:

Hur många år avskrivning?

Innehållsförteckning:

 1. Hur många år avskrivning?
 2. Får man göra överavskrivningar i K2?
 3. Hur mycket avskrivning?
 4. Hur räknar man ut en avskrivning?
 5. Vad är K2 reglerna?
 6. Vilka kostnader får aktiveras i K2?
 7. Vad får aktiveras i K2?
 8. Kan man skriva av på 3 år?
 9. Vad avgör avskrivningstid?
 10. Hur redovisar jag avskrivningar?
 11. Måste små företag tillämpa K2 reglerna?
 12. Vad är skillnaden mellan K2 och K3?
 13. Vad ska K2 innehålla?
 14. Måste man göra avskrivningar varje år?
 15. Är det bra att göra avskrivningar?

Hur många år avskrivning?

Det finns fyra olika sätt att skriva av på vi skulle rekommendera att man använder sig av linjär avskrivning då den är vanligaste metoden då den är lättast att använda sig utav och den enda som är tillåten i K2.

Antal räkenskapsår som tillgången är tänkt att skrivas av under.

Får man göra överavskrivningar i K2?

När du köper inventarier eller maskiner bokförs de som tillgångar, anläggningstillgångar närmare bestämt. Det innebär att det inte uppstår någon kostnad vid köpet. Men de flesta inventarier och maskiner minskar i värde, vilket innebär en kostnad i företaget. Den kostnaden redovisar du genom att göra avskrivningar på inventarier och maskiner.

Avskrivningar är alltså kort och gott när du delar upp kostnaden för en tillgång över en längre tid. Anledningen att vi gör det är att redovisningen ska ge en bättre bild av verkligheten. När man beräknar tiden pratar man om ekonomisk livslängd, vilket betyder den tiden du beräknar att använda tillgången i verksamheten.

Exempel: Du äger en entreprenad och köper en asfaltsläggare som du kommer använda under fem år. Eftersom det är en materiell tillgång som används över en tid så bokförs den som en tillgång i verksamheten, köpet innebär därigenom inte en kostnad i sig.

Hur mycket avskrivning?

Avskrivning är ett begrepp inom bokföring som används för att fördela kostnaden för en anläggningstillgång över antalet år som tillgången genererar intäkter. På så vis är det möjligt att sprida utgiften över flera år och inte enbart belasta inköpsåret.

Här är det emellertid viktigt att förstå skillnaden mellan utgift och kostnad. Utgiften uppkommer när du köper in en tillgång medan kostnaden är förknippad med förbrukningen av tillgången. Det är därmed kostnaden som påverkar resultaträkningen.

Genom att göra avskrivningar drar du av lika belopp varje år som motsvarar tillgångens värdeminskning. Avskrivningstiden varierar beroende på den ekonomiska livslängden på tillgången och kan vara 5 år för en dator, 10 år för en lastbil eller 33 år för en byggnad.

Det finns vissa krav företaget måste uppfylla för att kunna göra avskrivningar:

 • Företaget äger tillgången.
 • Tillgången är levererad till företaget.
 • Tillgången ingår i verksamheten som företaget bedriver.

Avskrivning går att göra från och med dagen då tillgången är tillgänglig för användning.  

Hur räknar man ut en avskrivning?

Momsen har du ju redan bokfört på 2641 antar jag så den är klar.

Värdet på lastbilen var satt till 59200 och det bör vara konterat på 1240.

Vad är K2 reglerna?

K2 reglerar endast hur årsredovisningen ska upprättas. Företag som tillämpar K2 ska därför också tillämpa andra normer från Bokföringsnämnden, såsom reglerna om bokföring (löpande bokföring, verifikationer, arkivering av räkenskapsinformation, anläggningsregister, m.m.) och om byte mellan regelverk. BFN diskuterar närmare att K2 är ett regelverk som präglas av förenkling och av försiktighetsprincipen vilket innebär begränsningar i hur ett företag kan redovisa sina tillgångar och skulder. Exempel på dessa begränsningar är aktivering av immateriella anläggningstillgångar, redovisning till verkligt värde, komponentavskrivning och redovisning av uppskjuten skatt.

Vilka kostnader får aktiveras i K2?

De grundläggande principerna om hur man redovisar anläggningstillgångar finns i ÅRL. I redovisningsnormgivningen förtydligas när en anläggningstillgång ska tas upp och hur den ska värderas i företaget. Redovisningsnormgivningen preciserar och begränsar i vissa fall bestämmelserna i ÅRL. Läs mer under respektive normgivning nedan.

En av tankarna bakom de redovisningsregler som en enskild näringsidkare ska använda när ett förenklat årsbokslut upprättas är att det bokförda resultatet så långt som möjligt ska överensstämma med det resultat som beskattningen grundar sig på (BFNAR 2006:1 Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut). Eftersom beskattningsreglerna till viss del har fått genomslagskraft i redovisningsreglerna, gäller olika redovisningsregler beroende på vilken slags anläggningstillgång det handlar om.

Vad får aktiveras i K2?

Det finns ett antal tydliga skillnader mellan K2 och K3. Avseende fastigheter är skillnaden stor. I K3 gäller att en fastighets anskaffningsvärde ska fördelas på komponenter om skillnaden i förbrukningen av de olika delarna förväntas vara väsentlig. Tillämpas K2 ska anskaffningsvärdet för en fastighet normalt fördelas på byggnad och mark. Tillämpas K3 ska fastighetens olika komponenter skrivas av separat över dess nyttjandeperiod. Tillämpas K2 är utgångspunkten att byggnaden skrivs av som en enhet.

Enligt årsredovisningslagen får ränta på kapital som har lånats för att finansiera tillverkningen av en tillgång räknas in i anskaffningsvärdet till den del som räntan hänför sig till tillverkningsperioden. Tillämpas K2 är det däremot inte tillåtet att aktivera ränta vid uppförande av en tillgång. Det är däremot tillåtet att aktivera ränta inom ramen för K3.

Kan man skriva av på 3 år?

När du köper inventarier eller maskiner bokförs de som tillgångar, anläggningstillgångar närmare bestämt. Det innebär att det inte uppstår någon kostnad vid köpet. Men de flesta inventarier och maskiner minskar i värde, vilket innebär en kostnad i företaget. Den kostnaden redovisar du genom att göra avskrivningar på inventarier och maskiner.

Avskrivningar är alltså kort och gott när du delar upp kostnaden för en tillgång över en längre tid. Anledningen att vi gör det är att redovisningen ska ge en bättre bild av verkligheten. När man beräknar tiden pratar man om ekonomisk livslängd, vilket betyder den tiden du beräknar att använda tillgången i verksamheten.

Exempel: Du äger en entreprenad och köper en asfaltsläggare som du kommer använda under fem år. Eftersom det är en materiell tillgång som används över en tid så bokförs den som en tillgång i verksamheten, köpet innebär därigenom inte en kostnad i sig.

Vad avgör avskrivningstid?

I Sverige förfogar alla högskole- och universitetsanställda själva över rättigheterna till sina uppfin­ningar och forskningsresultat enligt lagen om rätt till arbetstagares uppfinningar. Detta kallas lärarundantaget men gäller alltså inte enbart lärare. Om inget annat har avtalats, t ex med en extern part, innebär det att forskaren själv förfogar över sina resultat och idéer. Det betyder att kostnaderna för exempelvis patent bekostas av forskarens egna företag eller av forskaren privat. För mer information eller rådgivning kring patent tas kontakt med Innovationskontoret eller Karolinska Institutet Innovations AB (KIAB).

Anläggnings- och inventarienummer anges med automatik i samband med att anläggningen aktiveras via EFH-faktura eller när inventarien registreras i anläggningsregistret, se vidare i manualen för AT-modulen, som finns på Medarbetarportalen/Stöd och Verktyg/ Ekonomi/ Manualer och vägledning. OBS! Obligatorisk inventeringsinformation för spårbarhet t ex serienummer, plats eller ansvarig person anges i flik 1 i anläggningsregistret. Det finns inga krav på att märka upp inventarien med aktuellt nummer utan det avgör institutionen själv.

En inventarie kopplas endast till anläggningsgrupp 1000 medan det för en anläggning måste väljas korrekt anläggningsgrupp utifrån anläggningstyp, livslängd och finansiering. För mer information om vad som är avgörande vid bedömning av avskrivningstid, se avsnitt om Avskrivningar. För byte av projekt och anläggningsgrupp måste ärende skickas till [email protected] då dessa ändringar endast görs av Redovisning&Controlling.

Karolinska Institutet är enligt Förordningen om myndigheters bokföring skyldig att i inventarieregistret registrera de tillgångar som bedöms vara stöldbegärliga men som inte ska redovisas som anläggnings­tillgångar. De anskaffningar som redovisas som i kontogrupp 561*, Korttidsinvesteringar och förbrukningsinven­tarier, kan vara stöldbegärliga.

Nedanstående förbrukningsinventarier med ett inköpsvärde under 30 000 kr ska alltid ses som stöldbegärliga och tas in i inventarieregistret:

 • Bärbara datorer (ej tillbehör såsom skärm, tangetbord mm)
 • Smartphones
 • Surf- och läsplattor
 • Övrigt såsom digitala kameror, projektorer och liknande

Hur redovisar jag avskrivningar?

Avskrivningsbara inventarier bokförs som tillgångar vid inköpstillfället i kontogrupp 10–12 och vid den löpande bokföringen görs avskrivningar på ett kostnadskonto i kontogrupp 78.

Ett företag gör avskrivningar för att fördela kostnaden för en tillgång över de år som den genererar intäkter eller över dess nyttjandeperiod. Man brukar tala om den ekonomiska livslängden. Tillgångar kan vara allt från möbler och datorer till byggnader, verktyg och maskiner. Genom att göra avskrivningar sprider företaget ut kostnaden för tillgången över flera år och på så sätt kommer den inte att – felaktigt –  bara belasta inköpsåret. Man gör en systematisk periodisering. Utgiften uppkommer vid köpet medan kostnaden fördelas på tillgångens ekonomiska livslängd. En avskrivning kommer på så sätt att spegla verkligheten på ett mer rättvist sätt. Hur lång avskrivningstiden är beror på tillgångens ekonomiska livslängd. En dator kan till exempel skrivas av på tre år medan en bil kan skrivas av på tio år.

Måste små företag tillämpa K2 reglerna?

Reglerar upprättandet av årsredovisning eller årsbokslut. Reglerna inkluderar bland annat tillvägagångssätt för värdering av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader.

Upprättas en årsredovisning enligt ett regelverk, ska ingen överskridande tillämpning ske från andra allmänna råd. Alltså ska det valda K-regelverket tillämpas till fullo.

Ett årsbokslut innehåller endast resultaträkning, balansräkning och vissa tilläggsupplysningar, medan en årsredovisning även inkluderar en förvaltningsberättelse och för större företag en kassaflödesanalys.

 • Gäller för: (Små) Enskild firma/näringsidkare & handelsbolag.

  • Små, dvs. om omsättningen understiger 3 miljoner kronor.

 • Extern intressent: Vanligtvis endast Skatteverket.

 • Regler: Kraftigt förenklade, nära skattereglerna.

Alternativregelverk (måste väljas aktivt för att K3 inte ska gälla)

 • Gäller för: (Mindre) Aktiebolag och ekonomisk förening.

 • Externa intressenter: Skatteverket, Bolagsverket och banker mm.

 • Regler: Enkla att följa och anpassade till skattereglerna.

Huvudregelverk välj automatiskt för alla företag om inget annat anges.

 • Gäller för: (Större) Onoterade företag.

 • Externa intressenter: Skatteverket, Bolagsverket, banker och finansiärer mm.

 • Regler: Väldigt avancerade.

Vad är skillnaden mellan K2 och K3?

Här tar vi upp några skillnader och listar de starkaste argumenten för respektive regelverk.

När det är dags för företagets bokslut och årsredovisning behöver ni välja vilket redovisningsregelverk som ska följas. Huvudregelverket för aktiebolag är K3 (utförligare årsredovisning). Vid sidan om huvudregelverket har mindre företag möjligheten att välja de enklare reglerna K2 (mindre årsredovisning).

Vad ska K2 innehålla?

Vilka upplysningar som ett företag ska lämna i noter framgår av kapitel 18 i K2 Årsredovisning i mindre företag. I kapitel 19 finns ytterligare krav på noter för företag som ingår i en koncern eller äger andelar i intresseföretag eller i gemensamt styrda företag.

Ett företag får lämna fler upplysningar än de som krävs enligt årsredovisningslagen.

Måste man göra avskrivningar varje år?

Något förenklat kan man säga att en avskrivning är ett sätt att dela upp utgiften för en ny tillgång på hela den tid som den ska användas/nyttjas i bolaget.

Tänk dig ett åkeri som köper en ny lastbil för en miljon kronor (utgift)  som de planerar att använda i fem år. Om de skulle ta upp hela kostnaden för lastbilen i bokföringen det första året skulle vinsten minska ordentligt, de kanske till och med skulle göra en förlust. Nästkommande fyra år skulle de istället inte ha någon kostnad alls för sin lastbil.

Det här är inte skattemässigt tillåtet, och för att få en jämnare och mer rättvisande fördelning av kostnaden gör man avskrivningar på sina inventarier. I exemplet med lastbilen skulle det innebära att man istället bokför 200 000 kronor som kostnad varje år, det vill säga en miljon kronor fördelat på 5 år.

Det vill säga även om företaget betalar hela lastbilen på en gång så sprider man i bokföringen ut kostnaden över flera år. På så vis speglar resultaträkningen hur företaget nyttjar resursen.

Är det bra att göra avskrivningar?

Mattecentrum och våra samarbets­partners sparar information på din enhet för att kunna erbjuda anpassad funktionalitet och samla in besöks­statistik. Du väljer vilka typer av cookies som du accepterar utöver de nödvändiga som behövs för att webbplatsen ska fungera.

Besöksstatistik