:

Hur räknar man ut ingående lager?

Innehållsförteckning:

 1. Hur räknar man ut ingående lager?
 2. Vad är ingående varulager?
 3. Vad menas med utgående lagervärde?
 4. Vilka olika typer av varulager finns det?
 5. Vad är ingående och utgående balans?
 6. Var hittar jag ingående balans?
 7. Vad är ingående och utgående saldo?
 8. Vad är ingående anskaffningsvärden?
 9. Måste man bokföra lager?
 10. Hur räknar man ut varulagret?
 11. Vad ingår i ingående balans?
 12. Vad menas med ingående balans?
 13. Vad är skillnaden mellan ingående och utgående balans?
 14. Är ingående och utgående?
 15. Hur räknar man ut ingående och utgående balans?

Hur räknar man ut ingående lager?

En redovisningsenhet som har varor i lager (varulager) måste göra en lagerinventering och en lagervärdering per balansdagen för att kunna beräkna redovisningsperiodens kostnad för sålda varor.

En kostnad motsvaras av det verkliga värdet av förbrukade resurser och utnyttjade tjänster under en redovisningsperiod. Varor som finns kvar i lager vid redovisningsperiodens slut är inte förbrukade och skall därför inte redovisas som en kostnad utan som en tillgång. En lagerinventering och lagervärdering vid redovisningsperiodens slut innebär att redovisningsperiodens kostnader matchas mot intäkterna i resultaträkningen.

Vad är ingående varulager?

Om du driver en butik eller säljer varor i någon form har du som regel ett lager av produkter. En eller ett par gånger per år brukar en inventering av lagret göras. Detta för att bokföra upp värdet av de produkter man har i lagret som en tillgång i företaget. Lagret måste redovisas i ditt bokslut/deklaration.

Har du däremot lager under 5000kr och bokför enligt K1-regelverket behöver det inte finnas med i ditt bokslut. 

Vad menas med utgående lagervärde?

 • Råvarulager Råvaror och förnödenheter.
 • Produkter i arbete [PIA] Varor under tillverkning.
 • Färdigvarulager Färdiga varor och handelsvaror.

Årets varuinköp får inte påverka företagets resultat utan det ska kostnaden för företagets sålda varor, KSV, göra. Det innebär att du måste räkna fram årets varukostnad.

 • IB lager 1 jan = 150 000 kr.
 • UB lager 31 dec = 95 000 kr.
 • Årets varuinköp = 1 850 000 kr.
 • Årets försäljning = 2 475 000 kr.

varukostnad = Ingående lager + varuinköp − utgående lager. = 150 000 kr + 1 850 000 kr − 95 000 kr. = 1 905 000 kr.

Vilka olika typer av varulager finns det?

 • Råvarulager Råvaror och förnödenheter.
 • Produkter i arbete [PIA] Varor under tillverkning.
 • Färdigvarulager Färdiga varor och handelsvaror.

Årets varuinköp får inte påverka företagets resultat utan det ska kostnaden för företagets sålda varor, KSV, göra. Det innebär att du måste räkna fram årets varukostnad.

 • IB lager 1 jan = 150 000 kr.
 • UB lager 31 dec = 95 000 kr.
 • Årets varuinköp = 1 850 000 kr.
 • Årets försäljning = 2 475 000 kr.

varukostnad = Ingående lager + varuinköp − utgående lager. = 150 000 kr + 1 850 000 kr − 95 000 kr. = 1 905 000 kr.

Vad är ingående och utgående balans?

Utgående balans är summan av intäkter, eget kapital och skulder som ett företag har vid räkenskapsårets slut. Summan kan vara en vinst eller en förlust, alltså plus eller minus. Räkenskapsåret löper ofta över ett kalenderår men kan variera beroende på vilka regler och rutiner företaget har och beroende på företagsform (aktiebolag, enskild firma). Den utgående balansen efter ett räkenskapsår blir sedan den ingående balansen för nästa räkenskapsår. Den utgående balansen är alltså saldot vid det sista datumet i räkenskapsåret. Den ingående balansen är saldot vid det första datumet i nästa räkenskapsår. Ett nystartat företag har alltså alltid noll kronor (0 kr) i ingående balans för det allra första räkenskapsåret.

För att få en bra och enkel översikt kan det vara praktiskt att använda ett bokföringsprogram. Det finns också många källor för gratis företagsrådgivning, många gånger via den bank man använder sig av. Du ska kunna ta fram en korrekt balansrapport och en korrekt resultatrapport från bokföringsprogrammet och där är syftet att kunna få information om företagets ekonomiska status.

Var hittar jag ingående balans?

Ska korrigera ingående balans efter bokslut. Har låst upp 2015 men får ändå meddelande att det är låst för att ändra IB. Ska jag låsa upp 2014 också eller vad gör jag för fel?

Vad är ingående och utgående saldo?

Den ingående balansen (IB) visar företagets tillgångar, eget kapital och skulder vid starten av ett nytt räkenskapsår. Ingående balans utgörs av de belopp som bokförs i början av året som ingående saldon på konton för tillgångar, eget kapital, avsättningar och skulder i balansräkningen. En balansrapport ger en överblick över företagets tillgångar och skulder vid en specifik tidpunkt. Balansrapporten visar periodens ingående balans (IB), förändringar på balanskontona och periodens utgående balans (UB).

 Relaterad läsning: Bokföring – allt du (någonsin) behöver veta om att bokföra

Vad är ingående anskaffningsvärden?

Anskaffningsvärde är det pris eller den köpeskilling som har erlagts för en tillgång vid anskaffningstillfället eller det verkliga värde som erlagts på annat sätt vid anskaffningen (exempelvis vid byte). När anskaffningsvärdemetoden tillämpas så skall inköpspriset samt andra utgifter som är direkt hänförbara till inköpet eller tillverkningen inkluderas i anskaffningsvärdet.

När anskaffningsvärdemetoden tillämpas så gör man normalt systematiskt avskrivningar för en tillgång för att ta hänsyn till att resursen har förbrukats. En redovisningsenhet kan även göra nedskrivningar av en tillgång för att ta hänsyn till en värdeminskning som inte de systematiska avskrivningarna har kunnat ta hänsyn till.

Måste man bokföra lager?

En redovisningsenhet som har varor i lager (varulager) måste göra en lagerinventering och en lagervärdering per balansdagen för att kunna beräkna redovisningsperiodens kostnad för sålda varor.

En kostnad motsvaras av det verkliga värdet av förbrukade resurser och utnyttjade tjänster under en redovisningsperiod. Varor som finns kvar i lager vid redovisningsperiodens slut är inte förbrukade och skall därför inte redovisas som en kostnad utan som en tillgång. En lagerinventering och lagervärdering vid redovisningsperiodens slut innebär att redovisningsperiodens kostnader matchas mot intäkterna i resultaträkningen.

Hur räknar man ut varulagret?

Enkelt beskrivet är lagervärde det bokförda värdet av varulagret i en balansräkning. En verksamhets varulager är en omsättningstillgång och påvisar vilket värde det osålda lagret har i slutet av ett företagets redovisningsperiod.

Ett varulager är materiella tillgångar som har för avsikt att säljas, som är under tillverkning eller som ska användas i produktionen av varor eller tjänster.

Enligt svensk skattelag får företag enbart göra skattemässiga avdrag för utgifter som är förbrukade, det vill säga använda eller sålda. Införskaffade men osålda produkter ska därför flyttas vid årets periodisering från företagets resultaträkning till deras balansräkning.

Vad ingår i ingående balans?

Balansrapporten består av två sidor: tillgångar samt eget kapital och skulder. Den visar allt som är bokfört i kontoklass 1 (tillgångar) – exempelvis kassa, bank, anläggningstillgångar och kundfordringar – samt allt som är bokfört i kontoklass 2 (eget kapital och skulder) såsom banklån, skulder till leverantörer och verksamhetens eget kapital.

Vad menas med ingående balans?

Ingående saldo är de saldo, på vardera balanskonto, som förs över från förra räkenskapsåret till de nya räkenskapsåret.

Beloppen i de utgående saldona per sista dagen i räkenskapsåret förs över till nästa år och blir därmed det årets ingående saldon. Det utgående saldot skall självklart stämma överens med det ingående saldot näst kommande år.

Vad är skillnaden mellan ingående och utgående balans?

We process your data to deliver content or advertisements and measure the delivery of such content or advertisements to extract insights about our website. We share this information with our partners on the basis of consent and legitimate interest. You may exercise your right to consent or object to a legitimate interest, based on a specific purpose below or at a partner level in the link under each purpose. These choices will be signaled to our vendors participating in the Transparency and Consent Framework. More information

Always Active

Är ingående och utgående?

Den moms som du tar ut när du säljer momspliktiga varor och tjänster kallas utgående moms.

Om du bedriver näringsverksamhet och levererar varor eller tjänster måste du normalt

 • registrera dig hos skattemyndigheten i det land där du bedriver din verksamhet
 • debitera dina kunder moms och redovisa momsen för skattemyndigheten.

Hur räknar man ut ingående och utgående balans?

This website protects your privacy by adhering to the European Union General Data Protection Regulation (GDPR). You can grant your consent(s) to use your data for specific purposes below or by clicking "Agree to all".

Analytics