:

Vad är en förening?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en förening?
 2. Vad finns det för olika föreningar?
 3. Vad gör man i en förening?
 4. Varför en förening?
 5. Vem bestämmer i en förening?
 6. Vem äger en förening?
 7. Vilka är de fyra viktigaste organiska föreningar?
 8. Hur namnger man föreningar?
 9. Vad krävs för att vara en förening?
 10. Får en förening gå med vinst?
 11. Vem är ansvarig i en förening?
 12. Vilka två grundämnen finns i alla organiska föreningar?
 13. Vad är det för skillnad mellan oorganiska och organiska föreningar?
 14. Hur drivs föreningar?
 15. Kan vem som helst starta en förening?
 16. How many funds does Föreningsbanken offer?
 17. Where can I buy a bond in Föreningsbanken Försäkring?
 18. What services does FöreningSparbanken offer?
 19. What does Förenings Banken do?
 20. How many funds does Föreningsbanken offer?
 21. Where can I buy a bond in Föreningsbanken Försäkring?
 22. What services does FöreningSparbanken offer?
 23. What does Förenings Banken do?

Vad är en förening?

Det finns ingen specifik lag som bestämmer hur en ideell förening ska vara utformad eller hur den ska verka. Det finns dock en stark tradition och praxis i Sverige om hur en ideell förening bör vara uppbyggd. Det som främst kännetecknar denna tradition är att föreningen ska vara uppbyggd i enlighet med demokratiska principer. Detta innebär att årsmötet är det högst beslutande organet som väljer en styrelse som leder arbetet mellan föreningsstämmorna. En annan central princip är att föreningen ska vara öppen. Personer som delar föreningens intresse ska ha möjlighet att bli medlem, delta i och påverka föreningens verksamhet.

För ekonomiska föreningar finns det en lag som kallas Föreningslagen. Skillnaden mellan en ideell förening och en ekonomisk förening är att en ekonomisk förening har syftet att verka för sina medlemmars ekonomiska intressen genom en ekonomiskt inriktad verksamhet. Det är delvis ändamålsbeskrivningen i stadgarna men även verksamheten som avgör om föreningen kan betraktas som ideell.

Vad finns det för olika föreningar?

Men det finns många olika föreningstyper, även om de flesta har det vi nämner ovan gemensamt. Visste du exempelvis att det finns ideella föreningar, ekonomiska föreningar och samfällighetsföreningar? 

I denna artikel kommer vi att lista de vanligaste föreningsformerna för att lära oss allt om olika föreningstyper och vad som skiljer dem åt. 

Vad gör man i en förening?

1

Personerna med avsikt att starta föreningen samlas och förbereder ett förslag på stadgar, mål och vilken inriktning föreningen ska ha.

Varför en förening?

En rättskapabel ideell förening anses enligt rättspraxis och doktrin föreligga under förutsättning att den

 • bildats av ett visst antal personer (åsikterna varierar mellan minst två eller tre; fler än tre krävs ej),[2]
 • antagit stadgar som reglerar namn, syfte och beslutsgång,[3] samt
 • tillsatt företrädare (vanligen styrelse).[4]

Registrering är inte nödvändig för att föreningen ska bli ett rättssubjekt, till skillnad från vad som gäller för ekonomiska föreningar och aktiebolag.

Vem bestämmer i en förening?

Alla ideella föreningar och stiftelser behöver ha en styrelse. Styrelsen ansvarar för organisationens verksamhet och förvaltning. För en ideell förening ansvarar styrelsen för att bereda olika frågor och förvalta föreningsstämmans beslut. I både stiftelser och ideella föreningar ligger ansvaret på styrelsen att säkerställa att gällande stadgar efterlevs och i att representera organisationen.

Styrelsen har en skyldighet att uppfylla intressenternas, exempelvis givare, anställda och medlemmars, intressen genom att verksamheten bedrivs i enlighet med förväntningar och stadgar.

Vem äger en förening?

Utmärkande för en ideell förening är att den uppfyller något av följande krav:

 • Den har en ideell målsättning, och det oavsett om föreningen bedriver ekonomisk verksamhet eller inte.
 • Den främjar sina medlemmars ekonomiska intressen men inte genom ekonomisk verksamhet.

Med ekonomisk verksamhet avses en affärsmässigt organiserad eller bedriven verksamhet. Med ideellt ändamål avses i princip allt som inte är ekonomisk verksamhet.

Vilka är de fyra viktigaste organiska föreningar?

Kolets kemi kallas för organisk kemi. Kemi som inte innehåller grundämnet kol kallas för oorganisk kemi.

Det som gör grundämnet kol speciellt är att det kan binda upp till fyra andra atomer samtidigt och bilda långa kedjor och ringar. Andra grundämnen kan vanligtvis binda till en, två eller möjligtvis tre andra atomer.

De grundämnen som finns på jorden har funnits här sedan solsystemets skapelse. Inga grundämnen försvinner och inga nya tillverkas. Naturligtvis tillförs lite grundämnen av meteoriter och en del har skickats ut i rymden av människan. Ett fåtal, ytterst kortlivade, grundämnen (med de högsta atomnumren) har tillverkats i laboratorium. I det stora sammanhanget är det så lite att det inte spelar någon roll.

En del av jordens grundämnen och kemiska föreningar rör sig i olika kretslopp. Ett kretslopp beskriver hur ämnet cirkulerar i naturen. Till exempel börjar vattnets kretslopp i havet. Vattnet avdunstar till molnen för att sedan regna ner och blir till floder, för att sedan återigen hamna i havet. Därefter börjar det om.

Kol är ett vanligt grundämne och på jorden finns det både i ren form och i en uppsjö av kemiska föreningar. Skillnaden mellan de olika sorterna av rent kol är hur kolatomerna är strukturerade, det vill säga hur de binder sig till varandra. Kolets rena former i naturen är:

Hur namnger man föreningar?

Atomer kan bilda molekyler genom att dela elektroner, som kallas kovalent bindning. En annan typ av bindning inträffar när atomer med en nettoladdning elektrostatiskt lockas till atomer eller molekyler med motsatt laddning. Föreningar som bildas på detta sätt kallas joniska föreningar. På grund av den elektrostatiska attraktionen bildar atomerna sig till en gitterstruktur känd som ett salt. För att namnge dessa föreningar skiljer du först mellan den positiva och negativa jonen. Beroende på den positiva jonen kanske du sedan måste lägga till ett nummer, skrivet med romerska siffror, för att identifiera dess laddning.

TL; DR (för lång; läste inte)

Vad krävs för att vara en förening?

En förening består av människor som delar en idé eller en vision. Det kan vara något ni vill göra tillsammans, eller kanske något ni vill undvika att göra. Det ni har gemensamt är att ni delar denna idé eller vision och därför har kommit överens om att jobba för den. Detta finns beskrivet i ändamålsparagrafen eller syftesparagrafen i föreningens stadgar.

Vad en förening är finns även förklarat i filmen nedan.

Får en förening gå med vinst?

Idrottsföreningen Höjdarna BK har haft följande inkomster under beskattningsåret:

Loppmarknad: 15 000 kronorFörsäljningskampanjer: 35 000 kronorEnklare servering: 20 000 kronorBingolotter: 10 000 kronorButiksinventering: 10 000 kronorBemanning vid parkering:10 000 kronor

Vem är ansvarig i en förening?

Alla ideella föreningar och stiftelser behöver ha en styrelse. Styrelsen ansvarar för organisationens verksamhet och förvaltning. För en ideell förening ansvarar styrelsen för att bereda olika frågor och förvalta föreningsstämmans beslut. I både stiftelser och ideella föreningar ligger ansvaret på styrelsen att säkerställa att gällande stadgar efterlevs och i att representera organisationen.

Styrelsen har en skyldighet att uppfylla intressenternas, exempelvis givare, anställda och medlemmars, intressen genom att verksamheten bedrivs i enlighet med förväntningar och stadgar.

Vilka två grundämnen finns i alla organiska föreningar?

Om du är ute och handlar, kan du se ordet “organisk” på en del varor. I det sammanhanget används ordet “organisk” för att få produkten att låta mer “naturlig”. Men på kemispråk har ordet “organisk” en annan betydelse. Ursprungligen användes ordet för att beskriva kemiska ämnen i levande varelser - den kemi som hade med organismer att göra. Idag säger vi att organisk kemi handlar om kolbaserade föreningar, oavsett om de är skapade i naturen eller inte.

Allt levande består till största delen av organiska ämnen som proteiner, fetter och kolhydrater. Vi tankar våra bilar med organiska ämnen framställda av olja. Nästan alla mediciner är organiska föreningar. Och alla plastmaterial, och de konstfibrer som används i kläder. Fram till 1800-talet trodde man att organiska ämnen bara kunde tillverkas i naturen.

Vad är det för skillnad mellan oorganiska och organiska föreningar?

Ursprunget till uppdelningen i en organisk kemi och en oorganisk kemi stod att finna i att flertalet organiska ämnen är jämförelsevis svåra att framställa ur rena grundämnen. Därav blev de tillskrivna en livskraft, en kraft som fanns i allt levande och var nödvändig för att framställa de organiska ämnena. År 1828 framställde Friedrich Wöhler för första gången ett organiskt ämne, urinämne (urea), ur rent oorganiska ursprungsämnen och visade därmed att det inte finns någon principiell skillnad mellan organiska och oorganiska ämnen. Uppdelningen har dock levt kvar med vissa modifikationer som en praktisk, men möjligen något godtycklig uppdelning av ämnet kemi.

Uppdelningen ligger till grund för biologins uppdelning av organismerna i autotrofa, som kan syntetisera alla sina ämnen ur oorganiskt utgångsmaterial, och heterotrofa, som saknar den förmågan. De organiska ämnenas roll som energibärare är här viktig.

Åter av praktiska skäl så skiljer man idag åter ut en gren: biokemin, vilken studerar de molekyler som finns i de biologiska organismerna, däribland makromolekyler som DNA-kedjor och proteiner. Själva organkemin har mest kommit att handla om hur man syntetiserar olika organiska föreningar.

Hur drivs föreningar?

En rättskapabel ideell förening anses enligt rättspraxis och doktrin föreligga under förutsättning att den

 • bildats av ett visst antal personer (åsikterna varierar mellan minst två eller tre; fler än tre krävs ej),[2]
 • antagit stadgar som reglerar namn, syfte och beslutsgång,[3] samt
 • tillsatt företrädare (vanligen styrelse).[4]

Registrering är inte nödvändig för att föreningen ska bli ett rättssubjekt, till skillnad från vad som gäller för ekonomiska föreningar och aktiebolag.

Kan vem som helst starta en förening?

Varför finns ni till? Vad vill ni göra och varför ska ni göra det? Tänk igenom vad ni ska syssla med, till vilka ni vänder er och hur ni ska nå era mål. När ni har svaret på det så kan ni gå vidare med er uppstart av föreningen.

Svaren på frågorna kan också leda till att det redan finns en förening i närheten av er som gör exakt det som ni har tänkt er. Kanske kan ni få ingå i den föreningen, så slipper ni skapa en helt ny.

För att få det hela att gå ihop så är det bra att ha en ekonomisk planering. Den ska såklart gå hand i hand med er verksamhetsplanering. Frågor vid ekonomisk planering kan vara:

 • Vad vill vi göra?
 • Vilka behov finns det?
 • Vad kostar det?
 • Var får vi pengar ifrån (intäkter)?

Svaren på frågorna leder fram till en budget. Den hjälper er att planera för hur kommande intäkter och kostnader kan användas på ett optimalt sätt. Man kan säga att budgeten hjälper till att styra verksamheten.

How many funds does Föreningsbanken offer?

Föreningsbanken offers saving in 18 funds with different investment profiles. These are managed in the subsidiary Föreningsbanken Fond & Kapitalförvaltning. Assets managed in these funds increased by 47 per cent to SEK 12.4 billion in 1996, which corresponds to a market share of 4 per cent of the fund market.

Where can I buy a bond in Föreningsbanken Försäkring?

All bonds are sold by the branch offices. Insurance savings in the form of pension and endowment insurance, complemented with personal insurance such a life, accident, sickness and children’s insurance, are available through Föreningsbanken Försäkring and sold via the branch offices.

What services does FöreningSparbanken offer?

FöreningsSparbanken will offer a wide range of international services as well as a number of services and products targeted to large Swedish corporations and institutions. In addition to international branches in London and New York, the bank has a representative office in Tokyo and a subsidiary in Luxembourg. Mortgage lending operations

What does Förenings Banken do?

is Föreningsbanken’s property agency and grants franchises to some 60 estate agents who conduct their own business. The estate agents are located together with Förenings- banken’s branches around the country. Special committees and working groups The Finance Committeeis responsible for analysis of the Group’s financial structure and risks.

How many funds does Föreningsbanken offer?

 • Föreningsbanken offers saving in 18 funds with different investment profiles. These are managed in the subsidiary Föreningsbanken Fond & Kapitalförvaltning. Assets managed in these funds increased by 47 per cent to SEK 12.4 billion in 1996, which corresponds to a market share of 4 per cent of the fund market.

Where can I buy a bond in Föreningsbanken Försäkring?

 • All bonds are sold by the branch offices. Insurance savings in the form of pension and endowment insurance, complemented with personal insurance such a life, accident, sickness and children’s insurance, are available through Föreningsbanken Försäkring and sold via the branch offices.

What services does FöreningSparbanken offer?

 • FöreningsSparbanken will offer a wide range of international services as well as a number of services and products targeted to large Swedish corporations and institutions. In addition to international branches in London and New York, the bank has a representative office in Tokyo and a subsidiary in Luxembourg. Mortgage lending operations

What does Förenings Banken do?

 • is Föreningsbanken’s property agency and grants franchises to some 60 estate agents who conduct their own business. The estate agents are located together with Förenings- banken’s branches around the country. Special committees and working groups The Finance Committeeis responsible for analysis of the Group’s financial structure and risks.