för att kunna göra ett antagande om vad den kommer att tjäna under de kommande sex månaderna, används i stället de inkomster som funnits under tidigare månader.

SVAR: Ja, vill du skydda din SGI när du lämnar en tillsvidareanställning kan du anmäla dig som arbetslös på Arbetsförmedlingen. Detta är framför allt viktigt om du arbetar i mindre omfattning än tidigare.

Vid en långtidssjukskrivning är reglerna olika för den som är tillsvidareanställd och den som är timavlönad.

Varför både Karensavdrag och Sjukavdrag samma dag?

Karensavdraget är detsamma oavsett när sjukfrånvaron inträffar eller hur mycket den anställde skulle ha arbetat den första sjukfrånvarodagen. Karensavdraget blir alltid 20 procent av sjuklönen under en genomsnittlig arbetsvecka. Oavsett när man sjukanmäler sig under dagen kommer avdraget vara detsamma. Det innebär att avdraget alltid blir förutsägbart.

Hur mycket kostar en anställd som är sjuk?

Sjuklön är vad du som arbetsgivare ska betala till en medarbetare som är sjuk. Du betalar sjuklön i högst 14 dagar. Om medarbetaren är sjuk längre än så, kan hen ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan. Sjuklönen ersätter lönen och andra eventuella anställningsförmåner som medarbetaren hade haft om hen inte varit sjuk.

Rätten till sjuklön regleras av lagen om sjuklön. Lagen är tvingande till medarbetarens förmån. Det går dock att göra vissa undantag från lagen genom kollektivavtal som godkänts på arbetstagarsidan av en central arbetstagarorganisation. Centrala kollektivavtal får även användas för medarbetare som inte tillhör den arbetstagarorganisation som slutit avtalet. Det gäller medarbetare som utför sådant arbete som avses med avtalet och som inte omfattas av något konkurrerade kollektivavtal.

När en medarbetare har sjukanmält sig till dig ska du bedöma om medarbetarens arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom. Du ska också bedöma om hen har rätt till sjuklön.

Vad kostar det att ha en anställd sjukskriven?

Genom att agera på tidiga signaler kan du som arbetsgivare minska kostnaden för sjukfrånvaron och risken för långtidssjukskrivningar. Forskning visar att det finns ett positivt samband mellan god arbetsmiljö, bra arbetsklimat och låg sjukfrånvaro. 

Du som arbetsgivare behöver aktivt främja friskfaktorer och förebygga risker. Det kan handla om att ha en tydlig organisation, tydliga arbetsuppgifter, väl definierat ansvar, tydliga befogenheter och möjlighet till att påverka. Det är också viktigt att du som chef är ute i verksamheten och lyssnar för att tidigt fånga upp signaler som kan leda till arbetsrelaterad ohälsa.

Hur mycket får man i sjuklön om man är sjuk en dag från jobbet?

Du får behålla 80 procent av din lön, minus ett karensavdrag som motsvarar 20 procent av en veckas sjuklön. Sjuklön regleras i Sjuklönelagen och gäller oavsett om det finns kollektivavtal eller inte. Exakt hur karensavdraget beräknas varierar dock mellan olika kollektivavtal.  

Från dag 15 kan du få sjukpenning från Försäkringskassan. Sjukpenningen ger cirka 80 procent av din lön, upp till 10 prisbasbelopp vilket motsvarar 43 750 kr/månad år 2023. Kollektivavtalet ser till att du även får behålla cirka 10 procent av din lön, så att du totalt sett har ungefär 90 procent av din vanliga inkomst.  

Vad är det för skillnad mellan sjukpenning och sjukersättning?

Här följer en beskrivning av vilken information Försäkringskassan behöver i läkarutlåtandets respektive fält. Använd ett enkelt och begripligt språk. Förklara komplicerade medicinska termer så att både patienten och Försäkringskassans handläggare kan förstå.

7800 Läkarutlåtande för sjukersättning Pdf, 1 MB.

Hur många procent av lönen får man i sjuklön?

Du ska under de första 14 dagarna i varje sjukperiod betala sjuklön till anställda som inte kan arbeta på grund av sjukdom. Sjuklönen ska motsvara 80 procent av de förmåner i anställningen som den anställde förlorar.

Sjuklöneperioden består av 14 karenderdagar. Om den anställde blir sjuk på nytt inom fem dagar från den tidigare sjukperioden, så räknas det inte som en ny period utan som en fortsättning på den tidigare.