:

Vad klassas som myndighet?

Innehållsförteckning:

 1. Vad klassas som myndighet?
 2. Finns det kommunala myndigheter?
 3. Vad finns det för myndigheter?
 4. Är kommun statlig verksamhet?
 5. Vad är inte en myndighet?
 6. Vilka är Sveriges största myndigheter?
 7. Är kommunen statlig?
 8. Är kommunen en offentlig verksamhet?
 9. Är kommunalt bolag en myndighet?
 10. Är många myndigheter?
 11. Är socialtjänsten en myndighet?
 12. Vad skiljer kommunala myndigheter från statliga?
 13. Är en kommun en verksamhet?
 14. Är kommunen en offentlig förvaltning?
 15. Kan en kommun gå med vinst?

Vad klassas som myndighet?

Arbetsmiljöverket är central myndighet för arbetsmiljö- och arbetstidsfrågor. Flera andra myndigheter har också hand om frågor som rör arbetsmiljön och arbetslivsfrågor.

ArbetsmiljöverketArbetsmiljöverket ska de se till att arbetsmiljölagen och arbetstidslagen följs. Myndigheten ska också, med lagen som grund, ge ut föreskrifter med mer detaljerade regler. Arbetsmiljöverkets mål är att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön i sin helhet.  www.arbetsmiljoverket.se

Finns det kommunala myndigheter?

En myndighet är ett organ som är vald av en församling som är tillsatt genom allmänna val. För kommunal verksamhet är det kommunfullmäktige som utser ledamöter i nämnderna och styrelserna. Varje nämnd och styrelse är en myndighet. En myndighet kännetecknas av att den bestämmer ensidigt över invånarna i enlighet med lag och bestämmelser.

Vad finns det för myndigheter?

Sveriges regeringsform skiljer mellan två typer av offentliga organ: beslutande politiska församlingar, till exempel riksdagen, och myndigheter.[1][2] Samtliga statliga och kommunala organ med undantag för de beslutande församlingarna är myndigheter.

Regeringen styr riket.[3] För rättskipningen finns domstolar och för den offentliga förvaltningen statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter.[4]

Privaträttsliga rättssubjekt, till exempel aktiebolag och ideella föreningar, faller utanför myndighetsbegreppet även om staten eller kommunen har ett kontrollerande inflytande exempelvis genom att äga aktierna i bolaget. Ett enskilt rättssubjekt som har anförtrotts förvaltningsuppgifter, till exempel AB Svensk Bilprovning, är inte en myndighet ens om uppgiften innefattar myndighetsutövning.

Regeringen är ansvarig inför riksdagen.[3] Myndigheten består av statsministern och övriga statsråd.[6] För att bereda regeringsärenden och för att biträda regeringen och statsråden i deras verksamhet i övrigt ska det finnas ett regeringskansli. I detta ingår departement för olika verksamhetsgrenar. Regeringen fördelar ärendena mellan departementen. Statsministern utser bland statsråden chefer för departementen.[7] Regeringskansliet är en förvaltningsmyndighet under regeringen.[8][9]

De svenska domstolarna är de allmänna domstolarna (tingsrätter, hovrätter och Högsta domstolen), de allmänna förvaltningsdomstolarna (förvaltningsrätter, kammarrätter och Högsta förvaltningsdomstolen) och två specialdomstolar (Arbetsdomstolen och Försvarsunderrättelsedomstolen).

Är kommun statlig verksamhet?

Kommunerna styrs genom direktvalda politiska församlingar, så kallade kommunfullmäktige. Dessutom finns det politiska uppdrag inom kommunstyrelser, i olika nämnder och utskott. Det finns drygt 38 000 förtroendevalda i landets 290 kommuner. Merparten, 97 procent, är fritidspolitiker och sköter därmed sina uppdrag vid sidan av arbete eller studier.

Vart fjärde år väljer medborgarna politiker till kommunfullmäktige. Valet sker samtidigt som valet till riksdagen. För att få rösta i kommunalvalet ska man dels:

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige representerar folket i kommunen och tar beslut i kommunens viktigaste frågor.

Vad är inte en myndighet?

En myndighet är i Sverige varje offentligt organ som inte är en beslutande politisk församling. Myndigheterna utgör tillsammans med de beslutande församlingarna den offentligrättsliga statliga och kommunala organisationen.[1]

Vilka är Sveriges största myndigheter?

 • Riksdagens ombudsmän (JO)
 • Riksrevisionen
 • Sveriges riksbank
 • Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorn
 • Nämnden för prövning av statsråds och vissa andra befattningshavares övergångsrestriktioner (Karensnämnden)
 • Partibidragsnämnden
 • Riksdagens ansvarsnämnd
 • Riksdagens arvodesnämnd
 • Riksdagens överklagandenämnd
 • Statsrådsarvodesnämnden
 • Valprövningsnämnden
 • Utrikesnämnden
 • Krigsdelegationen
 • Riksdagens ombudsmän (JO)
 • Riksrevisionen
 • Sveriges riksbank
 • Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorn
 • Nämnden för prövning av statsråds och vissa andra befattningshavares övergångsrestriktioner (Karensnämnden)
 • Partibidragsnämnden
 • Riksdagens ansvarsnämnd
 • Riksdagens arvodesnämnd
 • Riksdagens överklagandenämnd
 • Statsrådsarvodesnämnden
 • Valprövningsnämnden
 • Utrikesnämnden
 • Krigsdelegationen

Är kommunen statlig?

Hej och vad trevligt att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns två typer av myndigheter, förvaltningsmyndigheter och andra myndigheter än förvaltningsmyndigheter. Bådadera utgör en enhet som bygger upp den offentliga förvaltningen, en organisation med ett uppdrag och ansvarsområde.

Är kommunen en offentlig verksamhet?

Riksarkivet har enligt sin instruktion överinseende över den offentliga arkivverksamheten. Det innebär att utvecklingen inom hela den offentliga förvaltningen ska följas och att vi verkar för en ökad enhetlighet och samordning mellan den statliga och kommunala arkivhanteringen.

Det finns inte några generella regler om gallring av handlingar som tillkommer genom visselblåsarlagen. Mer om gallring inom visselblåsning

Är kommunalt bolag en myndighet?

Business Confidentiality in Business Enterprises run by Swedish Public Authorities - with special focus on companies owned by municipalities

Författare

Är många myndigheter?

Nu inleder Riksrevisionen en granskning av bildandet av de statliga bolagen Svevia och Infranord för tio år sedan. Syftet är att ta reda på om bildandet har gett de effekter riksdagen avsåg med beslutet.

STs förbundsordförande Britta Lejon kan väljas till ny ordförande för Public Services International, PSI, den globala federationen för fackförbund inom offentlig sektor. ”Det känns både häftigt och oväntat”, säger hon.

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, har anmärkningar mot hur arbetsförmedlare sköter kontrollen av arbetssökande. Granskningen visar att ungefär 10 procent av arbetsförmedlarna uppger att de någon gång under de tre senaste månaderna har låtit bli att skicka en signal trots att de borde ha gjort det.

Regeringen vill öka möjligheterna för Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten att utbyta information med andra myndigheter. Det framgår av en lagrådsremiss. Enligt regeringen har dataskyddsregleringen inte följt med utvecklingen.

Det generella sparbetinget på myndigheterna kommer inte att förvärra problemet med handläggningstiderna för omställningsstudiestödet, bedömer Centrala studiestödsnämndens generaldirektör Christina Forsberg.

Att regeringen föreslår sammanslagningar av mindre myndigheter väcker frågor och oro bland medarbetare på de utpekade arbetsplatserna. På flera håll ifrågasätts motiven och vinsterna med förslaget.

Är socialtjänsten en myndighet?

Socialstyrelsen är en central statlig myndighet för styrning av vård och omsorg och sorterar under Socialdepartementet.

Genom samarbete, oberoende experter och pålitlig kunskap styr, stödjer och utvecklar vi hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Vårt uppdrag är att ta fram föreskrifter, kunskapsstöd och statistik samt göra uppföljningar och utvärderingar. Vi stödjer utvecklingen av e-hälsa, utfärdar legitimationer, delar ut statsbidrag och samordnar hälso- och sjukvårdens insatser vid allvarliga händelser. Vi följer utvecklingen inom vården och omsorgen och fångar upp och möter omvärldens behov. Det gör vi för att människor i Sverige ska få tillgång till god vård och omsorg på lika villkor.

Vad skiljer kommunala myndigheter från statliga?

Vi använder oss av begreppet anställda när vi talar om antalet personer som arbetar i staten, på heltid eller deltid. Detta begrepp skiljer sig alltså från begreppet årsarbetskrafter, som är ett mått på antalet anställda omräknat till heltidstjänster. Vi använder begreppet anställda när vi vill säga någonting om gruppen som sådan, exempelvis när vi delar in gruppen efter arbetsområde, kön eller ålder.

Vi har hämtat statistiken över de anställda i statsförvaltningen från olika källor. Det innebär att uppgifterna inte är helt jämförbara, eftersom definitioner och tidpunkten för när de har uppdaterats kan skilja sig åt. I vissa delar av kapitlet ingår hela den statliga sektorn i begreppet anställda. Det betyder att myndigheter under riksdagen, Regeringskansliet och riksdagens anställda är inkluderade. I andra delar redovisar vi endast uppgifter om de anställda i myndigheter under regeringen. Vi redogör i varje del vilken grupp som uppgifterna gäller för.

Det totala antalet anställda i myndigheter under regeringen var ungefär 279 000 år 2022. De fyra områden där flest anställda vid myndigheterna under regeringen arbetar inom är  

Är en kommun en verksamhet?

MSB.se är huvudwebbplats för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Här finns information om MSB:s verksamhet och det stöd som myndigheten erbjuder i arbetet med vägledningar, publikationer och föreskrifter. Vi samarbetar och levererar även andra webbplatser.

Är kommunen en offentlig förvaltning?

Världen förändras i snabb takt och i nyheterna läser vi om de beslut våra politiker fattar för att försöka hantera förändringarna på bästa sätt. Innan ärendena når politikerna har tjänstemän granskat olika alternativ och formulerat förslag till beslut, och efter att besluten fattats är det tjänstemännen som verkställer besluten och följer upp dem. Du som studerar offentlig förvaltning lär dig om samspelet mellan medborgare, politik och förvaltning på olika nivåer, från kommuner till EU och inom olika sektorer. Genom studierna får du insikter i hur kommuner och statliga myndigheter leds och styrs, hur det offentliga och privata samverkar (exempelvis inom serviceproduktion) och vad som händer när reformer förändrar den regionala förvaltningen. Ämnet offentlig förvaltning ger svar på både orsakerna till och följderna av politiska beslut i samhället.

Kan en kommun gå med vinst?

Grundläggande för nästan all kommunal verksamhet är den så kallade självkostnadsprincipen. Principen innebär att kommuner och regioner inte får ta ut högre avgifter än vad tjänster och nyttigheter för medborgare motsvarar. Självkostnadsprincipen ska skydda medborgare från att kommunen tar ut överpriser för tjänster och nyttigheter som bara kommunen kan tillhandahålla. Kommunen har monopol på många verksamheter: Det är bara kommunen som kan eller ska bedriva vissa verksamheter, till exempel myndighetsutövning inom socialtjänst. ​

​Kommunallagen innehåller också det så kallade balanskravet: Kommunens budget ska upprättas så att intäkterna överskrider kostnaderna. Hur går det ihop?