:

Vad är det för ränta på företagslån?

Innehållsförteckning:

 1. Vad är det för ränta på företagslån?
 2. Kan man låna ut pengar till sitt eget företag?
 3. Får aktiebolag låna ut pengar till ägare?
 4. Hur mycket ränta kan man ta ut?
 5. Vilken bank är bäst för företagslån?
 6. Hur mycket kostar ett företagslån?
 7. Kan en privatperson låna ut pengar till ett aktiebolag?
 8. Vilka får aktiebolag inte låna pengar till?
 9. Är lånade pengar skattefritt?
 10. Kan man ta lån på aktiebolag?
 11. Kan man låna pengar av sitt aktiebolag?
 12. Hur finansierar man ett företagsköp?
 13. Hur mycket kan man ta i företagslån?
 14. Vad kostar räntan på lånet?
 15. Får man låna ut pengar utan ränta?

Vad är det för ränta på företagslån?

Vi konkurrensutsätter flest långivare på marknaden så att du kan få bättre ränta på ditt företagslån.

Kan man låna ut pengar till sitt eget företag?

Om du äger ett AB kan det som huvudregel inte låna ut till ett annat AB som du äger enligt låneförbudet i aktiebolagslagen. Låneförbudet har som syfte att skydda bolags kreditvärdighet och förhindra viss skatteplanering.

Att låna ut pengar mellan AB är inte alltid tillåtet – det finns ett förbud mot att låna ut pengar till fysiska eller juridiska personer i den s.k. förbjudna kretsen. Den förbjudna kretsen utgörs av bolagets styrelse, VD och den eller de som äger aktier i bolaget. Utöver dessa personer träffas en ganska stor del av familj och släkt till den förbjudna kretsen av låneförbudet – i egenskap av närstående till den förbjudna kretsen. Även juridiska personer, alltså bolag, träffas av låneförbudet när någon närstående till eller i den förbjudna kretsen har bestämmande inflytande i verksamheten. 

Får aktiebolag låna ut pengar till ägare?

Att hålla koll på regler kring vad företagare får och inte får göra är inte alltid enkelt – om du har tagit ut pengar från ditt företag utan att se det som ett lån (det vill säga utan avsikt att betala tillbaka pengarna) räknas det som lön eller som en värdeöverföring (till exempel utdelning). Värdeöverföringen i sig kan vara otillåten om det saknas utdelningsbara medel i företaget. Med utdelningsbara medel menar jag bolagets intjänade och beskattade vinstmedel, där det så kallade fria egna kapitalet dessutom har fastställts av ägarna på en bolagsstämma. Om du (eller någon i den förbjudna kretsen) har tagit ett förbjudet lån beskattas du som inkomst av tjänst (lön) och du riskerar dessutom att behöva betala skattetillägg för ej deklarerad lön. Om det har förekommit förbjudet lån i din verksamhet finns krav på revisorn att anmärka om detta i revisionsberättelsen, vilket är negativt för din verksamhet eftersom revisionsberättelsen blir så kallat oren. I värsta fall riskerar du att straffas med böter eller fängelse enligt aktiebolagslagen, även om den påföljden är ganska ovanlig.

Hur mycket ränta kan man ta ut?

Nu kommer ett tråkigt och standardiserat juristsvar: skriv ett avtal. Avtalet är sällan så viktigt som när du har lånat ut pengar. Varför? Den största anledningen är att du vill säkra bevismedel om det uppkommer några problem. Vad händer t.ex. om den du har lånat ut pengar till helt plötsligt påstår att pengarna var en gåva? Avtalet bör innehålla åtminstone dessa punkter:

 • Vem har lånat ut pengar och vem har tagit emot pengarna?
 • Vilken räntesats gäller?
 • När ska lånet återbetalas? Om lånet ska återbetalas i omgångar bör detta också specificeras.
 • Vad händer om återbetalningsplanen inte följs? Om en återbetalningsplan har avtalats och denna inte följs är det lämpligt att avtala om att hela lånebeloppet förfaller till betalning om dröjsmålet pågår under en viss förbestämd tid.

Vilken bank är bäst för företagslån?

 • Bästa banken privatlån – betyg
 • Bästa banken företagslån – betyg
 • Bästa banken bolån – betyg
 • Bästa banken sparande – betyg
 • Bästa banken snabblån – betyg
 • Bästa banken privatlån – räntor
 • Bästa banken företagslån – lånevillkor
 • Bästa banken bolån – listräntor
 • Bästa banken bolån – snitträntor
 • Bästa banken sparande – sparräntor
 • Bästa banken snabblån – lånevillkor

När du letar efter bästa banken är bemötandet en av de viktigaste aspekterna. Blir du som kund väl bemött och får bra hjälp finns det bra förutsättningar för att bli nöjd.

Vi har listat betygen från de största rescensionssidorna och själva gjort en samlad bedömning över bankernas helhet. Vi får då fram ett snittbetyg som ger den mest rättvisa bedömningen av bankerna.

Under topplistorna har vi även tagit med den senaste undersökningen från Svenskt Kvalitetsindex. De jämför kundnöjdhet varje år för alla banker i Sverige.

Hur mycket kostar ett företagslån?

 • Logga in i internetbanken eller appen för att ansöka om lån. Du som ansöker behöver ha obegränsad behörighet i den nya versionen av internetbanken.
 • Fyll i ansökningsformuläret och beskriv ditt företags behov.
 • Kan en privatperson låna ut pengar till ett aktiebolag?

  De flesta företagare känner till att man inte får låna pengar från sitt aktiebolag. Men hur är det egentligen om man vill låna ut pengar till sitt bolag? Vad gäller och hur går man tillväga? Här reder vi ut frågetecknen.

  Reglerna kring aktiebolagslagen är tydliga vad gäller så kallade förbjudna lån - aktieägare och hens närstående får inte låna pengar av sitt aktiebolag. Bakgrunden till detta är främst att skydda aktiebolagets kapital som ju i sig är en egen juridisk person. Förutom att en sådan försummelse normalt kan få beskattningskonsekvenser så måste även revisorn (om bolaget har en sådan) anmärka på detta i sin revisionsberättelse. Men hur funkar det om man vill låna ut pengar till sitt företag?

  Vilka får aktiebolag inte låna pengar till?

  Ett aktiebolag får inte lämna penninglån till en person som ingår i den s.k. förbjudna kretsen. Med penninglån avses inte t.ex förskott på lön eller normala varukrediter. Om en varukredit lämnas med ovanligt fördelaktiga kreditvillkor, kan det finnas anledning att behandla krediten som ett maskerat penninglån (prop. 1989/90:110 s. 678, RÅ 2003 ref. 60 och RÅ 2005 not. 4).

  I den förbjudna kretsen ingår den som äger aktier, eller som är styrelseledamot eller verkställande direktör, i bolaget eller i ett annat bolag i samma koncern. En styrelsesuppleant ska vid tillämpning av låneförbudet jämställas med en styrelseledamot (NJA 2015 s. 578). Även personer som är närstående till dessa personer omfattas av låneförbudet.

  Med närstående avses enligt ABL make, sambo, far, mor, far- och morföräldrar, styvmor, styvfar, fars eller mors styvfar och styvmor, barn, barnbarn, barns make, barnbarns make, makes far och mor, makes farföräldrar och morföräldrar, makes barn, makes barnbarn, syskon, makes syskon, syskons make (21 kap. 1 § första stycket 1–4 ABL).

  Det finns fem undantag från låneförbudet (21 kap. 2 § ABL). Undantagen gäller om:

  • gäldenären är en kommun, en region eller ett kommunalförbund, s.k. kommunlån
  • gäldenären är ett företag i en koncern där det långivande bolaget ingår, s.k. koncernlån
  • lånet är avsett uteslutande för gäldenärens rörelse, och bolaget lämnar lånet av rent affärsmässiga skäl, s.k. kommersiella lån
  • lånet har tagits upp av Riksgäldskontoret enligt 5 kap. Budgetlagen (SFS 2011:203)
  • gäldenären eller dennas närstående är aktieägare, och låntagarens och dennas närståendes sammanlagda aktieinnehav är mindre än 1 procent av aktiekapitalet, s.k. småaktieägarlån.

  Undantagen från låneförbudet har införts för att undvika onödiga störningar i aktiebolagens normala affärsverksamhet. De regler som ska skydda bolagets borgenärer anses inte vara åsidosatta i de undantagna situationerna. Det är inte heller några påtagliga skatteförmåner i lånetransaktionerna i sådana situationer.

  Är lånade pengar skattefritt?

  För ägare av fåmansbolag kan ett sätt att få en relativt låg skatt på uttag ur bolaget vara att ta ut ränta på egna pengar som lånas ut till aktiebolaget. Så länge räntesatsen som används är marknadsmässig, kommer räntan att beskattas som inkomst av kapital hos företagaren till 30 procents kapitalskatt. Efter skatt får företagaren behålla 70 procent av uttaget från bolaget. Ränteutgiften är avdragsgill för bolaget.

  Lån till bolaget där räntan kapitalbeskattas ger nästan alltid en lägre beskattning än uttag av lön och alltid lägre skatt än vad som uppkommer på utdelning från bolaget som företaget först betalat bolagsskatt på.

  Kan man ta lån på aktiebolag?

  Ett företagslån kan användas till mängder av olika saker och vad som krävs för att ta ett lån beror på företagets situation. I texten nedan kommer bland annat vad som krävs för att ta ett företagslån presenteras samt exempel på varför ett aktiebolag ska ta ett företagslån.

  Aktiebolag är i Sverige den vanligaste bolagsformen för företag för flera personer och efter enskilda firmor den vanligaste företagsformen totalt. Ett aktiebolag är en egen juridisk person och kan därför ingå avtal, anställa och äga saker. När ett aktiebolag startas måste ett aktiekapital om minst 25 000 kr sättas in i företaget. Detta kan bestå av kontanter eller annan egendom som är till nytta för verksamheten. Exempelvis skulle en lastbil kunna användas som aktiekapital vid bildandet av ett åkeri.

  Kan man låna pengar av sitt aktiebolag?

  Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

  Aktuella regler vad gäller aktiebolag, finns i aktiebolagslagen (ABL).

  Hur finansierar man ett företagsköp?

  Ett lån innebär att du ingår ett avtal

  med banken. Banken kräver amorteringar (återbetalning) på lån och andra krediter. Långivaren vill även ha betalt för att låna ut pengar. Du betalar därför löpande ränta och i många fall även en expeditionsavgift varje gång du betalar av på ditt lån. På kontokrediter tillkommer en avgift för att du får rätten att disponera upp till ett visst belopp.

  Det är viktigt att banken har förtroende för dig som kund, och bedömer att du har förmåga att betala tillbaka lånet. Din privatekonomi kan påverka dina chanser att få ett bra lån. Jobba även igenom din affärsplan så du har en bra grund att stå på när du ska presentera ditt företag.

  Idag är det många banker som dessutom frågar om företagets hållbarhetsarbete. På så sätt kan de bedöma företagets möjlighet till tillväxt och hur väl företaget är medvetet om eventuella risker. En del banker erbjuder lägre ränta för hållbara investeringar

  Hur mycket kan man ta i företagslån?

  Ett lån innebär att du ingår ett avtal

  med banken. Banken kräver amorteringar (återbetalning) på lån och andra krediter. Långivaren vill även ha betalt för att låna ut pengar. Du betalar därför löpande ränta och i många fall även en expeditionsavgift varje gång du betalar av på ditt lån. På kontokrediter tillkommer en avgift för att du får rätten att disponera upp till ett visst belopp.

  Det är viktigt att banken har förtroende för dig som kund, och bedömer att du har förmåga att betala tillbaka lånet. Din privatekonomi kan påverka dina chanser att få ett bra lån. Jobba även igenom din affärsplan så du har en bra grund att stå på när du ska presentera ditt företag.

  Idag är det många banker som dessutom frågar om företagets hållbarhetsarbete. På så sätt kan de bedöma företagets möjlighet till tillväxt och hur väl företaget är medvetet om eventuella risker. En del banker erbjuder lägre ränta för hållbara investeringar

  Vad kostar räntan på lånet?

  I Detaljerat resultat ser du återbetalningsplanen för ditt lån. Där framgår hur mycket du betalar i ränta, avgifter och amortering för varje betalningstillfälle och hur skulden minskar allt eftersom du betalar.

  Har du ett lån med lång återbetalningstid, och som är ett annuitetslån, kommer din skuld att sjunka mycket långsamt i början. Annuitetslån betyder att du betalar samma belopp vid varje betalningstillfälle under hela lånetiden. I början betalar du mest ränta, och bara en liten del är avbetalning på själva lånet.

  En del långivare tillämpar i stället rak amortering. Då amorterar du på skulden med samma belopp under hela återbetalningstiden. I början är varje betalning större, eftersom du betalar mer i ränta. Allt eftersom skulden minskar blir räntedelen lägre och varje betalning blir därför mindre.

  Får man låna ut pengar utan ränta?

  Trygga min framtid

  Hej, Jag har en summa pengar som jag har sparat och vill nu låna ut ungefär 50,000 kr till en privat person. Summan och cirka 2000 i avkastning ska betalas tillbaka efter drygt en månad från lånedatumet. Hur gör jag för att försäkra min rätt att få tillbaka pengarna i den bestämda tiden?